Valmetin hallitus on päättänyt uusista osakepohjaisista avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä ja omien osakkeiden hankkimisesta

Valmet Oyj:n pörssitiedote 20. joulukuuta 2018 klo 14:00

Valmet Oyj:n hallitus on hyväksynyt pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä uuden rajoitetun osakepalkkio-ohjelman Valmetin avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Kannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2018, 2019 ja 2020. Valmetin hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2019 perustuu Valmetin vertailukelpoiseen EBITA-marginaaliin ja vakaan liiketoiminnan, eli Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjojen, saatujen tilausten kasvuun (%). Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2019 maksetaan osittain Valmetin osakkeina ja osittain rahana vuonna 2020. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän palkkiona maksettuja osakkeita ei saa siirtää tai luovuttaa sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso päättyy kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde Valmetilla päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet Valmetille vastikkeetta.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään voi kuulua enimmillään 123 henkilöä, joista 83 on johtotehtävissä toimivia avainhenkilöitä (sisältäen johtoryhmän jäsenet) ja 40 on johtajapotentiaaleiksi tunnistettuja henkilöitä. Ansaintajakson 2019 perusteella maksettavien palkkioiden kokonaismäärä vastaa yhteensä enintään noin 465 000 Valmet Oyj:n osaketta, joka on bruttomäärä sisältäen osakepalkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän arvioitu kokonaiskustannus ansaintajaksolta 2019 on
8,8 miljoonaa euroa.

Osana kokonaispalkitsemista, esimerkiksi sitouttamistarkoitukseen, hallitus on myös hyväksynyt vuodelle 2019 uuden kannustinelementin, rajoitetun osakepalkkio-ohjelman, josta voidaan myöntää osakkeita valituille avainhenkilöille. Rajoitettu osakepalkkio-ohjelma on tarkoitettu vuosittaiseksi, mutta jokainen tuleva rajoitettu osakepalkkio-ohjelma vaatii hallituksen erillisen hyväksynnän. Vuonna 2019 enintään 70 000 osaketta voidaan kohdentaa ohjelman mahdollisille osallistujille. Pääsääntöisesti sitouttamisjakso näille osakkeille on kolme vuotta. Edellytys rajoitettuun osakepalkkio-ohjelmaan perustuvien osakepalkkioiden maksamiselle on, että henkilön työsuhde Valmetin kanssa jatkuu palkkion maksupäivään saakka.

Sekä pitkän aikavälin osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä että rajoitetussa osakepalkkio-ohjelmassa Valmetin johtoryhmän jäsenille annetaan suositus omistaa ja säilyttää omistuksessaan heidän kiinteää bruttomääräistä vuosiansiotaan vastaava määrä yhtiön osakkeita (100 prosentin osakeomistussuositus).

Omien osakkeiden hankkiminen

Valmetin hallitus on kokouksessaan 20. joulukuuta 2018 päättänyt käyttää 21. maaliskuuta 2018 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt aloittaa määräaikaisen osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka tarkoituksena on hankkia yhtiön omia osakkeita kattamaan osan pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä ja rajoitetusta osakepalkkio-ohjelmasta johtuvista velvoitteista. Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 8. helmikuuta 2019 ja lopetetaan viimeistään 4. maaliskuuta 2019. Hankittava määrä on enintään 278 000 osaketta, joka tämän tiedotteen päiväystä edeltävän viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssilla laskettuna vastaa arvoltaan noin 5 miljoonaa euroa. Osakkeet hankitaan markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja antaa:
Julia Macharey, henkilöstöjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0022
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,1 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely