Metson tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2009

Metson tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2009

Metso Oyj:n yhtiötiedote 8.2.2010 klo 15.00	                  

Vahva kassavirta ja tyydyttävä kannattavuus vaativassa markkinaympäristössä   
Keskeistä vuonna 2009                              
Vuonna 2009 uusia tilauksia saatiin 4 358 miljoonan euron arvosta, mikä oli 32 
prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna (2008: 6 384 milj. e).        
Tilauskanta pieneni 16 prosenttia joulukuun 2008 lopusta ja oli vuoden 2009   
lopussa 3 415 miljoonaa euroa (31.12.2008: 4 088 milj. e).           
Liikevaihto laski 22 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 5 016   
miljoonaa euroa (2008: 6 400 milj. e).                     
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja    
(EBITA) oli 334,3 miljoonaa euroa eli 6,7 prosenttia liikevaihdosta (2008: 680,9
milj. e ja 10,6 %).                               
Liikevoitto (EBIT) oli 293,6 miljoonaa euroa eli 5,9 prosenttia liikevaihdosta 
(2008: 637,2 milj. e ja 10,0 %).                        
EBITA ja EBIT sisältävät noin 75 miljoonaa euroa kapasiteetin sopeuttamiseen  
liittyviä kertaluonteisia kustannuksia. EBITA:n osuus liikevaihdosta ennen näitä
kertaeriä oli 8,2 prosenttia.                          
Osakekohtainen tulos oli 1,06 euroa (2008: 2,75 e).               
Vapaa kassavirta oli 717 miljoonaa euroa (2008: 29 milj. e).          
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli 10,0 prosenttia (2008: 23,2 
%).                                       
Hallitus ehdottaa osingoksi 0,70 euroa osakkeelta (2008: 0,70 e).        

Keskeistä vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä                
Uusia tilauksia saatiin loka-joulukuussa 1 365 miljoonan euron arvosta, mikä oli
54 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna (Q4/2008: 889 milj. e)       
Liikevaihto laski 26 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 353 miljoonaa euroa  
(Q4/2008: 1 839 milj. e).                            
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja    
(EBITA) oli 66,2 miljoonaa euroa eli 4,9 prosenttia liikevaihdosta (Q4/2008:  
200,0 milj. e ja 10,9 %).                            
Liikevoitto (EBIT) oli 55,0 miljoonaa euroa eli 4,1 prosenttia liikevaihdosta  
(Q4/2008: 190,1 milj. e ja 10,3 %).                       
Loka-joulukuun EBITA ja EBIT sisältävät noin 31 miljoonaa euroa kapasiteetin  
sopeuttamiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia. EBITA:n osuus      
liikevaihdosta ennen näitä kertaeriä oli 7,2 prosenttia.            
Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (Q4/2008: 0,79 e).             
Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta on tyytyväinen vuoden 2009 tulokseen ja  
saavutuksiin. ”Merkittävin saavutuksemme oli vahva kassavirta. Myös       
kannattavuutemme oli tyydyttävällä tasolla vaativasta markkinatilanteesta    
huolimatta. Olemme edelleen vahvistaneet tuote- ja palvelutarjontaamme     
yritysostoilla, jatkaneet keskeisiä investointejamme ja tehostaneet       
toimintamalliamme. Arvioidemme mukaan säilytimme myös markkina-asemamme     
keskeisimmissä asiakassegmenteissämme. Metso on nyt entistä kilpailukykyisempi, 
kun markkinat kääntyvät vähitellen nousuun. Kiitos hyvistä saavutuksista    
kuluneena vaikeana vuonna kuuluu metsolaisille.”                
Hallituksen osinkoesitys, 0,70 euroa osakkeelta, heijastaa uskoamme       
toimintaympäristömme asteittaiseen elpymiseen, ja myös vakaaseen taloudelliseen 
asemaamme.                                   
”Vuoden viimeisellä neljänneksellä kannattavuuttamme rasittivat odotetusti   
korkeat kertaluonteiset kulut, jotka liittyivät kapasiteetin sopeutustoimiin ja 
toimintamallimme kehittämiseen. Oli rohkaisevaa nähdä tilausten saantimme    
kasvavan mukavasti. Tämä merkitsee, että asiakkaamme ovat saamassa takaisin   
luottamustaan toimintaympäristön ja rahoituksen saatavuuden paranemiseen.    
Arvioimme vuoden 2010 liikevaihdon säilyvän samalla, noin 5 miljardin euron   
tasolla kuin vuonna 2009, ja kannattavuuden säilyvän tyydyttävänä”, Eloranta  
toteaa.                                     
”Uusien tilausten saaminen on edelleen etusijalla. Hintakilpailu markkinoilla on
kiristynyt, joten jatkamme toimintamme tehostamista säilyttääksemme       
kilpailukykymme ja kannattavuutemme. Avainasemassa on myös jatkaa        
palveluliiketoimintamme sekä bioenergiaan ja muihin uusiutuviin         
energialähteisiin perustuvien ratkaisujemme kehittämistä.”           

Metson avainluvut                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Miljoonaa euroa     |  Q4/ |  Q4/ | Muutos |  2009 |  2008 | Muutos |
|             |  09 |  08 |   % |    |    |   % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 1 353 | 1 839 |  -26 | 5 016 | 6 400 |  -22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palveluliiketoiminnan  |  524 |  651 |  -20 | 2 052 | 2 343 |  -12 |
| liikevaihto       |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta   |  39 |  36 |    |   41 |   37 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITA ennen       | 97,3 | 200,0 |  -51 | 409,0 | 680,9 |  -40 |
| kertaluonteisia     |    |    |    |    |    |    |
| kapasiteetin       |    |    |    |    |    |    |
| sopeuttamiskustannuksia |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta   |  7,2 | 10,9 |    |  8,2 |  10,6 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen       | 66,2 | 200,0 |  -67 | 334,3 | 680,9 |  -51 |
| rahoituseriä, veroja ja |    |    |    |    |    |    |
| aineettoman       |    |    |    |    |    |    |
| käyttöomaisuuden     |    |    |    |    |    |    |
| poistoja (EBITA)     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  %:a liikevaihdosta  |  4,9 | 10,9 |    |  6,7 |  10,6 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 55,0 | 190,1 |  -71 | 293,6 | 637,2 |  -54 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  %:a liikevaihdosta  |  4,1 | 10,3 |    |  5,9 |  10,0 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa    | 0,18 | 0,79 |  -77 |  1,06 |  2,75 |  -61 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut tilaukset     | 1 365 |  889 |   54 | 4 358 | 6 384 |  -32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    |    |    |    | 3 415 | 4 088 |  -16 |
| lopussa         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vapaa kassavirta     |  268 |  -22 |  n/a |  717 |   29 |  n/a |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sitoutuneen pääoman   |    |    |    |  10,0 |  23,2 |    |
| tuotto (ROCE),      |    |    |    |    |    |    |
| ennen veroja, %     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste kauden |    |    |    |  35,7 |  30,9 |    |
| lopussa, %        |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantuneisuusast |    |    |    |  32,5 |  75,7 |    |
| e            |    |    |    |    |    |    |
| kauden lopussa, %    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Metson vuoden 2009 viimeisen neljänneksen katsaus                

Toimintaympäristömme ja tuotteidemme kysyntä loka-joulukuussa          
Toimintaympäristömme jatkui vaativana vuoden viimeisellä neljänneksellä.    
Asiakkaamme olivat edelleen varovaisia investointipäätöksissään, vaikka vuoden 
loppua kohden olikin nähtävissä ensimmäisiä merkkejä maailmantalouden      
elpymisestä. Asiakkaidemme kapasiteetin käyttöasteet parantuivat asteittain ja 
palveluliiketoiminnan tilaukset sekä tarjouskyselyiden määrä kääntyivät     
varovaiseen kasvuun. Myös tilauskannassa olleet epävarmuudet pienenivät     
asiakkaiden käynnistäessä aiemmin keskeyttämiään projekteja.          
Kysynnän alhaisuus ja toimittajien tilauskantojen purkautuminen johtivat vuoden 
jälkipuoliskolla hintakilpailun kiristymiseen kaikissa asiakassegmenteissä. Tätä
tasapainotti osittain hankintakustannusten lasku, joka aiheutui raaka-aine- ja 
komponenttitoimittajien sekä alihankkijoiden keskinäisen kilpailun       
kiristymisestä.                                 
Vahvistuneen mineraalien kysynnän ja hintatason seurauksena useat kaivosyhtiöt 
ilmoittivat toisen vuosipuoliskon aikana suunnitelmistaan kasvattaa       
investointeja vuoden 2010 aikana. Tarjouskyselyjen määrä parani selvästi, vaikka
monia uuslaitetilauksia ei vielä vuoden lopulla toteutunut.           
Maarakennusteollisuuden laitteiden kysyntä jatkui heikkona myös vuoden     
viimeisellä neljänneksellä. Useiden maiden esittämillä, infrastruktuurin    
kehittämiseen liittyvillä talouden tukitoimilla arvioidaan pidemmällä      
aikavälillä olevan myönteinen vaikutus maarakennusteollisuuden tuotteiden    
kysyntään, mutta toistaiseksi vaikutukset ovat olleet vähäisiä. Kaivos- ja   
maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysyntä oli tyydyttävää.     
Uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysyntä jatkui tyydyttävänä
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Loppuvuotta kohden rahoituksen saatavuus   
parani johtaen toimintaympäristön vahvistumiseen ja usean uuden tilauksen    
toteutumiseen viimeisen neljänneksen aikana. Öljy- ja kaasuteollisuuden     
asiakkailta saamiemme automaatiotuotteiden tarjouskyselyiden määrä kääntyi   
kasvuun, mutta kysyntä oli edelleen edellisvuotta alhaisemmalla tasolla.    
Metallinkierrätyslaitteiden kysyntä jatkui heikkona johtuen romumetallin    
matalasta hinnasta sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan terästehtaiden alhaisista 
käyttöasteista. Voimantuotannon ja automaatioratkaisujen palveluliiketoiminnan 
kysyntä oli tyydyttävää ja metallinkierrätyksen heikkoa.            
Uusien kuitulinjojen kysyntä oli edelleen heikkoa, mutta vuoden loppua kohti  
uudistusprojektien kysyntä kääntyi kasvuun. Paperi- ja kartonkilinjojen kysyntä 
säilyi viimeisellä neljänneksellä tyydyttävänä, mikä johtui kahden aiemman   
neljänneksen aikana parantuneesta kysynnästä Kiinassa paikallisten       
elvytystoimenpiteiden seurauksena. Massa- ja paperiteollisuuden kapasiteetin  
alhainen käyttöaste piti palveluliiketoimintamme kysynnän edelleen heikkona,  
erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, joskin viimeisen neljänneksen   
aikana uudet tilaukset kääntyivät varovaiseen kasvuun.             
Saadut tilaukset loka-joulukuussa                        
Vuoden 2009 viimeisen neljänneksen aikana saadut tilaukset kasvoivat yli 50   
prosenttia vertailukaudesta ja olivat 1 365 miljoonaa euroa. Vertailua tehtäessä
on tärkeää huomioida, että uudet tilaukset vuoden 2008 viimeisellä       
neljänneksellä olivat poikkeuksellisen alhaisella tasolla asiakaskuntamme    
reagoitua voimakkaasti syksyllä 2008 kärjistyneeseen rahoituskriisiin.     
Tärkeämpää kuin kasvu vertailukauteen nähden oli se, että viimeisen neljänneksen
tilaukset olivat selvästi vuoden 2009 kolmea aiempaa neljännestä korkeammalla  
tasolla. Aiemmin saatuja pienempiä kaivos- ja metallinkierrätyslaitteistojen  
tilauksia peruuntui tilauskannasta viimeisellä neljänneksellä noin 37 miljoonaa 
euroa. Epävarmoina raportoitujen tilausten määrä tilauskannassa pieneni ja oli 
alle 500 miljoonaa euroa useiden asiakkaiden käynnistettyä aiemmin keskeytyneitä
projektejaan.                                  
Kaivos- ja maarakennusteknologian saadut tilaukset olivat loka-joulukuussa 457 
miljoonaa euroa, mikä oli yli kolmanneksen vertailukautta enemmän.       
Kaivosasiakkailta saadut tilaukset kasvoivat yli 70 prosenttia         
vertailuneljänneksestä ja viimeisen neljänneksen uudet tilaukset olivat 20   
prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuoden aikaisemmilla neljänneksillä.    
Maarakennusasiakkailta saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta noin 10    
prosenttia ja olivat vuoden aiempien neljännesten tasolla. Viimeisen      
neljänneksen saadut tilaukset koostuivat lähinnä yksittäisistä laite- ja    
palveluliiketoiminnan tilauksista.                       
Energia- ja ympäristöteknologian saadut tilaukset vuoden viimeisellä      
neljänneksellä olivat 504 miljoonaa euroa, 48 prosenttia enemmän kuin      
vertailukaudella ja viimeinen neljännes oli uusissa tilauksissa selvästi vuoden 
vahvin. Voimantuotanto-liiketoimintalinja kirjasi viimeisellä neljänneksellä  
useita voimakattilatilauksia ja viimeinen neljännes oli saaduissa tilauksissa  
selvästi vuoden aikaisempia neljänneksiä sekä vertailukautta vahvempi. Myös   
Automaatio-liiketoimintalinjalla viimeinen neljännes oli vuoden vahvin ja uudet 
tilaukset olivat vertailukauden tyydyttävällä tasolla.             
Kierrätys-liiketoimintalinjalla kysyntä jatkui edelleen heikkona ja tilaukset  
laskivat vertailukauden alhaisesta tasosta. Segmentin viimeisellä neljänneksellä
saamiin tilauksiin kuuluivat biomassakattilalaitos ja automaatiojärjestelmä   
Nacogdochesin voimalaitokseen Yhdysvaltoihin, jätekaasutuslaitos        
oheislaitteineen sekä koko laitoksen automaatiojärjestelmä Lahti Energia Oy:lle,
biomassavoimalaitos yhdistettyyn lämmön ja sähkön tuotantoon sekä laitoksen   
automaatiojärjestelmä 4HamCogen S.A.:lle Belgiaan sekä voimakattilatilaus    
chileläiselle CMPC Celulosa S.A.:lle.                      
Paperi- ja kuituteknologian saamat tilaukset kasvoivat 94 prosenttia erittäin  
heikosta vertailukaudesta ja olivat loka-joulukuussa 401 miljoonaa euroa.    
Paperit-liiketoimintalinjan uudet tilaukset kasvoivat selvästi vertailukaudesta 
ja olivat samalla tyydyttävällä tasolla kuin kahdella edelliselläkin      
neljänneksellä. Pehmopaperit-liiketoimintalinjan tilaukset laskivat       
vertailukauden vahvalta tasolta. Kuidut-liiketoimintalinja kirjasi viimeisellä 
neljänneksellä useita pieniä ja keskisuuria uudistusprojektitilauksia, ja oli  
saaduissa tilauksissa selvästi vertailukautta ja vuoden aikaisempia neljänneksiä
vahvempi. Loka-joulukuussa saamiimme tilauksiin sisältyy päällystettyä     
hienopaperia valmistava linja Shouguang MeiLun Paper Co. Ltd.:lle Kiinaan,   
pehmopaperinvalmistuslinja Hayat Kimya A.S.:lle Turkkiin ja selluteknologiaa  
CMPC Celulosa S.A.:lle Chileen. Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset     
lisääntyivät vuoden loppua kohti, mutta jäivät edelleen edellisvuoden tasosta  
asiakkaiden jatkaessa tiukkaa käyttökustannustensa seurantaa.          
Taloudellinen kehitys loka-joulukuussa                     
Loka-joulukuun liikevaihtomme oli 1 353 miljoonaa euroa, mikä oli 26 prosenttia 
vähemmän kuin vuotta aiemmin (Q4/2008: 1 839 milj. e). Palveluliiketoiminnan  
liikevaihto laski 20 prosenttia vertailukaudesta, ja sen osuus vuoden 2009   
viimeisen neljänneksen liikevaihdosta oli 39 prosenttia (Q4/2008: 36 %).    
Vuoden viimeisen neljänneksen tuloksemme ennen rahoituseriä, veroja ja     
aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) oli 66,2 miljoonaa euroa eli 4,9 
prosenttia liikevaihdosta (Q4/2008: 200,0 milj. e ja 10,9 %). EBITA:an sisältyy 
noin 31 miljoonaa euroa kertaluonteisia kapasiteetin sopeuttamiskustannuksia.  
Suurin osa näistä kustannuksista liittyy Kuidut-liiketoimintalinjan Suomen ja  
Ruotsin kapasiteetinsopeutusjärjestelyihin. EBITA ennen näitä kertaluonteisia  
kustannuksia oli 7,2 prosenttia liikevaihdosta. Tulokseen sisältyy       
kertaluonteisena eränä myös yli 9 miljoonan euron myyntivoitto Talvivaaran   
Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeiden myynnistä. Metson liikevoitto oli 55,0    
miljoonaa euroa eli 4,1 prosenttia liikevaihdosta (Q4/2008: 190,1 milj. e ja  
10,3 %). Kannattavuuden heikentyminen vertailukaudesta johtui liikevaihdon 26  
prosentin laskusta, kapasiteetin alhaisesta käyttöasteesta, hintakilpailun   
kiristymisestä sekä kertaluonteisten kapasiteetin sopeuttamiskustannusten    
korkeasta tasosta.                               
Osakkeenomistajille kuuluva tulos vuoden viimeiseltä neljännekseltä oli 25   
miljoonaa euroa (Q4/2008: 112 milj. e) eli osakekohtaisesti 0,18 euroa (Q4/2008:
0,79 e/osake).                                 
Vapaa kassavirtamme säilyi vahvana viimeisellä neljänneksellä ja oli 268    
miljoonaa euroa. Vahvaa kassavirtaa tuki nettokäyttöpääoman 224 miljoonan euron 
lasku. Merkittäviä tekijöitä olivat varastojen pieneneminen kokonaisuudessaan  
189 miljoonalla eurolla ja useiden projektien onnistuneesta luovutuksesta    
seurannut Paperi- ja kuituteknologian myyntisaamisten väheneminen 90 miljoonalla
eurolla.                                    

