Metson osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011

Metso menestyksekäs uusien tilausten saannissa

Metso Oyj:n pörssitiedote 28.7.2011 klo 12:00
Järjestämme tiedotustilaisuuden tänään torstaina 28.7.2011 klo 15:00 Metso Oyj:n
konsernihallinnossa, Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Tilaisuutta voi seurata
internetin kautta osoitteesta www.metso.com/webcastlahetys sekä
puhelinkonferenssina (numerotiedot tiedotteen lopussa). Tilaisuus on
englanniksi.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-kesäkuun 2011 osavuosikatsauksesta, ja
osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-
tiedostona. Osavuosikatsaus on saatavilla myös internetsivuillamme, osoitteessa
www.metso.com/sijoittajat.

Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen, eli
samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

Keskeistä vuoden 2011 toisella neljänneksellä
 * Vahva kysyntä kaikissa liiketoimintasegmenteissämme sekä laite- että
  palveluliiketoiminnassa teki tästä neljänneksestä saatujen tilausten osalta
  Metson kaikkien aikojen parhaan.
 * Uusia tilauksia saatiin huhti-kesäkuussa 2 883 miljoonan euron arvosta, mikä
  oli 73 prosenttia enemmän kuin vertailukautena (1 671 milj. e).
  Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat ja olivat 866 miljoonaa
  euroa eli 31 prosenttia kaikista tilauksista (680 milj. e ja 41 %).
 * Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 567 miljoonaa
  euroa (1 370 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 691 miljoonaa
  euroa eli 46 prosenttia konsernin liikevaihdosta (612 milj. e ja 45 %).
 * EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
  poistoja) ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 12 prosenttia ja oli 139,8
  miljoonaa euroa eli 8,9 prosenttia liikevaihdosta (125,0 milj. e ja 9,1 %).
 * Osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (0,56 e).
 * Vapaa kassavirta oli 49 miljoonaa euroa (164 milj. e).

Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen vuoden toisesta neljänneksestä:
"Metson vahva kehitys jatkui vuoden toisella neljänneksellä; saimme huhti-
kesäkuussa enemmän uusia tilauksia kuin koskaan aikaisemmin. Kysyntä oli hyvää
tai tyydyttävää kaikissa asiakasteollisuuksissamme sekä laite- että
palveluliiketoiminnassa. Kehittyvien markkinoiden osuus saaduista tilauksista
oli edelleen merkittävä, 60 prosenttia. Suotuisasta kysynnästä huolimatta
arvioimme maailmantalouden epävarmuuden kasvavan.

Vertailukelpoinen EBITA kasvoi 12 prosenttia. Korkeammat toimitusmäärät
paransivat kapasiteetin käyttöastettamme ja lisäsivät liikevaihtoamme vaikuttaen
myönteisesti kannattavuuskehitykseemme. Selvästi vilkastuneen liiketoimintamme
myötä olemme vuoden alusta palkanneet noin 700 uutta työntekijää pystyäksemme
vastaamaan vahvaan tilausten saantiin ja kasvaneisiin toimitusmääriin. Tämä
heikensi osaltaan lähiajan kannattavuuttamme. Lisäksi hinnoittelu oli
haasteellista joissakin tuoteryhmissä.

Vakaan asemamme myötä keskitymme yhä tiiviimmin hoitamaan toimituksemme
menestyksellisesti ja kustannustehokkaasti, samalla jatkaen kannattavien
tilausten hankkimista. Arvioimme hyvän vireen jatkuvan asiakasteollisuuksissamme
vuoden jälkimmäisellä puoliskolla talouden ja rahoitusmarkkinoiden
epävarmuuksista huolimatta.

Suotuisa markkinakehitys ja vahva tilauskantamme antavat hyvän näkymän
loppuvuoteen ja tähän perustuen ohjeistuksemme kuluvalle vuodelle pysyy
ennallaan. Arvioimme vuoden 2011 liikevaihtomme kasvavan noin 15 prosenttia ja
kannattavuutemme (EBITA-% ennen kertaluonteisia eriä) paranevan vuodesta 2010."

Metson avainluvut
Miljoonaa euroa       Q2/  Q2/  Muutos Q1-   Q1-   Muutos 2010
              2011  2010 %    Q2/2011 Q2/2010 %

Liikevaihto         1 567 1 370 14   3 011  2 540  19   5 552

Palveluliiketoiminnan    691  612  13   1 331  1 123  19   2 453
liikevaihto

% liikevaihdosta      46   45       46    45         45

Tulos ennen rahoituseriä,
veroja ja aineettomien
hyödykkeiden poistoja     139,8 125,0 12   263,4  213,5  24   491,0
(EBITA) sekä
kertaluonteisia eriä

% liikevaihdosta      8,9  9,1       8,7   8,4        8,8

Liikevoitto         121,0 140,0 -14   233,9  209,5  12   445,2

%:a liikevaihdosta     7,7  10,2      7,8   8,2        8,0

Tulos/osake, euroa     0,45  0,56 -20   0,94   0,76   24   1,71

Saadut tilaukset      2 883 1 671 73   4 730  3 037  56   5 944

Palveluliiketoiminnan    866      27   1 714       29   2 637
saadut tilaukset

Tilauskanta kauden lopussa              5 593  4 176  34   4 023

Vapaa kassavirta      49   164  -70   117   199   -41   435

Sitoutuneen pääoman tuotto
(ROCE), ennen veroja                 15,3   12,6        13,5
vuodessa %

Omavaraisuusaste kauden                37,4   35,6        38,1
lopussa, %

Nettovelkaantuneisuusaste               23,9   28,5        15,0
kauden lopussa, %


Lähiajan näkymät

Useimpien asiakasteollisuuksiemme kysyntä on hyvällä tasolla vaihdellen hieman
eri asiakasteollisuuksissa ja maantieteellisillä alueilla. Kehittyvien
markkinoiden näkymien arvioidaan jatkuvan vahvoina ja kaivosliiketoiminnan
erinomaisina. Euroalueen talouden epävarmuus, Yhdysvaltojen budjettialijäämä,
rahoituksen saatavuus ja valuuttakurssimuutokset saattavat kuitenkin vaikuttaa
markkina-aktiviteettiin. Viime kuukausien poliittinen epävarmuus Lähi-idässä ja
Pohjois-Afrikassa sekä luonnonkatastrofi Japanissa ovat osaltaan lisänneet
yleistä epävarmuutta. Arvioimme asiakasteollisuuksiemme hyvillä kapasiteetin
käyttöasteilla olevan myönteinen vaikutus palveluliiketoimintaamme, ja odotamme
useimpien asiakkaidemme investoivan sekä olemassa olevaan että uuteen
laitekantaan.

Metallien hinnat ovat pysyneet korkeina lähinnä Kiinan ja Intian voimakkaasta
kysynnästä ja maailmantalouden vauhdittumisesta johtuen. Samalla kuparin ja
rautamalmin kysyntä on ollut tuotantoa suurempaa. Kaivosyhtiöiden laite- ja
projektikyselyiden määrä on ollut hyvällä tasolla. Tämä on lisännyt selvästi
saamiemme uusien tilausten määrää ja odotamme kysynnän pysyvän nykyisellä
korkealla tasolla loppuvuoden. Koska asiakasyritykset ovat vahvistaneet
merkittäviä investointiohjelmia tuleville vuosille, arvioimme aktiviteetin
suuremmissa projekteissa jatkuvan loppuvuonna. Vahvistuvan mineraalien kysynnän
ja laajan asennetun laitekantamme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin
liittyvien palveluiden kysynnän olevan erinomaista.

Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Brasilian markkinoilla talouden kasvu jatkuu
ja infrastruktuurin rakennushankkeet pitävät yllä maarakennuslaitteiden hyvää
kysyntää. Arvioimme, että maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon
liittyvien laitteiden kysyntä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa pysyy
nykyisellään tyydyttävänä vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Arvioimme
maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän olevan
vuonna 2011 tyydyttävää. Useat Euroopan maat ja Yhdysvallat ovat asettaneet
tavoitteita uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämiseksi, ja odotamme tämän
tukevan biomassan ja jätteen käyttöön pohjautuvien voimalaitosratkaisujen
kysyntää. Uusiutuvien energiamuotojen tukikäytäntöihin liittyvät epävarmuudet
ovat avainasemassa lopullisten tilauspäätösten toteutumisessa. Arvioimme
palveluliiketoiminnan kysynnän voimantuotantoteollisuudessa olevan hyvää.

Arvioimme automaatiotuotteidemme kysynnän olevan kuluvana vuonna hyvää öljy-,
kaasu- ja petrokemianteollisuuden lisätessä investointejaan energian hinnan
noustessa ja kysynnän kasvaessa. Myös sellu- ja paperiteollisuudessa
automaatiotuotteiden kysynnän arvioidaan olevan hyvää. Automaatiotuotteiden
palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme olevan erinomaista.

Kierrätysmetallin ja kiinteän jätteen käsittelylaitteiden kysynnän arvioimme
olevan hyvää. Kierrätyslaitteiden palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme
vahvistuvan tulevien vuosineljännesten aikana asiakkaidemme laitosten ja
laitteiden käyttöasteiden noustessa.
Paperi-, kartonki- ja pehmopaperilinjojen kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää
vuonna 2011. Arvioimme paperi- ja kartonkiteollisuuden korkeiden kapasiteetin
käyttöasteiden pitävän palveluliiketoimintamme kysynnän hyvänä.

Arvioimme uusien sellutehtaiden, laiteuudistusten sekä sellutehdaspalveluiden
kysynnän jatkuvan hyvänä. Arvioimme kuitenkin sellutehdaslaitteistojen kysynnän
hiljentyvän viimeaikaisten suurten projektitilausten jälkeen, ja
jälkimarkkinapalveluiden sekä laiteuudistusten kysynnän jatkuvan suotuisana.

Kuten aiemminkin, arvioimme vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan noin 15 prosenttia
ja kannattavuuden (EBITA-% ennen kertaluonteisia eriä) paranevan vuodesta 2010.
Arviomme perustuu tammi-kesäkuun kehitykseemme ja tilauskantaamme, jossa meillä
on noin 2,7 miljardin euron tilaukset vuodelle 2011.

Vuoden 2011 taloudellista tulostamme koskevat arviot perustuvat Metson
tämänhetkisiin markkinanäkymiin ja nykyisen laajuiseen liiketoimintaan sekä
vuoden ensimmäisen puoliskon mukaisiin valuuttakurssitasoihin.

Helsingissä heinäkuun 28. päivänä 2011

Metso Oyj:n hallitus


Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com


Lisätietoja antavat:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso, puh. 020 484 3000

Harri Nikunen, talousjohtaja, Metso, puh. 020 484 3010

Marja Mäkinen, sijoittajasuhdepäällikkö, Metso, puh. 020 484 3211


Kutsu tiedotustilaisuuteen

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus
tiedotusvälineille ja medialle sekä sijoittajille ja analyytikoille tänään
torstaina 28.7.2011 klo 15:00 Suomen aikaa.

Tilaisuus järjestetään Metson konsernihallinnossa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A,
Helsinki.

Tiedotustilaisuutta voi seurata puhelinkonferenssina tai suorana webcast-
lähetyksenä Metson kotisivuilla osoitteessa www.metso.com/webcastlahetys.
Tilaisuuden aikana voi esittää kysymyksiä sekä webcast-lähetyksen että
puhelinkonferenssin kautta.

Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että tiedotustilaisuuteen saavuttaisiin
paikalle 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Puhelinkonferenssiin osallistuminen

Puhelinkonferenssiin pääsee mukaan soittamalla muutamaa minuuttia ennen
tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025 tai +44 20 7162 0077, tunnuskoodi:
885 198.

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuultavissa 11.8.2011 saakka numerosta
+44 20 7031 4064, tunnuskoodi: 885 198. Puhelinkonferenssin jälkeen on Metson
nettisivuilta ladattavissa podcast-äänitiedosto (mp3) ja viimeistään perjantaina
29.7.2011 auki kirjoitettu teksti puhelinkonferenssista osoitteessa
www.metso.com/webcastlahetys.

Tiedotustilaisuuksien esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen
julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Tervetuloa!


Metson taloudellinen raportointi vuonna 2011
Vuoden 2011 tammi - syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 27.10.2011.


Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset.
Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja
kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät
tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa
yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason
vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön
saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon,
onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen
Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Marja Mäkinen
sijoittajasuhdepäällikkö
Jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com