Beyond Circularity

Beyond Circularity on Valmetin tutkimus- ja kehitysohjelma ja ekosysteemi, jossa jätteet ja päästöt muunnetaan arvokkaiksi resursseiksi, luodaan kestävää kasvua ja edistetään vihreää siirtymää.

Valmetin Beyond Circularity on tutkimus- ja kehitysohjelma, jossa Valmet ja ekosysteemi yhdessä innovoivat uusia ratkaisuja edistämään asiakasteollisuuksien hiilineutraalisuustavoitteita ja vihreää siirtymää.

Beyond Circularity -ohjelmassa tavoitteena on kehittää prosessiteknologioita, automaatiota ja palveluita, joilla luodaan arvoa hyödyntämällä uusiutuvia materiaaleja sekä kierrätys-, jäte- ja sivuvirtoja. Ohjelman ja sen ekosysteemin ytimessä on kiertotalous, ja ohjelman tavoitteet ovat tiiviisti sidoksissa Valmetin teknologiavisio 2030:een sekä ilmasto-ohjelmaan – kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Ohjelma toteutetaan seitsemän osa-alueen kautta: ohjelman johtaminen; kierrätysteknologiat; biojalostus / uutta arvoa jätevirroista; resurssitehokas teollisuus; automatisoitu, digitaalinen teollisuus ja palvelut; elinkaaren kattavat palvelukonseptit; ja nousevat uudet prosessikonseptit ja disruptiivinen liiketoiminta.

Osana Beyond Circularity -ohjelmaa rakennetaan uusi vihreän siirtymän ekosysteemi. Ekosysteemiyhteistyö luo arvoa ja liiketoimintaa osallistujille, laajentaa osaamista uusille alueille sekä houkuttelee mukaan alan parhaita kotimaisia ja kansainvälisiä kumppaneita. Ekosysteemin ydin on Valmetin ainutlaatuiseen osaamiseen perustuvat prosessiteknologia-, automaatio- ja palveluratkaisut vahvistettuna osallistujien poikkitieteellisellä asiantuntemuksella. Ekosysteemiin odotetaan liittyvän yli 100 kumppania vuoteen 2025 mennessä.

Valmet aikoo investoida 40 miljoonaa euroa Beyond Circularity -ohjelmaan vuosina 2022–2025. Ohjelma on osittain Business Finlandin rahoittama ja yksi Veturi-hankkeista, joissa kansainväliset yritykset on kutsuttu ratkomaan yhteiskunnan merkittävimpiä tulevaisuuden haasteita investoimalla voimakkaammin tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan.

”Olemme hyvin innoissamme Beyond Circularity -ohjelmasta ja ekosysteemin luomisesta. Osana tätä ohjelmaa rakennetaan uusi vihreän siirtymän ekosysteemi, jonka odotetaan luovan osallistujille uutta arvoa ja kasvua, laajentavan osaamista uusille alueille ja kannustavan alan parhaita kansallisia ja kansainvälisiä kumppaneita liittymään mukaan. Ekosysteemin keskiössä on Valmetin ainutlaatuinen kolmikantainen lähestymistapa, jonka kulmakivet ovat prosessiteknologia, automaatio ja palvelut. Tätä perustaa täydentää kumppanien monialainen osaaminen. Tämän ainutlaatuisen yhdistelmän rakentaminen ja kehittäminen edistää kiertotaloutta, autonomisten tehtaiden muodostumista ja teollisia palveluja, kun näiden alueiden kansainväliset huippuosaajat vievät toimintaa eteenpäin”, sanoo Janne Pynnönen, Valmetin tutkimus- ja kehitysjohtaja.

Ohjelman osa-alueet

Stream_recycling_technologies_600x360.jpg

Kierrätysteknologiat

Kierrätysteknologiat-osa-alueella keskitytään kierrätysteknologioiden kehittämiseen eri alueilla ja niitä yhdistellen. Kehityksen kohteina ovat prosessit esiteollisen ja kuluttajakäytössä syntyvän tekstiilijätteen kierrätykseen; uudet ratkaisut muovien kemialliseen kierrätykseen, mikä tulee parantamaan kiertotaloutta petrokemiallisessa teollisuudessa; resurssitehokkaat jatkuvatoimiset paneelilevyn kierrätysprosessit ja -teknologiat sekä valmius integroida ja yhdessä partnerien kanssa tarjota hiilinegatiivisia ratkaisuja biojalostukseen ja energiateollisuuteen.

Lue lisää (englanninkielisiltä sivuilta):
Technology, automation and services for sustainable textile production

Biojalostus / Uutta arvoa jätevirroista

Biojalostus / Uutta arvoa jätevirroista -osa-alueella biomateriaalit ja jäte muunnetaan arvokkaiksi tuotteiksi. Yhtenä tavoitteena on kehittää uusia biomassan pyrolyysiratkaisuja kestävästi hankituille raaka-aineille. Näin voidaan tuottaa uusiutuvia polttoaineita ja biokemikaaleja kuljetusteollisuuteen globaalisti. Tällä osa-alueella tutkitaan myös jatkuvatoimisia prosesseja mikrofibrilliselluloosan tuottamiseen energiatehokkaasti eri sovelluksia varten sekä uudenlaisia prosessiratkaisuja, joiden avulla tuhkajäte ja ligniini muunnetaan uusiksi tuotteiksi.

Lue lisää (englanninkielisiltä sivuilta):
Lignin extraction with LignoBoost®

Stream_biorefining_600x360.jpg
Stream_resource_efficiency_600x360.jpg

Resurssitehokas teollisuus

Resurssitehokas teollisuus -osa-alueella keskitytään uusien teknologioiden tutkimukseen energiatehokkaampien ratkaisujen löytämiseksi; materiaalikiertojen tehokkaampaan sulkemiseen teollisissa prosesseissa; teollisuuden matalapaineisen hukkalämmön hyödyntämiseen laajennetun energiaintegroinnin kautta sekä materiaalien, joilla on korkea energiasisältö, hyödyntämiseen energian varastoinnissa osana älykkäitä sähköverkkoja.

Automatisoitu, digitaalinen teollisuus ja palvelut

Automatisoitu, digitaalinen teollisuus ja palvelut -osa-alueen tavoitteena on mahdollistaa merkittävä siirtymä kohti autonomisia laitoksia ja turvallisia prosesseja. Osa-alueella luodaan elinvoimainen verkosto, jossa yhdessä kumppaneiden kanssa kehitetään energiatehokkuuteen ja päästöjen vähentämiseen liittyviä palveluita sekä luodaan uusia prosessimittareita, joiden avulla saadaan näkyvyys Beyond Circularity -ohjelmassa kehitettäviin prosesseihin.

Stream_digitalization_600x360.jpg
image-service-lifecycle---copy3.jpg

Elinkaaren kattavat palvelukonseptit

Elinkaaren kattavat palvelukonseptit -osa-alueella tutkitaan Beyond Circularity -ohjelmassa kehitettyjen teknologioiden elinkaarimallinnusta. Toisena tutkimuskohteena on palvelukonseptien kehittäminen elinkaaren eri vaiheisiin huomioiden kriittiset tekijät kuten tekninen ikä, päästöt, energiankulutus ja vedenkäyttö.

Lue lisää:
Valmetin kattava palvelutarjonta elinkaaren jokaiseen vaiheeseen

 

 

Yhteyshenkilöt

Janne Pynnönen

Vice President, R&D

Valmet​

Virpi Puhakka

Director, Ecosystem

Valmet​

Viivi Villa-Nuottajärvi 

Director, Internal Beyond Circularity program

Valmet

Kari Koskela

Valmet Veturi lead

kari.koskela(at)businessfinland.fi

Business Finland

Ekosysteemi

Beyond Circularity -ohjelmassa rakennetaan uusi vihreän siirtymän ekosysteemi, jonka tarkoituksena on luoda osallistujille uutta arvoa ja kasvattaa liiketoimintaa, laajentaa osaamista uusille alueille ja kannustaa alan parhaita kansallisia ja kansainvälisiä kumppaneita liittymään mukaan. Ekosysteemin avulla voidaan yhteisvoimin löytää ratkaisuja monimutkaisiin ja haastaviin ongelmiin. Lisäksi pitkäjänteinen yhteistyö yhteisen vision saavuttamiseksi vauhdittaa innovaatioiden kehittämistä.

Beyond Circularity -ohjelman visio: Valmet ja ekosysteemi uudistavat toimialaa ja vähentävät päästöjä integroimalla uusiutuvien raaka-aineiden virrat tehokkaaseen kierrätykseen älykkään automaation ja sähköistettyjen prosessien avulla.

Jos organisaatiollanne on Beyond Circularity -aihepiiriin liittyvä ehdotus yhteisprojektista ja haluatte liittyä ekosysteemiin, pääsette alkuun täyttämällä alla olevan yhteystietolomakkeen. Jos hanke-ehdotus hyväksytään Beyond Circularity -ohjelman ekosysteemiin (Valmet hyväksyy projektin), suomalaiset kumppanit voivat hakea rahoitusta Business Finlandilta. Kannustamme  ohjelman ekosysteemikumppaneita yhteistyöhön esimerkiksi myös EU-hankkeissa.

Jos sinulla on kysyttävää ekosysteemikumppanuudesta, tutustu usein esitettyihin kysymyksiin (englanniksi) tai lähetä meille viesti osoitteeseen beyondcircularity@valmet.com.

 

Business Finlandin kumppanuusrahoitushaun määräpäivät 2023

Business Finland tarjoaa kumppanuusmallin mukaista rahoitusta tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteihin, jotka liittyvät edelläkävijäyritysten ekosysteemiteemoihin. Suomalaiset kumppanit, joiden co-innovation- tai co-research -hankkeet on hyväksytty mukaan Beyond Circularity -ekosysteemiin, voivat hakea rahoitusta Business Finlandilta.

Business Finlandin vuoden 2023 rahoitushakujen määräpäivät:

  • 13.4.2023
  • 13.9.202

Lisätietoja: Business Finlandin sivuilta ja beyondcircularity[at]valmet.com

Valmet Beyond Circularity ecosystem856x856.jpg

Liity partneriksi ekosysteemiin

Ota yhteyttä
beyondcircularity@valmet.com