Metson tilinpäätöstiedote 2009                         

Toimintaympäristö ja tuotteiden kysyntä vuonna 2009               
Toimintaympäristömme jatkui vaativana koko vuoden. Asiakkaamme olivat      
maailmantalouden kasvun supistumisen ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden    
seurauksena varovaisia investointipäätöksissään. Joillakin           
asiakasteollisuuksillamme oli vuoden viimeisellä neljänneksellä nähtävissä   
ensimmäisiä merkkejä elpymisestä. Uuslaitekauppamme ja projektiliiketoimintamme 
kysyntätilanne oli erityisen vaikea. Asiakkaidemme alhaisten kapasiteetin    
käyttöasteiden seurauksena myös jälkimarkkinapalveluidemme kysyntä laski, mutta 
pysyi laajan asentamamme laitekannan ansiosta tyydyttävänä. Useiden maiden   
käynnistämillä, lähinnä infrastruktuurin kehittämiseen liittyvillä talouden   
tukitoimilla on toistaiseksi ollut Kiinaa lukuun ottamatta vähäinen vaikutus  
tuotteidemme kysyntään.                             
Uusien laitteiden kysynnän alentuminen ja toimittajien tilauskantojen      
purkautuminen johtivat vuoden jälkipuoliskolla hintakilpailun kiristymiseen   
kaikissa asiakassegmenteissä. Tätä tasapainotti osittain hankintakustannusten  
lasku, joka aiheutui raaka-aine- ja komponenttitoimittajien sekä alihankkijoiden
keskinäisen kilpailun kiristymisestä.                      
Valtaosa kaivosyhtiöistä leikkasi vuoden alkupuolella huomattavasti       
investointisuunnitelmiaan ja rajoitti tuotantoaan. Mineraalien ja metallien   
kysynnän ja hinnan myönteinen kehitys vuoden aikana johti kuitenkin vuoden   
loppupuolella kaivoslaitteiden tarjouspyyntöjen lisääntymiseen.         
Maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysyntä oli 
heikkoa läpi koko vuoden.                            
Useiden maiden asettamat uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistavoitteet 
tukivat biomassan ja jätteen käyttöön pohjautuvien voimalaitosten kysyntää,   
mutta projektien toteutuminen on lykkäytynyt lähinnä rahoituksen rajallisen   
saatavuuden takia. Vuoden loppupuolella rahoituksen saatavuus kuitenkin     
helpottui johtaen useaan uuteen tilaukseen viimeisen neljänneksen aikana.    
Automaatioratkaisujen kysynnälle tärkeä öljy- ja kaasuteollisuus leikkasi vuoden
alussa selvästi investointejaan. Samalla paperi- ja selluteollisuuden      
investoinnit olivat erittäin alhaisella tasolla, mikä laski           
automaatioratkaisujen kysyntää selvästi edellisestä vuodesta. Vuoden      
loppupuolella oli nähtävissä merkkejä öljy- ja kaasuteollisuuden        
kysyntätilanteen varovaisesta paranemisesta. Metallinkierrätyslaitteiden kysyntä
jatkui heikkona romumetallin matalan hinnan ja teräksen tuotannon vähenemisen  
vuoksi erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Voimantuotannon ja     
automaatioratkaisujen palveluliiketoiminnan kysyntä oli tyydyttävää ja     
metallinkierrätyksen heikkoa.                          
Kiinassa toteutetut talouden elvytystoimenpiteet piristivät paperin ja kartongin
valmistuslinjojen kysyntää toisen ja kolmannen neljänneksen aikana. Muualla   
maailmassa paperi- ja kartonkilinjojen kysyntä jatkui koko vuoden heikkona.   
Kokonaisten kuitulinjojen kysyntä pysyi alhaisena koko vuoden. Vuoden      
loppupuolella kuitulinjojen uudistusprojektien kysyntä kuitenkin parani, johtaen
useampaan pieneen ja keskisuureen uudistusprojektitilaukseen vuoden viimeisellä 
neljänneksellä. Pehmopaperikoneiden kysyntä oli tyydyttävää. Massa- ja     
paperiteollisuuden kapasiteetin käyttöasteet pysyivät koko vuoden matalina.   
Tämän seurauksena palveluliiketoiminnan kysyntä oli heikkoa piristyen kuitenkin 
hieman vuoden loppua kohti.                           
Saadut tilaukset ja tilauskanta                         
Vuoden 2009 aikana saimme uusia tilauksia 4 358 miljoonan euron arvosta eli 32 
prosenttia vertailukautta vähemmän. Tilausmäärät vahvistuivat vuoden loppua   
kohti ja viimeinen neljännes olikin selvästi vahvin uusissa tilauksissa.    
Aikaisemmin saatuja tilauksia peruuntui vuoden aikana 335 miljoonaa euroa. Nämä 
tilausten peruuntumiset on poistettu suoraan tilauskannastamme, eikä niillä ole 
vaikutusta vuoden 2009 raportoituihin saatuihin tilauksiin eikä myöskään    
vertailukauteen. Peruuntumisista lähes 200 miljoonaa euroa liittyy Zhanjiang  
Chenmingin selluprojektiin, noin 65 miljoonaa euroa               
Maarakennus-liiketoimintalinjaamme, noin 48 miljoonaa euroa           
Kaivosala-liiketoimintalinjaamme ja noin 28 miljoonaa euroa           
Kierrätys-liiketoimintalinjaamme.                        
Tilauksia saatiin euromääräisesti eniten Kiinasta, Yhdysvalloista ja Suomesta. 
Näiden maiden yhteenlaskettu osuus kaikista saaduista tilauksista oli 39    
prosenttia. Maailmantalouden voimakkaan heikentymisen seurauksena uusien    
tilausten määrä laski vertailukauteen nähden kaikilla raportointisegmenteillä ja
kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kehittyvien markkinoiden osuus saaduista 
tilauksistamme oli 48 prosenttia (2008: 48 %).                 
Tilauskantamme oli joulukuun lopussa 3 415 miljoonaa euroa, mikä on 16     
prosenttia vuoden 2008 lopun tilauskantaa pienempi. Tilauskannassa olleet    
epävarmuudet pienenivät viimeisen neljänneksen aikana noin 100 miljoonalla   
eurolla asiakkaiden käynnistettyä aiemmin pysäyttämiään projekteja. Noin 2,7  
miljardia euroa joulukuun lopun tilauskantamme toimituksista arvioidaan     
ajoittuvan vuodelle 2010 ja noin 700 miljoonaa euroa näistä on         
palveluliiketoiminnan tilauksia. Tilauskantaan sisältyy noin 500 miljoonan euron
arvosta projekteja, joiden toimitusten ajoitukseen liittyy jonkin verran    
epävarmuutta ja jotka tullaan tämän hetkisen arvion mukaan toimittamaan vuoden 
2010 jälkeen. Näihin projekteihin sisältyy muun muassa sellutehdasprojekti   
Fibrialle, Brasiliaan.                             

Saadut tilaukset raportointisegmenteittäin                   

--------------------------------------------------------------------------------
|            |     2009     |      2008      |
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Milj. | %:a saaduista |  Milj. e | %:a saaduista |
|            |   e |  tilauksista |      |  tilauksista |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaivos- ja       | 1 660 |      38 |   2 709 |      42 |
| maarakennusteknologia |    |        |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia- ja      | 1 297 |      30 |   1 658 |      26 |
| ympäristöteknologia  |    |        |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja       | 1 384 |      31 |   2 021 |      31 |
| kuituteknologia    |    |        |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmet Automotive   |   56 |       1 |     65 |       1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien väliset  |  -39 |        |    -69 |        |
| saadut         |    |        |      |        |
| tilaukset       |    |        |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 4 358 |      100 |   6 384 |      100 |
--------------------------------------------------------------------------------


Saadut tilaukset markkina-alueittain                      
--------------------------------------------------------------------------------
|            |     2009     |      2008      |
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Milj. | %:a saaduista |  Milj. e | %:a saaduista |
|            |   e |  tilauksista |      |  tilauksista |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa        | 1 580 |      36 |   2 375 |      38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka    |  796 |      18 |   1 070 |      17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etelä- ja       |  510 |      12 |   1 056 |      16 |
| Väli-Amerikka     |    |        |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia ja Tyynenmeren  | 1 220 |      28 |   1 476 |      23 |
| alue          |    |        |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu maailma      |  252 |       6 |    407 |       6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 4 358 |      100 |   6 384 |      100 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihto                                   
Liikevaihtomme laski vuoden 2009 aikana vertailukaudesta 22 prosenttia ja oli 5 
016 miljoonaa euroa (2008: 6 400 milj. e). Liikevaihto laski kaikissa      
raportointisegmenteissä; Kaivos- ja maarakennusteknologiassa 20 prosenttia,   
Energia- ja ympäristöteknologiassa 14 prosenttia ja Paperi- ja         
kuituteknologiassa 31 prosenttia. Palveluliiketoimintamme liikevaihto laski 12 
prosenttia, ja sen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 41 prosenttia (2008: 37 %). 
Liikevaihdolla mitattuna suurimmat maat olivat Yhdysvallat, Kiina ja Saksa,   
joiden yhteenlaskettu osuus kokonaisliikevaihdostamme oli noin 29 prosenttia.  


Liikevaihto raportointisegmenteittäin                      

--------------------------------------------------------------------------------
|             |     2009     |      2008      |
--------------------------------------------------------------------------------
|             | Milj. |      %:a |  Milj. e |     %:a |
|             |   e |   konsernin |      |  konsernin |
|             |    | liikevaihdost |      | liikevaihdos |
|             |    |       a |      |      ta |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaivos- ja       | 2 075 |      41 |   2 586 |      40 |
| maarakennusteknologia  |    |        |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia- ja       | 1 523 |      30 |   1 775 |      27 |
| ympäristöteknologia   |    |        |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja       | 1 408 |      28 |   2 044 |      32 |
| kuituteknologia     |    |        |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmet Automotive    |   56 |       1 |     65 |      1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien välinen   |  -46 |        |    -70 |       |
| laskutus        |    |        |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 5 016 |      100 |   6 400 |     100 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihto markkina-alueittain                         
--------------------------------------------------------------------------------
|             |     2009     |      2008      |
--------------------------------------------------------------------------------
|             | Milj. |      %:a |  Milj. e |     %:a |
|             |   e |   konsernin |      |  konsernin |
|             |    | liikevaihdost |      | liikevaihdos |
|             |    |       a |      |      ta |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa        | 2 167 |      44 |   2 680 |      41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka    |  774 |      15 |   1 015 |      16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etelä- ja Väli-Amerikka |  609 |      12 |    770 |      12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia ja Tyynenmeren  | 1 080 |      21 |   1 516 |      24 |
| alue          |    |        |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu maailma       |  386 |       8 |    419 |      7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 5 016 |      100 |   6 400 |     100 |
--------------------------------------------------------------------------------


Taloudellinen tulos                               
Vuoden 2009 tuloksemme ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman        
käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) heikkeni vertailukaudesta ja oli 334,3    
miljoonaa euroa eli 6,7 prosenttia liikevaihdosta (2008: 680,9 milj. e ja 10,6 
%). Tuloksemme sisältää kapasiteetin sopeutustoimenpiteisiin liittyviä     
kertaluonteisia kustannuksia noin 75 miljoonaa euroa, joista noin 42 miljoonaa 
euroa kohdistuu Paperi- ja kuituteknologiaan, noin 22 miljoonaa euroa Kaivos- ja
maarakennusteknologiaan ja noin 11 miljoonaa euroa Energia- ja         
ympäristöteknologiaan. EBITA ennen näitä kertaluonteisia kapasiteetin      
sopeuttamiskustannuksia oli 409,0 miljoonaa euroa eli 8,2 prosenttia      
liikevaihdosta. Muita tulokseemme sisältyviä merkittäviä kertaluonteisia eriä  
olivat noin 23 miljoonan euron myyntivoitto Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n 
osakkeiden myynnistä, 9 miljoonan euron kertaluonteinen kulu valuuttasuojausten 
purkamisesta liittyen kiinalaisen asiakkaamme Zhanjiang Chenmingin       
sellutehdasprojektin peruuntumiseen ja 4 miljoonan euron luottotappiovaraus   
liittyen kahden paperiteollisuusasiakkaamme konkurssimenettelyn käynnistymiseen.
Kaivos- ja maarakennusteknologian EBITA ennen kertaluonteisia kapasiteetin   
sopeuttamiskustannuksia oli 224,7 miljoonaa euroa vuonna 2009 eli 10,8     
prosenttia liikevaihdosta, laskien 38 prosenttia vuodesta 2008. Kannattavuuden 
heikkenemiseen vaikuttivat lähinnä 20 prosenttia laskeneet toimitusvolyymit,  
tuotantoyksiköiden alhainen kapasiteetin käyttöaste ja kiristynyt hintakilpailu.
Energia- ja ympäristöteknologian EBITA ennen kertaluonteisia kapasiteetin    
sopeuttamiskustannuksia oli 147,5 miljoonaa euroa eli 9,7 prosenttia      
liikevaihdosta, mikä oli 26 prosenttia edellisvuotta heikompi. Kannattavuuden  
heikentyminen johtui laskeneista toimitusmääristä ja joidenkin         
tuotantoyksiköiden alhaisista kapasiteetin käyttöasteista sekä loppuvuotta   
kohden tiukentuneista hinnoitteluolosuhteista.                 
Paperi- ja kuituteknologian EBITA ennen kertaluonteisia kapasiteetin      
sopeuttamiskustannuksia oli 58,2 miljoonaa euroa eli 4,1 prosenttia       
liikevaihdosta, mikä oli 60 prosenttia edellisvuotta heikompi. Kannattavuuden  
heikentyminen johtui 31 prosenttia alhaisemmasta liikevaihdosta ja matalasta  
kapasiteetin käyttöasteesta.                          
Vuonna 2009 liikevoittomme oli 293,6 miljoonaa euroa eli 5,9 prosenttia     
liikevaihdosta (2008: 637,2 milj. e ja 10,0 %). Liikevoitto ennen        
kertaluonteisia kapasiteetin sopeuttamistoimiin liittyviä kustannuksia oli 368,3
miljoonaa euroa eli 7,3 prosenttia liikevaihdosta.               
Nettorahoituskulumme vuonna 2009 olivat 72 miljoonaa euroa (2008: 89 milj. e). 
Vaikka kassatilanteemme oli vahva läpi koko vuoden, bruttovelkamme määrä oli  
vuotta 2008 korkeampi. Tämä kasvatti korkokulujamme ja ne olivat 75 miljoonaa  
euroa (2008: 71 milj. e).                            
Tuloksemme ennen veroja oli 222 miljoonaa euroa (548 milj. e), ja vuonna 2009  
veroasteemme oli 32 prosenttia (2008: 29 %). Veroihin sisältyy 6 miljoonan euron
verovaraus liittyen Brasilian toimintojemme verotukseen vuosilta 1995-96. Tämä 
nosti veroastettamme noin 3 prosenttiyksikköä.                 
Vuodelta 2009 osakkeenomistajille kuuluva tulos oli 150 miljoonaa euroa (389  
milj. e) eli osakekohtaisesti 1,06 euroa (2,75 e/osake).            
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli 10,0 prosenttia (23,2 %) ja 
oman pääoman tuotto (ROE) oli 9,8 prosenttia (26,0 %).             

Kassavirta ja rahoitus                             
Vuonna 2009 liiketoiminnan rahavirta oli 770 miljoonaa euroa (2008: 137 milj.  
e).                                       
Yksi päätavoitteistamme on ollut vapauttaa ainakin 500 miljoonaa euroa varoja  
nettokäyttöpääomasta vuosina 2009-2010. Työmme on tuottanut tulosta ja     
onnistuimme vapauttamaan nettokäyttöpääomaa 518 miljoonaa euroa jo vuoden 2009 
aikana. Varastoista purkautui 530 miljoonaa euroa ja myyntisaatavista 272    
miljoonaa euroa. Samaan aikaan ostovelkojen määrä pieneni 173 miljoonaa euroa ja
saatujen ennakoiden määrä 160 miljoonaa euroa. Kaivos- ja maarakennusteknologian
varastoista on vuoden alusta alkaen purkautunut yhteensä 360 miljoonaa euroa  
varastojen hallintaohjelman tuloksena.                     
Voimakkaan nettokäyttöpääoman vapauttamisen ja investointien matalan tason   
tuloksena vapaa kassavirta vuonna 2009 oli vahva, 717 miljoonaa euroa (2008: 29 
milj. e).                                    
Korolliset nettovelat pienenivät merkittävästi ja olivat vuoden lopussa 583   
miljoonaa euroa (31.12.2008: 1 099 milj. e). Vähennys johtui lähinnä      
voimakkaasta nettokäyttöpääoman vapautumisesta.                 
Seuraavien 12 kuukauden aikana erääntyvän lyhytaikaisen velan määrä oli     
joulukuun lopussa 242 miljoonaa euroa. Siitä 17 miljoonaa euroa koostuu Suomen 
markkinoilla liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista, 173 miljoonaa euroa on
pitkäaikaisten lainojen lyhennyseriä ja loput tytäryhtiöiden paikallista    
käyttöpääomarahoitusta, lähinnä Brasiliassa.                  
Hankimme uutta 4-5 vuoden kuluttua erääntyvää pitkäaikaista velkaa yhteensä 365 
miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen erä oli Euro Medium Term Note -lainaohjelman
(EMTN) puitteissa toteutettu viisivuotinen 200 miljoonan euron         
rahoitusjärjestely. Uudet lainat on tarkoitettu ensisijaisesti nykyisten    
velkojemme jälleenrahoitukseen ja eräpäivärakenteen pidentämiseen. Tämän uuden 
pitkäaikaisen lainan määrä ylittää aiempien lainojemme lyhennykset vuoden 2011 
puoliväliin saakka. Vuoden lopussa rahavaramme olivat yhteensä 976 miljoonaa  
euroa, josta 249 miljoonaa euroa on sijoitettu rahoitusinstrumentteihin, joiden 
maturiteetti sijoitushetkellä oli yli kolme kuukautta, ja loput 727 miljoonaa  
euroa esitetään rahoissa ja pankkisaamisissa. Syndikoitu 500 miljoonan euron  
valmiusluottositoumus on käytettävissä vuoden 2011 lopulle, eikä siitä ole tällä
hetkellä nostettu lainaa. Metson likviditeettitilanne on hyvä.         
Huhtikuussa, varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen maksoimme vuodelta 2008 osinkoja
99 miljoonaa euroa.                               
Nettovelkaantuneisuusasteemme parantui vuoden aikana vahvan liiketoiminnan   
kassavirran ja pienempien investointikustannusten myötä selvästi, ja oli    
joulukuun lopussa 32,5 prosenttia (75,7 %). Omavaraisuusasteemme oli vuoden   
lopussa 35,7 prosenttia (30,9 %). Osakevaihtona toteutettu           
Tamfelt-yrityshankinta vahvisti omavaraisuusastettamme noin 2 prosenttiyksikköä 
ja pienensi nettovelkaantuneisuusastettamme 3 prosenttiyksikköä.        
Investoinnit                                  
Vuoden 2009 bruttoinvestointimme ilman yrityshankintoja laskivat 54 prosenttia 
vertailukaudesta ja olivat 117 miljoonaa euroa (2008: 255 milj. e).       
Ylläpitoinvestointien osuus oli 52 prosenttia eli 61 miljoonaa euroa. Pidimme  
uusien investointien päätöskriteerit tiukkoina ja siirsimme joitakin vuosina  
2007-2008 hyväksyttyjä projekteja. Pidämme edelleen uusien investointien    
päätöskriteerit tiukkoina ja arvioimme vuoden 2010 investointien olevan     
suunnilleen vuoden 2009 investointien tasolla.                 
Kiinassa, Shanghaissa, rakennamme Automaatio-liiketoimintalinjalle uusia tehdas-
ja toimistotiloja. Intiassa rakennamme erityisesti kaivos- ja          
maarakennusteollisuutta palvelevaa Metso Park -teollisuuskeskusta Rajasthaniin. 
Jyväskylässä uudistimme paperiteknologiakeskuksen koekonetta. Kiinaan olemme  
perustamassa kolmatta massa- ja paperiteollisuuden huoltokeskusta Ziboon. Olemme
pidentäneet Metso Park- ja Zibon huoltokeskusinvestointien toteutusaikatauluja 
maailmantalouden kasvun hidastuttua. Kaivos- ja maarakennusteknologiassa sekä  
Automaatio-liiketoimintalinjalla on käynnissä investoinnit globaaleihin     
toiminnanohjausjärjestelmiin.                          

Yritysostot ja -myynnit sekä yhteisyritykset                  
Marraskuussa ostimme yhdysvaltalaisen Pacific/Hoe Saw&Knife Companyn päällystys-
ja kaavinteräliiketoiminnan, joka liitettiin Metson Paperi- ja         
kuituteknologiaan. Ostetun toiminnan liikevaihto on noin 5 miljoonaa dollaria  
vuodessa.                                    
Lokakuussa ostimme tanskalaisen M&J Industries A/S:n, joka valmistaa      
liikuteltavia ja kiinteitä kiinteän jätteen murskauslaitoksia. Velaton     
kauppahinta oli noin 15 miljoonaa euroa. M&J Industries työllistää noin 100   
henkilöä ja yhtiön vuosiliikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa.         
Toukokuussa myimme massa- ja paperiteollisuuden ilmajärjestelmiä valmistavan  
Metso Paper Turku Works Oy:n Stairon Oy:lle. Ilmajärjestelmäteknologia ja siihen
liittyvä liiketoiminta jäävät edelleen Metson omistukseen. Metso Paper Turku  
Works Oy työllisti 91 henkilöä.                         
Tammikuussa myimme Oulussa sijaitsevan Paperit-liiketoimintalinjaan kuuluneen  
komposiittivalmistusliiketoimintamme ja siihen liittyvän omaisuuden xperion   
Oy:lle. Myydyn liiketoiminnan vuosiliikevaihto on alle 5 miljoonaa euroa ja   
henkilömäärä 21.                                
MW Power Oy, Wärtsilän Biopower-liiketoiminnan ja Metson Heat & Power      
-liiketoiminnan yhdistämisestä syntynyt yhteisyritys aloitti toimintansa    
1.1.2009. Omistamme yrityksestä 60 prosenttia ja se on kokonaan konsolidoitu  
1.1.2009 alkaen Voimantuotanto-liiketoimintalinjaamme. Yhteisyritykseen siirtyi 
noin 116 miljoonan euron tilauskanta Wärtsilä Biopower Oy:stä. Yrityksen    
liikevaihto vuonna 2009 oli noin 100 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin  
100.                                      

Tamfeltin hankinta                               
Marraskuussa solmimme yhdistymissopimuksen Tamfeltin kanssa, joka on yksi    
maailman johtavista teknisten tekstiilien toimittajista. Sopimuksen seurauksena 
teimme julkisen ostotarjouksen kaikista Tamfelt Oyj Abp:n osakkeista. Yritysosto
vahvisti palveluliiketoimintaamme erityisesti massa- ja paperiteollisuudessa.  
Yhdistyminen luo Tamfeltin tuotteille uusia kasvumahdollisuuksia etenkin    
Euroopan ulkopuolella, missä Metsolla on laaja asennettu konekanta ja myynti- ja
palveluverkosto.                                
Ostotarjous toteutettiin marras-joulukuussa 2009 osakevaihtona, jossa Metso   
tarjosi jokaista kymmentä Tamfeltin osaketta vastaan kolme uutta Metson     
osaketta. Osakevaihtotarjous saatiin päätökseen 23.12.2009 ja tarjousaikana   
hyväksyttiin 95,2 prosenttia vastaava osuus Tamfeltin osakkeista ja       
äänimäärästä. Metso omisti jo ennen vaihtotarjousta 2,8 prosenttia Tamfeltin  
osakkeista, arvoltaan 4 miljoonaa euroa. Loput 2 prosenttia Tamfeltin osakkeista
tullaan lunastamaan käteisellä Suomen osakeyhtiölaissa säädetyllä tavalla kevään
2010 aikana. Osakevaihtotarjoukseen liittyvässä osakeannissa merkittiin yhteensä
8 593 642 uutta Metson osaketta ja ne merkittiin kaupparekisteriin 28.12.2009. 
Osakeannin arvo oli 206 miljoonaa euroa, joka vastaa 23,98 euroa osakkeelta, ja 
se kirjattiin sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.               
Tamfelt-yrityshankinnan arvo oli 215 miljoonaa euroa, ja hankinnassa      
siirtyneiden nettovelkojen ollessa 17 miljoonaa euroa, velaton hankintameno oli 
232 miljoonaa euroa. Hankintameno ylitti Tamfeltin nettovarallisuuden 117    
miljoonalla eurolla, josta hankituille asiakaskunnalle, tilauskannalle ja    
teknologialle kohdistettiin 53 miljoonaa euroa sekä hankituille rakennuksille 10
miljoonaa euroa. Näistä allokoinneista kirjattiin 16 miljoonaa euroa      
laskennallista verovelkaa. Liikearvoa kaupasta syntyi 70 miljoonaa euroa.    
Aineettomia hyödykkeitä ja rakennuksia poistetaan niiden taloudellisena     
vaikutusaikana. Poistot ovat vuonna 2010 noin 15 miljoonaa euroa, vuosina 2011 
ja 2012 noin 7 miljoonaa euroa ja sen jälkeen noin 4 miljoonaa euroa vuodessa. 
Tamfeltin tase ja henkilöstö on yhdistetty Metson lukuihin 31.12.2009 ja Tamfelt
on 1.1.2010 alkaen toiminnallisesti ja hallinnollisesti osa Metson Paperi- ja  
kuituteknologia-segmenttiä.                           

Tutkimus ja tuotekehitys                            
T&K-toimintamme keskittyy moniin kestävän kehityksen kannalta tärkeisiin    
alueisiin kuten energia- ja raaka-ainetehokkuuteen, kierrätettävien       
raaka-aineiden hyödyntämiseen, prosessinohjaustekniikkaan sekä entistä enemmän 
uusiin palveluliiketoiminnan ratkaisuihin, jotka osaltaan tukevat kestävää   
kehitystä. Maailmantalouden taantuman seurauksena olemme keskittyneet      
T&K-toiminnassamme niihin projekteihin, joiden katsomme olevan tärkeimpiä    
tulevaisuuden kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseksi.              
Tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 115 miljoonaa euroa eli 2,3 prosenttia  
konsernin liikevaihdosta vuonna 2009 (2008: 134 milj. e ja 2,1 %). Lisäksi   
teollisoikeuksista aiheutuneet kulut vuonna 2009 olivat 15 miljoonaa euroa (14 
milj. e). Vuonna 2009 tuotekehityksen parissa työskenteli 763 henkilöä (905   
henkilöä). Tuotekehitysresurssimme toimivat noin 40:ssä keskenään verkottuneessa
yksikössä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Metson  
henkilöstö teki vuoden aikana noin 620 keksintöilmoitusta (900), jotka johtivat 
yli 200 kantapatenttihakemukseen (230). Vuoden lopussa patenttisuojan piirissä 
oli noin 3 000 Metson keksintöä (3 000).                    
Vuonna 2009 Metso toi markkinoille noin 80 tuoteuutuutta, joista yksi esimerkki 
oli automaatioratkaisujamme täydentävä DNAmachineAssessor. Se auttaa ennakoimaan
laitteiden ylläpitotarpeita ja ehkäisemään häiriöitä tuotannossa. Kehitimme myös
uusia prosessien optimointia nostavia murskaus- ja seulontaratkaisuja, jotka  
parantavat laitteiden käyttöastetta ja ympäristötehokkuutta. Vahvistimme    
palveluitamme massa- ja paperiteollisuudelle tuomalla markkinoille useita    
tuotantolinjojen energiankulutusta vähentäviä ja prosessien tehokkuutta     
parantavia ratkaisuja ja palveluja.                       

Ympäristö ja ympäristöteknologia                        
Metson oman tuotannon ympäristövaikutukset ovat pienet ja liittyvät lähinnä   
raaka-aineiden kulutukseen, energiankäyttöön, päästöihin ilmaan,        
vedenkulutukseen sekä jätteisiin. Kehitämme omaa ympäristöjohtamistamme ja   
tuotantolaitostemme ekotehokkuutta sekä ympäristötehokkuuteen tähtäävää     
yhteistyötä alihankkijoiden ja koko toimitusketjun kanssa.           
Vuonna 2009 asetimme omalle tuotantotoiminnallemme globaalit energiansäästö- ja 
hiilidioksidipäästötavoitteet vähentääksemme energiankulutustamme ja päästöjämme
15 prosenttia vuoteen 2015 ja 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä EU:n     
tavoitteiden mukaisesti.                            
Useat Metson teknologiaratkaisut on kehitetty läheisessä yhteistyössä      
asiakkaiden kanssa. Metson ratkaisut liittyvät muun muassa uusiutuviin     
energialähteisiin, energiatehokkuuteen asiakkaidemme tuotantoprosesseissa,   
jätehuoltoon, kierrätykseen, raaka-aineiden ja veden tehokkaaseen        
hyödyntämiseen, pölyn, melun, hiilidioksidi- sekä hiukkaspäästöjen vähentämiseen
ja prosessien optimointiin. Noin 60 prosenttia Metson liikevaihdosta voidaan  
luokitella OECD:n määritelmän mukaan ympäristöliiketoiminnaksi.         
Aloitimme vuoden aikana useita yhteistyökehityshankkeita kumppaniemme, kuten  
UPM:n, Fortumin ja VTT:n (Valtion Tutkimuskeskus) kanssa. Nämä hankkeet     
liittyvät tutkimukseen mm. bioöljyn valmistamiseksi biomassasta ja bioöljyn   
käytöstä vaihtoehtona fossiilisille polttoaineille sekä happipolttoteknologian 
kehittämiseen. Tämä uusi teknologia mahdollistaa hiilidioksidin talteenoton   
sähkön ja lämmön tuotannossa.                          
Tarjoamme myös tuotteisiin liittyvää koulutusta, kunnossapitoa ja huoltoa. Näin 
Metso huolehtii tuotantoprosessien koko elinkaaresta ja edesauttaa ratkaisujen 
oikeaa ja ympäristön kannalta kestävää käyttöä.                 

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät                   
Toimintaamme vaikuttavat erilaiset strategiset, rahoitus-, toiminnalliset sekä 
vahinkoriskit. Pyrimme hallitsemaan ja rajaamaan riskien mahdollisia haitallisia
vaikutuksia. Mikäli riskit kuitenkin toteutuvat, niillä saattaa olla merkittävä 
haitallinen vaikutus Metson liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen
tai osakkeiden ja muiden arvopapereiden arvoon.                 
Riskien arvioinneissa otamme huomioon riskien todennäköisyyden ja arvioidun   
vaikutuksen liikevaihtoon ja tulokseen. Metson johto arvioi yhtiön riskien   
olevan nykyisellään hallittavalla tasolla suhteutettuna konsernin toiminnan   
laajuuteen sekä käytännön mahdollisuuksiin riskien hallitsemiseksi.       
Rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden ja maailmantalouden kasvun hidastumisen    
seurauksena liiketoimintaympäristömme oli vaativa vuonna 2009 ja erityisesti  
suhdannevaihteluihin ja rahoitukseen liittyvien riskien hallinta korostui.   
Arvioimme, että liiketoimintaympäristö on edelleen vaativa, vaikka       
rahoitusmarkkinat ovat vakiintuneet ja on merkkejä asteittaisesta        
maailmantalouden ja kysynnän elpymisestä.                    
Tilauskannassamme oleviin projekteihin liittyvät epävarmuudet ovat vähentyneet, 
mutta arvioimme, että noin 14 prosenttiin tilauskantamme arvosta vuoden 2009  
lopussa liittyy tilausten toimitusten ajoitukseen liittyvää epävarmuutta.    
Sovellamme pitkäaikaisiin toimitussopimuksiin osatuloutusmenetelmää, eli    
tuloutamme pitkäaikaisia toimitussopimuksia projektien edistymisen mukaan.   
Tyypillisesti asiakasennakon määrä on 10-30 prosenttia projektin arvosta, ja  
lisäksi asiakas maksaa suorituksia projektin etenemisen mukaan, mikä pienentää 
selvästi projekteihin liittyvää riskiä ja rahoitustarvettamme. Arvioimme    
jatkuvasti asiakkaidemme luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua velvoitteistaan. 
Jos asiakkaallamme on maksuvaikeuksia, neuvottelemme kunkin projektin osalta  
toteutusaikataulujen ja maksuehtojen mahdollisista muutoksista tai muista    
tarvittavista toimenpiteistä. Emme pääsääntöisesti rahoita asiakasprojekteja.  
Olemme sopeuttaneet kapasiteettiamme ja kustannusrakennettamme nykyistä kysyntää
vastaavaksi, jotta yhtiö säilyy kilpailukykyisenä. Maailmantalouden kasvun   
hidastuminen on johtanut kovempaan hintakilpailuun, mitä pystymme osin     
kompensoimaan matalammilla hankintahinnoilla. Kilpailijakentässämme ei ole   
tapahtunut vuoden aikana merkittäviä muutoksia, mutta niitä saattaa kuitenkin  
olla odotettavissa konkurssien, yrityskauppojen ja uusien toimijoiden myötä.  
Nettokäyttöpääoma ja investoinnit vaikuttavat oleellisesti rahoituksen     
riittävyyteen. Olemme menestyksekkäästi vapauttaneet varoja nettokäyttöpääomasta
vuoden aikana. Vaikka olemme kehittäneet nettokäyttöpääoman hallintaan liittyviä
käytäntöjä, on silti mahdollista, että se alkaa kasvaa jälleen talouskasvun   
alkaessa. Meillä ei ole meneillään suuria investointihankkeita, ja arvioimme,  
että meillä on hyvät mahdollisuudet pitää tulevien vuosien investointitasot   
maltillisina.                                  
Toimintamme jatkuvuuden turvaaminen edellyttää, että rahoitusta on saatavissa  
riittävästi kaikissa olosuhteissa. Rahoituskriisi, joka edelleen vaikuttaa   
rahoitusmarkkinoihin, voi vaikeuttaa velkarahoituksen saatavuutta ja/tai nostaa 
sen hintaa. Arvioimme rahoitusvarojemme, jotka olivat 31.12.2009 yhteensä 976  
miljoonaa euroa, sekä nostettavisssa olevien luottositoumustemme olevan     
riittävät yhtiön välittömän maksuvalmiuden turvaamiseksi. Nostettavissa olevat 
luottositoumukset olivat vuoden lopussa 500 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten   
velkojemme keskimääräinen takaisinmaksuaika on 3,4 vuotta ja enemmän kuin puolet
pitkäaikaisista lainoistamme erääntyy vuoden 2011 jälkeen. Lainoissa ei ole   
luottoluokitukseen perustuvia ennenaikaisen takaisinmaksun käynnistäviä     
sopimusvakuuksia. Joihinkin lainasopimuksiin sisältyy pääomarakenteeseen    
liittyviä ehtoja. Tällä hetkellä täytämme täysin rahoitussopimuksiimme liittyvät
sopimusvakuus- ja muut ehdot ja arvioimme liikkumavaramme näihin liittyen    
riittäväksi.                                  
Raaka-aineiden ja komponenttien hintamuutokset voivat vaikuttaa         
kannattavuuteemme. Laskusuhdanteen vallitessa välittömien hankintakustannusten 
nousuriski tyypillisesti pienenee. Toisaalta osa asiakkaistamme on       
raaka-aineiden tuottajia, joiden toiminta- ja investointiedellytyksiä laskevat 
raaka-ainehinnat voivat heikentää.                       
Taseessamme oli vuoden 2009 lopussa 863 miljoonaa euroa liikearvoa, joka liittyy
viimeisten 10 vuoden aikana tehtyihin yritysostoihin. Toimintaympäristössämme  
tapahtuneiden merkittävien muutosten jälkeen olemme tehneet vuoden 2008     
syyskuusta lähtien arvonalennustestauksen vuosineljänneksittäin, emmekä ole   
havainneet tarvetta arvonalennuksiin. Neljänneksittäin tehtäviin        
arvonalennustestauksiin sovelletaan samoja periaatteita kuin vuotuisiin     
testauksiin, ja diskonttokorkoja on muutettu tarpeen mukaan.          
Arvonalennustestauksen periaatteet on esitetty vuosikertomuksessamme.      
Taseemme liikearvosta noin 350 miljoonaa euroa liittyy vuonna 2001       
tapahtuneeseen Svedalan ostoon ja siten Kaivos- ja               
maarakennusteknologiasegmenttiin sekä Kierrätys-liiketoimintalinjaan.      
Liikearvosta 260 miljoonaa euroa liittyy vuoden 2006 lopussa Aker Kvaerneriltä 
ostettuihin Pulping ja Power -liiketoimintoihin, joka kohdennettiin       
Voimantuotanto- ja Kuidut -liiketoimintalinjoihin. Liikearvosta 50 miljoonaa  
euroa liittyy vuonna 2000 ostettuun Beloitin paperikonehuoltotoimintaan, joka  
kohdennettiin Paperi- ja kuituteknologiasegmenttiin. Liikearvosta 70 miljoonaa 
euroa liittyy vuoden 2009 lopussa ostettuun Tamfeltin teollisten tekstiilien  
liiketoimintaan. Loput liikearvosta liittyy useaan pienempään yritysostoon.   
Liikevaihtoon ja kannattavuuteen suhteutettuna liikearvon osuus on korkein   
Voimantuotanto-liiketoiminnassamme, jonka näkymät ovat hyvät uusiutuviin    
energialähteisiin perustuvan voimantuotannon suotuisista kasvunäkymistä johtuen.
Tamfelt-liiketoimintaan liittyvä liikearvo on suhteellisen korkea        
osakevaihtotarjouksen tekemisen, marraskuussa 2009, ja tarjouksen toteutumisen, 
joulukuun lopun 2009, välisenä aikana tapahtuneen Metson osakkeen kurssinousun 
seurauksena.                                  
Rahoitusriskeistä merkittävimpiä ovat valuuttakurssiriskit. Valuuttakurssien  
vaihtelut voivat vaikuttaa liiketoimintaamme, vaikka toimintamme        
maantieteellinen laajuus vähentää yksittäisten valuuttojen merkitystä. Talouden 
yleinen epävarmuus on omiaan lisäämään kurssivaihtelua. Suojaamme sitoviin   
toimitus- ja hankintasopimuksiin perustuvat valuuttapositiot. Lisäksi Metson  
yksiköt voivat suojata ennakoituja valuuttamääräisiä kassavirtojaan ottamalla  
huomioon näiden merkittävyyden, kilpailutilanteen ja muut            
sopeutumismahdollisuudet.                            

Asiakirjojen luovutusvaatimus Yhdysvaltojen oikeusministeriöltä         
Metso Minerals Industries, Inc., yhdysvaltalainen tytäryhtiömme, sai      
marraskuussa 2006 Yhdysvaltojen oikeusministeriön (Department of Justice)    
Antitrust-divisioonalta asiakirjojen luovutusvaatimuksen, jossa Metso Minerals 
Industries, Inc:ia pyydetään toimittamaan viranomaisille tiettyjä asiakirjoja. 
Asiakirjojen luovutusvaatimus liittyy viranomaisten tutkimukseen mahdollisista 
kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomuksista kivenmurskaus- ja        
seulontalaitteita valmistavan teollisuuden piirissä. Toimimme täydessä     
yhteistyössä Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa. Metso kirjasi selvityksestä 
noin 1,5 miljoonaa euroa kuluja vuonna 2009. Tutkimukseen liittyen ei ole    
kirjattu erillistä varausta tilinpäätökseen 31.12.2009.             

Kapasiteetin sopeuttaminen kysyntätilanteeseen                 
Aloitimme kapasiteetin ja kustannusrakenteemme sopeuttamisen alhaisempaan    
kysyntään jo vuoden 2008 alkupuolella ja jatkoimme toimenpiteitä vuoden 2009  
aikana. Tavoitteenamme on ollut turvata liiketoimintamme kilpailukyky,     
joustavuus ja kannattavuus. Tämä on tarkoittanut ulkopuolisen työvoiman käytön 
vähentämistä, pysyviä henkilöstövähennyksiä, väliaikaisia lomautuksia ja    
lyhennetyn työajan käyttöä, pienempien toimipisteidemme sulkemista ja tiukkaa  
kustannuskuria läpi koko organisaation.                     
Arvioimme alunperin, että jos liikevaihtomme laskisi 20-30 prosenttia vuoden  
2008 tasosta tämän laskusuhdanteen aikana ja tähtäisimme tyydyttävään      
kannattavuuteen, meidän pitäisi vähentää kapasiteettikustannuksiamme (kaikki  
kiinteäluonteiset rakenteeseemme liittyvät kustannukset mukaan lukien kaikki  
henkilöstökustannukset) noin 500-600 miljoonalla eurolla vuodessa. Koska    
todellinen liikevaihtomme lasku on ollut noin 20 prosenttia, emmekä usko sen  
laskevan edelleen, kapasiteettikustannusten vähennystarve on pienentynyt 400-450
miljoonaan euroon. Arvioimme, että vuoden 2009 loppuun mennessä aloitetuilla  
toimenpiteillä katamme lähes kokonaan 400-450 miljoonan euron          
sopeuttamistarpeen, ja että yli puolet säästövaikutuksista toteutui jo vuoden  
2009 loppuun mennessä. Yli puolet säästöistä saavutetaan henkilöstövähennyksin 
ja loput muilla toimenpiteillä. Henkilöstövähennyksin saavutetut        
kustannussäästöt ovat luonteeltaan pysyvämpiä, kun taas muiden kustannusten   
odotetaan pääosin palautuvan vähitellen samalle tasolle markkina-aktiviteetin  
piristyessä.                                  
Kesäkuun 2008 lopusta vuoden 2009 loppuun mennessä olemme vähentäneet vakituisen
henkilöstömme määrää 3 848:lla. Lisäksi on tehty jo päätöksiä tai neuvotteluja 
on meneillään edelleen vähentää henkilöstömme määrää 760 henkilöllä vuoden 2010 
ensimmäisellä puoliskolla. Kaikkiaan arvioimme henkilöstömäärämme pienenevän  
noin 4 600 henkilöllä vuoden 2008 kesäkuusta vuoden 2010 puoliväliin mennessä. 
Vähennyksestä noin 3 000 tapahtuu Suomessa ja Ruotsissa.            
Näihin irtisanomisiin ja yksiköiden sulkemisiin liittyen kirjasimme vuoden 2009 
aikana noin 75 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset.          
Vuonna 2009 kiinteät myynnin ja hallinnon yleiskustannukset laskivat 140    
miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2008. Hankinnan ja valmistuksen     
yleiskustannuksiin liittyvät henkilöstökulut laskivat noin 100 miljoonalla   
eurolla. Lisäksi olemme saavuttaneet säästöjä muissa kiinteissä valmistuksen ja 
hankinnan kustannuksissa.                            
Kaivos- ja maarakennusteknologian henkilöstömäärä laski yli 15 prosenttia,   
eniten Suomessa, Brasiliassa ja Yhdysvalloissa. Energia- ja ympäristöteknologian
henkilöstömäärä laski Suomessa ja Yhdysvalloissa. Paperi- ja kuituteknologian  
henkilöstömäärä laski erityisesti Suomessa ja Ruotsissa.            
Oheisessa taulukossa on eritelty kapasiteetin sopeuttamistoimenpiteisiin    
liittyvät henkilöstövähennykset.                        

--------------------------------------------------------------------------------
|                | Kaivos- ja | Energia- | Paperi- | Metso |
|                | maarakennus |    ja |    ja |    |
|                | -teknologia | ympäristö | kuitutek |    |
|                |       |     - |    - |    |
|                |       | teknologi | nologia |    |
|                |       |     a |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö 30.6.2008      |   10 503 |   6 311 |  10 089 | 28 069 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysostot, heinäkuu 2008 -  |     590 |    223 |  2 421 | 3 234 |
| joulukuu 2009         |       |      |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysmyynnit, heinäkuu 2008 - |      - |     - |   -289 |  -289 |
| joulukuu 2009         |       |      |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen       |   11 093 |   6 534 |  12 221 | 31 014 |
| henkilöstömäärä        |       |      |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstömäärä 31.12.2009   |    9 541 |   6 060 |  10 459 | 27 166 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Todellinen vähennys , heinäkuu |    1 552 |    474 |  1 762 | 3 848 |
| 2008 - joulukuu 2009      |       |      |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvioidut vähennykset     |     200 |    170 |   390 |  760 |
| päätetyistä ja käynnissä    |       |      |     |    |
| olevista hankkeista      |       |      |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päätetyt henkilöstövähennykset |    1 752 |    644 |  2 152 | 4 608 |
| yhteensä            |       |      |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lomautukset henkilötyövuosina |       |      |     |  600 |
--------------------------------------------------------------------------------

Henkilöstö                                   
Palveluksessamme oli vuoden lopussa 27 166 henkilöä, mikä oli 2 156 henkilöä  
vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa (31.12.2008: 29 322 henkilöä). Henkilöstömäärä
väheni kaikissa raportointisegmenteissä ja erityisesti Suomessa ja Ruotsissa  
kapasiteetin sopeuttamistoimenpiteiden seurauksena. Vuoden aikana tehdyt    
yritysostot toivat noin 1 600 uutta työntekijää Metsoon. Kun huomioidaan    
yritysostojen vaikutus, henkilöstömäärä laski noin 3 750 henkilöllä.      
Kehittyvillä markkinoilla työskentelevän henkilöstömme osuus pysyi edellisvuoden
tasolla ja oli 31 prosenttia. Tammi-joulukuussa palveluksessamme oli keskimäärin
27 813 henkilöä.                                
Kaivos- ja maarakennusteknologia työllisti 35 prosenttia, Energia- ja      
ympäristöteknologia 22 prosenttia ja Paperi- ja kuituteknologia 39 prosenttia  
sekä Valmet Automotive, palvelukeskukset ja konsernihallinto 4 prosenttia    
henkilöstöstämme. Eniten metsolaisia työskenteli Suomessa, Yhdysvalloissa,   
Ruotsissa, Kiinassa ja Brasiliassa. Näissä maissa oli 69 prosenttia koko    
Metso-konsernin henkilöstöstä.                         
Vaativasta toimintaympäristöstä huolimatta jatkoimme globaalien         
henkilöstöjohtamiskäytäntöjemme ja niitä tukevien prosessien, järjestelmien ja 
organisaation uudistamista. Veimme läpi keskeiset koulutusohjelmamme ja     
jatkoimme työturvallisuuden kehittämistä.                    
Vuonna 2009 päätimme uusista koko konsernin kattavista             
työturvallisuustavoitteista. Asetimme yhteiseksi työturvallisuustavoitteeksi  
jokaiselle Metson yksikölle alle 10 sairauspoissaoloihin johtanutta       
onnettomuutta miljoonaa työtuntia kohden vuoteen 2012 mennessä.         
Metsossa palkan määräytymisen perusteina ovat paikalliset ja yksilölliset    
sopimukset, tehtävässä suoriutuminen sekä tehtävien vaativuus. Peruspalkkaa   
täydentävät tuloksiin sidotut palkkiojärjestelmät. Vuonna 2009 palkkoja     
maksettiin yhteensä 991 miljoonaa euroa (2008: 1 066 milj. e).         


Henkilöstö alueittain                              
--------------------------------------------------------------------------------
|          | 31.12.0 |    %:a | 31.12.08 |    %:a |   Muutos |
|          |    9 | konsernin |     | konsernin |     % |
|          |     | henkilöst |     | henkilöstö |      |
|          |     |   östä |     |    stä |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi       |  8 746 |    32 |  9 252 |     32 |     -5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut Pohjoismaat |  2 995 |    11 |  3 332 |     11 |    -10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa   |  3 678 |    13 |  3 842 |     13 |     -4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka |  3 428 |    13 |  3 964 |     14 |    -14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etelä- ja     |  2 618 |    10 |  2 991 |     10 |    -12 |
| Väli-Amerikka   |     |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia ja     |  4 316 |    16 |  4 469 |     15 |     -3 |
| Tyynenmeren alue |     |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu maailma    |  1 385 |     5 |  1 472 |     5 |     -6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     | 27 166 |    100 |  29 322 |    100 |     -7 |
--------------------------------------------------------------------------------


Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistämme                  
Olemme laatineet erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä    
suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti, ja se  
kattaa myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Selvitys sisältyy    
vuosikertomukseemme, mutta julkaistaan erillään hallituksen           
toimintakertomuksesta. Se on saatavissa myös verkkosivustoltamme osoitteesta  
www.metso.com/sijoittajat.                           

Muutoksia ylimmässä johdossamme                         
Perttu Louhiluoto nimitettiin heinäkuussa Kaivos- ja maarakennusteknologian   
EMEA-markkina-alueesta vastaavaksi johtajaksi ja uuden tehtävänsä myötä hän jäi 
pois Metson johtoryhmästä ja Metson ylimmän johdon foorumista (Metso Executive 
Forum, MEF).                                  
Heinäkuussa konsernin henkilöstöjohtaja, Merja Kamppari nimitettiin jäseneksi  
MEF:iin. Kierrätys-liiketoimintamme aiempi johtaja Heinz Gerdes jäi eläkkeelle 
vuoden 2009 lopussa ja jäi samalla pois MEF:istä.                
Metson Paperi- ja kuituteknologian Etelä-Amerikan aluejohtaja Celso Tacla    
nimitettiin MEF:in uudeksi jäseneksi 22.1.2010 alkaen.             

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka                  
Vuotuisen strategiakierroksemme yhteydessä elokuussa arvioimme pitkän aikavälin 
taloudelliset tavoitteemme ja ne pidettiin ennallaan. Lisätietoja        
taloudellisista tavoitteista verkkosivustoltamme: www.metso.com/sijoittajat   

Varsinaisen yhtiökokouksemme päätökset                     
Varsinainen yhtiökokouksemme vahvisti 31.3.2009 vuoden 2008 tilinpäätöksen sekä 
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous 
hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista   
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien
antamisesta.                                  
Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta 0,70   
euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 15.4.2009. Lisäksi yhtiökokous valtuutti  
hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,68 euroa/osake lisäosingon 
maksamisesta vuoden loppuun mennessä yhtiön markkinanäkymien ja taloudellisen  
tilanteen sitä puoltaessa. Heinäkuussa 2009 hallitus päätti olla jakamatta   
lisäosinkoa. Metson taloudellinen tulos ja taloudellinen asema olivat tuolloin 
vakaat ja kehittyneet Metson johdon odotuksien mukaisesti, mutta markkinanäkymät
vuodelle 2010 jatkuvat epävarmoina.                       
Yhtiökokous valitsi hallituksemme puheenjohtajaksi Jukka Viinasen ja      
varapuheenjohtajaksi Jaakko Rauramon. Uudeksi hallituksemme jäseneksi valittiin 
Pia Rudengren. Hallituksemme jäseninä jatkoivat Maija-Liisa Friman, Christer  
Gardell, Arto Honkaniemi ja Yrjö Neuvo. Hallituksemme pitkäaikainen       
puheenjohtaja Matti Kavetvuo oli ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uutta   
hallitusta valittaessa. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan    
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.                       
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 92 000
euroa, varapuheenjohtajalle 56 000 euroa ja jäsenille 45 000 euroa vuodessa,  
minkä lisäksi heille maksetaan 600 euron palkkio niistä kokouksista, joihin he 
osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset.               
Tilintarkastajanamme jatkoi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan   
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.                    
Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan   
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle    
varsinaiselle yhtiökokoukselle.                         

Metson hallituksen valiokunnat ja henkilöstön edustus              
Hallituksemme valitsi järjestäytymiskokouksessaan 31.3.2009 keskuudestaan    
tarkastus- sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntien jäsenet.         
Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Maija-Liisa Friman (pj.), Arto Honkaniemi ja Pia 
Rudengren. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Jukka Viinanen (pj.),
Christer Gardell, Yrjö Neuvo ja Jaakko Rauramo.                 
Suomen yksiköidemme henkilöstöryhmät ovat valinneet Jukka Leppäsen henkilöstön 
edustajaksi. Hän osallistuu hallituksemme kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, 
ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.      

Osakkeet ja osakepääoma                             
Osakepääomamme oli vuoden 2009 lopussa 240 982 843,80 euroa ja osakkeiden    
lukumäärä 150 348 256 kappaletta. Osakemäärään sisältyy 409 617 emoyhtiön    
hallussa olevaa omaa osaketta, mikä vastaa 0,27 prosenttia Metson osakkeiden ja 
äänien kokonaismäärästä. Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä   
vuoden 2009 aikana ilman omia osakkeita oli 141 477 476.            
Joulukuussa 2009 kaupparekisteriin rekisteröitiin 8 593 642 uutta Metson    
osaketta. Uudet osakkeet liittyivät Metson Tamfelt Oyj Abp:sta tekemän     
osakevaihtotarjouksen toteuttamiseen. Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon
ja muuhun varojenjakoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet Metsossa      
rekisteröintipäivästä lukien.                          
Joulukuussa 2009 purettiin Metson osakepalkkiojärjestelmää hallinnoimaan    
perustettu MEO1V Incentive Ky, ja sen omistuksessa olleet 48 776 Metson omaa  
osaketta siirrettiin Metso Oyj:n omistukseen.                  
Helmikuussa 2009 toteutimme 300 000 oman osakkeen takaisinoston liittyen    
lokakuussa 2008 päätettyyn osakepohjaiseen johdon kannustinjärjestelmäämme   
(Metso Share Ownership Plan 2009-2011). Osakkeiden keskimääräinen ostohinta oli 
8,28 euroa ja kokonaisarvo 2 483 495,48 euroa.                 
Osakekantamme markkina-arvo 31.12.2009 oli 3 693 miljoonaa euroa ilman yhtiön  
hallussa olevia omia osakkeita.                         
Metson hallituksen jäsenet ja heidän lähipiirinsä omistivat 31.12.2009 yhteensä 
15 600 osaketta, joka on 0,01 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta. 
Metson johtoryhmä ja heidän lähipiirinsä omistivat joulukuun lopussa yhteensä 75
251 Metso Oyj:n osaketta, eli 0,05 prosenttia osakepääomasta ja äänivallasta.  
Yhteensä hallituksen ja johtoryhmän omistusten osuus oli 0,06 prosenttia    
osakepääomasta ja äänivallasta. Ajantasainen tieto Metson ilmoitusvelvollisista 
sisäpiiriläisistä omistuksineen on nähtävissä verkkosivustoltamme:       
www.metso.com/sijoittajat.                           
Metson tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön   
liittyviä voimassaolevia sopimuksia.                      

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät                      
Metson osakepohjaiset kannustinjärjestelmät ovat osa konsernin ja        
liiketoimintojen johdon palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa. Lisätietoja saa  
verkkosivustoltamme: www.metso.com/sijoittajat.                 
Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2006-2008                  
Osakepohjaiset palkkiot perustuen vuoden 2008 kannustinjärjestelmään maksettiin 
maaliskuussa 2009 hallituksen määrittämien ansaintakriteerien perusteella.   
Palkkioina jaettiin 34 265 osaketta, mikä vastasi noin 0,02 prosenttia yhtiön  
kaikista osakkeista. Johtoryhmän jäsenten osuus oli 6 996 osaketta eli 25    
prosenttia enimmäismäärästä.                          
Osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2009-2011             
Lokakuussa 2008 hallitus päätti osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä    
vuosille 2009-2011. Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso ja siihen
osallistuminen vaati ohjelman alussa henkilökohtaista sijoitusta Metson     
osakkeisiin. Mahdollinen palkkio edellyttää jatkuvaa työsuhdetta Metsolla ja  
ohjelmalle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Ohjelman   
piiriin kuuluu noin 89 henkilöä. Järjestelmästä maksettavat palkkiot voivat   
vastata enintään 373 175 Metson osaketta ja palkkiona käytetään         
osakemarkkinoilta hankittavia osakkeita. Kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen
arvoa laimentavaa vaikutusta. Johtoryhmän jäsenten osuus osakepalkkioista voi  
olla yhteensä korkeintaan 77 400 osaketta vuosien 2009-2011 järjestelmästä.   
Osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2010-2012             
Lokakuussa 2009 hallitus päätti uudesta, vastaavasta johdon osakepohjaisesta  
kannustinjärjestelmästä vuosille 2010-2012. Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden
ansaintajakso, ja siihen osallistuminen vaati henkilökohtaista sijoitusta Metson
osakkeisiin. Mahdollinen palkkio edellyttää jatkuvaa työsuhdetta Metsolla ja  
ohjelmalle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Järjestelmän 
piiriin kuuluu noin 92 Metson avainhenkilöä. Järjestelmästä maksettavat palkkiot
voivat vastata enintään noin 343 000 Metson osaketta ja palkkiona käytetään   
osakemarkkinoilta hankittavia osakkeita. Kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen
arvoa laimentavaa vaikutusta. Johtoryhmän jäsenten osuus osakepalkkioista voi  
olla korkeintaan 77 400 osaketta vuosien 2010-2012 järjestelmästä.       

RAPORTOINTISEGMENTIT                              

Kaivos- ja maarakennusteknologia                        


--------------------------------------------------------------------------------
| Miljoonaa euroa    |  Q4 |  Q4 | Muutos |  2009 |  2008 | Muutos |
|            | /09 |  /08 |    % |     |     |    % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      | 524 |  717 |   -27 |  2 075 |  2 586 |   -20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palveluliiketoiminnan | 228 |  296 |   -23 |   967 |  1 078 |   -10 |
| liikevaihto      |   |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  %:a liikevaihdosta |  44 |  42 |     |   47 |   42 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen      | 45,6 | 91,9 |   -50 |  202,8 | 361,2 |   -44 |
| rahoituseriä, veroja |   |    |     |     |     |     |
| ja          |   |    |     |     |     |     |
| aineettoman      |   |    |     |     |     |     |
| käyttöomaisuuden   |   |    |     |     |     |     |
| poistoja (EBITA)   |   |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  %:a liikevaihdosta | 8,7 | 12,8 |     |   9,8 |  14,0 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      | 44,2 | 91,3 |   -52 |  198,8 | 358,4 |   -45 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  %:a liikevaihdosta | 8,4 | 12,7 |     |   9,6 |  13,9 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut tilaukset   | 457 |  339 |   35 |  1 660 |  2 709 |   -39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden  |   |    |     |  1 041 |  1 492 |   -30 |
| lopussa        |   |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden   |   |    |     |  9 541 | 11 259 |   -15 |
| lopussa        |   |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Kaivos- ja maarakennusteknologian liikevaihto laski 20 prosenttia        
vertailukaudesta ja oli 2 075 miljoonaa euroa. Kaivosala-liiketoimintalinjan  
liikevaihto laski noin 12 prosenttia ja Maarakennus-liiketoimintalinjan noin 31 
prosenttia. Palveluliiketoiminnan liikevaihto laski 10 prosenttia        
vertailukaudesta ja sen osuus segmentin liikevaihdosta oli 47 prosenttia (2008: 
42 %).                                     
Kaivos- ja maarakennusteknologian vuoden 2009 liikevoitto oli 198,8 miljoonaa  
euroa eli 9,6 prosenttia liikevaihdosta (358,4 milj. e ja 13,9 %). Liikevoittoa 
rasittivat noin 22 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset liittyen useissa
yksiköissä tehtyihin kapasiteetin sopeuttamistoimenpiteisiin. Liikevoittoon   
sisältyy noin 23 miljoonan euron myyntivoitto Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n
osakkeiden myynnistä. Kaivosala-liiketoimintalinjan kannattavuus heikkeni, mutta
säilyi hyvänä. Maarakennus-liiketoimintalinjan kannattavuus puolestaan heikkeni 
selvästi vertailukaudesta laskeneiden toimitusmäärien, tehtaiden heikon     
käyttöasteen sekä kapasiteetin sopeuttamistoimista aiheutuneiden        
kertakustannusten seurauksena. Loppuvuotta kohden kannattavuutta heikensi myös 
kiristynyt hintakilpailu sekä varastossa olevien koneiden ja osien myyntiin   
liittynyt kampanjahinnoittelu.                         
Saatujen tilausten arvo laski 39 prosenttia vertailukaudesta ja oli vuoden   
lopussa 1 660 miljoonaa euroa (2008: 2 709 milj. e). Uusien tilausten määrä   
laski molemmilla liiketoimintalinjoilla ja kaikilla maantieteellisillä alueilla.
Kehittyviltä markkinoilta saatujen tilausten suhteellinen osuus pysyi vuoden  
2008 tasolla ja oli 51 prosenttia (2008: 50 %). Aiemmin saatuja tilauksia    
peruuntui vuoden aikana noin 112 miljoonan euron arvosta. Vuoden suurimpia   
tilauksia oli hienomurskaus- ja seulontajärjestelmän tilaus Norsk Steinilta   
Norjasta. Solmimme myös monivuotisen palvelusopimuksen AngloGold Ashantin kanssa
Ghanassa sijaitsevan Iduapriem-kaivoksen kaivoslaitteiden huollosta ja     
ylläpidosta sekä teknisestä tuesta ja henkilökunnan kouluttamisesta.      
Tilauskanta laski vuoden 2008 lopusta 30 prosenttia ja oli joulukuun lopussa 1 
041 miljoonaa euroa (31.12.2008: 1 492 milj. e). Huomioitaessa peruuntuneiden  
tilausten vaikutus, tilauskanta oli 23 prosenttia pienempi kuin vuotta     
aikaisemmin. Noin 150 miljoonaan euroon tilauskannassa olevista         
kaivoslaitetilauksista sisältyy toimitusaikaan liittyvää epävarmuutta.     Energia- ja ympäristöteknologia                         

--------------------------------------------------------------------------------
| Miljoonaa euroa    | Q4/ |  Q4/ | Muutos |  2009 |  2008 | Muutos |
|            |  09 |  08 |    % |     |     |    % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      | 419 |  503 |   -17 |  1 523 |  1 775 |   -14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palveluliiketoiminnan | 137 |  151 |   -9 |   516 |   548 |   -6 |
| liikevaihto      |   |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  %:a liikevaihdosta |  33 |  30 |     |   35 |   32 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen      | 32,8 | 60,5 |   -46 |  136,3 |  198,3 |   -31 |
| rahoituseriä, veroja |   |    |     |     |     |     |
| ja          |   |    |     |     |     |     |
| aineettoman      |   |    |     |     |     |     |
| käyttöomaisuuden   |   |    |     |     |     |     |
| poistoja (EBITA)   |   |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  %:a liikevaihdosta | 7,8 | 12,0 |     |   8,9 |  11,2 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      | 27,8 | 56,0 |   -50 |  118,1 |  176,0 |   -33 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  %:a liikevaihdosta | 6,6 | 11,1 |     |   7,8 |   9,9 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut tilaukset   | 504 |  341 |   48 |  1 297 |  1 658 |   -22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden  |   |    |     |  1 032 |  1 204 |   -14 |
| lopussa        |   |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden   |   |    |     |  6 060 |  6 357 |   -5 |
| lopussa        |   |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Energia- ja ympäristöteknologian liikevaihto laski 14 prosenttia        
vertailukaudesta ja oli  1 523 miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku oli    
voimakkainta Kierrätys-liiketoimintalinjalla, 34 prosenttia.          
Voimantuotanto-liiketoimintalinjan liikevaihto laski 6 prosenttia ja      
Automaatio-liiketoimintalinjan liikevaihto 14 prosenttia. Palveluliiketoiminnan 
liikevaihto supistui 6 prosenttia vertailukaudesta ja sen osuus segmentin    
liikevaihdosta oli 35 prosenttia (2008: 32 %).                 
Energia- ja ympäristöteknologian tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman
käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 
136,3 miljoonaa euroa eli 8,9 prosenttia liikevaihdosta (2008: 198,3 milj. e ja 
11,2 %). EBITA:an sisältyy noin 11 miljoonaa euroa kertaluonteisia kustannuksia 
kapasiteetin sopeutustoimenpiteistä ja EBITA ennen näitä oli 9,7 prosenttia   
liikevaihdosta.                                 
EBITA-% parani hieman edellisvuodesta Voimantuotanto-liiketoimintalinjalla ja  
heikkeni hieman, mutta pysyi edelleen hyvällä tasolla              
Automaatio-liiketoimintalinjalla. Kierrätys-liiketoimintalinjan kannattavuus  
laski heikolle tasolle johtuen matalista toimitusmääristä, kireästä       
hintakilpailusta ja alhaisesta kapasiteetin käyttöasteesta.           
Saadut tilaukset laskivat 22 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 1 297    
miljoonaa euroa. Saadut tilaukset pysyivät Voimantuotanto-liiketoimintalinjalla 
vertailuvuoden tasolla ja laskivat Automaatio-liiketoimintalinjalla noin    
neljänneksellä vertailukaudesta. Kierrätys-liiketoimintalinjalla tilaukset   
jäivät selvästi edellisvuotta alhaisemmalle tasolle. Segmentin aiemmin saamia  
tilauksia peruuntui 96 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen peruuntunut tilaus  
oli Zhanjiang Chenmingin soodakattilatilaus, jonka arvo oli noin 60 miljoonaa  
euroa. Loput peruutuksista liittyivät Kierrätys-liiketoimintalinjaan. Suurimmat 
uudet tilaukset saatiin voimantuotantoteollisuudelta, mm. voimakattila     
Industrias Celulosa Aragonesan (SAICA) uuteen kierrätyspolttoainetta      
hyödyntävään voimalaitokseen Espanjaan, voimakattila ja automaatiojärjestelmä  
PGE Zespól Elektrowni Dolna Odra S.A.:n lämmön ja sähkön            
yhteistuotantolaitokselle Puolaan sekä biomassakattilalaitos ja         
automaatiojärjestelmä Nacogdochesin voimalaitokseen Yhdysvaltoihin ja      
jätekaasutuslaitos Lahti Energia Oy:lle. Lisäksi saimme laajan         
automaatiojärjestelmätilauksen Shangong Huatai Paperin uudelle         
paperintuotantolinjalle Kiinaan.                        
Vuoden lopun tilauskanta, 1 032 miljoonaa euroa, oli 14 prosenttia pienempi (6 
prosenttia pienempi, kun huomioidaan peruuntuneiden tilausten vaikutus) kuin  
vuoden 2008 lopussa. Noin 100 miljoonaan euroon tilauskannassa olevista     
projekteista sisältyy toimituksen ajoitukseen liittyvää epävarmuutta. Tällaisiin
epävarmoihin tilauksiin kuuluu mm. voimakattila- ja automaatiotoimitukset    
sellutehdasprojektiin Fibrialle Brasiliaan.                   


Paperi- ja kuituteknologia                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Miljoonaa euroa    | Q4/ |  Q4/ | Muutos |  2009 |  2008 | Muutos |
|            |  09 |  08 |    % |     |     |    % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      | 406 |  627 |   -35 |  1 408 |  2 044 |   -31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palveluliiketoiminnan | 159 |  204 |   -22 |   569 |   718 |   -21 |
| liikevaihto      |   |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  %:a liikevaihdosta |  39 |  33 |     |   41 |   35 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen      | -3,3 | 51,2 |   n/a |  16,5 | 146,1 |   -89 |
| rahoituseriä, veroja |   |    |     |     |     |     |
| ja          |   |    |     |     |     |     |
| aineettoman      |   |    |     |     |     |     |
| käyttöomaisuuden   |   |    |     |     |     |     |
| poistoja (EBITA)   |   |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  %:a liikevaihdosta | -0,8 |  8,2 |     |   1,2 |  7,1 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      | -7,0 | 46,9 |   n/a |   0,8 | 130,1 |   -99 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  %:a liikevaihdosta | -1,7 |  7,5 |     |   0,1 |  6,4 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut tilaukset   | 401 |  207 |   94 |  1 384 |  2 021 |   -32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden  |   |    |     |  1 380 |  1 434 |   -4 |
| lopussa        |   |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden   |   |    |     | 10 459 | 10 544 |   -1 |
| lopussa        |   |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Paperi- ja kuituteknologian vuoden 2009 liikevaihto laski 31 prosenttia ja oli 1
408 miljoonaa euroa. Markkinoiden yleisen hiljenemisen sekä           
asiakasteollisuuksien alhaisten käyttöasteiden seurauksena palveluliiketoiminnan
liikevaihto laski vuoden aikana 21 prosenttia. Sen osuus liikevaihdosta oli   
kuitenkin 41 prosenttia lähinnä vähäisestä laitemyynnistä johtuen (2008: 35 %). 
Paperi- ja kuituteknologian tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman   
käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) oli 16,5 miljoonaa euroa ja 1,2 prosenttia  
liikevaihdosta (2008: 146,1 milj. e ja 7,1 %). Tulokseen sisältyy noin 42    
miljoonaa euroa kapasiteetin sopeutustoimenpiteistä johtuvia kertaluonteisia  
kustannuksia. EBITA ilman edellä mainittuja kertaluonteisia kapasiteetin    
sopeutustoimenpiteistä aiheutuneita kuluja oli 58,2 miljoonaa euroa eli 4,1   
prosenttia liikevaihdosta. Muita tulokseen vaikuttaneita kertaluonteisia kuluja 
olivat 9 miljoonan euron valuuttasuojausjärjestelyjen purkamiskulu liittyen   
peruuntuneeseen Zhanjiang Chenmingin sellutehdasprojektiin ja noin 4 miljoonan 
euron luottotappiovaraus liittyen kahden yhdysvaltalaisen asiakkaamme      
konkurssimenettelyihin. Paperit-liiketoimintalinjan EBITA ennen kapasiteetin  
sopeutuskustannuksia säilyi tyydyttävänä, kun taas Kuidut-liiketoimintalinjan  
EBITA ennen kapasiteetin sopeutuskustannuksia oli tappiollinen johtuen lähinnä 
voimakkaasti laskeneista volyymeista. Segmentin kannattavuutta heikensi myös  
tuotanto- ja suunnitteluyksiköidemme vajaakäyttö.                
Paperi- ja kartonkiteollisuuden sekä pehmopaperiteollisuuden uusien linjojen ja 
koneiden kysyntä säilyi tyydyttävänä. Massateollisuuden koneiden ja laitteiden 
kysyntä sen sijaan oli heikkoa, vaikka paranikin vuoden viimeisellä       
neljänneksellä. Kokonaisuudessaan Paperi- ja kuituteknologian saatujen tilausten
arvo laski 32 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna ja oli 1 384 miljoonaa euroa. 
Suurimpiin saatuihin tilauksiin lukeutuvat hienopaperilinja Zhanjiang      
Chenmingille sekä päällystettyä hienopaperia valmistavat linjat Shandong Huatai 
Paper -yhtiölle ja Shouguang MeiLun Paper Co. Ltd.:n tehtaalle - kaikki Kiinaan.
Joulukuun lopun tilauskanta oli 1 380 miljoonaa euroa, josta noin 240 miljoonaa 
euroa liittyy Brasilialaiselle Fibrialle toimitettavaan selluprojektiin, jonka 
toimitusaikataulu on avoin. Kun otetaan huomioon aikaisemmin saatujen tilausten 
peruuntumiset, tilauskanta oli 5 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. 

Valmet Automotive                                
Valmet Automotiven liikevaihto vuonna 2009 oli 56 miljoonaa euroa (2008: 65   
milj. e). Liiketappio oli 8,2 miljoonaa euroa (2008: tappio 3,5 milj. e). Vuoden
aikana Valmet Automotiven tuotantomäärät laskivat rajusti ja keskimääräinen   
tuotantomäärä oli 63 autoa päivässä (2008: 87 autoa). Joulukuun lopussa Valmet 
Automotiven henkilöstömäärä oli 679 (31.12.2008: 783 henkilöä).         
Elokuussa Valmet Automotive allekirjoitti sopimuksen norjalaisen THINK Global  
AS:n kanssa THINK City -sähköauton valmistuksesta ja suunnittelusta. Suunniteltu
tuotantomäärä on useita tuhansia autoja vuodessa ja sarjatuotanto alkoi vuoden 
2009 lopussa.                                  
Tammikuussa Valmet Automotive sopi sähkökäyttöisen golfauto Garian       
suunnittelusta ja valmistuksesta tanskalaiselle Garia A/S:lle. Sopimus on    
monivuotinen, ja se sisältää muutamien tuhansien Garia-golfautojen valmistuksen 
vuosittain. Sarjatuotanto alkoi vuoden 2009 lopussa.              
Vuoden 2008 lopussa Valmet Automotive ja yhdysvaltalainen Fisker Automotive Inc.
allekirjoittivat monivuotisen yhteistyösopimuksen verkosta ladattavan Fisker  
Karma     -hybridiauton valmistuksesta ja suunnittelusta Suomessa.     
Ensimmäiset Fisker Karma  -hybridiautot toimitetaan vuoden 2010 aikana.    
Vuosituotannoksi on täydellä kapasiteetilla suunniteltu 15 000 autoa.      
Valmet Automotiven valmistussopimus Porsche AG:n kanssa jatkuu vuoteen 2012.  

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       
Nimitysvaliokunta ehdottaa seitsemää jäsentä Metson hallitukseen        
Metson yhtiökokouksen asettama nimitysvaliokunta ehdottaa seuraavalle      
varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 30.3.2010, että
hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.                  
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Maija-Liisa  
Friman, Christer Gardell, Yrjö Neuvo, Pia Rudengren ja Jukka Viinanen valitaan 
uudelleen. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavaksi Jukka Viinanen 
ja varapuheenjohtajaksi Maija-Liisa Friman. Nimitysvaliokunta ehdottaa myös,  
että hallitukseen valitaan uusiksi jäseniksi diplomi-insinööri Erkki      
Pehu-Lehtonen sekä valtiotieteen maisteri, kauppaneuvos Mikael von Frenckell.  
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen   
jäsenille maksetaan vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle    
toimikaudelle vuosipalkkiota, joka on samansuuruinen kuin vuoden 2010      
varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvällä toimikaudella maksettu palkkio:    
hallituksen puheenjohtajalle 92 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 56 
000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 45 000 euroa. Lisäksi        
nimitysvaliokunta ehdottaa, että kaikille hallituksen jäsenille maksetaan    
kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien  
kokoukset. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia    
maksetaan markkinoilta hankittavina Metso Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan  
suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun      
osavuosikatsaus ajalta 1.1- 31.3.2010 on julkistettu.              
Nimitysvaliokunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön 
edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten 
hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön 
edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen  
jälkeen.                                    
Metson nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimi Kari Järvinen ja jäseninä Lars 
Förberg, Matti Vuoria ja Harri Sailas. Jukka Viinanen ja Jaakko Rauramo toimivat
nimitysvaliokunnan asiantuntijajäseninä.                    

Lähiajan näkymät                                
Ensimmäiset merkit maailmantalouden asteittaisesta elpymisestä olivat nähtävissä
osassa asiakasteollisuuksiamme vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Tästä  
huolimatta arvioimme, että liiketoimintaympäristömme tulee jatkumaan vaativana 
ainakin vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla.                 
Asiakkaamme ovat edelleen varovaisia investointipäätöksissään, mikä vaikuttaa  
erityisesti laitekauppaamme sekä projektiliiketoimintaamme. Arvioimme, että   
asiakkaidemme kapasiteetin käyttöasteet ovat hitaasti paranemassa, olettaen,  
että maailmantalouden yleinen myönteinen kehitys jatkuu. Arvioimme tällä olevan 
asteittain myönteinen vaikutus palveluliiketoimintaamme.            
Kaivosyhtiöiden laite- ja projektikyselyiden määrässä on ollut nähtävissä    
piristymistä, ja arvioimme tämän vaikuttavan vähitellen myönteisesti alkaneen  
vuoden tilauksiin. Vahvan tuote- ja palvelutarjontamme sekä laajan toimitetun  
laitekantamme johdosta arvioimme kaivoslaitteidemme ja niihin liittyvien    
palveluiden kysynnän paranevan asteittain nykyiseltä tasolta.          
Maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysynnän   
arvioimme jatkuvan heikkona lukuun ottamatta Aasian ja Brasilian markkinoita,  
joissa infrastruktuurin rakennushankkeet pitävät kysyntää yllä. Arvioimme, että 
useiden maiden esittämillä, infrastruktuurin kehittämiseen liittyvillä talouden 
tukitoimilla on pidemmällä aikavälillä myönteinen vaikutus           
maarakennusteollisuuden tuotteiden kysyntään, mutta toistaiseksi vaikutukset  
ovat olleet rajallisia. Arvioimme maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan 
kysynnän olevan tyydyttävää.                          
Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän     
vahvistuvan rahoituksen saatavuuden parantuessa ja olevan hyvällä tasolla    
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Useiden maiden asettamien uusiutuvien     
energianlähteiden käytön lisäämistavoitteiden arvioidaan tukevan biomassan ja  
jätteen käyttöön pohjautuvien voimalaitosten kysyntää. Palveluliiketoiminnan  
kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää.                     
Arvioimme automaatiotuotteidemme kysynnän vahvistuvan vähitellen vuoden 2010  
aikana öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuuden lisätessä investointejaan   
energian hinnan ja kysynnän parantuessa. Automaatioratkaisujen         
palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää.          
Metallinkierrätyslaitteiden kysynnän arvioimme jatkuvan teräksen alhaisten   
tuotantomäärien johdosta heikkona ja kiinteän jätteen kierrätyslaitteiden    
kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää. Metallinkierrätyksen           
palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme pysyvän heikkona vuonna 2010.     
Arvioimme, että uusien kuitulinjojen kysyntä jatkuu heikkona, mutta uudistusten 
ja palveluliiketoiminnan kysyntä vahvistuu vuoden aikana. Paperi- ja      
kartonkilinjojen sekä pehmopaperilinjojen kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää.
Arvioimme paperi- ja kartonkiteollisuuden kapasiteetin käyttöasteiden parantuvan
vuoden aikana, minkä pitäisi lisätä asteittain palveluliiketoimintamme kysyntää.
Arvioimme vuoden 2010 liikevaihdon olevan noin samalla 5 miljardin euron tasolla
kuin vuonna 2009 ja kannattavuuden säilyvän tyydyttävänä. Arviomme perustuu   
tilauskantaamme, jossa meillä on noin 2,7 miljardin tilaukset vuodelle 2010 sekä
oletukseemme, että maailmantalouden kasvun asteittainen vahvistuminen jatkuu.  
Liikevaihtoa ja kannattavuutta koskevat arviot perustuvat Metson tämänhetkisiin 
markkinanäkymiin ja nykyisen laajuiseen liiketoimintaan.            

Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä                   
Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2009 oli 1 373 256 006,77 euroa, josta 
vuoden 2009 nettotulos on 252 714 943,24 euroa.                 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä 
vuodelta jaetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät     
voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Ehdotettu osingonmaksun     
täsmäytyspäivä on 6.4.2010 ja osinko maksetaan 13.4.2010.            
Emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki täsmäytyspäivän
osakkeet oikeuttavat osinkoon.                         

Varsinainen yhtiökokous 2010                          
Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 30.3.2010 klo 15.00   
Helsingin Messukeskuksessa (os. Messuaukio 1, 00520 Helsinki).         
Helsingissä helmikuun 8. päivänä 2010                      
Metso Oyj:n hallitus                              

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät 
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat    
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset.
Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja      
kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät    
tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat     
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin 
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa  
yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.            
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:                      
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason 
vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön   
saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen                  
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät     
teknologiset ratkaisut                             
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, 
onnistuminen ja jatkuva tehostaminen                      
(4) vireillä olevien ja tulevien yritysostojen ja -järjestelyjen onnistuminen. 

