Valmetin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014: Vahva kehitys saaduissa tilauksissa jatkui - kannattavuuden parantaminen etenee suunnitelman mukaisesti

Valmet Oyj:n pörssitiedote 31.7.2014 klo 15.00

Valmet on toiminut erillisenä juridisena konsernina 31.12.2013 lähtien. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt taloudelliset tiedot perustuvat itsenäisen konsernin toteutuneisiin lukuihin jakautumisen voimaantulopäivästä lähtien sekä carve-out taloudellisiin tietoihin jakautumisen voimaantuloa edeltävältä ajanjaksolta. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt carve-out taloudelliset tiedot kuvaavat niiden yhtiöiden tulosta ja taloudellista asemaa, jotka aikaisemmin muodostivat Metso-konsernin Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentin. Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Huhti-kesäkuu 2014: Kannattavuus parantui toisella vuosineljänneksellä

 • Saadut tilaukset olivat 1 023 miljoonaa euroa (861 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia- sekä Paperit-liiketoimintalinjoilla.
 • Liikevaihto laski 18 prosenttia 588 miljoonaan euroon (714 milj. euroa).
  • Liikevaihto pysyi kauden Q2/2013 tasolla Palvelut- ja Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla ja laski Paperit-liiketoimintalinjalla.
 • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä oli 22 miljoonaa euroa (22 milj. euroa) ja vastaava EBITA-marginaali oli 3,7 prosenttia (3,1 %).
  • Kannattavuus parantui verrattuna sekä kauteen Q2/2013 että kauteen Q1/2014.
  • Säästöohjelman vaikutukset ovat täysimääräisesti näkyvissä myynnin ja hallinnon yleiskustannuksissa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,01 euroa).
 • Kertaluonteiset erät olivat 0 miljoonaa euroa (-11 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 46 miljoonaa euroa (-12 milj. euroa).

Tammi-kesäkuu 2014: Vahvaa kehitystä saaduissa tilauksissa

 • Saadut tilaukset olivat 2 124 miljoonaa euroa (1 372 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia- sekä Paperit-liiketoimintalinjoilla.
 • Liikevaihto laski 18 prosenttia 1 107 miljoonaan euroon (1 345 milj. euroa).
  • Liikevaihto laski projektiliiketoiminnassa ja säilyi edellisen vuoden tasolla palveluliiketoiminnassa.
 • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä oli 26 miljoonaa euroa (48 milj. euroa) ja vastaava EBITA-marginaali oli 2,3 prosenttia (3,4 %).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,09 euroa).
 • Kertaluonteiset erät olivat -6 miljoonaa euroa (-11 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 89 miljoonaa euroa (-17 milj. euroa).

Valmet toistaa tulosohjeistuksensa vuodelle 2014

Valmet toistaa 6.2.2014 annetun tulosohjeistuksensa, jonka mukaan Valmet arvioi, että vuonna 2014 liikevaihto laskee vuoden 2013 tasosta ja tulos (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) nousee verrattuna vuoteen 2013.

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät

Maailmantalouden kasvuennustetta on alennettu vuoden 2014 osalta 0,3 prosenttia 3,4 prosenttiin, mikä heijastaa sekä heikkoa ensimmäistä vuosineljännestä, erityisesti Yhdysvalloissa, että useiden kehittyvien markkinoiden vähemmän optimistisia näkymiä. Joidenkin kehittyneiden talouksien ensi vuodelle odotetun paremman kasvun myötä maailmantalouden kasvuennuste vuodelle 2015 säilyy 4 prosentissa. (Kansainvälinen valuuttarahasto, IMF, 24.7.2014)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Perustuen Valmetin parantuneeseen, sopeutettuun kapasiteetin käyttöasteeseen sekä odotuksiin asiakasaktiviteetista, lyhyen aikavälin markkinanäkymä on kartongin ja paperin osalta parantunut hyvälle tasolle (aiemmin tyydyttävällä tasolla).

Valmet toistaa 6.2.2014 annetun lyhyen aikavälin markkinanäkymän palveluiden, sellun, energian ja pehmopaperin osalta ja arvioi niiden lyhyen aikavälin markkinanäkymien pysyvän tyydyttävänä.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Painopiste edelleen kannattavuuden parantamisessa

Vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä piristynyt asiakasaktiviteetti jatkui samalla tasolla myös toisella vuosineljänneksellä. Vuoden 2014 ensimmäisen puoliskon aikana olemme saaneet lähes yhtä paljon tilauksia kuin koko vuonna 2013. Muutaman suuremman tilauksen lisäksi olemme edelleen saaneet tilauksia eri asiakasteollisuuksilta sekä maantieteellisiltä alueilta. Varsinkin Paperit-liiketoimintalinjan ja energialiiketoiminnan saadut tilaukset nousivat vahvasti toisella vuosineljänneksellä selluliiketoiminnan tilausten jatkaessa hyvällä tasolla. Palvelut-liiketoimintalinjan kehitys oli vakaata toisella vuosineljänneksellä.

Kannattavuutemme parani toisella vuosineljänneksellä sekä verrattuna kauteen Q2/2013 että vuoden 2014 ensimmäiseen vuosineljännekseen. Olemme edistyneet hyvin vuonna 2013 käynnistetyssä säästöohjelmassamme, ja sen vaikutukset ovat täysimääräisesti näkyvissä myynnin ja hallinnon yleiskustannuksissa. Kannattavuus on kuitenkin edelleen alle tavoitetasomme, joten Valmetin painopiste on edelleen kannattavuuden parantamisessa. Kustannussäästöohjelman läpiviemisen lisäksi panostamme myös prosessien parantamiseen, esimerkiksi vähennämme laatukustannuksia sekä säästämme hankinnoissa, päästäksemme tavoitetasollemme. Vahvempi tilauskanta yhdistettynä toteutettuihin kustannussäästötoimiin antaa meille hyvän lähtökohdan loppuvuodelle 2014.

Olemme nostaneet lyhyen aikavälin markkinanäkymän kartongin ja paperin osalta hyvälle tasolle. Tämä perustuu odotuksiimme asiakasaktiviteetista sekä parantuneeseen, sopeutettuun kapasiteetin käyttöasteeseemme.

Avainluvut*

Q2/2014 Q2/2013 Muutos Q1-Q2/
2014
Q1-Q2/
2013
Muutos
Milj. euroa Carve-out Carve-out
Saadut tilaukset 1 023 861 19 % 2 124 1 372 55 %
Tilauskanta** 2 406 1 883 28 % 2 406 1 883 28 %
Liikevaihto 588 714 -18 % 1 107 1 345 -18 %
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 22 22 -3 % 26 48 -47 %
% liikevaihdosta 3,7 % 3,1 % 2,3 % 3,4 %
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 22 12 87 % 20 38 -48 %
% liikevaihdosta 3,7 % 1,6 % 1,8 % 2,8 %
Liikevoitto (EBIT) 16 5 >100 % 9 24 -63 %
% liikevaihdosta 2,8 % 0,7 % 0,8 % 1,8 %
Tulos ennen veroja 16 3 >100 % 7 21 -67 %
Tulos 11 2 >100 % 5 14 -68 %
Tulos per osake, euroa 0,07 0,012 >100 % 0,03 0,09*** -67 %
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,07 0,012 >100 % 0,03 0,09*** -67 %
Oma pääoma per osake, euroa 5,19 5,65 -8 % 5,19 5,65 -8 %
Liiketoiminnan rahavirta 46 -12 89 -17
Rahavirta investointien jälkeen 36 -31 71 -44
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu) 3 % 5 %

* Avainlukujen laskentakaavat on esitelty Q1-Q2/2014-osavuosikatsauksen taulukko-osassa.
** Kauden lopussa.
*** Osakekohtainen tulos vertailukaudelle on laskettu jakautumisen voimaantulon mukaista osakemäärää käyttäen.

30.6.2014 30.6.2013 31.3.2014
Omavaraisuus- ja nettovelkaantuneisuusaste Carve-out
Omavaraisuusaste kauden lopussa 40 % 39 % 40 %
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa -7 % 8 % -5 %

Q2/2014 Q2/2013 Muutos Q1-Q2/
2014
Q1-Q2/
2013
Muutos
Saadut tilaukset, milj. euroa Carve-out Carve-out
Palvelut 273 281 -3 % 540 563 -4 %
Sellu ja energia 560 452 24 % 1 182 513 >100 %
Paperit 190 128 48 % 402 296 36 %
Yhteensä 1 023 861 19 % 2 124 1 372 55 %

30.6.2014 30.6.2013 Muutos 31.3.2014
Tilauskanta, milj. euroa Carve-out
Yhteensä 2 406 1 883 28 % 1 972

Q2/2014 Q2/2013 Muutos Q1-Q2/
2014
Q1-Q2/
2013
Muutos
Liikevaihto, milj. euroa Carve-out Carve-out
Palvelut 251 256 -2 % 475 499 -5 %
Sellu ja energia 229 240 -5 % 410 461 -11 %
Paperit 108 218 -50 % 222 384 -42 %
Yhteensä 588 714 -18 % 1 107 1 345 -18 %

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 31.7.2014 klo 16.00 Suomen aikaa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, Espoo. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös suorana webcast-lähetyksenä Valmetin verkkosivuilla osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 15.55 Suomen aikaa, numeroon 09-23195187. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen konferenssipuhelun ID-numero: 65328995.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Lisätietoja antaa:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet Oyj, 010 672 0007
Markku Honkasalo, talousjohtaja, Valmet Oyj, 010 672 0008

VALMET OYJ

Markku Honkasalo
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria, ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal