Tilintarkastajat

Sisäinen tarkastus

Valmetin sisäinen tarkastus tukee yhtiötä tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen ja kurinalaisen mallin riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hallintoprosessien arviointiin ja kehittämiseen. Se muun muassa arvioi operatiivisten prosessien tehokkuutta ja toimivuutta sekä yhdenmukaisuutta Valmetin politiikkojen ja menettelytapojen kanssa ja neuvoo ja tukee prosessien kehittämisessä. Sisäisen tarkastuksen tarkoitus, valtuudet ja vastuut määritellään tarkastusvaliokunnan hyväksymässä sisäisen tarkastuksen työjärjestyksessä. Sisäisen tarkastuksen työ on riskipohjaista, puolueetonta ja objektiivista, ja se perustuu sisäisen tarkastuksen kansainvälisiin ammattistandardeihin. Sisäisestä tarkastuksesta vastaava johtaja raportoi hallinnollisesti talousjohtajalle ja toiminnallisesti suoraan toimitusjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnalle. Merkittävät tarkastustulokset raportoidaan tarkastusvaliokunnalle, joka myös hyväksyy vuosittaisen tarkastussuunnitelman.

Tilintarkastus

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2024 valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pasi Karppinen. PricewaterhouseCoopers suorittaa myös Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentamisen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Valmetilla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tarkastusvaliokunta valmistelee tilintarkastajan valintaprosessia.

Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpito, toimintakertomus, tilinpäätös ja hallinto. Yhtiön tilintarkastajan on myös tarkastettava konsernitilinpäätös.

Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen Valmetin tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastaja raportoi pääasiassa tarkastusvaliokunnan kautta ja ainakin kerran vuodessa koko hallitukselle. Tarkastusvaliokunta arvioi ulkopuolisten tilintarkastajien toiminnan ja palvelut vuosittain ja päättää, onko tarpeen järjestää avoin tarjouskilpailu.

Tilintarkastuspalkkiot

  2023 2022
Tilintarkastus 2,5 milj. euroa 2,3 milj. euroa
Tilintarkastuslain 1 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaiset palvelut - -
Veroneuvonta - -
Muut palvelut 0,2 milj. euroa 0,1 milj. euroa
Yhteensä 2,7 milj. euroa 2,5 milj. euroa