--------------------------------------------------------------------------------
|            |    |    |    |   Tilinpäätöstiedote on |
|            |    |    |    |    tilintarkastamaton |
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN       |    |    |    |              |
| TULOSLASKELMA     |    |    |    |              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e           |  10-12/ |  10-12/ |  1-12/ |    1-12/ |
|               |   2009 |   2008 |   2009 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |  1 353 |  1 839 |  5 016 |    6 400 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan ja valmistuksen  |  -1 056 |  -1 371 |  -3 808 |    -4 733 |
| kulut            |     |     |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate          |   297 |   468 |  1 208 |    1 667 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja hallinnon     |   -250 |   -282 |   -938 |    -1 043 |
| yleiskustannukset      |     |     |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot  |    9 |    3 |    24 |      11 |
| ja kulut, netto       |     |     |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden   |    -1 |    1 |    0 |      2 |
| tuloksista          |     |     |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |    55 |   190 |   294 |     637 |
--------------------------------------------------------------------------------
| %:a liikevaihdosta      |  4,1 % |  10,3 % |  5,9 % |    10,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut,  |   -13 |   -35 |   -72 |     -89 |
| netto            |     |     |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja      |    42 |   155 |   222 |     548 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot          |   -17 |   -43 |   -71 |     -158 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos       |    25 |   112 |   151 |     390 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:        |     |     |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    |    25 |   112 |   150 |     389 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle        |    0 |    0 |    1 |      1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos       |    25 |   112 |   151 |     390 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa      |   0,18 |   0,79 |   1,06 |     2,75 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu tulos/osake,   |   0,18 |   0,79 |   1,06 |     2,75 |
| euroa            |     |     |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LAAJA TULOSLASKELMA     |     |     |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e           |  10-12/ |  10-12/ |  1-12/ |    1-12/ |
|               |   2009 |   2008 |   2009 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos       |    25 |   112 |   151 |     390 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus      |    -3 |   -24 |    14 |     -33 |
| verovaikutus huomioituna   |     |     |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat      |    -6 |    -9 |    -1 |     -19 |
| osakesijoitukset       |     |     |     |       |
| verovaikutus huomioituna   |     |     |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöihin tehtyjen   |    13 |   -37 |    74 |     -49 |
| nettosijoitusten muuntoerot |     |     |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöiden oman pääoman |    0 |    -8 |    0 |     -11 |
| suojaus verovaikutus     |     |     |     |       |
| huomioituna         |     |     |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etuuspohjaisten       |    -2 |   -22 |    -2 |     -22 |
| eläkejärjestelyjen      |     |     |     |       |
| vakuutusmatemaattiset voitot |     |     |     |       |
| (tappiot) verovaikutus    |     |     |     |       |
| huomioituna         |     |     |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloksen erät     |    2 |   -100 |    85 |     -134 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |      |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos    |    27 |    12 |   236 |     256 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:        |     |     |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    |    27 |    12 |   235 |     255 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle        |    0 |    0 |    1 |      1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos    |    27 |    12 |   236 |     256 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE               |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e                   |  31.12.2009 |   31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet           |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                  |      863 |      778 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat oikeudet          |      312 |      254 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |     1 175 |     1 032 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet           |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa- ja vesialueet             |      62 |       58 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset                 |      261 |      239 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto              |      449 |      366 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräinen käyttöomaisuus        |      47 |       63 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |      819 |      726 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset osakkuusyhtiöihin        |      13 |       14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat osakesijoitukset     |      15 |       18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laina- ja muut korolliset saamiset     |       9 |       8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset        |      130 |       5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaupan kohteena olevat rahoitusinstrumentit |      40 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaiset                |       0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaatava         |      171 |      174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat          |      44 |       26 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |      422 |      245 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä        |     2 416 |     2 003 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus               |     1 172 |     1 606 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset                  |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset          |      938 |     1 146 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Projektit, joiden valmistusasteen mukainen |      312 |      362 |
| arvo ylittää asiakkailta laskutetut ennakot |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset             |       8 |       9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset        |      79 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaiset                |      21 |       48 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verosaamiset                |      42 |       23 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |     1 400 |     1 588 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset           |      727 |      314 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä        |     3 299 |     3 508 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ               |     5 715 |     5 511 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT              |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e                    |  31.12.2009 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                  |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                  |     241 |      241 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto               |      - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                  |     -62 |     -136 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutos- ja muut rahastot         |     710 |      490 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat             |     894 |      849 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma    |    1 783 |     1 444 |
| yhteensä                   |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus               |      9 |       9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä              |    1 792 |     1 453 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                     |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat              |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset lainat             |    1 334 |     1 089 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet               |     190 |      191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                   |      52 |      36 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaiset                 |      5 |       8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka           |      56 |      45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset velvoitteet        |      4 |       4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |    1 641 |     1 373 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat              |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset      |     173 |      101 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset lainat             |      69 |      245 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto- ja muut velat              |    1 065 |     1 189 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                   |     235 |      218 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut ennakot                |     363 |      479 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Projektit, joissa asiakkailta laskutetut   |     330 |      323 |
| ennakot ylittävät               |       |        |
| valmistusasteen mukaisen arvon        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaiset                 |      21 |      82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                   |      26 |      48 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |    2 282 |     2 685 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                |    3 923 |     4 058 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ         |    5 715 |     5 511 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOROLLINEN NETTOVELKA             |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e                    |  31.12.2009 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset velat        |    1 334 |     1 089 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat        |     242 |      346 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset            |     -727 |     -314 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut korolliset varat             |     -266 |      -22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |     583 |     1 099 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY KONSERNIN        |     |     |     |     |
| RAHAVIRTALASKELMA         |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e               | 10-12/ | 10-12/ |  1-12/ |  1-12/ |
|                   |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta:            |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos           |   25 |   112 |   151 |   390 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen ja        |     |     |     |     |
| liiketoiminnan rahavirran      |     |     |     |     |
| oikaisuerät             |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot               |   38 |   36 |   143 |   138 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korot ja osinkotuotot        |   12 |   15 |   58 |   57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot              |   17 |   43 |   71 |   158 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                 |   14 |   16 |   18 |   34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos         |   224 |  -140 |   518 |  -437 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet      |   330 |   82 |   959 |   340 |
| rahavirrat              |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja saadut osingot   |   -16 |   -25 |   -51 |   -49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut tuloverot          |   -31 |   -49 |  -138 |  -154 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta       |   283 |    8 |   770 |   137 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointitoiminta:         |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit      |   -38 |   -55 |  -116 |  -255 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myynnit       |    5 |    2 |    8 |   10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysostot, hankitut rahavarat   |    2 |   -13 |   -1 |   -44 |
| vähennettynä             |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimintojen myynnit, myydyt   |    - |    - |    2 |   12 |
| rahavarat              |     |     |     |     |
| vähennettynä            |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ostot (-) ja myynnit |   -78 |    1 |  -221 |    7 |
| (+), netto              |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                 |    - |    - |    1 |   -7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointitoiminnan rahavirta    |  -109 |   -65 |  -327 |  -277 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustoiminta:          |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden osto        |    - |    - |   -2 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot           |    - |    - |   -99 |  -425 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot (+) ja lyhennykset  |   -61 |   132 |   59 |   621 |
| (-), netto              |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                 |   -2 |    - |   -6 |   15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustoiminnan rahavirta     |   -63 |   132 |   -48 |   211 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahojen ja pankkisaamisten      |   111 |   75 |   395 |   71 |
| nettomuutos             |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssimuutosten vaikutus   |    4 |   -17 |   18 |   -24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset kauden    |   612 |   256 |   314 |   267 |
| alussa                |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset kauden    |   727 |   314 |   727 |   314 |
| lopussa               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VAPAA KASSAVIRTA           |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e               | 10-12/ | 10-12/ |  1-12/ |  1-12/ |
|                   |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta       |   283 |    8 |   770 |   137 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden           |   -20 |   -32 |   -61 |  -118 |
| ylläpitoinvestoinnit         |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myynnit       |    5 |    2 |    8 |   10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vapaa kassavirta           |   268 |   -22 |   717 |   29 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN |   |   |   |   |   |    |    |   |
| ERITTELY        |   |   |   |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e   | O- | Yli- | Muun |  Ar- |  Ker- |   O- |   Vä- |  Oma |
|       | sa- | Kurs |  - | von- |  ty- |  sak- |  hem- |   p |
|       | ke- |  - |  to | muu- |  neet | keen- |  mis- |  ää- |
|       | pää | si- |  e- |  tos | voit- | omis- |   tön |  oma |
|       | - | ra- | rot |  ja |  to- |  ta- |   o- |  yh- |
|       | oma | has- |   | muut |  va- |  jil- |  suus | teen- |
|       |   |  to |   |  ra- |  rat |   le |     |  sä |
|       |   |   |   | has- |    |  kuu- |     |    |
|       |   |   |   |  tot |    |  luva |     |    |
|       |   |   |   |    |    |  oma |     |    |
|       |   |   |   |    |    |  pää- |     |    |
|       |   |   |   |    |    |  oma |     |    |
|       |   |   |   |    |    |  yh- |     |    |
|       |   |   |   |    |    | teen- |     |    |
|       |   |   |   |    |    |   sä |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2008   | 241 |  77 | -76 |  456 |  910 | 1 608 |    7 | 1 615 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan    |  - |  - | -60 |  -52 |  -22 |  -134 |    - | -134 |
| tuloksen   |   |   |   |    |    |    |     |    |
| erät     |   |   |   |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |  - |  - |  - |   - |  389 |  389 |    1 |  390 |
| tulos    |   |   |   |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |  - |  - | -60 |  -52 |  367 |  255 |    1 |  256 |
| laaja tulos |   |   |   |    |    |    |     |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingot   |  - |  - |  - |   - |  -425 |  -425 |   -2 | -427 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti  |  - |  - |  - |   - |   - |   - |    - |   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |  - |  - |  - |   - |   - |   - |    - |   - |
| osakkeiden  |   |   |   |    |    |    |     |    |
| osto     |   |   |   |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperuste |  - |  - |  - |   4 |   - |   4 |    - |   4 |
| iset maksut |   |   |   |    |    |    |     |    |
| verovaikutus |   |   |   |    |    |    |     |    |
| huomioituna |   |   |   |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssi-  |  - | -77 |  - |  77 |   - |   - |    - |   - |
| ja      |   |   |   |    |    |    |     |    |
| vararahaston |   |   |   |    |    |    |     |    |
| alentaminen |   |   |   |    |    |    |     |    |
| ja siirto  |   |   |   |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |  - |  - |  - |   5 |   -3 |   2 |    3 |   5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2008  | 241 |  - | -136 |  490 |  849 | 1 444 |    9 | 1 453 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2009   | 241 |  - | -136 |  490 |  849 | 1 444 |    9 | 1 453 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan    |  - |  - |  74 |  13 |   -2 |   85 |    - |  85 |
| tuloksen   |   |   |   |    |    |    |     |    |
| erät     |   |   |   |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |  - |  - |  - |   - |  150 |  150 |    1 |  151 |
| tulos    |   |   |   |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |  - |  - |  74 |  13 |  148 |  235 |    1 |  236 |
| laaja tulos |   |   |   |    |    |    |     |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingot   |  - |  - |  - |   - |  -99 |  -99 |   -1 | -100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti  |  - |  - |  - |  206 |   -2 |  204 |    - |  204 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |  - |  - |  - |  -2 |   - |   -2 |    - |  -2 |
| osakkeiden  |   |   |   |    |    |    |     |    |
| osto     |   |   |   |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperuste |  - |  - |  - |   1 |   - |   1 |    - |   1 |
| iset maksut |   |   |   |    |    |    |     |    |
| verovaikutus |   |   |   |    |    |    |     |    |
| huomioituna |   |   |   |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |  - |  - |  - |   2 |   -2 |   0 |    - |   0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2009  | 241 |  - | -62 |  710 |  894 | 1 783 |    9 | 1 792 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| YRITYSOSTOT                         |  |  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tamfeltin hankinta 2009                   |  |  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Metso hankki NASDAQ OMX Helsingin pörssissä kaupankäynnin kohteena    |  |
| olevan Tamfelt Oyj Abp:n julkisella osakevaihtotarjouksella joulukuun  |  |
| lopussa 2009. Kaupan arvo oli 215 miljoonaa euroa, josta 206 miljoonaa  |  |
| euroa maksettiin laskemalla liikkeelle 8 593 642 uutta Metson osaketta, |  |
| joita vastaan vaihdettiin 95,2 prosenttia vastaava osuus Tamfeltin    |  |
| osakkeista ja äänimäärästä. Jäljelle jäänyt 2,0 prosentin osuus     |  |
| Tamfeltin osakkeista ja äänistä tullaan lunastamaan käteisellä vuonna  |  |
| 2010 Suomen Osakeyhtiölain mukaisesti. Tämän osuuden arvioitu arvo on  |  |
| noin 4 miljoonaa euroa. Ennen osakevaihtoa Metso omisti Tamfeltin    |  |
| osakkeita 4 miljoonan euron arvosta eli 2,8 prosenttia Tamfeltin     |  |
| osakkeista ja äänistä. Kaupan arvoon sisältyy 5 miljoonaa euroa kaupasta |  |
| johtuvia kuluja ja varainsiirtoveroa.                  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaupan arvo, aiemmin omistetut osakkeet mukaanlukien, ylitti Tamfeltin  |  |
| nettovarallisuuden 117 miljoonalla eurolla, josta 53 miljoonaa euroa   |  |
| kohdistettiin aineettomille hyödykkeille laskemalla hankituille     |  |
| asiakaskunnalle, tilauskannalle ja teknologialle käyvät arvot. Lisäksi  |  |
| 10 miljoonaa euroa kohdistettiin aineellisille hyödykkeille vastaamaan  |  |
| niiden käypää arvoa. Näihin kohdistuksiin liittyvää laskennallista    |  |
| verovelkaa kirjattiin 16 miljoonaa euroa. Jäljelle jäävä liikearvo 70  |  |
| miljoonaa euroa perustuu henkilöstöön, merkittäviin synergiahyötyihin  |  |
| sekä kasvaneeseen liiketoimintaportfolioon, joka tarjoaa Metsolle    |  |
| mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa uusille markkinoille ja      |  |
| asiakassegmenteille.                           |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mikäli Tamfelt olisi hankittu vuoden 2009 alussa, sen    |  |  |    |
| vaikutus Metson liikevaihtoon olisi ollut 130 miljoonaa   |  |  |    |
| euroa. Tilikauden pro forma -tulosta ei ole käytännössä   |  |  |    |
| mahdollista laskea yritysoston hankintamenon vaikutukset  |  |  |    |
| huomioiden.                         |  |  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu nettovarallisuus ja liikearvo alustavin arvoin:         |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e             |   Tasearvo |   Käypään |    Käypä |
|                 |        |    arvoon |    arvo |
|                 |        | arvostaminen |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet     |       4 |      53 |     57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet     |      87 |      10 |     97 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus         |      30 |      - |     30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset    |      30 |      - |     30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka    |      -9 |     -16 |     -25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat           |      -22 |      - |     -22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu koroton        |      120 |      47 |     167 |
| nettovarallisuus        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut rahavarat       |        |       |     19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut velat         |        |       |     -36 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauppahinta           |        |       |    -215 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeomistus ennen hankintaa  |        |       |     -4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan kulut         |        |       |     -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo            |         |        |     70 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksettu rahavastike      |        |       |     -4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan kulut         |        |       |     -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut rahavarat       |        |       |     19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshankinnan nettorahavirta |         |        |     14 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut yritysostot 2009      |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Marraskuussa Metso hankki kiinalaisen kromipinnoitusalalla toimivan Kromatek |
| (Shanghai) Co. Ltd.:n. Hankintahinta oli alle miljoona euroa ja yritys    |
| liitettiin Metson Paperi- ja kuituteknologiasegmenttiin.           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Marraskuussa Metso osti myös yhdysvaltalaisen Pacific Internationalin    |
| päällystys- ja kaavinteräliiketoiminnan. Liiketoiminta kuului Portlandissa, |
| Oregonissa toimivaan Pacific/Hoe Saw&Knife Companyyn. Hankintahinta oli   |
| miljoona euroa ja liiketoiminta yhdistettiin Paperi- ja           |
| kuituteknologiasegmenttiin.                         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lokakuussa Metso hankki tanskalaisen kiinteän jätteen murskaukseen      |
| tarkoitettuja liikuteltavia ja kiinteitä laitteita valmistavan M&J      |
| Industries A/S:n. Yhtiö liitettiin Kierrätys-liiketoimintalinjaan Metson   |
| Energia- ja ympäristöteknologiasegmenttiin. Velaton kauppahinta oli 15    |
| miljoonaa euroa, josta 6 miljoonaa euroa kohdistettiin aineettomille     |
| hyödykkeille laskemalla hankituille asiakaskunnalle, teknologialle ja    |
| tilauskannalle käyvät arvot. 3 miljoonaa euroa kohdistettiin aineellisten  |
| hyödykkeiden käyville arvoille. Jäljelle jäävä liikearvo, 4 miljoonaa euroa, |
| perustuu Metson parantuneeseen markkina-asemaan uusilla ja nopeasti     |
| kasvavilla teollisuudenaloilla.                       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tammikuussa Metso ja Wärtsilä saattoivat päätökseen järjestelyt, joilla   |
| yhdistettiin Metson Heat & Power -liiketoiminta ja Wärtsilän         |
| Biopower-liiketoiminta yhteisyritykseen MW Power Oy. Metso omistaa yhtiöstä |
| 60 % ja Wärtsilä 40 %, sijoitettuaan yhtiöön apporttina           |
| Biopower-liiketoimintansa. Metso konsolidoi yhtiön kokonaan Energia- ja   |
| ympäristöteknologiasegmenttinsä Voimantuotanto-liiketoimintalinjaan.     |
| Hankinnasta syntyi 7 miljoonan euron liikearvo, joka perustuu Metson     |
| kasvaneeseen mahdollisuuteen tarjota uusiutuvia energialähteitä käyttäville |
| markkinoille kilpailukykyisiä ratkaisuja kahden, toisiaan täydentävän    |
| liiketoimintansa avulla.                           |
| Tammikuussa Metso hankki myös suomalaisen                  |
| suunnittelutoimisto Oktokon Oy:n Voimantuotanto-liiketoimintalinjaansa.   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut liiketoiminnat kasvattivat Metson tammi-joulukuun 2009 liikevaihtoa |
| hankintahetkestään lukien 115 miljoonalla eurolla ja tilikauden tulosta 6  |
| miljoonalla eurolla. Mikäli nämä yritysostot olisivat tapahtuneet vuoden   |
| 2009 alussa, Metson liikevaihto olisi kasvanut 20 miljoonaa euroa ja     |
| tilikauden tulos pienentynyt miljoona euroa.                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Erittely yritysostoista tammi-joulukuussa 2009:               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e             |   Tasearvo |   Käypään |    Käypä |
|                 |        |   arvoon |    arvo |
|                 |        | arvostaminen |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet     |       1 |      8 |      9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet     |       5 |      3 |      8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus         |      28 |      - |     28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset    |      21 |      - |     21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka    |      -1 |      -3 |     -4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat           |      -44 |      - |     -44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu koroton        |      10 |      8 |     18 |
| nettovarallisuus        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut rahavarat       |        |       |      9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut velat         |        |       |     -20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauppahinta           |        |       |     -19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo            |         |        |     12 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksettu rahavastike      |        |       |     -19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aiempien yrityshankintojen   |        |       |     -5 |
| kauppahintavelat        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut rahavarat       |        |       |      9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshankintojen        |         |        |     -15 |
| nettorahavirta         |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VASTUUSITOUMUKSET            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e                |      | 31.12.20 |  31.12.2008 |
|                    |      |    09 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinnitykset omien velkojen vakuudeksi |      |      20 |    4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pantit ja sitoumukset       |      |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset          |      |      1 |    1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantatut varat             |      |      - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta  |      |      - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset muiden sitoumusten      |      |      7 |    9 |
| vakuudeksi               |      |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |      |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaisinosto- ja muut sitoumukset   |      |      6 |    6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasing- ja vuokrasitoumukset     |       |     226 |   152 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT   |      |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e                 |      | 31.12.200 | 31.12.200 |
|                     |      |     9 |     8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinisopimukset       |      |   1 390 |   1 460 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset          |      |    128 |    168 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiosopimukset             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut                 |      |    13 |    12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt                 |      |     6 |    12 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkötermiinisopimusten nimellismäärä oli 640 GWh 31.12.2009 ja |      |
| 635 GWh 31.12.2008.                       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruostumattoman teräksen hintojen vaihtelulta suojautumiseen käytettävien   |
| nikkelitermiinisopimusten nimellismäärä oli 252 tonnia 31.12.2009 ja 258   |
| tonnia 31.12.2008.                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne   |      |      |
| eivät mittaa ao. riskien suuruutta.         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT                |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e                  |      | 1-12/2009 | 1-12/200 |
|                      |     |      |    8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa             |     |   1,06 |   2,75 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu tulos/osake, euroa       |     |   1,06 |   2,75 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake kauden lopussa, euroa   |     |   11,89 |  10,19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), %        |     |    9,8 |   26,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen  |     |   10,0 |   23,2 |
| veroja, %                 |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen |     |    7,7 |   17,3 |
| jälkeen, %                 |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste kauden lopussa, %     |     |   35,7 |   30,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, |     |   32,5 |   75,7 |
| %                     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vapaa kassavirta              |     |    717 |    29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vapaa kassavirta/osake, euroa       |     |   5,07 |   0,20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirtasuhde, %             |     |    475 |    7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit (ilman         |     |    117 |   255 |
| yrityshankintoja)             |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshankinnat, hankitut rahavarat    |     |     1 |    44 |
| vähennettynä                |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                  |     |    143 |   138 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden |     |  149 939 | 141 624 |
| lopussa (1 000 kpl)            |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 |     |  141 477 | 141 595 |
| kpl)                    |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettujen osakkeiden keskimääräinen  |      |  141 526 | 141 595 |
| lukumäärä (1 000 kpl)           |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukujen      |     |   |    |     |     |    |
| laskentakaavat     |     |   |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|  | Tulos/osake:     |     |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Tilikauden tulos   |      |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Osakkeiden lukumäärä keskimäärin   |    |    |    |    |
|  | vuoden aikana             |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|  | Oma pääoma/osake:  |     |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Osakkeenomistajille kuuluva  |   |    |    |    |    |
|  | oma pääoma           |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Osakkeiden lukumäärä      |   |    |    |    |    |
|  | tilinpäätöspäivänä       |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Oman pääoman tuotto (ROE), %: |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Tilikauden tulos                 |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | x 100 |                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|  | Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen    |    |    |    |
|  | veroja, %:                  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Tulos ennen veroja + korko- ja muut   |      |      |      |
|  | rahoituskulut              |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden   |     |
|  | aikana)                            |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                   | x 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen   |    |    |    |
|  | jälkeen, %:                  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Tilikauden tulos + korko- ja muut |     |     |      |      |
|  | rahoituskulut           |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden   |     |
|  | aikana)                            |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                   | x 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Nettovelkaantuneisuu |     |    |   |    |    |    |
|  | saste, %:      |     |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Korollinen nettovelka               |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Oma pääoma                    |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | x 100 |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|  | Omavaraisuusaste, %: |     |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Oma pääoma               |          |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Taseen loppusumma - saadut ennakot            |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                      | x 100 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Vapaa kassavirta:  |     |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Liiketoiminnan    |     |    |    |    |    |    |
|  | rahavirta      |     |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | - käyttöomaisuuden       |    |    |    |    |    |
|  | ylläpitoinvestoinnit      |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | + käyttöomaisuuden  |      |    |    |    |    |    |
|  | myynnit       |     |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | = Vapaa kassavirta  |     |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Kassavirtasuhde, %: |     |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Vapaa kassavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Tilikauden tulos                           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|             | x 100 |                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT |      |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|    |            |   1-12/ |  1-12/ |   31.12. |   31.12. |
|   |           |    2009 |   2008 |    2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| USD | (Yhdysvaltain    |   1,3960 |  1,4726 |   1,4406 |   1,3917 |
|   | dollari)      |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| SEK | (Ruotsin kruunu)  |  10,6092 |  9,6833 |  10,2520 |  10,8700 |
--------------------------------------------------------------------------------
| GBP | (Englannin punta)  |   0,8948 |  0,8026 |   0,8881 |   0,9525 |
--------------------------------------------------------------------------------
| CAD | (Kanadan dollari)  |   1,5910 |  1,5656 |   1,5128 |   1,6998 |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRL | (Brasilian real)  |   2,7994 |  2,6711 |   2,5113 |   3,2441 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTITIEDOT      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO         |     |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e           | 10-12/ | 10-12/ | 1-12/ | 1-12/ | Muutos, |
|               |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |    % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaivos- ja          |   524 |   717 | 2 075 | 2 586 |   -20 |
| maarakennusteknologia    |     |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia- ja         |   419 |   503 | 1 523 | 1 775 |   -14 |
| ympäristöteknologia     |     |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja kuituteknologia  |   406 |   627 | 1 408 | 2 044 |   -31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmet Automotive      |   14 |   13 |   56 |   65 |   -14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut   |    - |    - |   - |   - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut   |   14 |   13 |   56 |   65 |   -14 |
| yhteensä           |     |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointisegmenttien    |   -10 |   -21 |  -46 |  -70 |     |
| välinen laskutus       |     |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metso yhteensä        |  1 353 |  1 839 | 5 016 | 6 400 |   -22 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT LIIKETOIMINNAN TUOTOT (+) JA   |     |    |    |     |
| KULUT (-), NETTO            |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e            | 10-12/ | 10-12/ | 1-12/ |  1-12/ |     |
|                |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaivos- ja          |  9,3 |  -0,6 |  17,8 |   3,9 |     |
| maarakennusteknologia     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia- ja          |  -0,8 |  -0,6 |  0,5 |  -1,2 |     |
| ympäristöteknologia      |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja kuituteknologia  |  -3,4 |  -0,6 |  -9,6 |   2,7 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmet Automotive       |  2,8 |  0,0 |  2,8 |   0,0 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut   |  1,0 |  4,8 |  11,9 |   5,2 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut   |  3,8 |  4,8 |  14,7 |   5,2 |     |
| yhteensä           |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metso yhteensä        |  8,9 |  3,0 |  23,4 |  10,6 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUS OSAKKUUSYHTIÖIDEN    |    |    |    |     |     |
| TULOKSISTA          |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e          | 10-12/ | 10-12/ |  1-12/ |  1-12/ |     |
|              |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaivos- ja         |   0,3 |   0,0 |   0,3 |   0,1 |     |
| maarakennusteknologia   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia- ja        |   0,4 |   0,3 |   1,4 |   1,2 |     |
| ympäristöteknologia    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja kuituteknologia |  -1,8 |   0,5 |  -1,2 |   1,2 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmet Automotive     |    - |    - |    - |    - |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut  |    - |    - |    - |    - |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut  |    - |    - |    - |    - |     |
| yhteensä          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metso yhteensä       |  -1,1 |   0,8 |   0,5 |   2,5 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO (-TAPPIO)   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e           | 10-12/ | 10-12/ |  1-12/ |  1-12/ | Muutos, |
|               |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |    % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaivos- ja         |  44,2 |  91,3 |  198,8 |  358,4 |   -45 |
| maarakennusteknologia    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia- ja         |  27,8 |  56,0 |  118,1 |  176,0 |   -33 |
| ympäristöteknologia     |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja kuituteknologia |  -7,0 |  46,9 |   0,8 |  130,1 |   -99 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmet Automotive      |   0,2 |  -2,5 |  -8,2 |  -3,5 |  -134 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut  |  -10,2 |  -1,6 |  -15,9 |  -23,8 |   33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut  |  -10,0 |  -4,1 |  -24,1 |  -27,3 |   12 |
| yhteensä          |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metso yhteensä       |  55,0 | 190,1 |  293,6 |  637,2 |   -54 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO (-TAPPIO), PROSENTTIA   |    |     |     |     |
| LIIKEVAIHDOSTA            |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| %             | 10-12/ |  10-12/ |  1-12/ |  1-12/ |     |
|              |  2009 |   2008 |  2009 |  2008 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaivos- ja        |   8,4 |   12,7 |   9,6 |  13,9 |     |
| maarakennusteknologia   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia- ja        |   6,6 |   11,1 |   7,8 |   9,9 |     |
| ympäristöteknologia    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja        |  -1,7 |   7,5 |   0,1 |   6,4 |     |
| kuituteknologia      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmet Automotive     |   1,4 |  -19,2 |  -14,6 |  -5,4 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut |   n/a |   n/a |   n/a |   n/a |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut |   n/a |   n/a |   n/a |   n/a |     |
| yhteensä         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metso yhteensä      |   4,1 |   10,3 |   5,9 |  10,0 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITA           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e          | 10-12/ |  10-12/ |  1-12/ |  1-12/ | Muutos, |
|              |  2009 |   2008 |  2009 |  2008 |    % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaivos- ja        |  45,6 |   91,9 |  202,8 |  361,2 |   -44 |
| maarakennusteknologia   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia- ja        |  32,8 |   60,5 |  136,3 |  198,3 |   -31 |
| ympäristöteknologia    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja        |  -3,3 |   51,2 |  16,5 |  146,1 |   -89 |
| kuituteknologia      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmet Automotive     |   0,3 |   -2,6 |  -8,1 |  -3,5 |  -131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut |  -9,2 |   -1,0 |  -13,2 |  -21,2 |   38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut |  -8,9 |   -3,6 |  -21,3 |  -24,7 |   14 |
| yhteensä         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metso yhteensä      |  66,2 |  200,0 |  334,3 |  680,9 |   -51 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITA, PROSENTTIA     |     |     |     |     |     |
| LIIKEVAIHDOSTA      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| %             | 10-12/ |  10-12/ |  1-12/ |  1-12/ |     |
|              |  2009 |   2008 |  2009 |  2008 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaivos- ja        |   8,7 |   12,8 |   9,8 |  14,0 |     |
| maarakennusteknologia   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia- ja        |   7,8 |   12,0 |   8,9 |  11,2 |     |
| ympäristöteknologia    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja        |  -0,8 |   8,2 |   1,2 |   7,1 |     |
| kuituteknologia      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmet Automotive     |   2,1 |  -20,0 |  -14,5 |  -5,4 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut |   n/a |   n/a |   n/a |   n/a |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut |   n/a |   n/a |   n/a |   n/a |     |
| yhteensä         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metso yhteensä      |   4,9 |   10,9 |   6,7 |  10,6 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SAADUT TILAUKSET     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e          | 10-12/ | 10-12/ |  1-12/ |  1-12/ | Muutos, |
|              |  2009 |  2008 |  2009 |   2008 |    % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaivos- ja        |  457 |   339 |  1 660 |  2 709 |   -39 |
| maarakennusteknologia   |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia- ja        |  504 |   341 |  1 297 |  1 658 |   -22 |
| ympäristöteknologia    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja        |  401 |   207 |  1 384 |  2 021 |   -32 |
| kuituteknologia      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmet Automotive     |   14 |   13 |   56 |    65 |   -14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut |   - |   - |   - |    - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut |   14 |   13 |   56 |    65 |   -14 |
| yhteensä         |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointisegmenttien  |  -11 |   -11 |   -39 |   -69 |     |
| väliset saadut tilaukset |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metso yhteensä      | 1 365 |   889 |  4 358 |  6 384 |   -32 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| VUOSINELJÄNNESTIEDOT    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO        |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e          | 10-12/ |  1-3/ |  4-6/ |  7-9/ |  10-12/ |
|              |  2008 |  2009 |  2009 |  2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaivos- ja         |   717 |  528 |   531 |   492 |   524 |
| maarakennusteknologia   |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia- ja        |   503 |  397 |   357 |   350 |   419 |
| ympäristöteknologia    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja kuituteknologia |   627 |  287 |   359 |   356 |   406 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valmet Automotive    |   13 |   21 |   14 |    7 |    14 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konsernihallinto ja muut |    - |   - |    - |    - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut  |   13 |   21 |   14 |    7 |    14 |
| yhteensä          |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointisegmenttien   |   -21 |  -13 |   -14 |   -9 |   -10 |
| välinen laskutus      |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metso yhteensä       |  1 839 | 1 220 |  1 247 |  1 196 |  1 353 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT LIIKETOIMINNAN TUOTOT (+) JA KULUT |    |    |    |     |
| (-), NETTO               |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e            | 10-12/ |  1-3/ |  4-6/ |  7-9/ | 10-12/ |
|                |  2008 |  2009 |  2009 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaivos- ja          |  -0,6 |  2,1 |  1,1 |  5,3 |   9,3 |
| maarakennusteknologia     |     |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia- ja          |  -0,6 |  -0,4 |  1,6 |  0,1 |  -0,8 |
| ympäristöteknologia      |     |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja kuituteknologia  |  -0,6 |  0,9 |  -6,2 |  -0,9 |  -3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valmet Automotive      |   0,0 |  0,0 |  0,1 |  -0,1 |   2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konsernihallinto ja muut  |   4,8 |  0,1 |  2,4 |  8,4 |   1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut   |   4,8 |  0,1 |  2,5 |  8,3 |   3,8 |
| yhteensä           |     |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metso yhteensä        |   3,0 |  2,7 |  -1,0 |  12,8 |   8,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUS OSAKKUUSYHTIÖIDEN    |     |    |    |    |     |
| TULOKSISTA          |     |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e          | 10-12/ |  1-3/ |  4-6/ |  7-9/ |  10-12/ |
|              |  2008 |  2009 |  2009 |  2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaivos- ja         |   0,0 |  0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,3 |
| maarakennusteknologia   |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia- ja        |   0,3 |  0,3 |   0,3 |   0,4 |   0,4 |
| ympäristöteknologia    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja kuituteknologia |   0,5 |  0,0 |   0,5 |   0,1 |   -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valmet Automotive    |    - |   - |    - |    - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konsernihallinto ja muut |    - |   - |    - |    - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut  |    - |   - |    - |    - |    - |
| yhteensä          |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metso yhteensä       |   0,8 |  0,3 |   0,8 |   0,5 |   -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO (-TAPPIO)   |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e          | 10-12/ |  1-3/ |  4-6/ |  7-9/ |  10-12/ |
|              |  2008 |  2009 |  2009 |  2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaivos- ja         |  91,3 |  54,9 |  46,0 |  53,7 |   44,2 |
| maarakennusteknologia   |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia- ja        |  56,0 |  27,7 |  29,7 |  32,9 |   27,8 |
| ympäristöteknologia    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja kuituteknologia |  46,9 | -18,2 |  -1,6 |  27,6 |   -7,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valmet Automotive    |  -2,5 |  -0,3 |  -2,6 |  -5,5 |   0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konsernihallinto ja muut |  -1,6 |  -5,5 |  -5,6 |   5,4 |  -10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut  |  -4,1 |  -5,8 |  -8,2 |  -0,1 |  -10,0 |
| yhteensä          |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metso yhteensä       |  190,1 |  58,6 |  65,9 |  114,1 |   55,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITA           |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e          | 10-12/ |  1-3/ |  4-6/ |  7-9/ |  10-12/ |
|              |  2008 |  2009 |  2009 |  2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaivos- ja         |  91,9 |  55,6 |  46,9 |  54,7 |   45,6 |
| maarakennusteknologia   |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia- ja        |  60,5 |  32,3 |  34,1 |  37,1 |   32,8 |
| ympäristöteknologia    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja kuituteknologia |  51,2 | -14,0 |   1,4 |  32,4 |   -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valmet Automotive    |  -2,6 |  -0,3 |  -2,6 |  -5,5 |   0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konsernihallinto ja muut |  -1,0 |  -4,8 |  -5,1 |   5,9 |   -9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut  |  -3,6 |  -5,1 |  -7,7 |   0,4 |   -8,9 |
| yhteensä          |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metso yhteensä       |  200,0 |  68,8 |  74,7 |  124,6 |   66,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SITOUTUNUT PÄÄOMA     |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e          | 31.12. | 31.3. |  30.6. |  30.9. |  31.12. |
|              |  2008 |  2009 |  2009 |  2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaivos- ja         |  1 230 | 1 221 |  1 191 |  1 111 |  1 072 |
| maarakennusteknologia   |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia- ja        |   647 |  686 |   659 |   626 |   524 |
| ympäristöteknologia    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja kuituteknologia |   532 |  468 |   475 |   427 |   636 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valmet Automotive    |   21 |   19 |   20 |   27 |    28 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konsernihallinto ja muut |   458 |  493 |   816 |   956 |  1 108 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut  |   479 |  512 |   836 |   983 |  1 136 |
| yhteensä          |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metso yhteensä       |  2 888 | 2 887 |  3 161 |  3 147 |  3 368 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SAADUT TILAUKSET      |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e           | 10-12/ |  1-3/ |  4-6/ |  7-9/ |  10-12/ |
|               |  2008 |  2009 |  2009 |  2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaivos- ja         |   339 |  385 |  398 |   420 |   457 |
| maarakennusteknologia    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia- ja         |   341 |  265 |  278 |   250 |   504 |
| ympäristöteknologia     |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja kuituteknologia |   207 |  279 |  335 |   369 |   401 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valmet Automotive     |   13 |   21 |   14 |    7 |    14 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konsernihallinto ja muut |    - |   - |   - |    - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut  |   13 |   21 |   14 |    7 |    14 |
| yhteensä          |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointisegmenttien   |   -11 |   -8 |   -5 |   -15 |   -11 |
| väliset saadut tilaukset  |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metso yhteensä       |   889 |  942 | 1 020 |  1 031 |  1 365 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILAUSKANTA         |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e          | 31.12. |  31.3. |  30.6. |  30.9. |  31.12. |
|              |  2008 |  2009 |  2009 |  2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaivos- ja        |  1 492 |  1 347 |  1 196 |  1 103 |  1 041 |
| maarakennusteknologia   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia- ja        |  1 204 |  1 182 |  1 035 |   939 |  1 032 |
| ympäristöteknologia    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja        |  1 434 |  1 438 |  1 304 |  1 330 |  1 380 |
| kuituteknologia      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valmet Automotive    |    - |    - |    - |    - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut |    - |    - |    - |    - |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut |    - |    - |    - |    - |    - |
| yhteensä         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportointisegmenttien  |   -42 |   -33 |   -23 |   -32 |   -38 |
| välinen tilauskanta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metso yhteensä      |  4 088 |  3 934 |  3 512 |  3 340 |  3 415 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ        |  31.12. |  31.3. |  30.6. |  30.9. |  31.12. |
|             |   2008 |  2009 |  2009 |  2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaivos- ja        |  11 259 | 10 826 | 10 344 | 10 014 |  9 541 |
| maarakennusteknologia  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia- ja       |  6 357 |  6 387 |  6 349 |  6 119 |  6 060 |
| ympäristöteknologia   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja        |  10 544 | 10 090 |  9 858 |  9 475 |  10 459 |
| kuituteknologia     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valmet Automotive   |   783 |   618 |   636 |   636 |   679 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut |   379 |   391 |   421 |   419 |   427 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut |  1 162 |  1 009 |  1 057 |  1 055 |  1 106 |
| yhteensä         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metso yhteensä      |  29 322 | 28 312 | 27 608 | 26 663 |  27 166 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tilinpäätöstiedotteen liitteet                         

Olemme laatineet tämän tilinpäätöstiedotteen IAS 34 'Osavuosikatsaukset'    
-standardin mukaisesti käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin        
vuositilinpäätöksessä. Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.      

Uudet laskentastandardit                            
IFRS 3 (Muutos)                                 
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IFRS 3, Liiketoimintojen yhdistäminen,
joka edellyttää edelleen hankintamenomenetelmän käyttöä yritysten        
yhteenliittymien käsittelyssä, kuitenkin eräillä merkittävillä muutoksilla,   
kuten transaktiomenojen kirjaamisella kuluksi. Lisäksi kaikki yrityshankintaan 
liittyvät maksut tulee kirjata käypään arvoon hankinta-ajankohtana ja eräät   
ehdolliset vastikkeet arvostetaan hankinnan jälkeen käypään arvoon       
tulosvaikutteisesti. Liikearvo voidaan laskea perustuen joko emoyhtiön osuuteen 
nettovarallisuudesta tai se voi sisältää myös vähemmistöosuudelle kohdistetun  
liikearvon. Standardin muutos tulee vaikuttamaan tuleviin yrityshankintoihimme. 
Euroopan Unioni hyväksyi IFRS 3 -standardin muutokset kesäkuussa 2009 ja ne   
tulevat voimaan 1.7.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla. Otamme uudistetun   
standardin käyttöön 1.1.2010 alkaen.                      

IAS 27 (Muutos)                                 
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IAS 27, Konsernitilinpäätös ja    
erillistilinpäätös. Uudistettu standardi edellyttää kaikkien          
vähemmistötransaktioiden kirjaamista omaan pääomaan, jos määräysvalta ei siirry.
Näin ollen vähemmistötransaktiot eivät enää johda liikearvon eivätkä      
tulosvaikutteisen voiton tai tappion kirjaamiseen. Standardi määrittelee    
transaktioiden käsittelyn myös silloin, kun määräysvalta siirtyy. Mahdollisesti 
jäljelle jäävä osuus hankinnan kohteesta arvostetaan käypään arvoon ja syntyvä 
voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Emme odota standardilla olevan 
vaikutusta tilinpäätökseemme.                          
Euroopan Unioni hyväksyi IAS 27 -standardin muutokset kesäkuussa 2009, ja ne  
tulevat voimaan 1.7.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla. Otamme uudistetun IAS 
27 -standardin käyttöön 1.1.2010 alkaen.                    

IFRS 2 (Muutos)                                 
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IFRS 2, Osakeperusteiset maksut, joka 
vahvistaa, että IFRS 2:n soveltamisalan ulkopuolelle jäävät uudistetussa IFRS 3 
-standardissa määriteltyjen liiketoimintojen yhdistämisten lisäksi       
liiketoiminnasta annetut vastikkeet yhteisyrityksen muodostamisessa sekä saman 
määräysvallan alaisia yksikköjä koskevat liiketoimet. Standardin muutoksella voi
olla vaikutusta tuleviin yrityshankintoihimme.                 
Edellyttäen, että muutos hyväksytään EU:ssa, otamme uudistetun standardin    
käyttöön 1.1.2010 alkaen.                            

IAS 38 (Muutos)                                 
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IAS 38, Aineettomat hyödykkeet, joka 
selkeyttää liiketoimintojen yhdistämisessä hankitun aineettoman hyödykkeen   
käyvän arvon määrittämistä koskevaa ohjeistusta, ja sen mukaan aineettomien   
hyödykkeiden yhdistäminen yhdeksi omaisuuseräksi on sallittua, jos kaikilla on 
sama taloudellinen vaikutusaika. Standardin muutoksella voi olla vaikutusta   
tuleviin yrityshankintoihimme.                         
Edellyttäen, että muutos hyväksytään EU:ssa, otamme uudistetun standardin    
käyttöön 1.1.2010 alkaen.                            

IFRS 9                                     
IASB on julkaissut uuden standardin, IFRS 9 Rahoitusvarat - luokittelu ja    
arvostaminen, joka edustaa ensimmäistä vaihetta IASB:n projektissa, jonka    
tarkoituksena on korvata IAS 39 uudella rahoitusinstrumenttistandardilla.    
Standardi käsittelee rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista. Projektin   
seuraavat vaiheet koskevat rahoitusvelkojen luokittelua ja arvostamista,    
rahoitusvarojen arvonalentumistestausmenetelmiä sekä suojauslaskentaa koskevan 
ohjeistuksen kehittämistä. Olemme selvittämässä standardin vaikutusta      
konsernitilinpäätökseemme ja arvioimme sillä olevan merkittävä vaikutus     
rahoitusinstrumenttien kirjanpitokäsittelyyn.                  
IFRS 9 -standardi tulee voimaan 1.1.2013 jälkeen alkavilla tilikausilla. Sitä ei
ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa, ja hyväksymiskäsittelyn alkamista 
on siirretty.                                  
Edellyttäen, että muutos hyväksytään EU:ssa, otamme standardin käyttöön 1.1.2013
alkaen.                                     

Osakkeidemme vaihto                               
Osakkeitamme vaihdettiin vuoden 2009 aikana NASDAQ OMX Helsingissä       
321 093 368 kappaletta, mikä vastasi 4 258 miljoonan euron vaihtoa. Osakkeemme 
hinta 31.12.2009 oli 24,63 euroa ja katsauskauden keskimääräinen kurssi 13,26  
euroa. Kauden ylin noteeraus oli 24,78 euroa ja alin 7,03 euroa.        
Metson ADS-todistuksilla käydään kauppaa Yhdysvalloissa OTC-markkinoilla.    
ADS-todistusten päätöskurssi 31.12.2009 oli 35,14 dollaria. Yksi ADS-todistus  
vastaa yhtä osaketta.                              

Muutoksia omistusosuuksissa                           
UBS AG:n hallinnoimien rahastojen omistusosuus osakkeistamme ylitti 5 prosentin 
kynnyksen 24.3.2009. UBS AG:lla oli tuolloin hallussaan 7 541 753 osakettamme, 
mikä vastasi 5,32 prosenttia Metson osakepääomasta ja yhtiön äänistä.      
27.3.2009 UBS AG:n hallinnoimien rahastojen omistusosuus osakkeistamme jälleen 
alitti 5 prosentin kynnyksen. UBS AG:lla oli tuolloin hallussaan 561 306    
osakettamme, mikä vastasi 0,40 prosenttia Metson osakepääomasta ja yhtiön    
äänistä.                                    

Luottoluokitukset                                
Marraskuussa 2009 Moody's vahvisti Metson pitkäaikaisen Baa2 luottoluokituksen 
saattaen päätökseen 21.8.2009 aloittamansa arvioinnin luokituksen mahdolliseksi 
alentamiseksi. Näkymät säilyvät negatiivisina.                 
Helmikuussa 2009 Standard & Poor´s vahvisti pitkäaikaisen BBB          
luottoluokituksemme ja muutti näkymät vakaista negatiivisiksi. Samalla     
lyhytaikainen luottoluokituksemme laskettiin tasolta A-2 tasolle A-3.      

Metson taloudellinen raportointi vuonna 2010                  
Vuoden 2009 vuosikertomus julkaistaan 8.3.2010 alkavalla viikolla (viikko 10). 
Vuoden 2010 tammi - maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 29.4.2010, tammi -  
kesäkuun osavuosikatsaus 29.7.2010 ja tammi - syyskuun osavuosikatsaus     
28.10.2010.                                   


Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,     
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää  
noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com                


Lisätietoja antavat:                              
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3000            
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3010          
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 0204 84 3253       


Metso Oyj                                    

Olli Vaartimo                                  
varatoimitusjohtaja                               

Kati Renvall                                  
viestintäjohtaja                                

jakelu:                                     
Nasdaq OMX Helsinki Oy                             
Tiedotusvälineet                                
www.metso.com