Neleksen hallitus päätti ylimääräisestä varojenjaosta Valmetin ja Neleksen välisen sulautumista koskevan yhdistymissopimuksen mukaisesti

Neleksen hallitus päätti ylimääräisestä varojenjaosta Valmetin ja Neleksen välisen sulautumista koskevan yhdistymissopimuksen mukaisesti

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 22. maaliskuuta 2022 klo 19.45

 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA, YHDYSVALLOISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA ALUEELLA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNTÖJEN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI MUIDEN ASIAKIRJOJEN LAATIMISTA TAI REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA KUIN SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISIA TOIMENPITEITÄ. LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA KOHDASSA ”TÄRKEITÄ TIETOJA”.

 

Valmet Oyj:n (”Valmet”) ja Neles Oyj:n (”Neles”) välisen yhtiöiden sulautumista koskevan yhdistymissopimuksen mukaisesti Neleksen hallitus on tänään varsinaisen yhtiökokouksen 2022 sille antaman valtuutuksen nojalla päättänyt, että Neleksen kertyneistä voittovaroista jaetaan ylimääräistä osinkoa 1,74 euroa osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääomanpalautusta 0,26 euroa osakkeelta (osinko ja pääomanpalautus yhdessä “Lisävarojenjako”). Lisävarojenjakoa suoritetaan siten yhteensä 2,00 euroa osakkeelta.

 

Kuten Valmet ja Neles ovat aiemmin tänään tiedottaneet, Valmetin ja Neleksen hallitukset ovat hyväksyneet sulautumisen täytäntöönpanon ehdollisena sille, että Neleksen hallitus päättää Lisävarojenjaosta ja Lisävarojenjako toteutetaan päätöksen mukaisesti ennen sulautumisen täytäntöönpanoa.

 

Lisävarojenjako maksetaan 31.3.2022 osakkeenomistajille, jotka ovat Lisävarojenjaon täsmäytyspäivänä 24.3.2022 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Neleksen osakasluetteloon. Tästä poiketen ja tänään aiemmin tiedotetun mukaisesti Valmetin osuus Lisävarojenjaosta, noin 88,8 miljoonaa euroa, jää velaksi Valmetille ja lakkaa sulautumisen täytäntöönpanon myötä.

 

Lisävarojenjaon tapahduttua tätä koskeva sulautumisen täytäntöönpanon edellytys tulee täytetyksi. Valmet ja Neles vahvistavat sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin erikseen pörssitiedotteella ennen 1.4.2022.

 

VALMET OYJ

 

Lisätietoja antaa:
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.com

 

Valmet ja Neles lyhyesti

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa. Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä. Valmetin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 3,9 miljardia euroa. Yli 14 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2021 oli noin 611 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 950 työntekijää lähes 40 maassa.

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen levittämistä on voitu rajoittaa laeilla (kuten asiaankuuluvien tarjousasiakirjojen rekisteröintiä ja hyväksymistä, liikkeeseenlaskua sekä kelpoisuutta koskevilla vaatimuksilla ja muulla sääntelyllä) useissa valtioissa, erityisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Erityisesti sulautumisvastikeosakkeita tai mitään muita tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä tässä tiedotteessa mainittuja sulautumisvastikeosakkeita tai muita tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita eikä se muodosta tarjousta, kehotusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti ei olisi lainmukainen. Tätä tiedotetta ei saa, muutoin kuin soveltuvan lainsäädännön tai sääntelyn sitä edellyttäessä, välittää, levittää tai lähettää, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa, tai millään muulla tavoin mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jossa tämän materiaalin levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai se edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilainsäädännön rikkomiseen.

Tämä tiedote ei ole kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen tai varsinaiseen yhtiökokoukseen eikä sulautumisesite. Kaikki päätökset, jotka koskevat Neleksen sulautumista Valmetiin, tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät soveltuvin osin Valmetin ja Neleksen yhtiökokouskutsuihin, sulautumisesitteeseen tai englanninkieliseen sulautumisesitteeseen sekä riippumattomaan analyysiin niihin sisältyvistä tiedoista. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan sulautumisesitteeseen tai englanninkieliseen sulautumisesitteeseen, joissa esitetään kattavammat tiedot Valmetista, Neleksestä ja niiden tytäryhtiöistä sekä Valmetin ja Neleksen arvopapereista ja sulautumisesta.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisia tosiseikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat ilmentävät yhdistyneen yhtiön tämänhetkisiä odotuksia ja ennusteita sen taloudellisesta asemasta, liiketoiminnan tuloksesta, suunnitelmista, päämääristä, tulevasta suoriutumisesta, sulautumisen eduista ja liiketoiminnasta. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, joiden edellä tai jäljessä on tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”odottaa”, ”tavoitella”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”olisi” ja ”voisi” ja muita samaa tarkoittavia sanoja tai niiden kielteisiä vastineita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole yhdistyneen yhtiön vaikutusmahdollisuuksien piirissä ja joiden johdosta yhdistyneen yhtiön todellinen tulos, suoriutuminen tai saavutukset voivat erota olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta tuloksesta, suoriutumisesta tai saavutuksista. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin, jotka liittyvät yhdistyneen yhtiön tämänhetkisiin ja tuleviin liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaan liiketoimintaympäristöön. Osakkeenomistajien ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Valmet tai Neles tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Tämä tiedote saattaa sisältää useisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita synergiaeduista, joita sulautumisella sekä Valmetin ja Neleksen liiketoimintojen yhdistämisellä odotetaan saavutettavan, sekä arvioita sulautumisesta aiheutuvista integraatiokustannuksista. Tällaiset arviot kuvaavat sulautumisen sekä Valmetin ja Neleksen liiketoimintojen yhdistämisen odotettuja tulevia vaikutuksia yhdistyneen yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Oletukset arvioiduista synergiaeduista ja niihin liittyvistä integraatiokustannuksista ovat luonteeltaan epävarmoja, ja niihin liittyy monenlaisia merkittäviä liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi sulautumisesta sekä Valmetin ja Neleksen liiketoimintojen yhdistymisestä mahdollisesti saatavat todelliset synergiaedut ja niihin liittyvät integraatiokustannukset saattavat poiketa olennaisesti tässä tiedotteessa esitetyistä arvioista.

Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että sulautuminen toteutuu tässä tiedotteessa ja sulautumisesitteessä kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan.