Tunnuslukujen laskentakaavat

(1) EBITA: Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja = Liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot

 

(2) Vertailukelpoinen EBITA: Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja. = Liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot +/– vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

 

(3) Osakekohtainen tulos: Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva voitto jaettuna tilikaudella ulkona olevien osakkeiden keskimääräisellä määrällä. = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä (keskimäärin kauden aikana)

 

(4) Osakekohtainen tulos, laimennettu: Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva voitto jaettuna tilikaudella olevien laimennettujen osakkeiden keskimääräisellä määrällä. = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos / Keskimääräinen osakemäärä kauden aikana laimennusvaikutus huomioituna

 

(5) Oma pääoma per osakeEmoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma jaettuna tilikaudella ulkona olevien osakkeiden keskimääräisellä määrällä. = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Ulkona olevien osakkeiden määrä kauden lopussa

 

(6) Oman pääoman tuotto (ROE): Ilmaisee tilikaudenkauden tuloksen suhteen omaan pääomaan (keskimäärin kauden aikana). = Tilikauden tulos / Oma pääoma yhteensä (keskimäärin kauden aikana) x 100

 

(7) Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen verojaIlmaisee tuloksen ennen veroja sekä korko- ja muiden rahoituskulujen suhteen taseen loppusummaan poislukien korottomat velat (keskimäärin kauden aikana). = ( ( Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut ) / ( Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin kauden aikana) ) ) x 100

 

(8) Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen verojaIlmaisee tuloksen ennen veroja, korko- ja muiden rahoituskulujen sekä vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien suhteen taseen loppusummaan poislukien korottomat velat (keskimäärin kauden aikana). = ( ( Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut +/– vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ) / ( Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin kauden aikana) ) ) x 100

 

(9) Omavaraisuusaste: Ilmaisee oman pääoman suhteen varoihin. = ( Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppusumma – velat asiakkaille myyntisopimuksista) ) x 100

 

(10) Nettovelkaantuneisuusaste: Ilmaisee korollisten nettovelkojen suhteen omaan pääomaan. = ( Korollinen nettovelka / Oma pääoma yhteensä ) x 100

 

(11) Nettokäyttöpääoma: Ilmaisee lyhytaikaisten varojen (tai niitä vastaavien erien) ja lyhytaikaisten velkojen (tai niitä vastaavien erien) välisen erotuksen. = Muut pitkäaikaiset varat + vaihto-omaisuus + myynti- ja muut saamiset + projektit, joiden valmistusasteen mukainen arvo ylittää asiakkailta laskutetut ennakot + johdannaiset (saamiset) – eläkevelvoitteet – varaukset – osto- ja muut velat – saadut ennakot – projektit, joissa asiakkailta laskutetut ennakot ylittävät valmistusasteen mukaisen arvon – johdannaiset (velat)

 

(12) Korollinen nettovelka: Ilmaisee korollisten velkojen ja korollisten varojen summan. = Pitkäaikaiset korolliset lainat + pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat + lyhytaikaiset korolliset lainat + lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat – rahavarat – muut korolliset varat

 

(13) Osakekohtainen osinko: Ilmaise tilikauden osingon suhteen osakkeiden lukumäärän kauden lopussa. = Tilikauden osingonjako / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä

 

(14) Osinko tuloksesta: Ilmaisee osakekohtaisen osingon suhteen osakekohtaiseen tulokseen. = ( Osakekohtainen osinko / Osakekohtainen tulos ) x 100

 

(15) Efektiivinen osinkotuotto: Ilmaisee osakekohtaisen osingon suhteen tilikauden päätöskurssiin. = ( Osakekohtainen osinko / Tilikauden päätöskurssi ) x 100

 

(16) Hinta/voitto-suhde: Ilmaisee tilikauden päätöskurssin suhteen osakekohtaiseen tulokseen. = Tilikauden päätöskurssi / Osakekohtainen tulos