Valmetin puolivuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2018: Saadut tilaukset kasvoivat Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla - vertailukelpoinen EBITA kasvoi

Valmet Oyj:n pörssitiedote 25. heinäkuuta 2018 klo 15:00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. Vertailukauden luvut on oikaistu johtuen IFRS 15 -standardin käyttöönotosta 1.1.2018.

Huhti-kesäkuu 2018: Vertailukelpoinen EBITA-marginaali kasvoi 7,2 prosenttiin

 • Saadut tilaukset kasvoivat 9 prosenttia 865 miljoonaan euroon (796 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja laskivat Sellu ja energia- sekä Automaatio-liiketoimintalinjoilla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa ja EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), pysyivät edellisvuoden tasolla Kiinassa ja laskivat Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Pohjois-Amerikassa.
 • Liikevaihto kasvoi 15 prosenttia 844 miljoonaan euroon (732 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoimintalinjoilla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 61 miljoonaa euroa (48 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 7,2 prosenttia (6,5 %).
  • Kannattavuus parani korkeammasta liikevaihdosta johtuen.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (0,18 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4 miljoonaa euroa (-1 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 3 miljoonaa euroa (31 milj. euroa).

Tammi-kesäkuu 2018: Liikevaihto kasvoi, mutta vertailukelpoinen EBITA-marginaali laski

 • Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla ja olivat 1 756 miljoonaan euroa (1 802 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Paperit-liiketoimintalinjalla, pysyivät edellisvuoden tasolla Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla ja laskivat Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa ja Kiinassa, pysyivät edellisvuoden tasolla Pohjois-Amerikassa ja laskivat Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä EMEA-alueella.
 • Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia 1 575 miljoonaan euroon (1 376 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Paperit- ja Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla ja pysyi edellisvuoden tasolla Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 82 miljoonaa euroa (82 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 5,2 prosenttia (5,9 %).
  • Kannattavuus heikkeni johtuen 15 miljoonan euron tappiosta Sellu ja energia -liiketoimintalinjan projektissa ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,30 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -7 miljoonaa euroa (2 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 22 miljoonaa euroa (125 milj. euroa).

Tulosohjeistus vuodelle 2018
Valmet tarkisti ylöspäin vuoden 2018 tulosohjeistustaan liikevaihdon osalta 17. heinäkuuta 2018.

Tarkistettu ohjeistus (17. heinäkuuta 2018)
Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2018 kasvaa verrattuna vuoteen 2017 (3 058 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2018 kasvaa verrattuna vuoteen 2017 (218 milj. euroa).

Aikaisempi tulosohjeistus (21. maaliskuuta 2018)
Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2018 pysyy vuoden 2017 tasolla (3 058 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2018 kasvaa verrattuna vuoteen 2017 (218 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät
Globaalin kasvun ennustetaan yltävän 3,9 prosenttiin vuosina 2018 ja 2019. Kasvuvauhti näyttää saavuttaneen huippunsa joissakin suurissa talouksissa, ja kasvusta on tullut vähemmän harmonista. Yhdysvalloissa talous vahvistuu lähitulevaisuudessa, ja Yhdysvaltain dollari on vahvistunut noin 5 prosenttia viime viikkoina. Euroalueen, Japanin ja Iso-Britannian kasvuennusteita on laskettu. Kehittyvistä talouksista Argentiinan, Brasilian ja Intian kasvuennusteita on laskettu, kun taas joidenkin öljynviejämaiden näkymät ovat vahvistuneet. Yhdysvaltojen tullimaksukorotukset ja kauppakumppanien vastatoimet ovat lisänneet laajojen ja pitkäkestoisten kaupan rajoitusten todennäköisyyttä. Nämä voisivat suistaa raiteiltaan talouden elpymisen ja painaa keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä. (Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, 16.7.2018)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät
Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palvelu-, kartonki ja paperi-, pehmopaperi- sekä automaatiomarkkinoille, tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän energialle ja heikon lyhyen aikavälin markkinanäkymän sellulle.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Saadut tilaukset ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat toisella neljänneksellä
"Valmetin saadut tilaukset kasvoivat 9 prosenttia ja olivat 865 miljoonaa euroa vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Saadut tilaukset kasvoivat Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla, ja asiakasaktiviteetti oli korkealla tasolla erityisesti kartonki- ja paperimarkkinassa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla. Saadut tilaukset kasvoivat Paperit-liiketoimintalinjalla, pysyivät edellisvuoden tasolla Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla ja laskivat Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla, jossa tilaukset ovat kertyneet pääosin pienemmistä projekteista.

Liikevaihto kasvoi 15 prosenttia toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoimintalinjoilla, ja kasvu oli voimakkainta Paperit-liiketoimintalinjalla. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Paperit-liiketoimintalinjan liikevaihto kasvoi lähes 50 prosenttia vahvan asiakasaktiviteetin ja aiempien neljännesten korkeiden saatujen tilausten seurauksena.

Vertailukelpoinen EBITA kasvoi toisella neljänneksellä, ja EBITA-marginaali parani 7,2 prosenttiin. Huolimatta matalasta ensimmäisestä neljänneksestä, vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon vertailukelpoinen EBITA on 82 miljoonaa euroa. Olemme samalla tasolla kuin vuosi sitten, ja meidän on jatkettava kovaa työtä saavuttaaksemme vertailukelpoiselle EBITA:lle asettamamme tavoitteen."

Avainluvut1

Milj. euroa Q2/2018 Q2/2017 Muutos Q1-Q2/
2018
Q1-Q2/
2017
Muutos
Saadut tilaukset 865 796 9 % 1 756 1 802 -3 %
Tilauskanta2 2 621 2 714 -3 % 2 621 2 714 -3 %
Liikevaihto 844 732 15 % 1 575 1 376 14 %
Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) 61 48 27 % 82 82 1 %
% liikevaihdosta 7,2 % 6,5 %   5,2 % 5,9 %  
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 57 47 22 % 76 84 -10 %
% liikevaihdosta 6,7 % 6,4 %   4,8 % 6,1 %  
Liikevoitto (EBIT) 49 39 27 % 61 68 -10 %
% liikevaihdosta 5,9 % 5,3 %   3,9 % 4,9 %  
Tulos ennen veroja 48 36 33 % 59 62 -6 %
Tulos 35 27 32 % 43 45 -4 %
Tulos per osake, euroa 0,23 0,18 32 % 0,29 0,30 -4 %
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,23 0,18 32 % 0,29 0,30 -4 %
Oma pääoma per osake, euroa 5,63 5,71 -1 % 5,63 5,71 -1 %
Liiketoiminnan rahavirta 3 31 -91 % 22 125 -83 %
Rahavirta investointien jälkeen -18 15   -9 95  
Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu)3       10 % 10 %  
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu)3       11 % 11 %  
Omavaraisuusaste2       41 % 41 %  
Nettovelkaantuneisuusaste2       0 % 4 %  

1 Avainlukujen laskentakaavat on esitelty puolivuosikatsauksen sivulla 41.
2 Kauden lopussa.
3 Vuoden 2017 avainlukujen laskennassa on käytetty oikaisemattomia vuoden 2016 lukuja.

Saadut tilaukset, milj. euroa Q2/2018 Q2/2017 Muutos Q1-Q2/
2018
Q1-Q2/
2017
Muutos
Palvelut 344 321 7 % 690 676 2 %
Automaatio 84 91 -8 % 166 163 1 %
Sellu ja energia  85 141 -39 % 278 406 -32 %
Paperit 353 243 45 % 623 557 12 %
Yhteensä 865 796 9 % 1 756 1 802 -3 %

Tilauskanta, milj. euroa 30.6.2018 30.6.2017 Muutos 31.3.2018
Yhteensä 2 621 2 714 -3 % 2 583

Liikevaihto, milj. euroa Q2/2018 Q2/2017 Muutos Q1-Q2/
2018
Q1-Q2/
2017
Muutos
Palvelut 325 302 8 % 572 554 3 %
Automaatio 76 73 5 % 136 132 3 %
Sellu ja energia 205 192 7 % 408 381 7 %
Paperit 237 165 43 % 460 310 49 %
Yhteensä 844 732 15 % 1 575 1 376 14 %

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle
Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle keskiviikkona 25. heinäkuuta 2018 klo 16.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 15.55 Suomen aikaa, numeroon 09-4245 0806. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun ID-numero: 9398496.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.

Tilaisuutta voi myös seurata Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

Lisätietoja antaa:
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 010 672 9603

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,1 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely