Kutsu Valmetiin sulautuneen Neles Oyj:n osakkeenomistajien kokoukseen

Kutsu Valmetiin sulautuneen Neles Oyj:n osakkeenomistajien kokoukseen

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 31.5.2022 klo 13.15

 

Neles Oyj:n (“Neles” tai “Yhtiö”) sulauduttua 1.4.2022 Valmet Oyj:öön Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan osakeyhtiölain 16 luvun 17 §:n mukaiseen osakkeenomistajien kokoukseen. Kokous pidetään keskiviikkona 22. kesäkuuta 2022 klo 10.00 Hilton Helsinki Airport hotellissa osoitteessa Lentäjänkuja 1, 01530 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.15. Osakkeenomistajien kokous järjestetään ainoastaan suomeksi.

Koronaviruksen aiheuttaman tartuntariskin pienentämiseksi kokoukseen osallistuvien Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten lukumäärää rajoitetaan. Osakkeenomistajille suositellaan äänestämistä ennakkoon kokouspaikalla tapahtuvan osallistumisen sijasta. 

 

 A. Osakkeenomistajien kokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaaminen

 

 1. Kokouksen järjestäytyminen

 

 1. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

 1. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 

 1. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen ajanjaksolta 1.1.–31.3.2022 (lopputilitys) sekä niihin liittyvän tilintarkastuskertomuksen esittäminen

 

 1. Lopputilityksen vahvistaminen

 

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 2. Kokouksen päättäminen

 

B. Osakkeenomistajien kokouksen asiakirjat

Tämä kokouskutsu sekä Yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1. –31.3.2022 (lopputilitys) sekä niihin liittyvä tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.neles.com/yyk viimeistään 31.5.2022. Lisäksi jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista ovat saatavilla osakkeenomistajien kokouksessa. Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 6.7.2022.

 

C. Ohjeita osakkeenomistajien kokoukseen osallistuville

 

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua osakkeenomistajien kokoukseen on Neleksen viimeisillä osakkeenomistajilla, eli osakkeenomistajilla, jotka oli rekisteröity viimeisen Neleksen osakkeen kaupankäyntipäivän päättyessä 31.3.2022 Euroclear Finland Oy:n pitämään Neleksen osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiölle viimeistään 16.6.2022 klo 14 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajien kokoukseen voi ilmoittautua 1.6.2022 klo 10 alkaen:  

  

 1. osoitteessa www.neles.com/yyk  tai   
 1. kirjeitse osoitteeseen Neles Oyj, Osakkeenomistajien kokous, PL 304, 01301 Vantaa.  

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain osakkeenomistajien kokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiön tietosuojaseloste on nähtävissä osoitteessa www.neles.com/fi/tietosuoja/.  

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

 

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja  

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua osakkeenomistajien kokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi ollut oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Neleksen osakasluetteloon viimeisen Neleksen osakkeen kaupankäyntipäivän päättyessä 31.3.2022.  Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.6.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi osakkeenomistajien kokoukseen.  

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjan antamista ja äänestämistä, ja osakkeenomistajien kokoukseen ilmoittautumista.  

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

 

 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat  

Osakkeenomistajien kokoukseen ilmoittautunut osakkeenomistaja saa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.  

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Jos osakkeenomistaja osallistuu osakkeenomistajien kokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen jatta.nylund@valmet.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajan asiamiehen on varauduttava esittämään valtakirja myös osakkeenomistajien kokouksessa. 

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet –sivustolla sekä Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.neles.com/yyk 

 

 1. Äänestäminen ennakkoon 

Osakkeenomistajille suositellaan äänestämistä ennakkoon tässä kohdassa C. 4. esitetyllä tavalla. 

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon tiettyjen osakkeenomistajien kokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 1.6.2022 klo 10:00 – 16.6.2022 klo 14:00 välisenä aikana.  

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan tai oikeuttaan vaatia äänestystä osakkeenomistajien kokouksessa ja hänen mahdollisuuttaan äänestää ennakkoäänestyksen alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan osalta saatetaan rajoittaa, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle osakkeenomistajien kokoukseen.

Ennakkoäänestys on mahdollista seuraavalla tavalla: 

Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.neles.com/yyk  

Henkilöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää suojattua vahvaa tunnistautumista ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä ja äänestää kirjautumalla sisään henkilökohtaisilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella. 

Yhteisöomistajien osalta ei vaadita vahvaa sähköistä tunnistamista. Tunnistautuakseen yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinumero ja muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Sähköisen äänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.neles.com/yyk   

 

5. Muut tiedot  

Osakkeenomistajien kokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakkeenomistajien kokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

Neles Oyj:llä oli ennen sulautumisen 1.4.2022 tapahtunutta täytäntöönpanoa 150 348 256 osaketta ja ääntä. Tästä määrästä 150 361 osaketta oli Yhtiön hallussa. Yhtiön hallussa olleilla osakkeilla ei ole äänioikeutta. 

 

Vantaa 31.5.2022

  

Sulautuneen Neles Oyj:n hallitus

 

 

Lisätietoja antaa: 

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

 

VALMET

 

Katri Hokkanen

väliaikainen talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi – ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa.

 

Tavoitteenamme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa. 17 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely