Valmetin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2014: Kannattavuus tavoitetasolla kaudella Q4/2014 - hyvät saadut tilaukset Palvelut-liiketoimintalinjalla

Valmet Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 12.00

Valmet on toiminut erillisenä juridisena konsernina 31.12.2013 lähtien. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot vuodelle 2014 sekä tase 31.12.2013 perustuvat toteutuneisiin lukuihin. Tuloslaskelma ja kassavirtalaskelma vuodelle 2013 ja kaikki muut vertailuluvut perustuvat carve-out-lukuihin. Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Loka-joulukuu 2014: Kannattavuus tavoitetasolla

 • Saadut tilaukset kasvoivat 12 prosenttia ja olivat 480 miljoonaa euroa (428 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Paperit- sekä Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja laskivat Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla.
 • Liikevaihto kasvoi 17 prosenttia 777 miljoonaan euroon (666 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Sellu ja energia- sekä Paperit-liiketoimintalinjoilla ja säilyi edellisen vuoden tasolla Palvelut-liiketoimintalinjalla.
 • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä oli 48 miljoonaa euroa (-25 milj. euroa), ja vastaava EBITA-marginaali oli 6,1 prosenttia (-3,7 %).
  • EBITA-marginaali saavutti 6-9 prosentin tavoitetason kaudella Q4/2014.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (-0,41 euroa).

 • Kertaluonteiset erät olivat -5 miljoonaa euroa (-34 milj. euroa).

 • Liiketoiminnan rahavirta oli 30 miljoonaa euroa (-38 milj. euroa).

Tammi-joulukuu 2014: EBITA lähes kaksinkertaistui

 • Saadut tilaukset kasvoivat 41 prosenttia ja olivat 3 071 miljoonaa euroa (2 182 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia- sekä Paperit-liiketoimintalinjoilla ja säilyivät edellisen vuoden tasolla Palvelut-liiketoimintalinjalla.
 • Liikevaihto laski 5 prosenttia 2 473 miljoonaan euroon (2 613 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla, säilyi edellisen vuoden tasolla Palvelut-liiketoimintalinjalla ja laski Paperit-liiketoimintalinjalla.
 • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä oli 106 miljoonaa euroa (54 milj. euroa) ja vastaava EBITA-marginaali oli 4,3 prosenttia (2,1 %).
  • Kannattavuus on parantunut vuoden 2014 jokaisella neljänneksellä.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (-0,42 euroa).

 • Kertaluonteiset erät olivat -12 miljoonaa euroa (-86 milj. euroa).

 • Liiketoiminnan rahavirta oli 236 miljoonaa euroa (-43 milj. euroa).

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle maksettavaksi osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko vastaa 81 prosenttia nettotuloksesta.

Tulosohjeistus vuodelle 2015

Valmet arvioi, että huomioiden Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan oston, liikevaihto vuonna 2015 kasvaa verrattuna vuoteen 2014 (2 473 milj. euroa), ja että tulos (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) vuonna 2015 kasvaa verrattuna vuoteen 2014 (106 milj. euroa).

Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan oston toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät

Vuosien 2015-2016 globaalin talouskasvun on ennustettu olevan 3,5 ja 3,7 prosenttia, joita on muutettu alaspäin 0,3 prosenttia suhteessa maailman talousnäkymiin (World Economic Outlook) lokakuussa 2014. Muutokset heijastavat Kiinan, Venäjän, euro-alueen ja Japanin näkymien uudelleen arviointia sekä joidenkin suurien öljynvientitalouksien heikompaa aktiviteettia, joka johtuu öljyn hinnan jyrkästä pudotuksesta. Yhdysvallat on ainut suuri talous, jonka kasvuodotuksia on nostettu. Globaalin kasvun riskien jakautuminen on paremmin tasapainossa kuin lokakuussa. Suurin riski ennakoitua vahvemmasta kehityksestä on matalasta öljyn hinnasta johtuva voimakkaampi piristysruiske, vaikka öljyn ylitarjonnan jatkuvuus on epävarmaa. Riskit ennakoitua heikommasta kehityksestä liittyvät globaalien finanssimarkkinoiden mielialaan ja volatiliteettiin, erityisesti kehittyvissä markkinatalouksissa, joissa matalammat öljyn hinnat ovat tuoneet esiin öljynvientitalouksien ulkoisia heikkouksia ja heikkouksia taseessa. Stagnaatio ja matala inflaatio ovat edelleen huolenaiheita euro-alueella ja Japanissa. (Kansainvälinen valuuttarahasto, IMF, 20.1.2015)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet toistaa 31.7.2014 annetun lyhyen aikavälin markkinanäkymän. Valmet arvioi kartonki ja paperi -markkinan aktiviteetin pysyvän hyvällä tasolla. Palvelut-, sellu-, energia- sekä pehmopaperimarkkinoiden aktiviteetin arvioidaan pysyvän tyydyttävänä.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Hyvä ensimmäinen vuosi itsenäisenä yrityksenä

Valmetin ensimmäinen vuosi itsenäisenä yrityksenä oli hyvä. Vaikka fokus oli vahvasti kannattavuuden parantamisessa, olimme myös menestyksekkäitä saatujen tilausten osalta. Saimme vuoden 2014 aikana yli 3 miljardin euron arvosta tilauksia, mikä selvästi osoittaa, että asiakkaat arvostavat ja luottavat Valmetiin, ja että meillä on taitoa ja teknologiaa asiakkaidemme menestyksen edistämiseksi. Oli myös ilahduttavaa huomata kasvua Palvelut-liiketoimintalinjan saaduissa tilauksissa vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kaiken kaikkiaan Valmetin tilauskanta on nyt noin 2 miljardia euroa, mikä antaa meillä hyvän lähtökohdan vuodelle 2015.

Valmet on onnistunut parantamaan kannattavuuttaan vuoden 2014 jokaisella vuosineljänneksellä, ja EBITA lähes kaksinkertaistui vuoden 2014 aikana. Kovan työmme kohokohta oli vuoden 2014 viimeinen neljännes, jolloin kannattavuus saavutti tavoitetason. Tämä on tulosta erinomaisesta ja päämäärätietoisesta työstä, jota jokainen Valmetin työntekijä ympäri maailman jokaisella tuotantolaitoksella ja toimipaikalla tekee. Tavattuani Valmetin työntekijöitä ympäri maailmaa, olen ollut hämmästynyt siitä määrätietoisuudesta ja energiasta, jota jokainen on osoittanut tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tästä syystä haluan kiittää kaikkia Valmetin työntekijöitä kaikista ponnisteluista vuoden 2014 aikana. Työmme kannattavuuden eteen ei kuitenkaan pääty tähän. Meillä on yhä potentiaalia parantaa kannattavuutta vähentämällä hankinta- ja laatukustannuksia, tekemällä toimenpiteitä, jotka tähtäävät projektien ja palvelujen katteiden parantamiseen, jatkamalla kustannuskilpailukyvyn parantamista ja parantamalla tuotteiden kustannuskilpailukykyä bruttomarginaalin kasvattamiseksi.

Ensimmäisen hyvän vuoden jälkeen itsenäisenä yhtiönä olen innoissani vuodesta 2015. Meillä on paremmat lähtökohdat vuodelle 2015 verrattuna tilanteeseen vuosi sitten, ja lisäksi Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan osto auttaa tekemään Valmetista jopa entistä vahvemman. Yritysoston kautta Valmetista tulee teknologia- ja palveluyritys, jolla on kattava automaatiotarjonta, ja yritysosto auttaa Valmetia lisäämään liiketoiminnan tasaisuutta ja kannattavuutta.

Avainluvut*

  Q4/2014 Q4/2013 Muutos 2014 2013 Muutos
Milj. euroa   Carve-out     Carve-out  
Saadut tilaukset 480 428 12 % 3 071 2 182 41 %
Tilauskanta** 1 998 1 398 43 % 1 998 1 398 43 %
Liikevaihto 777 666 17 % 2 473 2 613 -5 %
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 48   -25     106 54 94 %
% liikevaihdosta 6,1 % -3,7 %   4,3 % 2,1 %  
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 43 -59   94 -32  
% liikevaihdosta 5,5 % -8,9 %   3,8 % -1,2 %  
Liikevoitto (EBIT) 38 -66   72   -59    
% liikevaihdosta 4,8 % -9,9 %   2,9 % -2,2 %  
Tulos ennen veroja 36 -63   67 -64  
Tulos 25 -61   46 -62  
Tulos per osake, euroa 0,17 -0,41***   0,31 -0,42***  
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,17 -0,41***   0,31 -0,42***  
Oma pääoma per osake, euroa 5,36 5,39   5,36 5,39 -1 %
Osinko per osake, euroa       0,25**** 0,15 67 %
Liiketoiminnan rahavirta 30 -38   236 -43  
Rahavirta investointien jälkeen 15 -48   194 -97  
Oman pääoman tuotto (ROE)       6 % -7 %*****  
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja       9 % -4 %  

* Konsernilukuja: avainlukujen laskentakaavat on esitelty Tilinpäätöstiedotteen 2014 taulukko-osassa.
** Kauden lopussa.
*** Osakekohtainen tulos vertailukaudelle on laskettu jakautumisen voimaantulon mukaista osakemäärää käyttäen.
**** Hallituksen ehdotus.
***** Tunnuslukujen laskennassa on tehty 468 miljoonan euron oikaisu taseen riviltä 'Pitkäaikaiset lainat, Metso-konserni' riville 'oma pääoma' heijastamaan Metso Svenska AB:n pitkäaikaisesta lainasta Metsolle tammikuussa 2013 omaksi pääomaksi konvertoitua
osuutta.

Omavaraisuus- ja nettovelkaantuneisuusaste     31.12.2014 31.12.2013
Omavaraisuusaste kauden lopussa     42 % 41 %
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa     -21 % 0 %

  Q4/2014 Q4/2013 Muutos 2014 2013 Muutos
Saadut tilaukset, milj. euroa   Carve-out     Carve-out  
Palvelut 273 233 17 % 1 055 1 035 2 %
Sellu ja energia 66 102 -35 % 1 344 680 98 %
Paperit 142 93 52 % 671 467 43 %
Yhteensä 480 428 12 % 3 071 2 182 41 %

        31.12.2014 31.12.2013 Muutos
Tilauskanta, milj. euroa         Carve-out  
Yhteensä       1 998 1 398 43 %

  Q4/2014 Q4/2013 Muutos 2014 2013 Muutos
Liikevaihto, milj. euroa   Carve-out     Carve-out  
Palvelut 278 274 2 % 989 1 032 -4 %
Sellu ja energia 312 240 30 % 956 907 5 %
Paperit 186 152 22 % 528 674 -22 %
Yhteensä 777 666 17 % 2 473 2 613 -5 %

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 6.2.2015 klo 14.00 Suomen aikaa Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, Espoo. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös suorana webcast-lähetyksenä Valmetin verkkosivuilla osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 13.55 Suomen aikaa, numeroon 09-2319 4487. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen konferenssipuhelun ID-numero: 70698278.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.

Lisätietoja antaa:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet Oyj, 010 672 0007
Markku Honkasalo, talousjohtaja, Valmet Oyj, 010 672 0008

VALMET OYJ

Markku Honkasalo
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden palvelu- ja teknologiatoimittaja. 10 500 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir