Valmetin tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta - 31. joulukuuta 2017: Saadut tilaukset olivat 3,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen EBITA 226 miljoonaa euroa vuonna 2017

Valmet Oyj:n pörssitiedote 6. helmikuuta 2018 klo 12:30

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Loka-joulukuu 2017: Vertailukelpoinen EBITA-marginaali nousi 8,1 prosenttiin

 • Saadut tilaukset laskivat 727 miljoonaan euroon (857 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio-liiketoimintalinjalla, pysyivät edellisvuoden tasolla Palvelut-liiketoimintalinjalla ja laskivat Sellu ja energia- sekä Paperit-liiketoimintalinjoilla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Pohjois-Amerikassa, pysyivät edellisvuoden tasolla EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja laskivat Aasian ja Tyynenmeren alueella, Etelä-Amerikassa ja Kiinassa.
 • Liikevaihto kasvoi 936 miljoonaan euroon (785 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoimintalinjoilla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 76 miljoonaa euroa (56 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 8,1 prosenttia (7,2 %).
  • Kannattavuus parani korkeamman liikevaihdon johdosta.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,10 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -12 miljoonaa euroa (-8 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 89 miljoonaa euroa (88 milj. euroa).

Tammi-joulukuu 2017: Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani

 • Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla ja olivat 3 272 miljoonaa euroa (3 139 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Paperit-, Automaatio- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja laskivat Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa ja laskivat Etelä-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä EMEA-alueella.
 • Liikevaihto kasvoi 3 159 miljoonaan euroon (2 926 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Paperit- ja Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla ja pysyi edellisvuoden tasolla Automaatio- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 226 miljoonaa euroa (196 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 7,2 prosenttia (6,7 %).
  • Kannattavuus parani korkeamman liikevaihdon johdosta.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,84 euroa (0,55 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -17 miljoonaa euroa (-13 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 291 miljoonaa euroa (246 milj. euroa).

Osinkoehdotus
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,55 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko vastaa 65 prosenttia nettotuloksesta.

Tulosohjeistus vuodelle 2018 julkistetaan viimeistään maaliskuussa 2018
1. tammikuuta 2018 voimaantulleiden uusien IFRS 15 laskentaperiaatteiden käyttöönotosta johtuen, Valmetin myyntituottojen kirjaaminen muuttuu vuonna 2018. Tämän seurauksena Valmet julkistaa vuoden 2017 vertailukelpoiset luvut viimeistään maaliskuussa 2018. Valmet julkistaa tulosohjeistuksen vuodelle 2018 samassa yhteydessä vertailulukujen kanssa.

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät
Maailmantalous vahvistuu edelleen. Globaalin kansantuotteen arvioidaan kasvaneen 3,7 prosenttia vuonna 2017, ja kasvuennusteita vuosille 2018 ja 2019 on nostettu 3,9 prosenttiin. Ennusteiden nosto johtuu globaalin kasvun voimistumisesta ja hiljattain hyväksyttyjen USA:n verouudistusten odotetusta vaikutuksesta. Globaalien kasvuennusteiden riskit näyttävät yleisesti ottaen olevan tasapainossa lyhyellä aikavälillä, mutta keskipitkällä aikavälillä riskit kallistuvat edelleen negatiiviselle puolelle. Jos globaali sentimentti jatkuu vahvana ja inflaatio maltillisena, talouden olosuhteet voivat pysyä löyhinä keskipitkällä aikavälillä, mikä johtaisi taloudellisten haavoittuvuuksien kasautumiseen niin kehittyneissä kuin kehittyvissäkin talouksissa. (Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, 22. tammikuuta 2018)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät
Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä automaatiossa on parantunut hyvälle tasolle (aikaisemmin tyydyttävällä tasolla).

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palvelu-, kartonki ja paperi- sekä pehmopaperimarkkinoille, tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän energialle ja heikon lyhyen aikavälin markkinanäkymän sellulle.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Vahva vuosi Paperit-liiketoimintalinjalla
"Vuonna 2017 Valmetin saadut tilaukset kasvoivat 132 miljoonaa euroa 3,3 miljardiin euroon. Markkina-aktiivisuus oli poikkeuksellisen korkealla tasolla Paperit-liiketoimintalinjalla, jossa saadut tilaukset kasvoivat yli 40 prosenttia ja ylittivät miljardi euroa. Saadut tilaukset kasvoivat myös vakaassa liiketoiminnassa (Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjat). Vuonna 2017 vakaan liiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 6 prosenttia 1,6 miljardiin euroon, joka vastaa lähes puolta kaikista saaduista tilauksista.

Valmet on parantanut kannattavuuttaan joka vuosi niiden neljän vuoden aikana, kun se on ollut itsenäinen yhtiö. Vuonna 2017 vertailukelpoinen EBITA oli 226 miljoonaa euroa eli 7,2 prosenttia liikevaihdosta. Tähtäämme kuitenkin korkeammalle, ja tavoitemarginaalimme on 8-10 prosenttia. Työ kannattavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi jatkuu, ja olen vakuuttunut, että tulemme saavuttamaan tavoitteemme.

Vuonna 2017 juhlistimme 220 vuotta Valmetin teollista historiaa, vahvistimme teollisen internetin tarjoomaamme, edistyimme kestävässä kehityksessä sekä tutkimuksessa ja kehityksessä ja teimme Valmetista turvallisemman työpaikan pienentämällä kokonaistapaturmataajuutta (TRIF). Tämä kaikki yhdistettynä 2,3 miljardin euron tilauskantaan antaa meille vahvat lähtökohdat vuoteen 2018."

Avainluvut1

Milj. euroa Q4/2017 Q4/2016 Muutos 2017 2016 Muutos
Saadut tilaukset 727 857 -15 % 3 272 3 139 4 %
Tilauskanta2 2 292 2 283 0 % 2 292 2 283 0 %
Liikevaihto 936 785 19 % 3 159 2 926 8 %
Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) 76 56 34 % 226 196 15 %
% liikevaihdosta 8,1 % 7,2 %   7,2 % 6,7 %  
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 63 48 31 % 209 183 14 %
% liikevaihdosta 6,8 % 6,1 %   6,6 % 6,2 %  
Liikevoitto (EBIT) 56 40 38 % 178 147 21 %
% liikevaihdosta 5,9 % 5,1 %   5,6 % 5,0 %  
Tulos ennen veroja 52 38 38 % 165 136 22 %
Tulos 46 14 >100 % 127 82 54 %
Tulos per osake, euroa 0,30 0,10 >100 % 0,84 0,55 53 %
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,30 0,10 >100 % 0,84 0,55 53 %
Oma pääoma per osake, euroa 6,19 5,88 5 % 6,19 5,88 5 %
Liiketoiminnan rahavirta 89 88 0 % 291 246 18 %
Rahavirta investointien jälkeen 70 72 -2 % 227 188 21 %
Oman pääoman tuotto (ROE)       14 % 9 %  
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja       15 % 12 %  

1 Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 41.                      
2 Kauden lopussa.

Omavaraisuus- ja nettovelkaantuneisuusaste 31.12.2017 31.12.2016   30.9.2017
Omavaraisuusaste kauden lopussa 39 % 37 % 38 %
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa -11 % 6 % -3 %

Saadut tilaukset, milj. euroa Q4/2017 Q4/2016 Muutos 2017 2016 Muutos
Palvelut 282 284 -1 % 1 242 1 182 5 %
Automaatio 91 78 16 % 317 299 6 %
Sellu ja energia  151 247 -39 % 678 939 -28 %
Paperit 203 246 -18 % 1 035 718 44 %
Yhteensä 727 857 -15 % 3 272 3 139 4 %

Tilauskanta, milj. euroa 31.12.2017 31.12.2016 Muutos 30.9.2017
Yhteensä 2 292 2 283 0 % 2 523

Liikevaihto, milj. euroa Q4/2017 Q4/2016 Muutos 2017 2016 Muutos
Palvelut 340 316 7 % 1 178 1 163 1 %
Automaatio 104 94 10 % 296 290 2 %
Sellu ja energia 260 187 39 % 929 826 12 %
Paperit 232 188 24 % 755 647 17 %
Yhteensä 936 785 19 % 3 159 2 926 8 %

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle
Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle tiistaina 6. helmikuuta 2018 klo 14.30 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.valmet.com/webcastit.  

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 14.25 Suomen aikaa, numeroon 09-2319 5187. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun ID-numero: 6399939.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.

Tilaisuutta voi myös seurata Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

Lisätietoja antaa:
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 010 672 9603

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,2 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir