Valmetin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016: Saadut tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat

Valmet Oyj:n pörssitiedote 27.4.2016 klo 12:00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. Automaatio on yhdistetty Valmetin taloudellisiin tietoihin 1. huhtikuuta 2015 lähtien, jolloin Automaation osto saatettiin loppuun.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antamaan vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevaan uuteen ohjeistukseen liittyen Valmet on päättänyt korvata tunnusluvun "EBITA ennen kertaluonteisia eriä" tunnusluvulla "vertailukelpoinen EBITA". Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien eli aikaisemmin kertaluonteisiksi kutsuttujen erien sisältö pysyy samana, ja näin ollen "vertailukelpoinen EBITA" vastaa aiemmin julkaistua tunnuslukua "EBITA ennen kertaluonteisia eriä". Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuvat tuotoista ja kuluista, jotka syntyvät Valmetin kapasiteettia muuttavien toimien seurauksena tai varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomista eristä. Valmet julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen varsinaisen liiketoiminnan kehitystä ja parantaakseen raportointikausien vertailtavuutta.

Tammi-maaliskuu 2016: Saadut tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat

 • Saadut tilaukset kasvoivat 803 miljoonaan euroon (580 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia-, Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla.
  • Automaatio-liiketoimintalinja tuki saatuja tilauksia 66 miljoonalla eurolla.
  • Saadut tilaukset yli kaksinkertaistuivat EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja Etelä-Amerikassa.
 • Liikevaihto kasvoi 652 miljoonaan euroon (561 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja laski Sellu ja energia  -liiketoimintalinjalla.
  • Automaatio-liiketoimintalinja tuki liikevaihtoa 58 miljoonalla eurolla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 31 miljoonaa euroa (19 milj. euroa), ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 4,8 prosenttia (3,5 %).
  • Kannattavuus parani Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjojen liikevaihdon kasvusta, parantuneesta bruttokatteesta ja Automaation ostosta johtuen.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,05 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -2 miljoonaa euroa (0 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 3 miljoonaa euroa (-20 milj. euroa).

Valmet toistaa tulosohjeistuksensa vuodelle 2016

Valmet toistaa 9.2.2016 annetun tulosohjeistuksensa, jonka mukaan Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2016 pysyy vuoden 2015 tasolla (2 928 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2016 kasvaa verrattuna vuoteen 2015 (182 milj. euroa).

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antamaan uuteen ohjeistukseen liittyen Valmet on päättänyt korvata tunnusluvun "EBITA ennen kertaluonteisia eriä" tunnusluvulla "vertailukelpoinen EBITA". Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien eli aikaisemmin kertaluonteisiksi kutsuttujen erien sisältö pysyy samana, ja näin ollen "vertailukelpoinen EBITA" vastaa aiemmin julkaistua tunnuslukua "EBITA ennen kertaluonteisia eriä" (182 miljoonaa euroa vuonna 2015). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuvat tuotoista ja kuluista, jotka syntyvät Valmetin kapasiteettia muuttavien toimien seurauksena tai varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomista eristä.

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät

Lähtökohtainen arvio globaalille kasvulle vuonna 2016 on vaatimaton 3,2 prosenttia eli suunnilleen sama kuin viime vuonna ja 0,2 prosenttiyksikköä matalampi kuin tammikuussa 2016 esitetyssä World Economic Outlook -päivityksessä. Noususuhdanteen ennustetaan vahvistuvan vuodesta 2017 eteenpäin kehittyvien markkinoiden ja talouksien tukemina, kun rasittuneiden talouksien olosuhteet alkavat vähittäin normalisoitua. Epävarmuus on kuitenkin kasvanut, ja riskit heikommista kasvuskenaarioista tulevat todellisemmaksi. Hauras suhdanne lisää kiireellisyyttä laajapohjaiselle poliittiselle vastineelle kasvun aikaansaamiseksi ja haavoittuvuuksien hallitsemiseksi. (Kansainvälinen valuuttarahasto, IMF, 12.4.2016)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän kartongille ja paperille sekä tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palveluille, automaatiolle, sellulle, energialle ja pehmopaperille.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Vahva alku vuodelle saatujen tilausten, liikevaihdon ja kannattavuuden kasvun myötä

Valmetin vuosi 2016 alkoi vahvasti saatujen tilausten, liikevaihdon ja kannattavuuden kasvun myötä. Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia-, Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla. Seurauksena sekä asiakasaktiviteetista että hyvästä työstä kaikkialla organisaatiossa, saatujen tilausten kehityksen trendi on ollut nouseva kaikilla liiketoimintalinjoilla. Palvelut-liiketoimintalinjan saadut tilaukset olivat kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla. Kannattavuus parani vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen.

Automaatio on ollut osa Valmetia nyt kokonaisen vuoden, ja olen hyvin tyytyväinen kehitykseen. Yhteenvetona vuodesta Automaation näkökulmasta, integraatio oli menestys. Sekä asiakkaat että työntekijät ovat tyytyväisiä ja energisiä, lanseerasimme uusia automaatiotuotteita vuoden aikana, vahvistimme Valmetin asemaa teollisessa internetissä, ja taloudellisesti voimme olla tyytyväisiä Automaatio-liiketoimintalinjan kehitykseen. Lisäksi neljä liiketoimintalinjaamme ovat löytäneet hyvän ja edelleen kehittyvän tavan toimia asiakasrajapinnassa sekä tuoda hyötyjä ainutlaatuisesta ja markkinoiden laajimmasta tarjoomastamme asiakkaillemme.

Avainluvut*

Milj. euroa Q1/2016 Q1/2015 Muutos 2015
Saadut tilaukset 803 580 38 % 2 878
Tilauskanta** 2 207 2 064 7 % 2 074
Liikevaihto 652 561 16 % 2 928
Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) 31 19 61 % 182
% liikevaihdosta 4,8 % 3,5 %   6,2 %
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 30 19 56 % 157
% liikevaihdosta 4,6 % 3,4 %   5,3 %
Liikevoitto (EBIT) 19 13 43 % 120
% liikevaihdosta 2,9 % 2,4 %   4,1 %
Tulos ennen veroja 17 11 46 % 108
Tulos 12 8 46 % 78
Tulos per osake, euroa 0,08 0,05 43 % 0,51
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,08 0,05 43 % 0,51
Oma pääoma per osake, euroa 5,38 5,26 2 % 5,70
Liiketoiminnan rahavirta 3 -20   78
Rahavirta investointien jälkeen -8 -30 -74 % -287
Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu) 6 % 4 %   9 %
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu) 7 % 6 %   12 %

* Avainlukujen laskentakaavat on esitelty tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksen sivulla 34.
** Kauden lopussa.

Omavaraisuus- ja nettovelkaantuneisuusaste 31.3.2016 31.3.2015   31.12.2015
Omavaraisuusaste kauden lopussa 35 % 34 %   36 %
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa 24 % -17 %   21 %

Saadut tilaukset, milj. euroa Q1/2016 Q1/2015 Muutos 2015
Palvelut 313 293 7 % 1 119
Automaatio 66 - - 222
Sellu ja energia  238 138 72 % 864
Paperit 186 149 25 % 673
Yhteensä 803 580 38 % 2 878

Tilauskanta, milj. euroa 31.3.2016 31.3.2015 Muutos 31.12.2015
Yhteensä 2 207 2 064 7 % 2 074

Liikevaihto, milj. euroa Q1/2016 Q1/2015 Muutos 2015
Palvelut 257 242 6 % 1 128
Automaatio 58 - - 229
Sellu ja energia  181 222 -18 % 913
Paperit 157 97 62 % 659
Yhteensä 652 561 16 % 2 928

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle keskiviikkona 27.4.2016 klo 14.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 13.55 Suomen aikaa, numeroon 09 2319 4487. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen konferenssipuhelun ID-numero: 82571086.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.

Tilaisuutta voi myös seurata Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

Lisätietoja antaa:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0007
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0031

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 2,9 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir