Valmetin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015: Vahvaa kehitystä saaduissa tilauksissa Kiinassa - kannattavuus tavoitetasolla kaudella Q3/2015

Valmet Oyj:n pörssitiedote 28.10.2015 klo 12:00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. Automaatio on yhdistetty Valmetin taloudellisiin tietoihin 1. huhtikuuta 2015 lähtien, jolloin Automaation osto saatettiin loppuun.


Heinä-syyskuu 2015: Saadut tilaukset kasvoivat - vakaata kehitystä Automaatio-liiketoimintalinjalla

 • Saadut tilaukset kasvoivat 725 miljoonaan euroon (466 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia- sekä Paperit-liiketoimintalinjoilla ja säilyivät edellisen vuoden tasolla Palvelut-liiketoimintalinjalla.
  • Automaatio-liiketoimintalinja tuki saatuja tilauksia 70 miljoonalla eurolla.
  • Saadut tilaukset yli kaksinkertaistuivat Kiinassa.
 • Liikevaihto kasvoi 734 miljoonaan euroon (590 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja laski Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla.
  • Automaatio-liiketoimintalinja tuki liikevaihtoa 66 miljoonalla eurolla.
 • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä oli 47 miljoonaa euroa (32 milj. euroa), ja vastaava EBITA-marginaali oli 6,4 prosenttia (5,5 %).
  • Kannattavuus parani korkeammasta liikevaihdosta, parantuneesta bruttokatteesta ja Automaation ostosta johtuen.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,11 euroa).
 • Kertaluonteiset erät olivat -4 miljoonaa euroa (-1 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 16 miljoonaa euroa (117 milj. euroa).

Tammi-syyskuu 2015: EBITA yli kaksinkertaistui

 • Saadut tilaukset laskivat 2 085 miljoonaan euroon (2 590 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Palvelut-liiketoimintalinjalla ja laskivat Sellu ja energia- sekä Paperit-liiketoimintalinjoilla.
  • Automaatio-liiketoimintalinja tuki saatuja tilauksia 156 miljoonalla eurolla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa.
 • Liikevaihto kasvoi 2 074 miljoonaan euroon (1 697 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja säilyi edellisen vuoden tasolla Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla.
  • Automaatio-liiketoimintalinja tuki liikevaihtoa 134 miljoonalla eurolla.
 • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä oli 120 miljoonaa euroa (58 milj. euroa), ja vastaava EBITA-marginaali oli 5,8 prosenttia (3,4 %).
  • Kannattavuus parani korkeammasta liikevaihdosta, parantuneesta bruttokatteesta ja Automaation ostosta johtuen.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,14 euroa).
 • Kertaluonteiset erät olivat -16 miljoonaa euroa (-7 milj. euroa), josta Automaation ostoon liittyvät kustannukset olivat noin 12 miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 14 miljoonaa euroa (206 milj. euroa).

Valmet toistaa tulosohjeistuksensa vuodelle 2015

Valmet toistaa 6.2.2015 annetun tulosohjeistuksensa, jonka mukaan Valmet arvioi, että huomioiden Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan oston, liikevaihto vuonna 2015 kasvaa verrattuna vuoteen 2014 (2 473 milj. euroa), ja että tulos (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) vuonna 2015 kasvaa verrattuna vuoteen 2014 (106 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät

Globaalin kasvun on ennustettu olevan 3,1 prosenttia vuonna 2015, eli 0,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2014 ja 0,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin heinäkuussa 2015 esitetyn World Economic Outlook (WEO) -päivityksen ennusteissa. Näkymät keskeisimmille maille ja alueille ovat yhä epätasaisia. Suhteessa viime vuoteen, kehittyneiden talouksien elpymisen odotetaan hieman nopeutuvan, kun taas kehittyvien markkinoiden ja talouksien aktiviteetin ennustetaan olevan hidasta viidettä peräkkäistä vuotta. Tämä heijastaa ensisijaisesti heikompia näkymiä joillekin suurille, kehittyville markkinatalouksille ja öljynviejämaille. (Kansainvälinen valuuttarahasto, IMF, 28.9.2015)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä kartonki- ja paperimarkkinoilla on laskenut tyydyttävälle tasolle (aikaisemmin hyvällä tasolla).

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän sellumarkkinalle, tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palvelu-, automaatio-, ja pehmopaperimarkkinalle, sekä heikon lyhyen aikavälin markkinanäkymän energiamarkkinalle.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Kannattavuus tavoitetasolla toisena peräkkäisenä vuosineljänneksenä

Olemme työskennelleet kovasti parantaaksemme kannattavuuttamme ja saavuttaaksemme EBITA-marginaalitavoitteemme. Vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä saavutimme tämän tavoitteen - toisena peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Viimeisten neljän vuosineljänneksen aikana olemme olleet tavoitetasolla kolmena vuosineljänneksenä.

Automaatioliiketoiminnan integraatio on ollut menestys. Liiketoiminnan oston loppuunsaattamisesta on nyt kuusi kuukautta, ja saan yhä paljon positiivista palautetta sekä asiakkailta että työntekijöiltä. Yhdistämällä prosessiosaamisen, palvelut ja automaation voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin. Liiketoiminnan oston seurauksena Valmetin vakaus ja kannattavuus ovat parantuneet. Vakaan liiketoiminnan, eli automaatio- ja palveluliiketoiminnan, osuus liikevaihdosta oli noin puolet kolmannella vuosineljänneksellä.

Maantieteellisestä näkökulmasta katsottuna Valmetin saadut tilaukset kehittyivät erityisen hyvin Kiinassa. Kolmannella vuosineljänneksellä saadut tilaukset kasvoivat myös Pohjois-Amerikassa ja EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka). Tasapainoinen maantieteellinen jakautuminen kasvattaa koko liiketoiminnan vakautta.

Valmet kehittää jatkossakin uusia kehittyneitä ja kilpailukykyisiä teknologioita ja palveluita. Hyviä esimerkkejä tutkimus- ja kehitysprosessin tuloksista ovat OptiConcept M- kartonki- ja paperikone ja Advantage NTT -pehmopaperikone. Kummatkin koneet tarjoavat asiakkaille kustannustehokkaan, energiatehokkaan ja joustavan tavan tuottaa korkealaatuisia tuotteita merkittävin raaka-ainesäästöin. Koneet on otettu hyvin vastaan markkinoilla - Valmet on tähän mennessä myynyt yhteensä kymmenen OptiConcept M -konetta ja viisi Advantage NTT -pehmopaperikonetta.

Avainluvut*

Milj. euroa Q3/2015 Q3/2014 Muutos Q1-Q3/
2015
Q1-Q3/
2014
Muutos
Saadut tilaukset 725 466 56 % 2 085 2 590 -19 %
Tilauskanta** 2 117 2 312 -8 % 2 117 2 312 -8 %
Liikevaihto 734 590 25 % 2 074 1 697 22 %
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 47 32 45 % 120 58 >100 %
% liikevaihdosta 6,4 % 5,5 %   5,8 % 3,4 %  
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 43 31 37 % 104 51 >100 %
% liikevaihdosta 5,9 % 5,3 %   5,0 % 3,0 %  
Liikevoitto (EBIT) 33 26 25 % 78 35 >100 %
% liikevaihdosta 4,4 % 4,4 %   3,8 % 2,1 %  
Tulos ennen veroja 29 24 21 % 71 31 >100 %
Tulos 21 16 27 % 50 21 >100 %
Tulos per osake, euroa 0,14 0,11 25 % 0,33 0,14 >100 %
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,14 0,11 25 % 0,33 0,14 >100 %
Oma pääoma per osake, euroa 5,40 5,32 2 % 5,40 5,32 2 %
Liiketoiminnan rahavirta 16 117 -86 % 14 206 -93 %
Rahavirta investointien jälkeen 13 107 -87 % -338 179  
Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu)       8 % 3 %  
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu)       11 % 6 %  

*Avainlukujen laskentakaavat on esitelty Osavuosikatsauksen tammi-syyskuu 2015 taulukko-osassa.
**Kauden lopussa.

Omavaraisuus- ja nettovelkaantuneisuusaste 30.9.2015 30.9.2014     30.6.2015
Omavaraisuusaste kauden lopussa 35 % 41 %     35 %
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa 28 % -20 %     29 %

Saadut tilaukset, milj. euroa Q3/2015 Q3/2014 Muutos Q1-Q3/
2015
Q1-Q3/
2014
Muutos
Palvelut 252 242 4 % 852 782 9 %
Automaatio 70 - - 156 - -
Sellu ja energia  206 96 >100 % 603 1 279 -53 %
Paperit 197 128 54 % 474 530 -10 %
Yhteensä 725 466 56 % 2 085 2 590 -19 %

Tilauskanta, milj. euroa 30.9.2015 30.9.2014 Muutos   30.6.2015
Yhteensä 2 117 2 312 -8 %   2 208

Liikevaihto, milj. euroa Q3/2015 Q3/2014 Muutos Q1-Q3/
2015
Q1-Q3/
2014
Muutos
Palvelut 268 235 14 % 814 711 14 %
Automaatio 66 - - 134 - -
Sellu ja energia  215 234 -8 % 668 644 4 %
Paperit 185 120 54 % 459 342 34 %
Yhteensä 734 590 25 % 2 074 1 697 22 %

Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle keskiviikkona 28.10.2015 klo 14.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 13.55 Suomen aikaa, numeroon 09-2319 4487. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen konferenssipuhelun ID-numero: 53459057.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.

Tilaisuutta voi myös seurata Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

Lisätietoja antaa:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0007
Markku Honkasalo, talousjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0008

VALMET

Markku Honkasalo
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistyksellisiin automaatioratkaisuihin sisältyvät niin yksittäiset mittaukset kuin koko tehtaan kattavat avaimet käteen automaatioprojektit.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir