Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Valmet Oyj:n pörssitiedote 2. maaliskuuta 2021 klo 11:40

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 23. maaliskuuta 2021 klo 13.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki.

Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C. Ohjeita kokoukseen osallistuville.

Koronaviruspandemian vuoksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä (ns. väliaikainen laki), säännöksiä noudattaen. Yhtiön hallitus on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla, mutta kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta. Ohjeet videolähetyksen seuraamista varten ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että pelkkä kokouksen seuraaminen verkossa videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa.

Yhtiö julkisti 4. helmikuuta 2021 kutsun yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, jonka yhtiö perui 2. maaliskuuta 2021. Aiemmin julkistetun kokouskutsun perusteella tehdyt ilmoittautumiset tai annetut ennakkoäänet eivät ole voimassa tämän kutsun mukaisessa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua tämän kutsun mukaiseen varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee toimia jäljempänä tämän kutsun osassa C. Ohjeita kokoukseen osallistuville annettujen ohjeiden mukaisesti. Tähän kutsuun sisältyvät hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset vastaavat sisällöltään aiemmin julkistettuun kokouskutsuun sisältyneitä päätösehdotuksia.

 1. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
 1. Kokouksen avaaminen
 1. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Pekka Jaatinen.

Mikäli Pekka Jaatisella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja Rasmus Oksala.

Mikäli Rasmus Oksalalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

 1. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, on julkistettu 23. helmikuuta 2021 ja on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, vuoden 2020 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus katsotaan esitetyiksi yhtiökokoukselle.

 1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31. joulukuuta 2020 oli 1 225 703 224,57 euroa, josta vuoden 2020 nettotulos oli 186 455 188,79 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,90 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25. maaliskuuta 2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 7. huhtikuuta 2021.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 1. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on julkistettu 23. helmikuuta 2021 ja on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, toimielinten palkitsemisraportti katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle neuvoa-antavaa hyväksymistä varten.

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuisia palkkioita korotetaan ja palkkiot ovat seuraavat:

 • 118 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2020: 115 000),
 • 70 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2020: 67 500),
 • 56 000 euroa hallituksen jäsenelle (2020: 54 000).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 14 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 6 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta (2020: 700 euroa), jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500 euroa (2020: 1 400 euroa) kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa (2020: 2 800 euroa) kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, nimitystoimikunta ehdottaa 750 euron kokouspalkkiota sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen matkakokouksesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 500 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta–31. maaliskuuta 2021 on julkaistu.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että:

 • Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Mikael Mäkinen, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogerio Ziviani valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,
 • Per Lindberg valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi, ja
 • Mikael Mäkinen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Aaro Cantell hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty yhtiön internetsivuilla (www.valmet.com). Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pasi Karppisen.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla muodostuvaan hintaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä kuitenkin siten, että osana yhtiön kannustinjärjestelmiä käytettäväksi voidaan hankkia enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 16. kesäkuuta 2020 päätetyn omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin.

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 15 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka kannustinjärjestelmien toteuttamiseen kuitenkin siten, että kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallitus voi antaa enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 16. kesäkuuta 2020 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

 1. Kokouksen päättäminen
 1. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Valmet Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.valmet.com. Valmet Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä toimielinten palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla. Kokouskutsusta ja muista edellä mainituista asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 6. huhtikuuta 2021 alkaen.

 1. Ohjeita kokoukseen osallistuville

Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää siellä osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

 1. Osallistumisoikeus, ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11. maaliskuuta 2021 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehen käyttämisestä on annettu tietoja kohdassa 3.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 8. maaliskuuta 2021, kun jäljempänä kohdassa 4. esitetty määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 16. maaliskuuta 2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 8. maaliskuuta 2021 klo 12.00 – 16. maaliskuuta 2021 klo 16.00 välisenä aikana. Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen voi tapahtua:

 1. Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen yhtiön internetsivujen kautta edellyttää henkilöomistajien tapauksessa vahvaa sähköistä tunnistautumista suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajien tapauksessa ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen yhtiön internetsivujen kautta tapahtuu y-tunnusta ja arvo-osuustilinumeroa käyttämällä.

 1. Sähköpostin tai postin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle varatun ajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät jäljempänä mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot.

Ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisten valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11. maaliskuuta 2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 18. maaliskuuta 2021 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistaja voi nimetä asiamiehekseen yhtiön osoittaman asiamiehen, joka on asianajaja Teresa Kauppila Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä tai tämän määräämä henkilö. Yksityiskohtaiset ohjeet yhtiön osoittaman asiamiehen valtuuttamiseksi ja valtakirjamalli äänestysohjeineen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous viimeistään ennakkoäänestyksen alkaessa. Yhtiön osoittaman asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle kustannuksia lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjan ja siihen liittyvän aineiston toimittamiseen liittyviä kustannuksia. Lisätietoja yhtiön osoittamasta asiamiehestä on saatavilla osoitteesta https://www.castren.fi/fi/ihmiset/teresa-kauppila/.

Osakkeenomistaja saa halutessaan nimetä myös muun asiamiehen. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen anne.grahn-loytanen@valmet.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä 16. maaliskuuta 2021 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon edellä kohdassa 1. esitetyllä tavalla. Yhtiön osoittamalle asiamiehelle osoitetun, yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan valtakirjamallin mukaisen valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan kuitenkin sekä ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen että ennakkoäänestämiseksi, kunhan siitä ilmenevät valtakirjamallissa pyydetyt tiedot ja äänestysohjeet.

 1. Muut tiedot

Yhtiö järjestää kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta. Ohjeet videolähetyksen seuraamista varten ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.valmet.com/yhtiokokous. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että pelkkä kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen anne.grahn-loytanen@valmet.com viimeistään 5. maaliskuuta 2021 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla viimeistään 8. maaliskuuta 2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 10. maaliskuuta 2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen ir@valmet.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.valmet.com/yhtiokokous viimeistään 12. maaliskuuta 2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Valmet Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä 2. maaliskuuta 2021 yhteensä 149 864 619 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä yhteensä 473 643 omaa osaketta. Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

Espoo 2. maaliskuuta 2021

VALMET OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 050 3173 830
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,7 miljardia euroa. 14 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely