Valmetin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015: Liikevaihto kasvoi 2,9 miljardiin euroon ja EBITA 182 miljoonaan euroon vuonna 2015

Valmetin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015: Liikevaihto kasvoi 2,9 miljardiin euroon ja EBITA 182 miljoonaan euroon vuonna 2015

Valmet Oyj:n pörssitiedote 9.2.2016 klo 12:00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. Automaatio on yhdistetty Valmetin taloudellisiin tietoihin 1. huhtikuuta 2015 lähtien, jolloin Automaation osto saatettiin loppuun.

Loka-joulukuu 2015: EBITA-marginaali tavoitetasolla

 • Saadut tilaukset kasvoivat 793 miljoonaan euroon (480 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia- ja Paperit-liiketoimintalinjoilla ja pysyivät edellisen vuoden tasolla Palvelut-liiketoimintalinjalla.
  • Automaatio-liiketoimintalinja tuki saatuja tilauksia 67 miljoonalla eurolla.
  • Saadut tilaukset kolminkertaistuivat Kiinassa.
 • Liikevaihto kasvoi 854 miljoonaan euroon (777 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Palvelut- ja Paperit-liiketoimintalinjoilla ja laski Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla.
  • Automaatio-liiketoimintalinja tuki liikevaihtoa 95 miljoonalla eurolla.
 • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä oli 63 miljoonaa euroa (48 milj. euroa), ja vastaava EBITA-marginaali oli 7,3 prosenttia (6,1 %).
  • Kannattavuus parani Palvelut- ja Paperit-liiketoimintalinjojen liikevaihdon kasvusta, parantuneesta bruttokatteesta ja Automaation ostosta johtuen.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,17 euroa).
 • Kertaluonteiset erät olivat -10 miljoonaa euroa (-5 milj. euroa), josta -5 miljoonaa euroa liittyi käyttöomaisuuden arvonalentumisiin.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 64 miljoonaa euroa (30 milj. euroa).

Tammi-joulukuu 2015: Kannattavuus tavoitetasolla

 • Saadut tilaukset laskivat 2 878 miljoonaan euroon (3 071 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Palvelut-liiketoimintalinjalla, pysyivät edellisen vuoden tasolla Paperit-liiketoimintalinjalla ja laskivat Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla.
  • Automaatio-liiketoimintalinja tuki saatuja tilauksia 222 miljoonalla eurolla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa.
 • Liikevaihto kasvoi 2 928 miljoonaan euroon (2 473 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja pysyi edellisen vuoden tasolla Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla.
  • Automaatio-liiketoimintalinja tuki liikevaihtoa 229 miljoonalla eurolla.
 • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä oli 182 miljoonaa euroa (106 milj. euroa), ja vastaava EBITA-marginaali oli 6,2 prosenttia (4,3 %).
  • Kannattavuus parani Palvelut- ja Paperit-liiketoimintalinjojen liikevaihdon kasvusta, parantuneesta bruttokatteesta ja Automaation ostosta johtuen.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,31 euroa).
 • Kertaluonteiset erät olivat -26 miljoonaa euroa (-12 milj. euroa), josta -14 miljoonaa euroa liittyi Automaation ostoon ja -5 miljoonaa euroa käyttöomaisuuden arvonalentumisiin.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 78 miljoonaa euroa (236 milj. euroa).

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle maksettavaksi osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko vastaa 68 prosenttia nettotuloksesta.

Tulosohjeistus vuodelle 2016

Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2016 pysyy vuoden 2015 tasolla (2 928 milj. euroa), ja että tulos (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) vuonna 2016 kasvaa verrattuna vuoteen 2015 (182 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät

Globaalin kasvun, jonka on arvioitu olleen 3,1 prosenttia vuonna 2015, ennustetaan olevan 3,4 prosenttia vuonna 2016 ja 3,6 prosenttia vuonna 2017. Globaalin aktiviteetin elpymisen on arvioitu olevan asteittaisempaa kuin lokakuussa 2015 esitetyssä World Economic Outlook (WEO) -päivityksessä, erityisesti kehittyvillä markkinoilla ja talouksilla. Kehittyneissä talouksissa vaatimattoman ja epätasaisen elpymisen odotetaan jatkuvan tuotantoerojen kaventuessa asteittain. Kuva kehittyvistä markkinoista ja talouksista on vaihteleva, mutta useissa tapauksissa haasteellinen. Kiinan talouden hidastuminen ja tasapainottuminen, alhaisemmat hyödykehinnat ja jännitteet joillain suurilla, kehittyvillä talouksilla painavat edelleen vuosien 2016-17 kasvunäkymiä. (Kansainvälinen valuuttarahasto, IMF, 19.1.2016)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä kartonki- ja paperimarkkinoilla on parantunut hyvälle tasolle (aikaisemmin tyydyttävällä tasolla) ja energiamarkkinalla tyydyttävälle tasolle (aikaisemmin heikolla tasolla). Valmet arvioi myös, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä sellumarkkinalla on heikentynyt tyydyttävälle tasolle (aikaisemmin hyvällä tasolla).

Valmet toistaa tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palvelu-, automaatio- ja pehmopaperimarkkinalle.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Automaation osto ja kannattavuuden parantuminen vuoden 2015 tärkeimmät onnistumiset

Vuosi 2015 oli toinen vuosi Valmetille itsenäisenä yrityksenä ja menestyksekäs monella tavalla. Ostimme ja integroimme automaatioliiketoiminnan, onnistuimme parantamaan kannattavuutta ja saavuttamaan kannattavuudessa koko vuoden tavoitetason ja säilytimme asemamme maailman johtavien kestävän kehityksen yritysten joukossa toista vuotta peräkkäin. Vakaan liiketoimintamme, eli palvelu- ja automaatioliiketoiminnan, rooli on kasvanut, mikä tarjoaa meille vakautta ja näkyvyyttä. Onnistuimme vahvistamaan asemaamme paperiteollisuudessa, ja olemme nyt markkinajohtaja paperi-, kartonki- ja pehmopaperiteknologioissa.

Yksi vuoden kohokohdista oli Automaation osto. Ainutlaatuisen tarjoomamme ansiosta voimme palvella asiakkaitamme nyt paremmin kuin koskaan ja parantaa asiakkaidemme suorituskykyä. Se, että tarjoamme prosessiteknologian, automaation ja palvelut yhtenä yrityksenä erottaa meidät kilpailijoistamme.

Automaation osto on myös vahvistanut Valmetin asemaa teollisen internetin edelläkävijänä. Tällä on tärkeä rooli kehittäessämme johtajuuttamme teknologioissa ja innovaatioissa. Toinen avaintekijä on kykymme uudistua. Jatkossa tutkimus- ja kehitystyömme keskiössä ovat kehittyneiden ja kilpailukykyisten teknologioiden ja palveluiden varmistaminen, raaka-aine-, vesi- ja energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien materiaalien edistäminen.

Viime vuosina olemme tehneet kovasti töitä kannattavuustavoitteemme saavuttamiseksi. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että Valmetin kannattavuus saavutti tavoitetason vuonna 2015. Jokaisella Valmetin työntekijällä ympäri maailmaa on ollut arvokas panos tähän. Kannattavuuden merkittävä parantuminen melko lyhyellä aikavälillä on vaatinut paljon tiimityötä, sitoutumista ja määrätietoisuutta.

Avainluvut*

Milj. euroa Q4/2015 Q4/2014 Muutos 2015 2014 Muutos
Saadut tilaukset 793 480 65 % 2 878 3 071 -6 %
Tilauskanta** 2 074 1 998 4 % 2 074 1 998 4 %
Liikevaihto 854 777 10 % 2 928 2 473 18 %
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 63 48 31 % 182 106 73 %
% liikevaihdosta 7,3 % 6,1 %   6,2 % 4,3 %  
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 52 43 22 % 157 94 67 %
% liikevaihdosta 6,1 % 5,5 %   5,3 % 3,8 %  
Liikevoitto (EBIT) 41 38 11 % 120 72 65 %
% liikevaihdosta 4,9 % 4,8 %   4,1 % 2,9 %  
Tulos ennen veroja 37 36 2 % 108 67 61 %
Tulos 28 25 10 % 78 46 69 %
Tulos per osake, euroa 0,18 0,17 9 % 0,51 0,31 67 %
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,18 0,17 9 % 0,51 0,31 67 %
Oma pääoma per osake, euroa 5,70 5,36 6 % 5,70 5,36 6 %
Osinko per osake, euroa       0,35*** 0,25 40 %
Liiketoiminnan rahavirta 64 30 >100 % 78 236 -67 %
Rahavirta investointien jälkeen 51 15 >100 % -287 194  
Oman pääoman tuotto (ROE)       9 % 6 %  
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja       12 % 9 %  

* Avainlukujen laskentakaavat on esitelty tilinpäätöstiedotteen 2015 taulukko-osassa.
** Kauden lopussa.
*** Hallituksen ehdotus.

Omavaraisuus- ja nettovelkaantuneisuusaste 31.12.2015 31.12.2014     30.9.2015
Omavaraisuusaste kauden lopussa 36 % 42 %     35 %
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa 21 % -21 %     28 %

Saadut tilaukset, milj. euroa Q4/2015 Q4/2014 Muutos 2015 2014 Muutos
Palvelut 267 273 -2 % 1 119 1 055 6 %
Automaatio 67 - - 222 - -
Sellu ja energia  261 66 >100 % 864 1 344 -36 %
Paperit 199 142 40 % 673 671 0 %
Yhteensä 793 480 65 % 2 878 3 071 -6 %

Tilauskanta, milj. euroa 31.12.2015 31.12.2014 Muutos   30.9.2015
Yhteensä 2 074 1 998 4 %   2 117

Liikevaihto, milj. euroa Q4/2015 Q4/2014 Muutos 2015 2014 Muutos
Palvelut 314 278 13 % 1 128 989 14 %
Automaatio 95 - - 229 - -
Sellu ja energia  245 312 -22 % 913 956 -5 %
Paperit 200 186 8 % 659 528 25 %
Yhteensä 854 777 10 % 2 928 2 473 18 %

Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle tiistaina 9.2.2016 klo 14.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 13.55 Suomen aikaa, numeroon 09-2319 4487. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen konferenssipuhelun ID-numero: 25632403.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.

Tilaisuutta voi myös seurata Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

Lisätietoja antaa:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0007
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0031

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 2,9 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir