Läpinäkyvä raportointi

Aktiivista ja avointa viestintää

Korostamme viestinnässämme läpinäkyvyyttä ja kuuntelemme aktiivisesti sidosryhmiämme saadaksemme tietoa niiden odotuksista.

Valmet tavoittelee maailmanlaajuisesti yhdenmukaisia ja läpinäkyviä johtamis- ja raportointikäytäntöjä ja osallistuu useisiin kolmannen osapuolen kestävän kehityksen luokituksiin. Näin yhtiö auttaa sidosryhmiä arvioimaan sen suoriutumista kestävässä kehityksessä. Lisäksi kerromme aktiivisesti viimeisimmistä kehitysaskelistamme eri sidosryhmäkanavissa, joista esimerkkejä ovat asiakaslehti, yhtiön raportit ja esitteet, tapahtumat, henkilökohtaiset tapaamiset ja sähköiset kanavat. Kestävästä kehityksestä kerätään palautetta ja näkemyksiä myös osana sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmätutkimuksiamme.

Kestävän kehityksen raportointi

Valmetin vuosiraportointi sisältää vuosikatsauksen, tilinpäätöksen, GRI-liitteen (vain englanniksi), selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.

Vuosikatsaus kuvailee Valmetin markkinaympäristöä, strategiaa ja toimintaa ja esittelee kestävän kehityksen painopisteet.

GRI-liite sisältää Valmetin kestävän kehityksen raportoinnin indikaattorit ja periaatteet ja suhteen Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiohjeistoon. GRI-liitteeseen kuuluvassa GRI-sisältöindeksissä määritellään, mistä yksittäisiin tunnuslukuihin liittyvät tiedot ovat löydettävissä ja miksi joitakin tietoja ei ole raportoitu.

Valmet on raportoinut kestävän kehityksen tuloksistaan Global Reporting Initiative (GRI) -standardien mukaisesti vuodesta 2014 alkaen. Valmet on sitoutunut osallistumaan YK:n Global Compact -aloitteeseen (UNGC) ja noudattamaan sen kymmentä periaatetta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympä - ristöä ja korruption vastaista toimintaa. Vuodesta 2014 saakka olemme raportoineet vastuullisuusasioista vuosittain UNGC:n edistymisestä tiedottamista koskevan prosessin mukaisesti. Vuonna 2018 aloimme raportoida valittuja kestävän kehityksen tunnuslukuja EU:n muiden kuin taloudellisten tietojen rapor - tointia koskevan direktiivin (NFRD) mukaisesti

Raportointi TCFD:n suositusten mukaisesti

Vuodesta 2020 olemme raportoineet ilmastoon liittyvät tiedot TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) suositusten mukaisesti. Valmetin raportointi kattaa suosituksen mukaisesti neljä osa-aluetta, jotka ovat hallinnointi, strategia, riskienhallinta sekä mittaaminen ja tavoitteet.

Valmet jatkoi vuonna 2022 toimintansa ja liiketoimintaympäristönsä ilmastoskenaarioanalyysia vaikuttavimpien ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien kvantitatiivisen mallinnuksen avulla. Analyysi keskittyi Valmetin suurimpiin maantieteellisiin sijainteihin ja toimitusketjun kes - keisiin elementteihin. Se tuotti ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien taloudellisten vaikutusten vaihteluvälin vuoteen 2030 mennessä 1,5 °C:n ja 4 °C:n skenaarioiden perusteella.

Valmet raportoi talousluvut EU:n luokitusjärjestelmäasetuksen (EU-taksonomian) mukaisesti ensimmäistä kertaa vuonna 2021. Tämä työ jatkui vuonna 2022. Jotta voimme tukea nykyisiä ja tulevia integroidun raportoinnin tarpeita, jatkoimme sisäisten raportointijärjestelmiemme kehittämistä ja aloimme arvioida ulkoisia raportointityökaluja vuoden 2022 aikana

Jokaista aihealuetta on käsitelty tarkemmin TCFD-sivuillamme.

Kestävän kehityksen indeksit

Valmet raportoi usealle ulkopuoliselle kestävän kehityksen luokittelijalle. Näin se helpottaa sidosryhmiensä yhtiön kestävään kehitykseen liittyvän suorituskyvyn arviointia.

Vuonna 2022 Valmet hyväksyttiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) yhdeksättä vuotta peräkkäin. DJSI on kestävän kehityksen indeksiperhe, johon listataan vuosittain maailman johtavat kestävän kehityksen yritykset eri toimialoilta. Valmet listattiin jälleen sekä Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin DJSI World että DJSI Europe.

Valmet on raportoinut CDP:lle vuodesta 2015 lähtien ja sai A- luokituksen vuonna 2022. CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon vastuullisuutta edistävä organisaatio, joka kerää ja arvioi ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa yrityksiltä ja kaupungeilta auttaakseen sijoittajia paremmin ymmärtämään taloudellisia riskejä ja mahdollisuuksia, joita ilmastonmuutos luo heidän portfolio-yhtiöillensä.

EcoVadisin globaalissa kestävän kehityksen arvioinnissa 2023 Valmet sijoittui parhaimman viiden prosentin joukkoon kaikista arvioiduista yhtiöistä, saavuttaen Gold-tason (Gold EcoVadis Medal). EcoVadis auttaa yrityksiä hallinnoimaan toimitusketjuaan, ja osa Valmetin asiakkaista käyttää EcoVadista toimittaja-arvioinneissaan.

Helmikuussa 2023 Valmet valittiin mukaan S&P Globalin vuoden 2023 vastuullisuuden 
vuosikirjaan tunnustuksena yhtiön hyvästä edistymisestä vastuullisuusasioissa.