Valmetin tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta - 31. joulukuuta 2018: Saadut tilaukset kasvoivat 3,7 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 257 miljoonaan euroon vuonna 2018

Valmet Oyj:n pörssitiedote 7. helmikuuta 2018 klo 13:00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. Vertailukauden luvut on oikaistu johtuen IFRS 15 -standardin käyttöönotosta 1. tammikuuta 2018.

Loka-joulukuu 2018: Vertailukelpoinen EBITA-marginaali kasvoi 11,5 prosenttiin

 • Saadut tilaukset kasvoivat 41 prosenttia 1 026 miljoonaan euroon (727 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia- sekä Palvelut-liiketoimintalinjoilla, pysyivät edellisvuoden tasolla Automaatio-liiketoimintalinjalla ja laskivat Paperit- liiketoimintalinjalla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja laskivat Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa.
 • Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 984 miljoonaa euroa (967 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Palvelut- ja Sellu ja energia - liiketoimintalinjoilla, pysyi edellisvuoden tasolla Automaatio-liiketoimintalinjalla ja laski Paperit- liiketoimintalinjalla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 113 miljoonaa euroa (81 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 11,5 prosenttia (8,4 %).
  • Kannattavuus parani korkeammasta bruttokatteesta ja parantuneesta projektien toteuttamisesta johtuen.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,33 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -3 miljoonaa euroa (-12 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 143 miljoonaa euroa (89 milj. euroa).

Tammi-joulukuu 2018: Saadut tilaukset ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat

 • Saadut tilaukset kasvoivat 14 prosenttia 3 722 miljoonaan euroon (3 272 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja pysyivät edellisvuoden tasolla Automaatio- ja Paperit-liiketoimintalinjoilla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla muilla alueilla paitsi Kiinassa, jossa saadut tilaukset laskivat.
 • Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia 3 325 miljoonaan euroon (3 058 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Paperit- ja Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla ja pysyi edellisvuoden tasolla Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 257 miljoonaa euroa (218 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 7,7 prosenttia (7,1 %).
  • Kannattavuus parani korkeammasta liikevaihdosta johtuen.
 • Osakekohtainen tulos oli 1,01 euroa (0,81 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -16 miljoonaa euroa (-17 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 284 miljoonaa euroa (291 milj. euroa).

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,65 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko vastaa 64 prosenttia nettotuloksesta.

Tulosohjeistus vuodelle 2019

Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2019 pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2018 (3 325 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2019 kasvaa verrattuna vuoteen 2018 (257 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät

Globaali noususuhdanne on heikentynyt. IMF ennustaa nyt, että globaali talous kasvaa 3,5 prosenttia vuonna 2019 ja 3,6 prosenttia vuonna 2020, mikä on 0,2 ja 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime lokakuun ennusteet, joita oli jo laskettu. Globaalin kasvun riskit ovat kasvamaan päin. Kaupan jännitteiden kiristyminen on yksi suurimmista riskeistä ennusteiden toteutumiselle. Rahoitusehdot ovat jo kiristyneet syksystä. Kaupan jännitteiden voimistumisen lisäksi useat tekijät voisivat aiheuttaa kasvun heikkenemistä, varsinkin kun sekä julkinen että yksityinen velkaantuminen on korkealla tasolla. Näitä riskitekijöitä ovat mm. Iso-Britannian sopimukseton ero EU:sta ja Kiinan talouskasvun oletettua voimakkaampi hidastuminen. (Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, 21.1.2019)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä pehmopaperimarkkinalla on laskenut tyydyttävälle tasolle (aikaisemmin hyvällä tasolla).

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palvelu-, automaatio- sekä kartonki ja paperi -markkinoille ja tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän sellu- ja energiamarkkinoille.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Vahva vuosi Valmetille

"Vuonna 2018 vakaan liiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 6 prosenttia 1,7 miljardiin euroon1. Paperit-liiketoimintalinjalla oli jälleen poikkeuksellisen vahva vuosi, kun saadut tilaukset kasvoivat 1,1 miljardiin euroon. Myös Sellu ja energia -liiketoimintalinjan saadut tilaukset ylsivät 1 miljardiin euroon vuonna 2018, ja saadut tilaukset kasvoivat sekä energia- että selluliiketoiminnassa. Kaiken kaikkiaan Valmetin saadut tilaukset kasvoivat 14 prosenttia 3 722 miljoonaan euroon, ja tilauskanta kasvoi ennätyskorkealle 2,8 miljardin euron tasolle.

Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia vuonna 2018 ja oli 3,3 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi projektiliiketoiminnassa ja pysyi edellisvuoden tasolla vakaassa liiketoiminnassa. Vertailukelpoinen EBITA kasvoi 18 prosenttia 257 miljoonaan euroon. Koko vuoden vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 7,7 prosenttia, joten myös vuonna 2018 marginaali parani edellisvuodesta.

Vuoden aikana kehitimme teollisen internetin tarjoomaamme, edistyimme tutkimuksessa ja kehityksessä, jatkoimme henkilöstön kehittämistä ja säilytimme asemamme johtavana yhtiönä kestävässä kehityksessä. Kokonaistapaturmataajuus (TRIF) laski 20 prosenttia, mikä on tehnyt Valmetista turvallisemman työpaikan.

Kokonaisuudessaan 2018 oli meille vahva vuosi, ja olen tyytyväinen vuoden aikana aikaansaamaamme hyvään kehitykseen. Samalla meidän on edelleen mahdollista jatkossa parantaa. Ennätyskorkea tilauskanta antaa meille vahvat lähtökohdat vuoteen 2019."

1 Sisältäen sisäiset saadut tilaukset Automaatio-liiketoimintalinjan osalta.

Avainluvut1

Milj. euroa Q4/2018 Q4/2017 Muutos 2018 2017 Muutos
Saadut tilaukset 1 026 727 41 % 3 722 3 272 14 %
Tilauskanta2 2 829 2 458 15 % 2 829 2 458 15 %
Liikevaihto 984 967 2 % 3 325 3 058 9 %
Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) 113 81 39 % 257 218 18 %
% liikevaihdosta 11,5 % 8,4 %   7,7 % 7,1 %  
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 110 69 60 % 241 202 20 %
% liikevaihdosta 11,2 % 7,1 %   7,2 % 6,6 %  
Liikevoitto (EBIT) 102 61 69 % 211 170 24 %
% liikevaihdosta 10,4 % 6,3 %   6,4 % 5,6 %  
Tulos ennen veroja 100 57 73 % 205 158 30 %
Tulos 74 49 50 % 152 121 25 %
Tulos per osake, euroa 0,49 0,33 51 % 1,01 0,81 25 %
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,49 0,33 51 % 1,01 0,81 25 %
Oma pääoma per osake, euroa2 6,31 6,09 4 % 6,31 6,09 4 %
Liiketoiminnan rahavirta 143 89 61 % 284 291 -3 %
Rahavirta investointien jälkeen 119 70 69 % 208 227 -9 %
Oman pääoman tuotto (ROE)3       16 % 13 %  
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja3       19 % 14 %  
Omavaraisuusaste2       43 % 42 %  
Nettovelkaantuneisuusaste2       -23 % -11 %  

1 Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 45.
2 Kauden lopussa.
3 Vuoden 2017 lukujen laskennassa on käytetty oikaisemattomia lukuja vuodelta 2016. 

Saadut tilaukset, milj. euroa Q4/2018 Q4/2017 Muutos 2018 2017 Muutos
Palvelut 325 282 15 % 1 315 1 242 6 %
Automaatio 94 91 3 % 330 317 4 %
Sellu ja energia  451 151 >100 % 1 000 678 47 %
Paperit 156 203 -23 % 1 077 1 035 4 %
Yhteensä 1 026 727 41 % 3 722 3 272 14 %

Tilauskanta, milj. euroa 31.12.2018 31.12.2017 Muutos 30.9.2018
Yhteensä 2 829 2 458 15 % 2 791

Liikevaihto, milj. euroa Q4/2018 Q4/2017 Muutos 2018 2017 Muutos
Palvelut 366 340 8 % 1 219 1 178 3 %
Automaatio 106 104 3 % 306 296 3 %
Sellu ja energia 232 219 6 % 863 800 8 %
Paperit 280 304 -8 % 937 784 19 %
Yhteensä 984 967 2 % 3 325 3 058 9 %

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle torstaina 7. helmikuuta 2019 klo 15.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 14.55 Suomen aikaa, numeroon 09-4245 0806. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun ID-numero: 4272378.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.

Tilaisuutta voi myös seurata Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

Lisätietoja antaa:
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 010 672 9603

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely