Valmetin puolivuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2017: Saadut tilaukset kasvoivat - kannattavuus edellisvuoden tasolla

Valmet Oyj:n pörssitiedote 27. heinäkuuta 2017 klo 14:20

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Huhti-kesäkuu 2017: Saadut tilaukset yli kaksinkertaistuivat Paperit-liiketoimintalinjalla

 • Saadut tilaukset kasvoivat 796 miljoonaan euroon (692 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Paperit- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla, pysyivät edellisvuoden tasolla Palvelut-liiketoimintalinjalla ja laskivat Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa ja Etelä-Amerikassa, pysyivät edellisvuoden tasolla Aasian ja Tyynenmeren alueella ja EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja laskivat Pohjois-Amerikassa.
 • Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla 803 miljoonassa eurossa (804 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Paperit-liiketoimintalinjalla, pysyi edellisvuoden tasolla Automaatio- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja laski Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 57 miljoonaa euroa (57 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 7,1 prosenttia (7,1 %).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,21 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1 miljoonaa euroa (-1 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 31 miljoonaa euroa (33 milj. euroa).

Tammi-kesäkuu 2017: Saadut tilaukset kasvoivat yli 20 prosenttia

 • Saadut tilaukset kasvoivat 1 802 miljoonaan euroon (1 495 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Paperit-, Automaatio- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja pysyivät edellisvuoden tasolla Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella, Pohjois-Amerikassa sekä EMEA-alueella ja laskivat Etelä-Amerikassa.
 • Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla 1 475 miljoonassa eurossa (1 456 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Paperit-liiketoimintalinjalla ja pysyi edellisvuoden tasolla muilla liiketoimintalinjoilla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 91 miljoonaa euroa (88 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 6,2 prosenttia (6,1 %).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (0,28 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 2 miljoonaa euroa (-3 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 125 miljoonaa euroa (36 milj. euroa).

Valmet toistaa tulosohjeistuksensa vuodelle 2017

Valmet toistaa 12. huhtikuuta 2017 annetun tulosohjeistuksensa, jonka mukaan Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2017 kasvaa verrattuna vuoteen 2016 (2 926 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2017 kasvaa verrattuna vuoteen 2016 (196 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät

Globaalin talouden tunnelmat ovat kirkastuneet viimeisen vuoden aikana, kun luottamusindikaattorit ovat parantuneet, teollisuuden tuotanto kasvanut, sekä investoinnit ja kauppa vilkastuneet useimmissa talouksissa. Maailmantalouden kasvun ennustetaan voimistuvan viime vuoden 3 prosentista hieman yli 3,5 prosenttiin vuoteen 2018 mennessä. Riski talouden epävakaudesta on kuitenkin edelleen olemassa, ja se voi vaikuttaa maltilliseen elpymiseen. Geopoliittiset shokit ja kaupan protektionismi voivat aiheuttaa varallisuusarvojen heikkenemistä ja johtaa riskien toteutumiseen montaa eri kautta. Tämänhetkisten markkinaodotusten mukaan lyhyiden korkojen kehitys tulee edelleen eriytymään suurimpien kehittyneiden talouksien välillä tulevina vuosina. Tämä aiheuttaa jyrkkien valuuttakurssimuutosten tai muiden rahoitusmarkkinoiden epävakauksien riskejä. (OECD:n talousennuste 7. kesäkuuta 2017)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palvelu-, energia-, kartonki ja paperi - sekä pehmopaperimarkkinoille, tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän automaatiolle ja heikon lyhyen aikavälin markkinanäkymän sellulle.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Korkea asiakasaktiivisuus jatkui ja saadut tilaukset kasvoivat

"Vuoden 2017 ensimmäiselle kuudelle kuukaudelle oli tunnusomaista korkea markkina-aktiivisuus, ja Valmet pystyi kasvattamaan saatuja tilauksia yli 20 prosentilla. Projektiliiketoiminnassa pehmopaperi-, kartonki ja paperi -, sekä energiamarkkinat ovat olleet aktiivisia. Paperit-liiketoimintalinjan saadut tilaukset kasvoivat lähes 90 prosenttia vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, kun taas Sellu ja energia -liiketoimintalinjan saadut tilaukset pysyivät viime vuoden tasolla. Vakaassa liiketoiminnassa saadut tilaukset kasvoivat Automaatio-liiketoimintalinjalla 10 prosenttia, ja kasvu Palvelut-liiketoimintalinjalla oli 7 prosenttia.

Huolimatta menestyksestä tilauksissa meidän täytyy edelleen keskittyä kannattavuuden parantamiseen. Vertailukelpoinen EBITA-marginaali pysyi toisella neljänneksellä edellisvuoden tasolla 7,1 prosentissa, ja viimeisen 12 kuukauden osalta marginaali oli 6,8 prosenttia. Pitkän aikavälin 8-10 prosentin kannattavuustavoitteeseen on vielä jonkin verran matkaa. Se on kunnianhimoinen tavoite, mutta uskon vahvasti, että pystymme sen saavuttamaan.

Kesäkuussa lanseerasimme uuden teollisen internetin tarjoomamme. Uusilla luotettavuus- ja suorituskykypalveluilla sekä avaamalla jokaiselle asiakasteollisuudellemme suorituskykykeskuksen nostamme teollisen internetin palvelumme seuraavalle tasolle. Valmet on johtava prosessiteknologian, automaation ja palvelujen tarjoaja sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle globaalisti, ja teollisen internetin sovelluksemme ja palvelumme rakentuvat sille kokemukselle ja asiantuntemukselle, jonka olemme tällä ainutlaatuisella tarjoomalla vuosien saatossa kartuttaneet."

Avainluvut1

Milj. euroa Q2/2017 Q2/2016 Muutos Q1-Q2/
2017
Q1-Q2/
2016
Muutos
Saadut tilaukset 796 692 15 % 1 802 1 495 21 %
Tilauskanta2 2 551 2 106 21 % 2 551 2 106 21 %
Liikevaihto 803 804 0 % 1 475 1 456 1 %
Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) 57 57 0 % 91 88 4 %
% liikevaihdosta 7,1 % 7,1 %   6,2 % 6,1 %  
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 56 55 1 % 93 85 9 %
% liikevaihdosta 6,9 % 6,9 %   6,3 % 5,8 %  
Liikevoitto (EBIT) 48 47 2 % 77 66 17 %
% liikevaihdosta 6,0 % 5,8 %   5,2 % 4,5 %  
Tulos ennen veroja 45 44 3 % 72 60 19 %
Tulos 33 31 7 % 52 43 21 %
Tulos per osake, euroa 0,22 0,21 8 % 0,34 0,28 22 %
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,22 0,21 8 % 0,34 0,28 22 %
Oma pääoma per osake, euroa 5,82 5,58 4 % 5,82 5,58 4 %
Liiketoiminnan rahavirta 31 33 -7 % 125 36 >100 %
Rahavirta investointien jälkeen 15 16 -4 % 95 8 >100 %
Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu)       12 % 10 %  
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu)       13 % 11 %  

1 Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 38.    
2 Kauden lopussa.

Omavaraisuus- ja nettovelkaantuneisuusaste
30.6.2017

30.6.2016
 
31.3.2017
Omavaraisuusaste kauden lopussa 38 % 36 % 37 %
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa 4 % 27 % -3 %

Saadut tilaukset, milj. euroa Q2/2017 Q2/2016 Muutos Q1-Q2/
2017
Q1-Q2/
2016
Muutos

Palvelut 321 321 0 % 676 634 7 %
Automaatio 91 82 12 % 163 148 10 %
Sellu ja energia  141 180 -22 % 406 417 -3 %
Paperit 243 109 >100 % 557 295 88 %
Yhteensä 796 692 15 % 1 802 1 495 21 %

Tilauskanta, milj. euroa 30.6.2017 30.6.2016 Muutos 31.3.2017
Yhteensä 2 551 2 106 21 % 2 613

Liikevaihto, milj. euroa Q2/2017 Q2/2016 Muutos Q1-Q2/
2017
Q1-Q2/
2016
Muutos
Palvelut 302 304 -1 % 554 561 -1 %
Automaatio 73 73 -1 % 132 131 1 %
Sellu ja energia 245 262 -7 % 449 443 1 %
Paperit 184 165 12 % 340 321 6 %
Yhteensä 803 804 0 % 1 475 1 456 1 %

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle torstaina 27. heinäkuuta 2017 klo 16.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 15.55 Suomen aikaa, numeroon 09-2319 4487. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen konferenssipuhelun ID-numero: 50508494.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.

Tilaisuutta voi myös seurata Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

Lisätietoja antaa:
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 010 672 9603

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 2,9 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir