Metson osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010

Metso Oyj:n pörssitiedote 28.10.2010 noin klo 12:00 paikallista aikaa

Vakaata tuloskehitystäKeskeistä vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä * Uusia tilauksia saatiin heinä-syyskuussa 1 409 miljoonan euron arvosta, mikä
  oli 37 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella (Q3/2009: 1 031 milj. e).

 * Tilauskanta kasvoi 21 prosenttia joulukuun 2009 lopusta ja oli syyskuun
  lopussa 4 144 miljoonaa euroa (31.12.2009: 3 415 milj. e).

 * Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 325 miljoonaa
  euroa (Q3/2009: 1 196 milj. e).

 * EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
  poistoja) ennen kertaluonteisia eriä oli heinä-syyskuussa 128,6 miljoonaa
  euroa eli 9,7 prosenttia liikevaihdosta (Q3/2009: 134,3 milj. e ja 11,2 %).

 * Liikevoitto (EBIT) oli 103,5 miljoonaa euroa eli 7,8 prosenttia
  liikevaihdosta (Q3/2009: 114,1 milj. e ja 9,5 %).

 * EBIT sisältää kokonaisuudessaan 10,5 miljoonaa euroa negatiivisia
  kertaluonteisia eriä (Q3/2009: 9,7 milj. e negatiivisia kertaluonteisia
  eriä).

 * Osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (Q3/2009: 0,44 e).

 * Vapaa kassavirta oli 122 miljoonaa euroa (Q3/2009: 249 milj. e).

 * Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli 13,0 prosenttia (Q3/2009:
  11,1 %)."Olen tyytyväinen vakaaseen kehitykseemme. Toiminnallinen tuloksemme on
parantunut tänä vuonna neljännes neljännekseltä; EBITA-% ennen kertaluonteisia
eriä oli ensimmäisellä neljänneksellä 7,5 prosenttia, toisella neljänneksellä
9,1 prosenttia ja nyt kolmannella neljänneksellä 9,7 prosenttia. Toinen vahva
alue on palveluliiketoimintamme, joka kehittyy voimakkaasti: saadut tilaukset
ovat kasvaneet tänä vuonna noin 38 prosenttia. Olen myös tyytyväinen kuluneen
neljänneksen hyvään kassavirtaan. Vahva taseemme antaa lujan pohjan kehittää
Metsoa edelleen", kommentoi Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta."Odotamme asteittaisen elpymisen jatkuvan useimmissa asiakasteollisuuksissamme,
mutta näkymät vaihtelevat. Kolmannella neljänneksellä 56 prosenttia uusista
tilauksistamme tuli kehittyviltä markkinoilta ja näkymät ovat edelleen vahvat.
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kysyntänäkymät ovat epävarmemmat. Myös
asiakasteollisuuksiemme välillä on eroja, esimerkiksi kaivosteollisuuden kysyntä
jatkuu vahvana, kun taas voimantuotantomarkkinoilla lopullinen päätöksenteko
uusissa projekteissa kestää kauan huolimatta uusiutuvan energian pitkän
aikavälin myönteisestä kysyntänäkymästä.Tulosohjeistuksemme vuodelle 2010 on ennallaan. Olemme antaneet arvion myös
vuoden 2011 kehityksestä. Tämän vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden tilausten
saanti ylittää saman ajanjakson liikevaihdon 15 prosentilla. Tähän perustuen
sekä olettaen, että maailmantalouden elpyminen jatkuu, arvioimme vuonna 2011
liikevaihtomme kasvavan 10 prosenttia ja EBITA:n ennen kertaluonteisia eriä
paranevan."

Metson avainluvut               Q3/  Q3/      Q1-Q3/ Q1-Q3/
Miljoonaa euroa             Muutos % 2010  2009  Muutos % 2009
               2010 2009

Liikevaihto         1 325 1 196 11    3 865  3 663  6    5 016

Palveluliiketoiminnan    615  511  20    1 738  1 565  11    2 102
liikevaihto

   %:a liikevaihdosta    47  43       46   43        42

Tulos ennen rahoituseriä,
veroja ja aineettomien
hyödykkeiden poistoja
(EBITA) sekä kertaluonteisia
eriä             128,6 134,3 -4    341,2  311,0  10    399,0

   %:a liikevaihdosta    9,7  11,2      8,8   8,5        8,0

Liikevoitto         103,5 114,1 -9    313,0  238,6  31    293,6

   %:a liikevaihdosta    7,8  9,5       8,1   6,5        5,9

Tulos/osake, euroa      0,45 0,44 2    1,21  0,88  38    1,06

Saadut tilaukset       1 409 1 031 37    4 446  2 993  49    4 358

Palveluliiketoiminnan saadut 672  456  47    2 000  1 450  38    1 937
tilaukset

Tilauskanta kauden lopussa               4 144  3 340  24    3 415

Vapaa kassavirta       122  249  -51   321   449   -29   717

Sitoutuneen pääoman tuotto
(ROCE), ennen veroja,
vuositasolla, %                  13,0  11,1       10,0

Omavaraisuusaste kauden                37,2  33,2       35,7
lopussa, %

Nettovelkaantuneisuusaste
kauden lopussa, %
                         21,3  51,1       32,5Metson vuoden 2010 kolmannen neljänneksen katsausToimintaympäristömme ja kysyntä heinä-syyskuussa

Kysynnän asteittainen elpyminen jatkui useimmissa asiakasteollisuuksissamme
vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Useiden Euroopan maiden ja Yhdysvaltojen
kasvaneet budjettialijäämät yhdessä voimakkaiden valuuttakurssivaihteluiden
kanssa ovat kuitenkin synnyttäneet epävarmuutta, joka on hidastanut markkinoiden
elpymistä erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kehittyvien markkinoiden
näkymät ovat edelleen vahvat. Kokonaisuudessaan asiakkaidemme kapasiteetin
käyttöasteet ovat kuitenkin parantuneet selvästi, millä on ollut myönteinen
vaikutus palveluliiketoimintaamme.Kaivosyhtiöiden kapasiteetin käyttöasteet olivat korkealla ja laite- ja
projektikyselyjen määrä oli vahvalla tasolla, mikä johti uusien tilausten määrän
kasvuun. Mineraalien kysynnän ja hintojen vahvistumisen sekä laajan asennetun
laitekantamme johdosta kaivoslaitteisiimme liittyvien palveluiden kysyntä parani
edelleen.Maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysyntä oli
heikkoa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Aasian ja Tyynenmeren alueella ja
Brasilian markkinoilla infrastruktuurin rakennushankkeet pitivät
kysyntätilanteen hyvänä talouden kasvusta johtuen. Maarakennusteollisuuden
palveluliiketoiminnan kysyntä oli tyydyttävää.Uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysyntä oli heinä-
syyskuussa hyvää Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Useat Euroopan maat ja
Yhdysvallat ovat asettaneet tavoitteita uusiutuvien energialähteiden käytön
lisäämiseksi. Tämä tukee pidemmällä aikavälillä biomassan ja jätteen käyttöön
pohjautuvien voimalaitosratkaisujen kysyntää. Rahoitusmarkkinoihin ja uusiutuvan
energian tukikäytäntöihin liittyvät epävarmuudet viivästyttävät lyhyellä
aikavälillä päätöksentekoa monissa projekteissa. Voimantuotantoon liittyvän
palveluliiketoiminnan kysyntä oli hyvää.Automaatiotuotteidemme kysyntä jatkui hyvänä öljy-, kaasu- ja
petrokemianteollisuuden lisätessä investointejaan maailmanlaajuisen
energiamarkkinan pitkän aikavälin kehitysnäkymien ollessa suotuisat. Myös sellu-
ja paperiteollisuudessa automaatio- ja virtauksensäätöratkaisujemme kysyntä
kehittyi suotuisasti. Automaatioratkaisujen palveluliiketoiminnan kysyntä oli
hyvää.Metallijätteen ja muun kiinteän jätteen kierrätyslaitteiden kysyntä oli
tyydyttävää. Kierrätyslaitteiden palveluliiketoiminnan kysyntä on vahvistunut
vuoden 2010 aikana selvästi asiakkaidemme tuotannon käyttöasteiden noustessa.

Uusien kuitulinjojen sekä sellutehtaiden laiteuudistusten ja tehdaspalveluiden
kysyntä oli neljänneksen aikana tyydyttävää sellun hinnan ja kysynnän
vahvistumisen myötä. Etelä-Amerikassa on valmisteluvaiheessa muutamia isoja
kemiallisen selluteollisuuden hankkeita. Uusien paperi- ja kartonkilinjojen
kysyntä keskittyi Kiinaan ja oli tyydyttävää. Pehmopaperin käyttö kasvaa
nopeasti maailmanlaajuisesti, erityisesti kehittyvillä markkinoilla, ja uusien
pehmopaperilinjojen kysyntä oli hyvää. Paperi- ja kartonkiteollisuuden
parantuneet kapasiteetin käyttöasteet lisäsivät paperikonekudosten ja muiden
palvelutuotteidemme kysyntää.Saadut tilaukset heinä-syyskuussa

Saimme heinä-syyskuussa uusia tilauksia 1 409 miljoonan euron arvosta, eli 37
prosenttia enemmän kuin vertailukaudella (Q3/2009: 1 031 milj. e). Kehittyvien
maiden osuus saaduista tilauksistamme oli 56 prosenttia. Kaikkien
raportointisegmenttiemme ja maantieteellisten alueiden saadut tilaukset
kasvoivat heikosta vertailukaudesta, lukuun ottamatta Länsi-Eurooppaa.
Palveluliiketoimintamme saadut tilaukset kasvoivat 47 prosenttia
vertailukaudesta ja olivat 48 prosenttia kaikista tilauksista.
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat kaikilla
raportointisegmenteillä.Kaivos- ja maarakennusteknologian saadut tilaukset olivat heinä-syyskuussa 643
miljoonaa euroa, mikä oli 53 prosenttia vertailukautta enemmän (Q3/2009: 420
milj. e). Tämä oli uusissa tilauksissa seitsemäs perättäinen kasvuneljännes
sitten vuoden 2008 viimeisen neljänneksen, joka oli kysynnässä kaikkien aikojen
matalin. Kaivosasiakkailta saatujen tilausten arvo kasvoi 92 prosenttia ja
maarakennusasiakkaiden tilaukset laskivat 4 prosenttia. Palveluliiketoiminnan
saamat tilaukset kasvoivat 30 prosenttia ja kasvu tuli lähinnä
kaivosasiakkailta. Merkittävimpiin tilauksiin lukeutui kaivoslaitteiden ja
projektiin liittyvien palveluiden toimitus Nordic Minesin uuteen kultakaivokseen
Suomeen.Energia- ja ympäristöteknologiassa saadut tilaukset kasvoivat 36 prosenttia
vertailukaudesta ja olivat 341 miljoonaa euroa (Q3/2009: 250 milj. e).
Voimantuotanto-liiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 32 prosenttia ja
Automaatio-liiketoiminnan tilaukset 35 prosenttia. Kierrätys-liiketoiminnan
saadut tilaukset kasvoivat lähes 50 prosenttia poikkeuksellisen heikosta
vertailukaudesta. Saatuihin tilauksiimme lukeutui yhden Celulosa Arauco y
Constitucíon maanjäristyksessä vaurioituneen soodakattilan huolto ja kunnostus
Araucossa, Chilessä, hiilipölykattilan muuntaminen biomassakattilalaitokseksi
Dalkialle Puolassa ja biomassaa polttoaineena käyttävä voimalaitos Bomhus
Energille Ruotsiin.

Paperi- ja kuituteknologian saadut tilaukset kasvoivat 13 prosenttia
vertailukaudesta ja olivat heinä-syyskuussa 417 miljoonaa euroa (Q3/2009: 369
milj. e). Kasvu tuli erityisesti Kuidut-liiketoiminnasta, jossa saadut tilaukset
kasvoivat 126 prosenttia. Saatuihin tilauksiin kuuluvat Kiinaan toimitettavat
päällystetyn kartongin tuotantolinja Lee & Man Paper Manufacturing -yhtiölle
Guangdongin maakuntaan sekä kaksi kartonkikonetta Liansheng Paper Industry
(Longhai) -yhtiölle Longhain kaupunkiin.

Taloudellinen kehitys heinä-syyskuussa

Heinä-syyskuun liikevaihtomme oli 1 325 miljoonaa euroa, mikä oli 11 prosenttia
enemmän kuin vuotta aiemmin (Q3/2009: 1 196 milj. e). Palveluliiketoiminnan
liikevaihto kasvoi 20 prosenttia vertailukaudesta, ja sen osuus liikevaihdosta
oli 47 prosenttia (Q3/2009: 43 %).Kolmannen neljänneksen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien
hyödykkeiden poistoja sekä kertaluonteisia eriä (EBITA ennen kertaluonteisia
eriä) oli 128,6 miljoonaa euroa eli 9,7 prosenttia liikevaihdosta (Q3/2009:
134,3 milj. e ja 11,2 %). Kannattavuus (EBITA-% ennen kertaluonteisia eriä)
jatkoi nousevaa suuntausta ensimmäisen neljänneksen 7,5 prosentista ja toisen
neljänneksen 9,1 prosentista. Kannattavuuden heikkeneminen verrattuna vuoden
2009 kolmanteen neljännekseen johtui lähinnä myynnin ja hallinnon
yleiskustannusten kasvusta suhteessa liikevaihtoon, eli 17,6 prosentista 18,9
prosenttiin. Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset olivat poikkeuksellisen
alhaiset viime vuoden kolmannella neljänneksellä tiukoista säästötoimista
johtuen ja tänä vuonna niitä nosti nopeasti vilkastunut kysyntä, jota kuvaa 37
prosentin nousu saaduissa tilauksissa. Kolmannella neljänneksellä
bruttokateprosentti parani vertailukauden 26,0 prosentista 26,9 prosenttiin.Metson liikevoitto (EBIT) oli 103,5 miljoonaa euroa eli 7,8 prosenttia
liikevaihdosta (Q3/2009: 114,1 milj. e ja 9,5 %). Heinä-syyskuun EBIT sisälsi
seuraavat kertaluonteiset erät, joilla oli yhteensä 10,5 miljoonan euron
negatiivinen vaikutus tulokseen:Kertaluonteiset erät heinä-syyskuussaQ3/2010
              Kaivos- ja   Energia- ja  Paperi- ja  Metso-
              maarakennus-  ympäristö-  kuitu-    konserni
              teknologia   teknologia  teknologia
Milj. e

EBITA ennen        74,9      31,7     31,8     128,6
kertaluonteisia eriä

%:a liikevaihdosta     13,3      10,2     7,2     9,7

Kapasiteetin        -1,2      -2,9     -2,7     -6,8
sopeuttamiskustannukset

Oikaisu liittyen
immateriaalioikeuksien
käyttöä koskeviin     -2,0      -       -      -2,0
oikeudenkäynteihin
Yhdysvalloissa ja
Australiassa

Oikaisu liittyen      -1,6      -       -      -1,6
liiketoiminnan myyntiin

Varaus aikaisempien
vuosien ALV-hyvityksistä  -0,1      -       -      -0,1
(ICMS) Brasiliassa

Aineettomien hyödykkeiden -1,8      -5,0     -7,2     -14,6
poistot *)

Liikevoitto (EBIT)     68,2      23,8     21,9     103,5

*) Sisältää 8,4 miljoonaa euroa poistoja liittyen yrityshankintojen yhteydessä
tehtyihin käyvän arvon arvostuksiin.Q3/2009
              Kaivos- ja   Energia- ja  Paperi- ja  Metso-
              maarakennus-  ympäristö-  kuitu-    konserni
              teknologia   teknologia  teknologia
Milj.e

EBITA ennen        57,7      40,3     35,9     134,3
kertaluonteisia eriä

%:a liikevaihdosta     11,7      11,5     10,1     11,2

Kapasiteetin        -10,6      -3,2     -3,5     -17,3
sopeuttamiskustannukset

Voitto Talvivaaran     7,6       -       -      7,6
osakkeiden myynnistä

Aineettomien hyödykkeiden -1,0      -4,2     -4,8     -10,5
poistot *)

Liikevoitto (EBIT)     53,7      32,9     27,6     114,1

*) Sisältää 4,4 miljoonaa euroa poistoja liittyen yrityshankintojen yhteydessä
tehtyihin käyvän arvon arvostuksiin.Metson tammi-syyskuun 2010 osavuosikatsaus

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Saimme tammi-syyskuussa uusia tilauksia 4 446 miljoonan euron arvosta eli 49
prosenttia vertailukautta enemmän. Ilman valuuttakurssimuutosten
käännösvaikutusta kasvu olisi ollut 39 prosenttia. Kysynnän vahvistuminen oli
voimakkainta Paperi- ja kuituteknologiasegmentissä, mutta myös muiden
raportointisegmenttien uusien tilausten määrä kasvoi selvästi. Asiakkaidemme
parantuneet käyttöasteet näkyivät palveluliiketoiminnan tilausten 38 prosentin
kasvuna vertailukaudesta.Saatujen tilausten perusteella kolme suurinta maata olivat Kiina, Yhdysvallat
sekä Brasilia. Kehittyvien maiden osuus saaduista tilauksistamme oli 53
prosenttia (Q1-Q3/2009: 49 %).

Tilauskantamme oli syyskuun lopussa 4 144 miljoonaa euroa, mikä on 21 prosenttia
vuoden 2009 lopun tilauskantaa suurempi (3 415 milj. e). Noin 1,6 miljardia
euroa tilauskantaamme sisältyvistä toimituksista arvioidaan ajoittuvan tälle
vuodelle ja niistä noin 920 miljoonaa euroa on palveluliiketoiminnan tilauksia.
Syyskuun lopun tilauskantaan sisältyi noin 395 miljoonan euron arvosta
projekteja (30.6.2010: 395 milj. e), joiden toimitusten ajoitukseen liittyy
epävarmuutta ja jotka tullaan tämänhetkisen arvion mukaan toimittamaan vuoden
2010 jälkeen. Näihin projekteihin sisältyy sellutehdasprojekti Fibrialle,
Brasiliaan.Saadut tilaukset raportointisegmenteittäin               Q1-Q3/2010        Q1-Q3/2009

               Milj. e %:a saaduista   Milj. e %:a saaduista
                   tilauksista        tilauksista

Kaivos- ja
maarakennusteknologia
               1 806  40        1 203  40

Energia- ja         1 081  24        793   26
ympäristöteknologia

Paperi- ja kuituteknologia  1 560  35        983   33

Valmet Automotive      48   1         42   1

Segmenttien väliset saadut
tilaukset
               -49            -28

Yhteensä           4 446  100        2 993  100Saadut tilaukset markkina-alueittain

            Q1-Q3/2010          Q1-Q3/2009

            Milj. e %:a saaduista     Milj. e %:a saaduista
               tilauksista          tilauksista

Eurooppa       1 605  35          1 081  36

Pohjois-Amerikka   659   15          509   17

Etelä- ja Väli-    647   15          345   12
Amerikka

Aasia ja Tyynenmeren 1 323  30          869   29
alue

Afrikka ja Lähi-Itä  212   5           189   6

Yhteensä       4 446  100          2 993  100Liikevaihto

Liikevaihtomme kasvoi tammi-syyskuussa vertailukaudesta 6 prosenttia ja oli
3 865 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 3 663 milj. e). Ilman valuuttakurssimuutosten
käännösvaikutusta liikevaihto olisi laskenut yhdellä prosentilla. Liikevaihdon
kasvu tuli Paperi- ja kuituteknologiasta, jossa kasvu vertailukaudesta oli 30
prosenttia. Kaivos- ja maarakennusteknologian liikevaihto oli vertailukauden
tasolla ja Energia- ja ympäristöteknologian liikevaihto laski 11 prosenttia.
Palveluliiketoimintamme liikevaihto kasvoi 11 prosenttia (ilman ostetun
Kudokset-liiketoiminnan, eli entisen Tamfeltin, vaikutusta kasvua oli 4
prosenttia), ja sen osuus kokonaisliikevaihdosta kasvoi 46 prosenttiin (Q1-
Q3/2009: 43 %).Liikevaihdolla mitattuna suurimmat maat olivat Kiina, Yhdysvallat ja Brasilia,
joiden yhteenlaskettu osuus kokonaisliikevaihdostamme oli noin 36 prosenttia.
Kehittyvien maiden osuus liikevaihdostamme oli 49 prosenttia (Q1-Q3/2009: 43 %).Liikevaihto raportointisegmenteittäin              Q1-Q3/2010         Q1-Q3/2009

                   %:a konsernin        %:a konsernin
                  liikevaihdosta       liikevaihdosta
              Milj. e          Milj. e

Kaivos- ja
maarakennusteknologia
              1 576  41         1 551  42

Energia- ja        978   25         1 104  30
ympäristöteknologia

Paperi- ja kuituteknologia 1 301  33         1 002  27

Valmet Automotive     48   1         42   1

Segmenttien välinen    -38             -36
laskutus

Yhteensä          3 865  100        3 663  100

Liikevaihto markkina-alueittain

           Q1-Q3/2010           Q1-Q3/2009

               %:a konsernin          %:a konsernin
               liikevaihdosta         liikevaihdosta
          Milj. e            Milj. e

Eurooppa      1 370  36           1 589  43

Pohjois-Amerikka  665   17           574   16

Etelä- ja Väli-   532   14           458   12
Amerikka

Aasia ja      1 086  28           755   21
Tyynenmeren alue

Afrikka ja Lähi-Itä 212   5           287   8

Yhteensä      3 865  100          3 663  100Taloudellinen tulos

Tammi-syyskuun EBITA ennen kertaluonteisia eriä oli 341,2 miljoonaa euroa eli
8,8 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q3/2009: 311,0 milj. e ja 8,5 %). Korkeammat
kapasiteetin käyttöasteet ja kasvanut myynti paransivat bruttokateprosenttia
noin yhdellä prosenttiyksiköllä. Kasvua tasoitti osin myynnin ja hallinnon
yleiskustannusten kasvu 18,8 prosentista vuoden 2009 tammi-syyskuussa 19,2
prosenttiin tämän vuoden vastaavana aikana. Myynnin ja markkinoinnin
yleiskustannuksia on nostanut lähinnä nopeasti vilkastunut kysyntä, joka näkyy
49 prosentin kasvuna saaduissa tilauksissa. Tammi-syyskuun liikevoittomme (EBIT) oli 313,0 miljoonaa euroa eli 8,1
prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q3/2009: 238,6 milj. e ja 6,5 %).Tammi-syyskuun EBIT sisältää 14,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä, joilla
oli positiivinen tulosvaikutus. Kertaluonteiset erät on eritelty seuraavassa
taulukossa.Kertaluonteiset erätQ1-Q3/2010                        Paperi
              Kaivos- ja   Energia- ja        Metso-
              maarakennus-  ympäristö-  - ja kuitu- konserni
              teknologia   teknologia  teknologia
Milj. e

EBITA ennen        179,2      92,8     86,7     341,2
kertaluonteisia eriä

%:a liikevaihdosta     11,4      9,5      6,7     8,8

Kapasiteetin        -1,2      -7,9     -5,6     -14,7
sopeuttamiskustannukset

Voitto Talvivaaran     1,1       -       -      1,1
osakkeiden myynnistä

Saatu sovintokorvaus
immateriaalioikeuksien
käyttöön liittyvissä    30,1      -       -      30,1
oikeudenkäynneissä
Yhdysvalloissa ja
Australiassa

Voitto liiketoiminnan   0,9       -       -      0,9
myynnistä

Luottotappiovaraus
liittyen kahteen      -        -       0,9     0,9
paperikone-asiakkaaseemme

Varaus aikaisempien
vuosien ALV-hyvityksistä  -3,4      -       -      -3,4
(ICMS) Brasiliassa

Aineettomien hyödykkeiden -4,7      -14,9     -21,8    -43,1
poistot *)

Liikevoitto (EBIT)     202,0      70,0     60,2     313,0

*) Sisältää 25,0 miljoonaa euroa poistoja liittyen yrityshankintojen yhteydessä
tehtyihin käyvän arvon arvostuksiin.

Q1-Q3/2009                        Paperi-
              Kaivos- ja   Energia- ja        Metso-
              maarakennus-  ympäristö-  ja kuitu-  konserni
              teknologia   teknologia  teknologia
Milj. e

EBITA ennen        159,4      109,5     54,5     311,0
kertaluonteisia eriä

%:a liikevaihdosta     10,3      9,9      5,4     8,5

Kapasiteetin        -16,0      -6,0     -21,6    -43,6
sopeuttamiskustannukset

Voitto Talvivaaran     13,8      -       -      13,8
osakkeiden myynnistä

Valuuttasuojauksen
purkaminen peruuntuneesta -        -       -9,0     -9,0
asiakastilauksesta johtuen

Luottotappiovaraus
liittyen kahteen      -        -       -4,1     -4,1
paperikone-asiakkaaseemme

Aineettomien hyödykkeiden -2,6      -13,2     -12,0    -29,5
poistot *)

Liikevoitto (EBIT)     154,6      90,3     7,8     238,6

*) Sisältää 13,7 miljoonaa euroa poistoja liittyen yrityshankintojen yhteydessä
tehtyihin käyvän arvon arvostuksiin.2009                           Paperi-
              Kaivos- ja   Energia- ja        Metso-
              maarakennus-  ympäristö-  ja kuitu-  konserni
              teknologia   teknologia  teknologia
Milj. e

EBITA ennen        201,6      147,4     71,3     399,0
kertaluonteisia eriä

%:a liikevaihdosta     9,7       9,7      5,1     8,0

Kapasiteetin        -21,9      -11,1     -41,7    -74,7
sopeuttamiskustannukset

Myyntivoitto Talvivaaran  23,1      -       -      23,1
osakkeiden myynnistä

Valuuttasuojauksen
purkaminen peruuntuneesta -        -       -9,0     -9,0
asiakastilauksesta johtuen

Luottotappiovaraus
liittyen kahteen      -        -       -4,1     -4,1
paperikone-asiakkaaseemme

Aineettomien hyödykkeiden -4,0      -18,2     -15,7    -40,7
poistot *)

Liikevoitto (EBIT)     198,8      118,1     0,8     293,6

*) Sisältää 18,5 miljoonaa euroa poistoja liittyen yrityshankintojen yhteydessä
tehtyihin käyvän arvon arvostuksiin.Konsernihallinnon liikevoittoon sisältyy tammi-syyskuussa 9 miljoonan euron
kurssivoitto raportointisegmenttien tekemistä valuuttasuojauksista
konsernirahoituksen kanssa (Q1-Q3/2009: kurssivoitto 10 milj. e). Vastaava
kurssitappio sisältyy raportointisegmenttien liiketulokseen.Nettorahoituskulumme olivat tammi-syyskuussa 53 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 59
milj. e). Korkokulut olivat 52 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 56 milj. e).
Nettorahoituskulut sisältävät 9 miljoonan euron valuuttakurssitappion liittyen
edellä mainittuun Konsernihallinnon kurssivoittoon.Tuloksemme ennen veroja oli 260 miljoonaa euroa (180 milj. e), ja vuoden 2010
veroasteen arvioimme olevan noin 30 prosenttia (2009: 32 %).Emoyhtiön omistajille kuuluva tammi-syyskuun tulos oli 181 miljoonaa euroa (Q1-
Q3/2009: 125 milj. e) eli osakekohtaisesti 1,21 euroa (0,88 e/osake).Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli tammi-syyskuussa 13,0
prosenttia (11,1 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 13,5 prosenttia (11,4 %).Kassavirta ja rahoitus

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa 368 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009:
487 milj. e).Nettokäyttöpääoma laski tammi-syyskuussa 31 miljoonalla eurolla.Vapaa kassavirta oli tammi-syyskuussa 321 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 449 milj.
e).Korolliset nettovelkamme olivat syyskuun lopussa 415 miljoonaa euroa
(31.12.2009: 583 milj. e).Syyskuun lopussa rahavaramme olivat yhteensä 984 miljoonaa euroa, josta 362
miljoonaa euroa on sijoitettu rahoitusinstrumentteihin, joiden alkuperäinen
maturiteetti oli yli kolme kuukautta. Loput 622 miljoonaa euroa on kirjattu
rahoihin ja pankkisaamisiin. Syndikoitu 500 miljoonan euron
valmiusluottositoumus on käytettävissä vuoden 2011 lopulle, eikä siitä ole tällä
hetkellä nostettu lainaa. Metson likviditeettitilanne on hyvä.Nettovelkaantuneisuusasteemme oli syyskuun lopussa 21,3 prosenttia (51,1 %) ja
omavaraisuusasteemme oli 37,2 prosenttia (33,2 %). Huhtikuussa, varsinaisen
yhtiökokouksen jälkeen, maksoimme vuodelta 2009 osinkoja 105 miljoonaa euroa.Investoinnit ja T&K

Tammi-syyskuun bruttoinvestointimme ilman yritysostoja olivat 90 miljoonaa euroa
(Q1-Q3/2009: 79 milj. e). Ylläpitoinvestointien osuus oli 59 prosenttia eli 53
miljoonaa euroa. Käyttöomaisuusinvestointimme sisälsivät kaksi pienehköä
teknologiayrityshankintaa. Huhtikuussa ostimme Viconsyksen vianilmaisu- ja
katkokamerajärjestelmä -liiketoiminnan (noin 30 henkilöä) ja elokuussa hankimme
Camoplast-Finntrack Oy:n kumihihnoihin liittyvän liiketoiminnan (noin 16
henkilöä) täydentämään palvelu- ja tuotetarjontaamme sellu- ja
paperiteollisuuden asiakkaillemme. Arvioimme vuoden 2010 investointien olevan
jonkin verran vuoden 2009 investointeja suuremmat (2009: 117 milj. e).

Metson tähän mennessä suurimman yksittäisen investoinnin Intiassa, Metso Parkin,
ensimmäinen vaihe valmistui maaliskuussa ja investoinnin toinen vaihe on
aloitettu. Kiinassa, Shanghaissa, avattiin toukokuussa automaatio- ja
virtauksensäätöratkaisuihin erikoistunut teknologiakeskus. Yorkissa,
Pennsylvaniassa, Yhdysvalloissa, otettiin toukokuussa käyttöön uudet toimitilat
Kaivos- ja maarakennusteknologian tarpeisiin. Kesäkuussa aloitettiin uuden
tehtaan rakennustyöt Vantaalla teollisuusventtiileiden Suomen tuotannon
tarpeisiin. Sekä Yorkin että Vantaan toimitilojen kulut käsitellään
käyttöleasing-sopimuksina. Araucariassa, Paranan osavaltiossa, Brasiliassa
aloitettiin uusien sellu- ja voimantuotantoteollisuutta palvelevien toimitilojen
rakennustyöt. Alkuvuonna saimme Jyväskylässä päätökseen
Paperiteknologiakeskuksen koekoneen uudistuksen. Kiinassa on valmistumassa
kolmas massa- ja paperiteollisuuden huoltokeskus Ziboon. Kaivos- ja
maarakennusteknologiassa sekä Automaatio-liiketoiminnassa on käynnissä
investoinnit globaaleihin toiminnanohjausjärjestelmiin.Metson tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat tammi-syyskuussa 76 miljoonaa euroa
eli 2,0 prosenttia konsernin liikevaihdosta (Q1-Q3/2009: 84 milj. e ja 2,3 %).Yritysostot ja -myynnit sekä yhteisyritykset

Heinäkuussa ostimme Wyesco of Louisiana L.L.C:n huoltoliiketoiminnan
Yhdysvaltojen Louisianan osavaltiossa. Hankittu liiketoiminta liitettiin Metson
Paperi- ja kuituteknologiasegmenttiin ja se työllistää 30 henkilöä.

Huhtikuussa myimme Flexowell-kuljetinhihnatoimintamme Saksassa ContiTech
Transportbandsysteme GmbH:lle. Flexowell kuului Metson Kaivos- ja
maarakennusteknologiasegmenttiin.Marraskuussa 2009 solmimme yhdistymissopimuksen Tamfeltin kanssa, joka on yksi
maailman johtavista teknisten tekstiilien toimittajista. Ostotarjous
toteutettiin marras-joulukuussa 2009 ja saatiin päätökseen 23.12.2009.
Tarjouksen ulkopuolelle jääneistä 2 prosentista Tamfeltin osakkeita tehtiin
osakeyhtiölain mukainen lunastustarjous ja toukokuussa saimme omistusoikeuden
kaikkiin Tamfeltin osakkeisiin. Lunastushinnaksi muodostui välimiestuomiossa
7,17 euroa osakkeelta. Metso maksoi lunastushinnan, 4,3 miljoonaa euroa,
syyskuussa 2010 lunastusmenettelyssä mukana olleille Tamfeltin
vähemmistöosakkeenomistajille.Hankinta-ajankohdasta lähtien Tamfelt on ollut toiminnallisesti ja
hallinnollisesti osa Paperi- ja kuituteknologiasegmenttiämme, ja siitä
muodostettiin segmentin Kudokset-liiketoimintalinja.Henkilöstö

Palveluksessamme oli syyskuun lopussa 27 552 henkilöä, mikä oli 386 henkilöä
enemmän kuin vuoden 2009 lopussa (31.12.2009: 27 166 henkilöä), ja 719 henkilöä
vähemmän kuin vuosi sitten, kun otetaan huomioon ostettujen ja myytyjen
liiketoimintojen henkilöstövaikutukset. Henkilöstömäärä kasvoi 5 prosenttia
Kaivos- ja maarakennusteknologiassa ja pysyi vuoden 2009 lopun tasolla Energia-
ja ympäristöteknologiassa ja Paperi- ja kuituteknologiassa. Tammi-syyskuussa
palveluksessamme oli keskimäärin 27 333 henkilöä.

Henkilöstö alueittain

            %:a kon-

         30.9. sernin    30.9. 2009 %:a konsernin   Muutos % 31.12.
        2010  henki-         henkilöstöstä       2009

            löstöstä

Suomi      8 767 32      8 321   31        5    8 746

Muut      2 867 10      2 985   11        -4    2 995
Pohjoismaat

Muu Eurooppa  3 430 12      3 516   13        -2    3 678

Pohjois-    3 454 13      3 502   13        -1    3 428
Amerikka

Etelä- ja Väli- 3 045 11      2 720   10        12    2 618
Amerikka

Aasia ja
Tyynenmeren   4 599 17      4 218   16        9    4 316
alue

Afrikka ja   1 390 5      1 401   6         -1    1 385
Lähi-Itä

Yhteensä    27 552 100     26 663   100        3    27 166Muutoksia ylimmässä johdossa

Elokuussa Metson hallitus nimitti diplomi-insinööri Matti Kähkösen Metso Oyj:n
ja Metso-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi. Matti Kähkönen aloittaa uudessa
tehtävässään 1.3.2011. Metson nykyinen toimitusjohtaja Jorma Eloranta jatkaa
tehtävässään 1.3.2011 saakka. Matti Kähkösen päävastuualue on siihen asti
Kaivos- ja maarakennusteknologiasegmentin johtaminen.Varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja (CFO) Olli Vaartimo saavutti
johtajasopimuksensa mukaisen 60 vuoden eläkeiän syyskuussa. Lokakuun alusta
Metson varatoimitusjohtajuus siirtyi Olli Vaartimolta Matti Kähköselle, joka
toimii varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena sekä Metson
johtoryhmän varapuheenjohtajana. Vaartimo on lupautunut olemaan käytettävissä
vuoden 2011 kesäkuun loppuun tukemassa siirtymäkauden aikana Metson ylimmän
johdon vaihdoksia mukaan lukien uuden CFO:n haku.

RAPORTOINTISEGMENTIT

Kaivos- ja maarakennusteknologia             Q3/ Q3/      Q1-Q3/  Q1-Q3/
Miljoonaa euroa           Muutos % 2010   2009    Muutos % 2009
             2010 2009

Liikevaihto        563 492 14    1 576   1 551   2    2 075

Palveluliiketoiminnan   292 259 13    827    777    6    1 017
liikevaihto

   %:a liikevaihdosta   52  53       53    50          49

Tulos ennen rahoituseriä,
veroja ja aineettomien
hyödykkeiden poistoja
(EBITA) sekä
kertaluonteisia eriä   74,9 57,7 30    179,2   159,4   12    201,6

   %:a liikevaihdosta   13,3 11,7      11,4   10,3         9,7

Liikevoitto        68,2 53,7 27    202,0   154,6   31    198,8

   %:a liikevaihdosta   12,1 10,9      12,8   10,0         9,6

Saadut tilaukset     643 420 53    1 806   1 203   50    1 660

Palveluliiketoiminnan   311 239 30    915    733    25    970
saadut tilaukset

Tilauskanta kauden               1 329   1 103   20    1 041
lopussa

Henkilöstö kauden lopussa            9 974   10 014   0    9 541Kaivos- ja maarakennusteknologian liikevaihto kasvoi 2 prosenttia viime vuoden
tammi-syyskuusta (ilman valuuttakurssimuutosten käännösvaikutusta liikevaihto
olisi laskenut 8 %) ja oli 1 576 miljoonaa euroa. Kaivosliiketoiminnan
liikevaihto kasvoi 3 prosenttia ja maarakennusliiketoiminnassa liikevaihto oli
vertailukauden tasolla. Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 6 prosenttia,
ja sen osuus segmentin liikevaihdosta oli 53 prosenttia (Q1-Q3/2009: 50 %).Kaivos- ja maarakennusteknologian tammi-syyskuun EBITA ennen kertaluonteisia
eriä oli 179,2 miljoonaa euroa (kertaluonteiset erät on eritelty 'Taloudellinen
tulos' -osiossa) eli 11,4 prosenttia tammi-syyskuun liikevaihdosta (Q1-Q3/2009:
159,4 milj. e ja 10,3 %). Parantuneet kapasiteetin käyttöasteet ja hintataso
vaikuttivat myönteisesti kannattavuuteen, kun taas myynnin ja hallinnon
yleiskustannusten 7 prosentin nousu verrattuna liikevaihdon 2 prosentin kasvuun
heikensi kannattavuutta. Markkinoiden kasvanut aktiivisuus nosti myynnin ja
hallinnon yleiskustannuksia.Tammi-syyskuun liikevoitto (EBIT) oli 202,0 miljoonaa euroa eli 12,8 prosenttia
liikevaihdosta (Q1-Q3/2009: 154,6 milj. e ja 10,0 %). Liikevoitto sisältää
kertaluonteisia eriä, jotka paransivat tulosta nettomääräisesti yhteensä 27,5
miljoonalla eurolla, kun taas vertailukaudella kertaluonteiset erät rasittivat
tulosta 2,2 miljoonalla eurolla.Kaivos- ja maarakennusteknologian tammi-syyskuun saadut tilaukset kasvoivat 50
prosenttia vertailukaudesta ja olivat 1 806 miljoonaa euroa. Saadut tilaukset
kasvoivat kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kaivosasiakkailta saadut
tilaukset kasvoivat 71 prosenttia ja maarakennusasiakkailta saadut tilaukset 16
prosenttia vertailukaudesta. Kehittyviltä markkinoilta saatujen tilausten osuus
oli 60 prosenttia (Q1-Q3/2009: 50 %). Tammi-syyskuun saatuihin tilauksiin kuuluu
jauhatuslaitteisto Kinross Gold -kultakaivokselle Brasiliaan ja kaivoslaitteet
Tiscolle Kiinaan sekä kaivoslaitteita ja projektiin liittyviä palveluja Nordic
Minesin uuteen kultakaivokseen Suomeen.Tilauskanta vahvistui vuoden 2009 lopusta 28 prosenttia ja oli syyskuun lopussa
1 329 miljoonaa euroa (31.12.2009: 1 041 milj. e). Syyskuun lopun
tilauskannassa, kuten kesäkuunkin lopussa, oli noin 75 miljoonan euron arvosta
kaivoslaitetilauksia, joihin liittyi lähinnä toimitusaikaa koskevaa
epävarmuutta.

Energia- ja ympäristöteknologia              Q3/ Q3/      Q1-Q3/  Q1-Q3/
Miljoonaa euroa           Muutos % 2010   2009   Muutos % 2009
              2010 2009

Liikevaihto        312 350 -11   978    1 104   -11   1 523

Palveluliiketoiminnan   129 117 10    372    379    -2    516
liikevaihto

   %:a liikevaihdosta   42  34       39    35         35

Tulos ennen rahoituseriä,
veroja ja aineettomien
hyödykkeiden poistoja
(EBITA) sekä
kertaluonteisia eriä    31,7 40,3 -21   92,8   109,5   -15   147,4

   %:a liikevaihdosta   10,2 11,5      9,5    9,9         9,7

Liikevoitto        23,8 32,9 -28   70,0   90,3   -22   118,1

   %:a liikevaihdosta   7,6 9,4      7,2    8,2         7,8

Saadut tilaukset      341 250 36    1 081   793    36    1 297

Palveluliiketoiminnan
saadut tilaukset
              162 98  65    460    326    41

Tilauskanta kauden lopussa            1 159   939    23    1 032

Henkilöstö kauden lopussa            6 015   6 119   -2    6 060Energia- ja ympäristöteknologian liikevaihto laski 11 prosenttia vuoden 2009
heikosta tilausten saannista johtuen, ja oli 978 miljoonaa euroa.
Voimantuotanto-liiketoiminnan liikevaihto laski 13 prosenttia, Automaatio-
liiketoiminnan 11 prosenttia ja Kierrätys-liiketoiminnan 9 prosenttia.
Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli lähes vertailukauden tasolla, ja sen osuus
segmentin liikevaihdosta oli 39 prosenttia (Q1-Q3/2009: 35 %).Energia- ja ympäristöteknologian EBITA ennen kertaluonteisia eriä oli 92,8
miljoonaa euroa eli 9,5 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q3/2009: 109,5 milj. e ja
9,9 %). Liikevaihdon laskun heikentävää vaikutusta kannattavuuteen tasoitti
osaltaan selvästi parantunut projektien toteutus suuremmissa
toimituskokonaisuuksissa.Tammi-syyskuun liikevoitto (EBIT) laski ja oli 70,0 miljoonaa euroa eli 7,2
prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q3/2009: 90,3 milj. e ja 8,2 %). Liikevoitto
sisältää kertaluonteisia kuluja (kertaluonteiset erät eritelty 'Taloudellinen
tulos' -osiossa) 7,9 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: kertaluonteiset kulut 6,0
milj. e) lähinnä kapasiteetin sopeuttamiseen liittyen.Segmentin saadut tilaukset kasvoivat 36 prosenttia vertailukaudesta ja olivat
1 081 miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa liiketoiminnoissa.
Saatuihin tilauksiin kuuluivat biomassakattilalaitokset RWE npower renewables
-yhtiölle Iso-Britanniaan sekä 4Ham Cogen S.A.:lle Belgiaan. Lisäksi saimme
useita automaatiotilauksia voimalaitosten, sellutehtaiden, paperi-, kartonki- ja
pehmopaperilinjojen sekä öljy- ja kaasuprosessien hallintaan.
Kierrätysliiketoiminnassa saimme useita tilauksia suurehkoista
metallinkierrätysmurskaimista.Syyskuun lopun tilauskanta, 1 159 miljoonaa euroa, oli 12 prosenttia suurempi
kuin vuoden 2009 lopussa. Noin 80 miljoonaan euroon tilauskannassa olevista
projekteista sisältyy toimituksen ajoitukseen liittyvää epävarmuutta. Epävarmuus
liittyy pääosin voimakattila- ja automaatiojärjestelmätoimituksiin Fibrian
sellutehdasprojektiin Brasiliassa.

Paperi- ja kuituteknologiaMiljoonaa euroa     Q3/  Q3/  Muutos % Q1-Q3/  Q1-Q3/ Muutos % 2009
             2010  2009      2010   2009

Liikevaihto       443  356  24    1 301  1 002  30    1 408

Palveluliiketoiminnan  194  135  44    539   410   31    569
liikevaihto

   %:a liikevaihdosta  44   38        41    41        41

Tulos ennen
rahoituseriä, veroja ja
aineettomien
hyödykkeiden poistoja
(EBITA) sekä
kertaluonteisia eriä
             31,8  35,9  -11   86,7   54,5  59    71,3

   %:a liikevaihdosta  7,2  10,1       6,7   5,4        5,1

Liikevoitto       21,9  27,6  -21   60,2   7,8   n/a   0,8

   %:a liikevaihdosta  4,9  7,8       4,6   0,8        0,1

Saadut tilaukset     417  369  13    1 560  983   59    1 384

Palveluliiketoiminnan
saadut tilaukset
             198  119  66    625   391   60    524

Tilauskanta kauden                 1 703  1 330  28    1 380
lopussa

Henkilöstö kauden                 10 388  9 475  10    10 459
lopussa
Paperi- ja kuituteknologian tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 30 prosenttia ja
oli 1 301 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu tuli tasaisesti kaikilta
liiketoimintalinjoilta. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu ilman Kudokset-
liiketoiminnan vaikutusta oli 19 prosenttia. Palveluliiketoiminnan liikevaihto
nousi 31 prosenttia ja sen osuus segmentin liikevaihdosta oli 41 prosenttia (Q1-
Q3/2009: 41 %). Palveluliiketoiminnan liikevaihdon kasvu tuli pääosin hankitusta
Kudokset-liiketoiminnasta.Paperi- ja kuituteknologian EBITA ennen kertaluonteisia eriä oli 86,7 miljoonaa
euroa eli 6,7 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q3/2009: 54,5 milj. e ja 5,4 %).
Kannattavuuden selvä nousu johtui erityisesti palveluliiketoiminnan tuloksen
merkittävästä parantumisesta ja Paperit-liiketoiminnan vahvasta liikevaihdon
kasvusta. Vuoden 2009 kolmannen neljänneksen operatiivinen EBITA-% oli
poikkeuksellisen vahva, koska eräiden suurten paperikoneprojektien käyttökatteet
olivat korkeat suhdannetilanteen mahdollistamisista alhaisista hankintahinnoista
ja menestyksekkäästä projektien toteutuksesta johtuen.Tammi-syyskuun liikevoitto (EBIT) oli 60,2 miljoonaa euroa eli 4,6 prosenttia
liikevaihdosta. Liikevoitto sisälsi kertaluonteisia eriä (kertaluonteiset erät
eritelty 'Taloudellinen tulos' -osiossa), jotka heikensivät tulosta 4,7
miljoonalla eurolla (Q1-Q3/2009: kertaluonteiset erät heikensivät tulosta 34,7
milj. e).Paperi- ja kartonkiasiakkailta saadut tilaukset kasvoivat tammi-syyskuussa 8
prosenttia ja massateollisuuden tilaukset 220 prosenttia poikkeuksellisen
heikosta vertailukaudesta. Pehmopaperiasiakkaiden tilaukset kasvoivat 59
prosenttia. Kokonaisuudessaan Paperi- ja kuituteknologian saatujen tilausten
arvo nousi 59 prosenttia ja oli 1 560 miljoonaa euroa. Palveluliiketoiminnan
saadut tilaukset kasvoivat 60 prosenttia (ilman Kudokset-liiketoimintaa kasvu
oli 30 prosenttia). Tammi-syyskuussa saamiimme tilauksiin sisältyi
kartonginvalmistusteknologiaa ja laitteistoja Cheng Loong -yhtiölle Taiwaniin,
Saica Containerboardille Iso-Britanniaan sekä Zhejiang Ji'An -yhtiölle Kiinaan
ja hienopaperilinja APRIL Fine Paper (Guangdong):lle Kiinaan sekä sellutehdas
japanilaiselle Oji Paperille Kiinaan ja keskeinen teknologia Ilim Group -yhtiön
uuteen sellutehtaaseen Bratskiin, Venäjälle.Syyskuun lopun tilauskanta oli 1 703 miljoonaa euroa, josta noin 240 miljoonaa
euroa liittyy brasilialaiselle Fibrialle toimitettavaan sellutehdasprojektiin,
jonka toimitusaikataulu on edelleen avoin.Valmet AutomotiveValmet Automotiven liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48 miljoonaa euroa (Q1-
Q3/2009: 42 milj. e). Liiketappio oli 7,8 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: tappio
8,4 milj. e). Toimitusmäärät kasvoivat kolmannella neljänneksellä ja
kannattavuus kääntyi voitolliseksi. Syyskuun lopussa Valmet Automotiven
henkilöstömäärä oli 668 (31.12.2009: 679 henkilöä).Valmet Automotive valmistaa THINK City -sähköautoja norjalaiselle THINK Global
AS:lle ja sähkökäyttöisiä golfautoja tanskalaiselle Garia A/S:lle. Lisäksi
Valmet Automotivella on Porsche AG:n kanssa valmistussopimus, jonka odotetaan
päättyvän vuoden 2011 lopussa.Valmet Automotivella on lisäksi sopimus yhdysvaltalaisen Fisker Automotive
Inc.:n kanssa verkosta ladattavan Fisker Karma -hybridiauton valmistuksesta ja
suunnittelusta. Esisarja-autojen toimitukset on aloitettu, ja sarjatuotannon
suunnitellaan käynnistyvän vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä.
Vuosituotannoksi on täydellä kapasiteetilla suunniteltu 15 000 autoa.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Useiden Euroopan maiden ja Yhdysvaltojen kasvaneet budjettialijäämät yhdessä
voimakkaiden valuuttakurssivaihteluiden kanssa ovat kasvattaneet epävarmuutta,
mikä saattaa näkyä talouden toipumisen hitautena erityisesti Euroopassa ja
Yhdysvalloissa. Tästä huolimatta arvioimme asiakasteollisuuksiemme
liiketoimintaympäristön kehityksen jatkuvan suotuisana loppuvuoden 2010 ja
vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Arvioimme, että
palveluliiketoiminnasta ja kehittyviltä markkinoilta tulevan liiketoimintamme
suuri osuus pienentää mahdollisten markkinaepävarmuuksien kielteisiä
vaikutuksia.Jos maailmantalouden elpyminen häiriintyy, sillä saattaa olla haitallisia
vaikutuksia neuvotteluvaiheessa oleviin uusiin projekteihin tai
tilauskannassamme jo oleviin projekteihin. Joidenkin projektien toteutusta
saatetaan lykätä tai ne voivat keskeytyä tai peruuntua. Alle 10 prosentissa
tilauskannassamme tällä hetkellä olevista projekteista on toimituksen
ajoitukseen liittyvää epävarmuutta. Pitkäaikaisissa toimitussopimuksissa
asiakasennakoiden määrä on yleensä 10-30 prosenttia projektin arvosta, ja
lisäksi asiakas maksaa suorituksia projektin etenemisen mukaan. Tämä pienentää
selvästi projekteihin liittyvää riskiämme ja rahoitustarvetta. Arvioimme
jatkuvasti asiakkaidemme luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua velvoitteistaan.
Emme pääsääntöisesti rahoita asiakasprojekteja.Olemme sopeuttaneet kapasiteettiamme ja kustannusrakennettamme säilyttääksemme
kilpailukykymme. Myös toimittajamme ovat sopeuttaneet viimeisten kahden vuoden
aikana voimakkaasti kapasiteettiaan ja on mahdollista, että kysynnän
vahvistuessa toimittajien kyky vastata raaka-aineiden, komponenttien ja
alihankintapalvelujen kasvavaan kysyntään on heikentynyt, mikä voi johtaa
toimitusvaikeuksiin. Jos maailmantalouden elpyminen häiriintyy, tuotteidemme
markkinat voivat supistua, mikä voi johtaa hintakilpailun kiristymiseen.Toimintamme jatkuvuuden turvaaminen edellyttää, että rahoitusta on saatavissa
riittävästi kaikissa olosuhteissa. Arvioimme rahoitusvarojemme, 984 miljoonaa
euroa, ja nostettavissa olevien luottositoumustemme olevan riittävällä tasolla
yhtiön välittömän maksuvalmiuden turvaamiseksi. Nostamattomat luottositoumukset
olivat 500 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten velkojemme keskimääräinen
takaisinmaksuaika on 3,0 vuotta. Alle kolmannes pitkäaikaisista lainoistamme
erääntyy vuoden 2011 loppuun mennessä. Lainoissa ei ole luottoluokitukseen
perustuvia ennenaikaisen takaisinmaksun käynnistäviä sopimusvakuuksia. Joihinkin
lainasopimuksiin sisältyy pääomarakenteeseen perustuvia sopimusvakuuksia.
Täytämme täysin rahoitussopimuksiimme liittyvät sopimusvakuus- ja muut ehdot.Rahoituksen riittävyyteen vaikuttaa olennaisesti nettokäyttöpääomaan ja
investointeihin sitoutuva pääoma. Olemme kehittäneet nettokäyttöpääoman
johtamiseen liittyviä käytäntöjämme ja sitä tukevia tietojärjestelmiämme, minkä
arvioimme parantavan kykyämme hallita nettokäyttöpääoman muutosta
toimitusvolyymien kääntyessä kasvuun. Arvioimme, että meillä on hyvät
mahdollisuudet pitää tulevien vuosien investointitasot maltillisina.Taseessamme on 877 miljoonaa euroa liikearvoa, joka liittyy pääosin viimeisten
10 vuoden aikana tehtyihin yritysostoihin. Teemme arvonalentumistestauksen
säännöllisesti kerran vuodessa sekä lisäksi tarpeen mukaan, emmekä ole
havainneet tarvetta arvonalennuksiin. Arvonalentumistestauksen periaatteet on
esitetty vuosikertomuksessamme.Raaka-aineiden ja komponenttien hintamuutokset voivat vaikuttaa
kannattavuuteemme. Toisaalta osa asiakkaistamme on raaka-aineiden tuottajia,
joiden toiminta- ja investointiedellytyksiä vahvistuvat raaka-ainehinnat voivat
parantaa ja laskevat heikentää.Tulokseemme vaikuttavista rahoitusriskeistä merkittävimpiä ovat
valuuttakurssiriskit. Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa
liiketoimintaamme, vaikka toimintamme maantieteellinen laajuus vähentää
yksittäisten valuuttojen merkitystä. Yleisesti ottaen talouden epävarmuus on
omiaan lisäämään kurssivaihtelua. Suojaamme sitoviin toimitus- ja
hankintasopimuksiin perustuvat valuuttapositiot.

Lähiajan näkymät

Oletamme kysynnän asteittaisen elpymisen jatkuvan useimmissa
asiakasteollisuuksissamme. Useiden Euroopan maiden ja Yhdysvaltojen kasvaneiden
budjettialijäämien ja voimakkaiden valuuttakurssimuutosten aiheuttama epävarmuus
saattaa kuitenkin hidastaa markkinoiden elpymistä erityisesti Euroopassa ja
Pohjois-Amerikassa. Kehittyvien markkinoiden näkymät jatkuvat vahvana.
Asiakasteollisuuksiemme nousevilla kapasiteetin käyttöasteilla on myönteinen
vaikutus palveluliiketoimintaamme, ja odotamme useimpien asiakkaidemme olevan
asteittain saamassa takaisin luottamustaan investoida uuteen sekä olemassa
olevaan laitekantaan.Kaivosyhtiöiden laite- ja projektikyselyiden määrä on kasvanut vuoden alusta
voimakkaasti. Tämä on jo lisännyt selvästi saamiemme uusien tilausten määrää ja
arvioimme myönteisen kehityksen jatkuvan myös loppuvuoden 2010 ja vuoden 2011
ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Vahvistuvan mineraalien kysynnän ja laajan
asennetun laitekantamme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiimme liittyvien
palveluiden kysynnän jatkuvan vahvana.Arvioimme että maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien
laitteiden kysyntä jatkuu vuoden 2010 lopulla ja vuoden 2011 ensimmäisellä
puoliskolla heikkona Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Aasian ja Tyynenmeren
alueilla ja Brasilian markkinoilla infrastruktuurin rakennushankkeet pitävät
hyvää kysyntää yllä talouden kasvusta johtuen. Arvioimme maarakennusteollisuuden
palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän olevan
loppuvuonna ja vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla hyvää Euroopassa ja
Pohjois-Amerikassa. Useat Euroopan maat ja Yhdysvallat ovat asettaneet
tavoitteita uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämiseksi ja odotamme tämän
tukevan biomassan ja jätteen käyttöön pohjautuvien voimalaitosratkaisujen
kysyntää. Rahoitusmarkkinoihin ja uusiutuvien energiamuotojen tukikäytäntöihin
liittyvät epävarmuudet voivat kuitenkin viivästyttää lopullisten
tilauspäätöksien tekemistä joissakin projekteissa. Palveluliiketoiminnan
kysynnän arvioimme olevan hyvää.Arvioimme automaatiotuotteidemme kysynnän jatkavan vahvistumistaan kuluvan
vuoden ja vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon aikana öljy-, kaasu- ja
petrokemianteollisuuden lisätessä investointejaan energian hinnan ja kysynnän
parantuessa. Myös sellu- ja paperiteollisuudessa automaatiotuotteiden kysynnän
arvioidaan kehittyvän suotuisasti. Automaatioratkaisujen palveluliiketoiminnan
kysynnän arvioimme olevan hyvää.Metallijätteen- ja kiinteän jätteen kierrätyslaitteiden kysynnän arvioimme
olevan tyydyttävää. Kierrätyslaitteiden palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme
vahvistuvan tulevien vuosineljännesten aikana asiakkaidemme laitosten ja
laitteiden käyttöasteiden noustessa.Uusien kuitulinjojen, laiteuudistusten sekä sellutehdaspalveluiden kysyntä on
selvästi piristynyt muutamien edellisvuosien alhaisista tasoista. Arvioimme
kuitulinjamarkkinan jatkuvan aktiivisena ensi vuodelle. Paperi- ja
kartonkilinjojen kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää ja pehmopaperilinjojen
hyvää loppuvuonna ja vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla. Arvioimme paperi- ja
kartonkiteollisuuden parantuneiden kapasiteetin käyttöasteiden lisäävän
palveluliiketoimintamme kysyntää.Kuten aiemminkin, arvioimme vuoden 2010 liikevaihdon kasvavan noin 10 prosenttia
viime vuoden 5 miljardin euron tasosta ja kannattavuuden olevan tyydyttävää.
Arviomme perustuu 3,9 miljardin euron liikevaihtoomme vuoden 2010 ensimmäiseltä
yhdeksältä kuukaudelta sekä syyskuun lopun tilauskantaamme, jossa meillä on noin
1,6 miljardin euron tilaukset vuodelle 2010 sekä odotukseemme, että
maailmantalouden kasvun vahvistuminen jatkuu.Vuoden 2010 tammi-syyskuussa saamamme tilaukset ylittivät vastaavan kauden
liikevaihdon 15 prosentilla. Tammi-syyskuun 2010 kehitykseen perustella ja
olettaen, että maailmantalouden kasvun vahvistuminen jatkuu, arvioimme että
vuonna 2011 liikevaihtomme kasvaa noin 10 prosenttia tästä vuodesta ja EBITA
ennen kertaluonteisia eriä paranee.

Vuoden 2010 ja 2011 taloudellista tulostamme koskevat arviot perustuvat Metson
tämän hetkisiin markkinanäkymiin ja nykyisen laajuiseen liiketoimintaan sekä
syyskuun 2010 mukaisiin valuuttakurssitasoihin.Helsingissä lokakuun 28. päivänä 2010

Metso Oyj:n hallitus

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset.
Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja
kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät
tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa
yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:

(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason
vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön
saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen

(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut

(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon,
onnistuminen ja jatkuva tehostaminen

(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN TULOSLASKELMA                      7-9/ 7-9/ 1-9/  1-9/  1-12/
Milj. e
                      2010 2009 2010  2009  2009

Liikevaihto                1 325 1 196 3 865 3 663 5 016

Hankinnan ja valmistuksen kulut      - 969 - 885 -2 857 -2 752 -3 808

Bruttokate                  356  311 1 008  911  1 208

Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset   -251 -210 -744  -688  -938

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto -2  13  49   15   24

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista     0   0   0   1   0

Liikevoitto                103  114  313  239  294

%:a liikevaihdosta             7,8 % 9,5 % 8,1 % 6,5 % 5,9 %

Rahoitustuotot ja -kulut, netto      -8  -23  -53  -59  -72

Tulos ennen veroja             95  91  260  180  222

Tuloverot                  -28  -28  -78  -54  -71

Tilikauden tulos              67  63  182  126  151Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille           67  62  181  125  150

Vähemmistölle               0   1   1   1   1

Tilikauden tulos              67  63  182  126  151Tulos/osake, euroa             0,45 0,44 1,21  0,88  1,06

Laimennettu tulos/osake, euroa       0,45 0,44 1,21  0,88  1,06LAAJA TULOSLASKELMA                            7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
Milj. e
                            2010 2009 2010 2009 2009

Tilikauden tulos                    67  63  182 126 151Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna      36  7  16  17  14

Myytävissä olevat osakesijoitukset verovaikutus    1  -5  1  5  -1
huomioituna

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot  -58 13  81  61  74

Tytäryhtiöiden oman pääoman suojaus verovaikutus    17  -2  -10 0  0
huomioituna

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen
vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot) verovaikutus   -   -   -   -  -2
huomioituna

Laajan tuloksen erät                  -4  13  88  83  85Tilikauden laaja tulos                 63  76  270 209 236Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille                 63  75  269 208 235

Vähemmistölle                     0  1  1  1  1

Tilikauden laaja tulos                 63  76  270 209 236KONSERNIN TASEVARAT

                       30.9. 30.9. 31.12.
Milj. e
                       2010 2009 2009

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo                   877  787  863

Muut aineettomat oikeudet           290  249  312

                       1 167 1 036 1 175

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet               64   58   62

Rakennukset                  271  233  261

Koneet ja kalusto               448  371  449

Keskeneräinen käyttöomaisuus          42   53   47

                        825  715  819

Muut pitkäaikaiset varat

Sijoitukset osakkuusyhtiöihin         13   15   13

Myytävissä olevat osakesijoitukset       17   25   15

Laina- ja muut korolliset saamiset       6   9   9

Myytävissä olevat sijoitukset         256  44   130

Kaupan kohteena olevat rahoitusinstrumentit  45  39   40

Johdannaiset                 0   0   0

Laskennallinen verosaatava           179  181  171

Muut pitkäaikaiset varat            27   34   44

                        543  347  422Pitkäaikaiset varat yhteensä         2 535 2 098 2 416Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus               1 320 1 316 1 172Saamiset

Myynti- ja muut saamiset           1 156  976  938

Projektit, joiden valmistusasteen mukainen
                        308  296  312
 arvo ylittää asiakkailta laskutetut ennakot

Korolliset saamiset              5   8   8

Myytävissä olevat sijoitukset         61   79   79

Johdannaiset                  51   34   21

Verosaamiset                  42   40   42

                       1 623 1 433 1 400Rahat ja pankkisaamiset            622  612  727Lyhytaikaiset varat yhteensä         3 565 3 361 3 299VARAT YHTEENSÄ                6 100 5 459 5 715OMA PÄÄOMA JA VELAT                30.9. 30.9. 31.12.
Milj. e
                2010 2009 2009

Oma pääoma

Osakepääoma           241  241  241

Muuntoerot           9   -75  -62

Arvonmuutos- ja muut rahastot  722  511  710

Kertyneet voittovarat      967  872  894

Emoyhtiön omistajille kuuluva
                1 939 1 549 1 783
 oma pääoma yhteensäVähemmistön osuus        9   10   9Oma pääoma yhteensä      1 948 1 559 1 792Velat

Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset lainat      1 240 1 331 1 334

Eläkevelvoitteet         192  192  190

Varaukset            55   46   52

Johdannaiset           9   8   5

Laskennallinen verovelka     50   47   56

Muut pitkäaikaiset velvoitteet  9   2   4

                1 555 1 626 1 641Lyhytaikaiset velat

Pitkäaikaisten lainojen
                 124  155  173
 lyhennykset

Lyhytaikaiset lainat       46   102  69

Osto- ja muut velat      1 258  958 1 065

Varaukset            214  237  235

Saadut ennakot          526  412  363

Projektit, joissa asiakkailta

 laskutetut ennakot ylittävät
                 336  355  330
valmistusasteen mukaisen

arvon

Johdannaiset           40   27   21

Verovelat            53   28   26

                2 597 2 274 2 282Velat yhteensä         4 152 3 900 3 923OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  6 100 5 459 5 715

KOROLLINEN NETTOVELKA

                30.9. 30.9. 31.12.
Milj. e
                2010 2009 2009

Pitkäaikaiset korolliset velat 1 240 1 331 1 334

Lyhytaikaiset korolliset velat  170  257  242

Rahat ja pankkisaamiset    -622 -612 -727

Muut korolliset varat     -373 -179 -266

Yhteensä             415  797  583

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                        7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
Milj. e
                        2010 2009 2010 2009 2009

Liiketoiminta:

Tilikauden tulos                67  63  182 126 151

Tilikauden tuloksen ja liiketoiminnan

 rahavirran oikaisuerät

Poistot                     45  35  132 105 143

Korot ja osinkotuotot              13  16  40  46  58

Tuloverot                    28  28  78  54  71

Muut                      -11 -6  16  4  18

Käyttöpääoman muutos              24  159 31  294 518

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat      166 295 479 629 959

Maksetut korot ja saadut osingot        -5  -10 -40 -35 -51

Maksetut tuloverot               -23 -26 -71 -107 -138

Liiketoiminnan rahavirta            138 259 368 487 770

Investointitoiminta:

Käyttöomaisuusinvestoinnit           -30 -23 -88 -78 -116

Käyttöomaisuuden myynnit            2   0  6  3  8

Yritysostot, hankitut rahavarat vähennettynä  -2   -  -7  -3  -1

Liiketoimintojen myynnit, myydyt rahavarat
                         -   -  10  2  2
vähennettynä

Rahoitusvarojen ostot (-) ja myynnit (+), netto -23 -140 -113 -143 -221

Muut                      2   0  6  1  1

Investointitoiminnan rahavirta         -51 -163 -186 -218 -327

Rahoitustoiminta:

Omien osakkeiden osto               -   -  -7  -2  -2

Maksetut osingot                 -   -  -105 -99 -99

Lainojen nostot (+) ja lyhennykset (-), netto  -19 -94 -196 120 59

Muut                       -  2  -1  -4  -6

Rahoitustoiminnan rahavirta           -19 -92 -309 15  -48

Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos     68  4  -127 284 395

Valuuttakurssimuutosten vaikutus        -14 3  22  14  18

Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa      568 605 727 314 314

Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa     622 612 622 612 727

VAPAA KASSAVIRTA

                   7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
Milj. e
                   2010 2009 2010 2009 2009

Liiketoiminnan rahavirta       138 259 368 487 770

Käyttöomaisuuden ylläpitoinvestoinnit -18 -10 -53 -41 -61

Käyttöomaisuuden myynnit       2   0  6  3  8

Vapaa kassavirta           122 249 321 449 717KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

                               Emo-
                     Ar-
                               yhtiön  Vä-
                     von-               Oma
                                omis-  hem-
                  Muun- muu-  Kerty-           pää-
                               tajille mis-
Milj. e              to-  tos-  neet voitto- kuu-     oma
                                    tön yh-
                  erot  ja  varat    luva
    Osa-                             o-  teen-
                     muut        oma pää-
    ke-               rahas-            suus sä
                               oma yh-
    pää-               tot
                               teen-
    oma
                               sä

1.1.2009            241 -136  490   849     1 444   9  1 453Tilikauden tulos        -   -   -    125      125    1   126Muut laajan tuloksen erät

   Rahavirran suojaus
                -   -   17   -       17    -   17
   verovaikutus huomioituna

   Myytävissä olevat

   sijoitukset verovaikutus   -   -   5    -       5     -   5

   huomioituna

   Tytäryhtiöihin tehtyjen
                -   61   -    -       61    -   61
   nettosijoitusten
muuntoerot

   Tytäryhtiöiden oman

   pääoman suojaus       -   0   -    -       0     -   0

   verovaikutus huomioituna

Tilikauden laaja tulos     -   61   22   125      208    1   209Osingot             -   -   -   -99     -99    -  -99

Omien osakkeiden osto      -   -  -3    -      -3     -  -3

Osakeperusteiset maksut     -   -   1    -       1     -   1
verovaikutus huomioituna

Muut              -   -   1   -3      -2     -  -2

30.9.2009            241 -75   511   872     1 549   10 1 5591.1.2010            241 -62   710   894     1 783   9  1 792Tilikauden tulos        -   -   -    181      181    1   182Muut laajan tuloksen erät

   Rahavirran suojaus
                -   -  16    -      16     -  16
   verovaikutus huomioituna

   Myytävissä olevat

   sijoitukset verovaikutus   -   -  1    -      1     -  1

   huomioituna

   Tytäryhtiöihin tehtyjen
                -   81   -    -       81    -   81
   nettosijoitusten
muuntoerot

   Tytäryhtiöiden oman

   pääoman suojaus       -  -10   -    -      -10    -  -10

   verovaikutus huomioituna

Tilikauden laaja tulos     -   71   17   181      269    1   270Osingot             -   -   -   -105     -105    -  -105

Lahjoitukset yliopistoille   -   -   -   -2      -2     -  -2

Omien osakkeiden osto      -   -  -7    -      -7     -  -7

Osakeperusteiset maksut     -   -   2    -       2     -   2
verovaikutus huomioituna

Muut              -   -   -   -1      -1    -1  -2

30.9.2010            241  9   722   967     1 939   9  1 948YRITYSOSTOT

Yritysostot 2010Heinäkuussa Metso osti Wyesco of Louisiana L.L.C.:n huoltoliiketoiminnan
Louisianan osavaltiossa USA:ssa vajaan 3 miljoonan euron kauppahinnalla.
Wyesco toimittaa

monipuolisia huolto- ja korjauspalveluita selluteollisuudelle. Hankittu
liiketoiminta liitettiin Metson Paperi- ja kuituteknologiasegmenttiin
19.7.2010 alkaen.

Tamfeltin hankinta 2009Metso hankki NASDAQ OMX Helsingin pörssissä kaupankäynnin kohteena olevan
Tamfelt Oyj Abp:n julkisella osakevaihtotarjouksella joulukuun lopussa
2009. Kaupan arvo oli 215 miljoonaa euroa, josta 206 miljoonaa euroa
maksettiin laskemalla liikkeelle 8 593 642 uutta Metson osaketta, joita
vastaan vaihdettiin 95,2 prosenttia vastaava osuus Tamfeltin osakkeista ja
äänimäärästä. Ennen osakevaihtoa Metso omisti Tamfeltin osakkeita 4
miljoonan euron arvosta eli 2,8 prosenttia Tamfeltin osakkeista ja
äänistä. Jäljelle jäänyt 2,0 prosentin osuus Tamfeltin osakkeista ja
äänistä lunastettiin Suomen Osakeyhtiölain mukaisesti ja Metso maksoi 4
miljoonan euron lunastushinnan kertyneine korkoineen syyskuussa 2010.
Kaupan arvoon sisältyi 5 miljoonaa euroa kaupasta johtuvia kuluja ja
varainsiirtoveroa.Kaupan arvo, aiemmin omistetut osakkeet mukaan lukien, ylitti Tamfeltin
nettovarallisuuden 117 miljoonalla eurolla, josta 50 miljoonaa euroa
kohdistettiin aineettomille hyödykkeille laskemalla hankituille
asiakaskunnalle, tilauskannalle ja teknologialle käyvät arvot. Lisäksi 10
miljoonaa euroa kohdistettiin aineellisille hyödykkeille vastaamaan niiden
käypää arvoa. Näihin kohdistuksiin liittyvää laskennallista verovelkaa
kirjattiin 16 miljoonaa euroa. Jäljelle jäävä liikearvo 73 miljoonaa euroa
perustuu henkilöstöön, merkittäviin synergiahyötyihin sekä kasvaneeseen
liiketoimintaportfolioon, joka tarjoaa Metsolle mahdollisuuksia laajentaa
toimintaansa uusille markkinoille ja asiakassegmenteille.Mikäli Tamfelt olisi hankittu vuoden 2009 alussa, sen vaikutus Metson
liikevaihtoon olisi ollut 130 miljoonaa euroa. Tilikauden pro forma
-tulosta ei ole käytännössä mahdollista laskea yritysoston hankintamenon
vaikutukset huomioiden.Hankittu nettovarallisuus ja liikearvo:Milj. e         Tasearvo    Käypään arvoon     Käypä arvo
                    arvostaminen

Aineettomat hyödykkeet  4       50          54

Aineelliset hyödykkeet  87       10          97

Vaihto-omaisuus     30        -          30

Myynti- ja muut saamiset 30        -          30

Laskennallinen verovelka -9       -16         -25

Muut velat        -23       -          -23

Hankittu koroton     119      44          163
nettovarallisuusHankitut rahavarat                       19

Hankitut velat                         -36

Kauppahinta                          -215

Osakeomistus ennen                       -4
hankintaa

Liikearvo                           73Maksettu rahavastike                      -5

Hankitut rahavarat                       19

Yrityshankinnan nettorahavirta 2009              14Maksettu vuonna 2010                      -4

Tamfelt-yrityshankinnan nettorahavirta            10
yhteensä
VASTUUSITOUMUKSET

Milj. e                 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009

Kiinnitykset omien velkojen vakuudeksi 2     3     20

Muut pantit ja sitoumukset

Annetut kiinnitykset          2     1     1

Pantatut varat             -     0     -

Takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta  -     -     -

Takaukset muiden sitoumusten vakuudeksi 4     7     7Takaisinosto- ja muut sitoumukset    6     6     6

Leasing- ja vuokrasitoumukset      229    156    226JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOTMilj. e          30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009

Valuuttatermiinisopimukset 2 049   1 196   1 390

Koronvaihtosopimukset    163    123    128

Optiosopimukset

Ostetut           2    -      13

Myydyt            10    -      6Sähkötermiinisopimusten nimellismäärä oli 671 GWh 30.9.2010 ja 603 GWh
30.9.2009.

Ruostumattoman teräksen hintojen vaihtelulta suojautumiseen käytettävien
nikkelitermiinisopimusten nimellismäärä oli 534 tonnia 30.9.2010 ja 282 tonnia
30.9.2009.

Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät mittaa ao. riskien
suuruutta.


TUNNUSLUVUT                             1-9/  1-9/  1-12/

                             2010  2009  2009

Tulos/osake, euroa                    1,21  0,88  1,06

Laimennettu tulos/osake, euroa              1,21  0,88  1,06Oma pääoma/osake kauden lopussa, euroa          12,96  10,96  11,89

Oman pääoman tuotto (ROE), % (vuositasolla)       13,5  11,4  9,8

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %    13,0  11,1  10,0
(vuositasolla)

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, %   9,8   8,6   7,7
(vuositasolla)

Omavaraisuusaste kauden lopussa, %            37,2  33,2  35,7

Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, %       21,3  51,1  32,5Vapaa kassavirta, milj. e                321   449   717

Vapaa kassavirta/osake, euroa              2,14  3,17  5,07

Kassavirtasuhde, %                    176   359   475Bruttoinvestoinnit (ilman yrityshankintoja), milj. e   90   79   117

Yrityshankinnat, hankitut rahavarat vähennettynä, milj. 7    3    1
e

Poistot, milj. e                     132   105   143Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
                             149 631 141 349 149 939
(1 000 kpl)

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl)     149 700 141 396 141 477

Laimennettujen osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
                             149 825 141 396 141 526
(1 000 kpl)


KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT

              1-9/  1-9/  1-12/  30.9. 30.9.  31.12.

              2010  2009  2009  2010  2009  2009

USD (Yhdysvaltain dollari) 1,3267 1,3861 1,3960 1,3648 1,4643 1,4406

SEK (Ruotsin kruunu)    9,6665 10,6371 10,6092 9,1421 10,2320 10,2520

GBP (Englannin punta)    0,8593 0,8955 0,8948 0,8600 0,9093 0,8881

CAD (Kanadan dollari)    1,3827 1,5978 1,5910 1,4073 1,5709 1,5128

BRL (Brasilian real)    2,3574 2,8419 2,7994 2,3201 2,6050 2,5113

CNY (Kiinan juan  renminbi) 9,0236 9,4682 9,5338 9,1321 9,9958 9,8350

AUD (Australian dollari)  1,4774 1,8187 1,7858 1,4070 1,6596 1,6008TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVATEBITA ennen kertaluonteisia eriä:Liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot + liikearvon arvonalentuminen +
kertaluonteiset erätTulos/osakeEmoyhtiön omistajille kuuluva
tilikauden tulos

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
vuoden aikana


Oma pääoma/osake:

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Oman pääoman tuotto (ROE), %:Tilikauden tulos

Oma pääoma yhteensä (keskimäärin     x 100
vuoden aikana)
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %:Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
                                    x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, %:Tilikauden tulos + korko- ja muut rahoituskulut
                                    x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)Nettovelkaantuneisuusaste, %:Korollinen nettovelka
                           x 100
Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste, %:Oma pääoma yhteensä
                       x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakotVapaa kassavirta:Liiketoiminnan rahavirta

- käyttöomaisuuden ylläpitoinvestoinnit

+ käyttöomaisuuden myynnit

= Vapaa kassavirta

Kassavirtasuhde, %:Vapaa kassavirta
           x 100
Tilikauden tulosSEGMENTTITIEDOT

LIIKEVAIHTO

                  7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/         1-12/
Milj. e                           10/2009-9/2010
                  2010 2009 2010 2009         2009

Kaivos- ja maarakennusteknologia   563  492 1 576 1 551 2 100     2 075

Energia- ja ympäristöteknologia    312  350  978 1 104 1 397     1 523

Paperi- ja kuituteknologia      443  356 1 301 1 002 1 707     1 408

Valmet Automotive           20   7   48   42   62       56

Konsernihallinto ja muut       -   -   -   -   -        -

Konsernihallinto ja muut yhteensä   20   7   48   42   62       56

Raportointisegmenttien välinen   -13  -9  -38  -36  -48      -46
laskutus

Metso yhteensä           1 325 1 196 3 865 3 663 5 218     5 016EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ

                  7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/         1-12/
Milj. e                           10/2009-9/2010
                  2010 2009 2010 2009         2009

Kaivos- ja maarakennusteknologia  74,9 57,7 179,2 159,4 221,4     201,6

Energia- ja ympäristöteknologia   31,7 40,3 92,8 109,5 130,7     147,4

Paperi- ja kuituteknologia     31,8 35,9 86,7 54,5 103,5     71,3

Valmet Automotive          0,7  -5,5 -7,8 -8,4 -7,5      -8,1

Konsernihallinto ja muut      -10,5 5,9  -9,7 -4,0 -18,9     -13,2

Konsernihallinto ja muut yhteensä  -9,8 0,4  -17,5 -12,4 -26,4     -21,3

Metso yhteensä           128,6 134,3 341,2 311,0 429,2     399,0EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ, PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

                  7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/         1-12/
%                              10/2009-9/2010
                  2010 2009 2010 2009         2009

Kaivos- ja maarakennusteknologia  13,3 11,7 11,4 10,3 10,5      9,7

Energia- ja ympäristöteknologia   10,2 11,5 9,5  9,9  9,4      9,7

Paperi- ja kuituteknologia     7,2  10,1 6,7  5,4  6,1      5,1

Valmet Automotive          3,5  -78,6 -16,3 -20,0 -12,1     -14,5

Konsernihallinto ja muut      n/a  n/a  n/a  n/a  n/a      n/a

Konsernihallinto ja muut yhteensä  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a      n/a

Metso yhteensä           9,7  11,2 8,8  8,5  8,2      8,0KERTALUONTEISET ERÄT

                  7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/         1-12/
Milj. e                           10/2009-9/2010
                  2010 2009 2010 2009         2009

Kaivos- ja maarakennusteknologia  -4,9 -3,0 27,5 -2,2 30,9      1,2

Energia- ja ympäristöteknologia   -2,9 -3,2 -7,9 -6,0 -13,0     -11,1

Paperi- ja kuituteknologia     -2,7 -3,5 -4,7 -34,7 -24,8     -54,8

Valmet Automotive          -   -   -   -   -       -

Konsernihallinto ja muut      -   -   -   -   -       -

Konsernihallinto ja muut yhteensä  -   -   -   -   -       -

Metso yhteensä           -10,5 -9,7 14,9 -42,9 -6,9      -64,7AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN POISTOT

                  7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/         1-12/
Milj. e                           10/2009-9/2010
                  2010 2009 2010 2009         2009

Kaivos- ja maarakennusteknologia  -1,8 -1,0 -4,7 -2,6 -6,1      -4,0

Energia- ja ympäristöteknologia   -5,0 -4,2 -14,9 -13,2 -19,9     -18,2

Paperi- ja kuituteknologia     -7,2 -4,8 -21,8 -12,0 -25,5     -15,7

Valmet Automotive          -   -   -   -   -0,1      -0,1

Konsernihallinto ja muut      -0,6 -0,5 -1,7 -1,7 -2,7      -2,7

Konsernihallinto ja muut yhteensä  -0,6 -0,5 -1,7 -1,7 -2,8      -2,8

Metso yhteensä           -14,6 -10,5 -43,1 -29,5 -54,3     -40,7LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

                  7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/         1-12/
Milj. e                           10/2009-9/2010
                  2010 2009 2010 2009         2009

Kaivos- ja maarakennusteknologia  68,2 53,7 202,0 154,6 246,2     198,8

Energia- ja ympäristöteknologia   23,8 32,9 70,0 90,3 97,8      118,1

Paperi- ja kuituteknologia     21,9 27,6 60,2 7,8  53,2      0,8

Valmet Automotive          0,7  -5,5 -7,8 -8,4 -7,6      -8,2

Konsernihallinto ja muut      -11,1 5,4  -11,4 -5,7 -21,6     -15,9

Konsernihallinto ja muut yhteensä  -10,4 -0,1 -19,2 -14,1 -29,2     -24,1

Metso yhteensä           103,5 114,1 313,0 238,6 368,0     293,6LIIKEVOITTO (-TAPPIO), PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA                  7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/         1-12/
%                              10/2009-9/2010
                  2010 2009 2010 2009         2009

Kaivos- ja maarakennusteknologia  12,1 10,9 12,8 10,0 11,7      9,6

Energia- ja ympäristöteknologia   7,6  9,4  7,2  8,2  7,0      7,8

Paperi- ja kuituteknologia     4,9  7,8  4,6  0,8  3,1      0,1

Valmet Automotive          3,5  -78,6 -16,3 -20,0 -12,3     -14,6

Konsernihallinto ja muut      n/a  n/a  n/a  n/a  n/a      n/a

Konsernihallinto ja muut yhteensä  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a      n/a

Metso yhteensä           7,8  9,5  8,1  6,5  7,1      5,9SAADUT TILAUKSET

                  7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/         1-12/
Milj. e                           10/2009-9/2010
                  2010 2009 2010 2009         2009

Kaivos- ja maarakennusteknologia   643  420 1 806 1 203 2 263     1 660

Energia- ja ympäristöteknologia    341  250 1 081  793 1 585     1 297

Paperi- ja kuituteknologia      417  369 1 560  983 1 961     1 384

Valmet Automotive           20   7   48   42   62       56

Konsernihallinto ja muut       -   -   -   -   -        -

Konsernihallinto ja muut yhteensä   20   7   48   42   62       56

Raportointisegmenttien väliset   -12  -15  -49  -28  -60      -39
saadut tilaukset

Metso yhteensä           1 409 1 031 4 446 2 993 5 811     4 358

VUOSINELJÄNNESTIEDOTLIIKEVAIHTO

                    7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/
Milj. e
                    2009 2009  2010 2010 2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia     492  524   472  541  563

Energia- ja ympäristöteknologia      350  419   332  334  312

Paperi- ja kuituteknologia        356  406   364  494  443

  Valmet Automotive            7   14   11   17   20

  Konsernihallinto ja muut        -   -    -   -   -

Konsernihallinto ja muut yhteensä     7   14   11   17   20

Raportointisegmenttien välinen laskutus -9  -10  -9  -16  -13

Metso yhteensä             1 196 1 353 1 170 1 370 1 325EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ                 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/
Milj. e
                 2009 2009  2010 2010 2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia 57,7 42,2  39,5 64,8 74,9

Energia- ja ympäristöteknologia  40,3 37,9  31,8 29,3 31,7

Paperi- ja kuituteknologia    35,9 16,8  18,9 36,0 31,8

  Valmet Automotive        -5,5 0,3  -7,1 -1,4 0,7

  Konsernihallinto ja muut    5,9  -9,2  4,5 -3,7 -10,5

Konsernihallinto ja muut yhteensä 0,4  -8,9  -2,6 -5,1 -9,8

Metso yhteensä          134,3 88,0  87,6 125,0 128,6EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ, PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA                 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/
%
                 2009 2009  2010 2010 2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia 11,7 8,1  8,4  12,0 13,3

Energia- ja ympäristöteknologia  11,5 9,0  9,6  8,8 10,2

Paperi- ja kuituteknologia    10,1 4,1  5,2  7,3 7,2

  Valmet Automotive        -78,6 2,1  -64,5 -8,2 3,5

  Konsernihallinto ja muut    n/a  n/a  n/a  n/a n/a

Konsernihallinto ja muut yhteensä n/a  n/a  n/a  n/a n/a

Metso yhteensä          11,2 6,5  7,5  9,1 9,7KERTALUONTEISET ERÄT

                 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/
Milj. e
                 2009 2009  2010 2010 2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia -3,0 3,4  -  32,4 -4,9

Energia- ja ympäristöteknologia  -3,2 -5,1  -3,4 -1,6 -2,9

Paperi- ja kuituteknologia    -3,5 -20,1 -0,4 -1,6 -2,7

  Valmet Automotive        -  -   -  -  -

  Konsernihallinto ja muut    -  -   -  -  -

Konsernihallinto ja muut yhteensä -  -   -  -  -

Metso yhteensä          -9,7 -21,8 -3,8 29,2 -10,5AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN POISTOT                 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/
Milj. e
                 2009 2009  2010 2010 2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia -1,0 -1,4  -1,4 -1,5 -1,8

Energia- ja ympäristöteknologia  -4,2 -5,0  -4,9 -5,0 -5,0

Paperi- ja kuituteknologia    -4,8 -3,7  -7,2 -7,4 -7,2

  Valmet Automotive        -   -0,1  -   -   -

  Konsernihallinto ja muut    -0,5 -1,0  -0,8 -0,3 -0,6

Konsernihallinto ja muut yhteensä -0,5 -1,1  -0,8 -0,3 -0,6

Metso yhteensä          -10,5 -11,2 -14,3 -14,2 -14,6LIIKEVOITTO (-TAPPIO)                 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/
Milj. e
                 2009 2009  2010 2010 2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia 53,7 44,2  38,1 95,7 68,2

Energia- ja ympäristöteknologia  32,9 27,8  23,5 22,7 23,8

Paperi- ja kuituteknologia    27,6 -7,0  11,3 27,0 21,9

  Valmet Automotive        -5,5 0,2  -7,1 -1,4 0,7

  Konsernihallinto ja muut    5,4  -10,2 3,7 -4,0 -11,1

Konsernihallinto ja muut yhteensä -0,1 -10,0 -3,4 -5,4 -10,4

Metso yhteensä          114,1 55,0  69,5 140,0 103,5LIIKEVOITTO (-TAPPIO), PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA                 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/
%
                 2009 2009  2010 2010 2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia 10,9 8,4  8,1  17,7 12,1

Energia- ja ympäristöteknologia  9,4  6,6  7,1  6,8 7,6

Paperi- ja kuituteknologia    7,8  -1,7  3,1  5,5 4,9

  Valmet Automotive        -78,6 1,4  -64,5 -8,2 3,5

  Konsernihallinto ja muut    n/a  n/a  n/a  n/a n/a

Konsernihallinto ja muut yhteensä n/a  n/a  n/a  n/a n/a

Metso yhteensä          9,5  4,1  5,9  10,2 7,8SITOUTUNUT PÄÄOMA                 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9.
Milj. e
                 2009 2009  2010 2010 2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia 1 111 1 072 1 109 1 098 1 099

Energia- ja ympäristöteknologia   626  524   512  499  511

Paperi- ja kuituteknologia     427  636   675  664  620

  Valmet Automotive        27  28   26  22  24

  Konsernihallinto ja muut    956  1 108  921 1 061 1 105

Konsernihallinto ja muut yhteensä  983 1 136  947 1 083 1 129

Metso yhteensä          3 147 3 368 3 243 3 344 3 359SAADUT TILAUKSET                        7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/
Milj. e
                        2009 2009  2010 2010 2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia         420  457   559  604  643

Energia- ja ympäristöteknologia          250  504   356  384  341

Paperi- ja kuituteknologia            369  401   461  682  417

  Valmet Automotive                7   14   11   17   20

  Konsernihallinto ja muut            -   -    -   -   -

Konsernihallinto ja muut yhteensä         7   14   11   17   20

Raportointisegmenttien väliset saadut tilaukset -15  -11  -21  -16  -12

Metso yhteensä                 1 031 1 365 1 366 1 671 1 409TILAUSKANTA

                      30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9.
Milj. e
                      2009 2009  2010 2010 2010

Kaivos- ja maarakennusteknologia      1 103 1 041 1 182 1 310 1 329

Energia- ja ympäristöteknologia       939 1 032 1 073 1 159 1 159

Paperi- ja kuituteknologia         1 330 1 380 1 516 1 759 1 703

    Valmet Automotive            -   -    -   -   -

    Konsernihallinto ja muut         -   -    -   -   -

Konsernihallinto ja muut yhteensä      -   -    -   -   -

Raportointisegmenttien välinen tilauskanta -32  -38  -51  -52  -47

Metso yhteensä               3 340 3 415 3 720 4 176 4 144HENKILÖSTÖ          30.9.2009 31.12.2009 31.3.2010 30.6.2010 30.9.2010

Kaivos- ja          10 014  9 541   9 550   9 787   9 974
maarakennusteknologia

Energia- ja          6 119   6 060   5 873   6 114   6 015
ympäristöteknologia

Paperi- ja kuituteknologia  9 475   10 459   10 326  10 526  10 388

    Valmet Automotive      636    679     705    723    668

    Konsernihallinto ja muut  419    427     494    515    507

Konsernihallinto ja muut   1 055   1 106   1 199   1 238   1 175
yhteensä

Metso yhteensä        26 663  27 166   26 948  27 665  27 552Osavuosikatsauksen liitteetOlemme laatineet tämän osavuosikatsauksen IAS 34 'Osavuosikatsaukset'
-standardin mukaisesti käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin
vuositilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.Uudet laskentastandardit

IFRS 7 (Muutos).

Lokakuussa 2010 IASB julkaisi IFRS7 rahoitusinstrumenttien esittämistä koskevaan
standardiin muutoksen luovutettavien rahoitusvarojen esittämisestä. Muutos
koskee Metson 1.1.2012 jälkeisiä tilikausia, eikä sen odoteta vaikuttavan
julkaistaviin liitetietoihimme.

IFRS 9

IASB on julkaissut uuden standardin, IFRS 9 Rahoitusvarat - luokittelu ja
arvostaminen, joka edustaa ensimmäistä vaihetta IASB:n projektissa, jonka
tarkoituksena on korvata IAS 39 uudella rahoitusinstrumenttistandardilla.
Standardi käsittelee rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista. Projektin
seuraavat vaiheet koskevat rahoitusvelkojen luokittelua ja arvostamista,
rahoitusvarojen arvonalentumistestausmenetelmiä sekä suojauslaskentaa koskevan
ohjeistuksen kehittämistä. Olemme selvittämässä standardin vaikutusta
konsernitilinpäätökseemme, ja arvioimme sillä olevan merkittävä vaikutus
rahoitusinstrumenttien kirjanpitokäsittelyyn.

IFRS 9 -standardi tulee voimaan 1.1.2013 jälkeen alkavilla tilikausilla. Sitä ei
ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa, ja hyväksymiskäsittelyn alkamista
on siirretty.

Edellyttäen, että muutos hyväksytään EU:ssa, otamme standardin käyttöön
1.1.2013 alkaen.Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Varsinainen yhtiökokouksemme vahvisti 30.3.2010 vuoden 2009 tilinpäätöksen sekä
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous
hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista
päättää omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien
antamisesta ja lahjoituksen tekemisestä yliopistoille sekä hyväksyi ehdotuksen
yhtiöjärjestyksen 8 §:n (kokouskutsu) muuttamisesta. Yhtiökokouksen päätöksen
perusteella Metso maksoi syyskuussa 1,9 miljoonan euron lahjoituksen Aalto-
korkeakoulusäätiölle ja muille Suomen yliopistoille seuraavasti; Tampereen
teknilliseen yliopiston TTY-säätiölle 350 000 euroa, Jyväskylän yliopistolle
100 000 euroa, Åbo Akademille, Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle ja Oulun
yliopistolle kullekin 50 000 euroa. Yhtiökokouksen antama lahjoitusvaltuutus on
käytetty täysimääräisesti.

Yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2009 osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko
maksettiin 13.4.2010.

Yhtiökokous valitsi hallituksemme puheenjohtajaksi Jukka Viinasen ja
varapuheenjohtajaksi Maija-Liisa Frimanin. Hallituksen uusiksi jäseniksi
valittiin Erkki Pehu-Lehtonen ja Mikael von Frenckell. Hallituksen jäseninä
jatkoivat Christer Gardell, Yrjö Neuvo ja Pia Rudengren. Hallituksen jäsenten
toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
92 000 euroa, varapuheenjohtajalle 56 000 euroa ja jäsenille 45 000 euroa
vuodessa, minkä lisäksi heille maksetaan 600 euron palkkio niistä kokouksista,
joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset. Yhtiökokouksen
päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenet ovat käyttäneet
vuosipalkkiostaan 40 prosenttia Metso Oyj:n osakkeiden hankintaan. Hallituksen
jäsenet hankkivat osakkeet markkinoilta 29.4.2010 julkistettua osavuosikatsausta
seuranneiden kahden viikon aikana. Osakkeita hankittiin 5 580 kappaletta, ja se
vastaa 0,004 prosenttia koko Metson osakekannasta. Osakkeiden omistamiseen ei
liity erityisiä ehtoja.

Tilintarkastajanamme jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan 1.11. mukaisten
omistustietojen perusteella neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja
asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.Metson hallituksen valiokunnat ja henkilöstön edustus

Hallituksemme valitsi järjestäytymiskokouksessaan 30.3.2010 keskuudestaan
tarkastus- sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntien jäsenet.
Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Pia Rudengren (pj.), Maija-Liisa Friman ja Erkki
Pehu-Lehtonen. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Jukka Viinanen
(pj.), Mikael von Frenckell, Christer Gardell ja Yrjö Neuvo.Suomen yksiköidemme henkilöstöryhmät ovat valinneet Jukka Leppäsen henkilöstön
edustajaksi. Hän osallistuu hallituksemme kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana
ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.Osakkeet ja osakepääoma

Osakepääomamme oli syyskuun 2010 lopussa 240 982 843,80 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 150 348 256 kappaletta. Osakemäärään sisältyy 716 904 emoyhtiön
hallussa olevaa omaa osaketta, mikä vastaa 0,5 prosenttia Metson osakkeiden ja
äänien kokonaismäärästä. Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
tammi-syyskuussa ilman omia osakkeita oli 149 700 337 ja keskimääräinen
laimennettu osakemäärä oli 149 824 882.

Helmi-maaliskuun 2010 aikana toteutimme 300 000 oman osakkeen takaisinoston
liittyen lokakuussa 2009 päätettyyn kannustinjärjestelmään (Metso Share
Ownership Plan 2010-2012). Osakkeiden keskimääräinen ostohinta oli 23,47 euroa
ja kokonaisarvo 7 040 303,60 euroa.

Tammi-syyskuussa emoyhtiön haltuun palautui 7 287 Metson osaketta muutamilta
osakepohjaisen kannustinjärjestelmän osallistujilta heidän työsuhteensa
päättyessä.

Osakekantamme markkina-arvo 30.9.2010 oli 5 031 miljoonaa euroa ilman yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita.

Metson tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön
liittyviä voimassaolevia sopimuksia.Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Metson osakepohjaiset kannustinjärjestelmät ovat osa konsernin ja
liiketoimintojen johdon palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa. Lisätietoja saa
verkkosivustoltamme: www.metso.com/sijoittajat.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä (SOP) vuosille 2009-2011

Lokakuussa 2008 hallitus päätti osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä
vuosille 2009-2011. Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso ja siihen
osallistuminen vaati ohjelman alussa henkilökohtaista sijoitusta Metson
osakkeisiin. Mahdollinen palkkio edellyttää jatkuvaa työsuhdetta Metsolla ja
ohjelmalle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Ohjelman
piiriin kuuluu noin 90 avainhenkilöä ja maksettu palkkio voi vastata enintään
noin 370 000 Metson osaketta. Kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen arvoa
laimentavaa vaikutusta. Johtoryhmän jäsenten osuus osakepalkkioista voi olla
yhteensä korkeintaan 77 400 osaketta.Osakepohjainen kannustinjärjestelmä (SOP) vuosille 2010-2012

Lokakuussa 2009 hallitus päätti uudesta, vastaavasta johdon osakepohjaisesta
kannustinjärjestelmästä vuosille 2010-2012. Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden
ansaintajakso, ja siihen osallistuminen vaati henkilökohtaista sijoitusta Metson
osakkeisiin. Mahdollinen palkkio edellyttää jatkuvaa työsuhdetta Metsolla ja
ohjelmalle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Järjestelmän
piiriin kuuluu noin 90 Metson avainhenkilöä ja maksettu palkkio voi vastata
enintään noin 340 000 Metson osaketta. Kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen
arvoa laimentavaa vaikutusta. Johtoryhmän jäsenten osuus osakepalkkioista voi
olla korkeintaan 77 400 osaketta.Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2011-2013

30.9.2010 hallitus päätti uudesta johdon osakepohjaisesta vuosille 2011-2013.
Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso alkaen 1.1.2011 ja päättyen
31.12.2013. Järjestelmä on tarkoitettu noin 100 avainhenkilölle ja siihen
osallistuminen vaatii ohjelman alussa henkilökohtaista sijoitusta Metson
osakkeisiin. Mahdollisen palkkion saaminen edellyttää jatkuvaa työsuhdetta
Metsolla ja ohjelmalle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.
Maksetut palkkiot voivat vastata enintään 400 000 Metson osaketta. Palkkiona
luovutettavina osakkeina käytetään osakemarkkinoilta hankittavia Metson
osakkeita, joten kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa
vaikutusta. Lopullinen järjestelmään kuuluvien henkilöiden kohdentaminen ja
osakkeiden enimmäismäärä päätetään joulukuussa 2010.Osakkeidemme vaihto

Osakkeitamme vaihdettiin tammi-syyskuussa NASDAQ OMX Helsingissä 173 130 203
kappaletta, mikä vastasi 4 589 miljoonan euron vaihtoa. Metson osakkeen hinta
30.9.2010 oli 33,62 euroa ja katsauskauden keskimääräinen kurssi 26,50 euroa.
Kauden ylin noteeraus oli 33,93 euroa ja alin 20,91 euroa.

Metson ADS-todistuksilla käydään kauppaa Yhdysvalloissa OTC-markkinoilla. ADS-
todistusten päätöskurssi 30.9.2010 oli 45,82 dollaria. Yksi ADS-todistus vastaa
yhtä osaketta.Muutoksia omistusosuuksissa

15.7.2010 Marathon Asset Management LLP ilmoitti hallinnoimiensa rahastojen
omistusosuuden Metso Oyj:n osakkeista alittaneen 12.7.2010 viiden prosentin
rajan. Marathon Asset Management LLP:llä oli tuolloin hallussaan 7 437 730
Metson osaketta, mikä vastasi 4,95 prosenttia Metson osakkeiden kokonaismäärästä
ja yhtiön äänistä. Tästä osakemäärästä Marathon Asset Management LLP:lla on
valtuutus käyttää äänioikeutta 5 573 661 osakkeella, mikä vastaa 3,71 prosenttia
Metson osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä.

19.3.2010 BlackRock Investment Management (UK) Limited:n hallinnoimien
rahastojen omistusosuus osakkeistamme jälleen alitti viiden prosentin kynnyksen.
BlackRock, Inc.:llä oli tuolloin hallussaan 7 298 453 Metson osaketta, mikä
vastasi 4,85 prosenttia Metson osakkeiden kokonaismäärästä ja yhtiön äänistä.

BlackRock Investment Management (UK) Limited:n hallinnoimien rahastojen
omistusosuus osakkeistamme ylitti viiden prosentin kynnyksen 24.2.2010.
BlackRock, Inc.:llä oli tuolloin hallussaan 7 563 054 Metson osaketta, mikä
vastasi 5,03 prosenttia Metson osakkeiden kokonaismäärästä ja yhtiön äänistä.Luottoluokitukset

20.9.2010 Moody´s Investors Service vahvisti Metson pitkäaikaisen Baa2
-luottoluokituksen ja nosti Metson luottoluokitusnäkymät negatiivisista
vakaiksi.

12.8.2010 Standard & Poor´s Rating Services vahvisti pitkäaikaisen BBB
luottoluokituksemme ja muutti näkymät negatiivisista vakaiksi. Samalla
lyhytaikainen luottoluokitus nostettiin tasolta A-3 tasolle A-2.Metson taloudellinen raportointi loppuvuonna 2010 ja vuonna 2011

Vuoden 2010 tilinpäätöstiedote julkaistaan 3.2.2011. Vuoden 2010 vuosikertomus
julkaistaan 7.3.2011 alkavalla viikolla (viikko 10). Vuoden 2011 tammi -
maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 29.4.2011, tammi - kesäkuun
osavuosikatsaus 28.7.2011 ja tammi - syyskuun osavuosikatsaus 27.10.2011.Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.comLisätietoja antavat:

Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3000

Olli Vaartimo, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3010

Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 0204 84 3253

Metso OyjOlli Vaartimo
talous- ja rahoitusjohtajaJohanna Henttonen
sijoittajasuhdejohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com