CORRECTION: KORJAUS: Valmetin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2013: Palvelut kehittyivät vakaasti - painopiste kannattavuuden parantamisessa

Korjaus 6.2.2014 klo 12:00 julkaistuun tiedotteeseen. Korjauksen syy: Osingon maksupäivä on 11.4.2014. Tilinpäätöstiedotteessa väärä päivämäärä oli 12.4.2014. Korjattu tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.
 
 

Valmetin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2013: Palvelut kehittyivät vakaasti - painopiste kannattavuuden parantamisessa

Valmet Oyj:n pörssitiedote 6.2.2014 klo 12:00

Metso Oyj:n osittaisjakautuminen saatettiin loppuun 31.12.2013. Tässä tilinpäätöksessä esitettävät taloudelliset carve-out-tiedot kuvaavat niiden yhtiöiden taloudellisia tietoja, jotka ovat aikaisemmin muodostaneet Metso-konsernin Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentin. Tase 31.12.2013 perustuu toteutuneisiin lukuihin, kun taas tuloslaskelma, kassavirta ja vertailuluvut perustuvat taloudellisiin carve-out tietoihin. Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Loka-joulukuu 2013: Vuoden viimeinen neljännes oli haastava

 • Saadut tilaukset olivat 428 milj. euroa (678 milj. euroa). 

  • Saadut tilaukset pysyivät Palvelut-liiketoimintalinjalla edellisen vuoden tasolla ja laskivat Energia- ja Kartonki ja paperi -liiketoimintayksiköissä. 

 • Liikevaihto laski 28 prosenttia 666 miljoonaan euroon (925 milj. euroa). 

  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla, projektiliiketoiminnan liikevaihto puolestaan laski. 

 • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä oli -25 miljoonaa euroa (54 milj. euroa) ja vastaava EBITA-marginaali oli -3,7 prosenttia (5,8 %). 

  • Kannattavuus laski pääosin suuren, yksittäisen selluprojektin toimituksen viivästymisen ja projektin korkeampien kustannusten (noin 30 miljoonaa euroa) vuoksi. Myös Kartonki ja paperi- sekä Energia-liiketoimintayksiköiden käyttöasteet olivat alhaiset. 

 • Osakekohtainen tulos oli -0,41 euroa (0,04 euroa). 

 • Kertaluonteiset kulut olivat 29 miljoonaa euroa (24 milj. euroa) liittyen kustannussäästöohjelmaan ja 5 miljoonaa euroa liittyen jakautumiseen.  

 • Operatiivinen kassavirta oli -38 miljoonaa euroa (-81 milj. euroa). 

 • Kassavirta investointien jälkeen oli -48 miljoonaa euroa (-98 milj. euroa). 

Tammi-joulukuu 2013: Uudelleenjärjestelyjen vuosi

 • Saadut tilaukset olivat 2 182 milj. euroa (2 445 milj. euroa). 

  • Saadut tilaukset pysyivät Palvelut-liiketoimintalinjalla edellisen vuoden tasolla ja laskivat Energia- ja Kartonki ja paperit -liiketoiminnoissa. 

 • Liikevaihto laski 13 prosenttia 2 613 miljoonaan euroon (3 014 milj. euroa).  

  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla, projektiliiketoiminnan liikevaihto puolestaan laski. 

 • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä laski 72 prosenttia 54 miljoonaan euroon (192 milj. euroa) ja EBITA-marginaali laski 2,1 prosenttiin (6,4 %). 

  • Kannattavuus laski projektiliiketoiminnassa ja säilyi edellisen vuoden tasolla palveluliiketoiminnassa. 

 • Kertaluonteiset kulut olivat 76 miljoonaa euroa (24 milj. euroa) liittyen kustannussäästöohjelmaan ja 10 miljoonaa euroa liittyen jakautumiseen. 

 • Osakekohtainen tulos oli -0,42 euroa (0,51). 

 • Operatiivinen kassavirta oli -43 miljoonaa euroa (-53 milj. euroa). 

 • Kassavirta investointien jälkeen oli -97 miljoonaa euroa (-106 milj. euroa). 

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa osingoksi 0,15 euroa osakkeelta.

Tulosohjeistus vuodelle 2014

Valmet arvioi, että vuonna 2014 liikevaihto laskee vuoden 2013 tasosta ja tulos (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) nousee verrattuna vuoteen 2013.

Lähiajan näkymät

Yleiset talousnäkymät

 

Globaalin talouskasvun odotetaan vuonna 2014 olevan hieman vuotta 2013 korkeampi, noin 3,7 prosenttia. Kasvuodotuksia on kuitenkin laskettu joidenkin talouksien osalta, mikä korostaa edelleen jatkuvaa epävarmuutta. Riskit ennakoitua heikommasta kehityksestä ovat edelleen suuret. (Kansainvälinen valuuttarahasto, IMF, 21.1.2014)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet arvioi palvelu-, sellu- ja pehmopaperimarkkinan aktiviteetin pysyvän tyydyttävänä. Paperi- ja kartonkimarkkinan aktiviteetin arvioidaan parantuneen ja olevan nyt tyydyttävällä tasolla (aikaisemmin heikolla tasolla). Valmet arvioi myös uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten markkinan aktiviteetin parantuneen tyydyttävälle tasolle (aikaisemmin heikolla tasolla).

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Keskitymme kannattavuuden parantamiseen

Vuosi 2013 oli muutosten vuosi: uusi, itsenäinen Valmet syntyi Metson osittaisjakautumisen myötä. Toimintaympäristömme oli vuoden aikana kokonaisuudessaan haastava johtuen paperiteollisuuden murroksesta ja bioenergiamarkkinoiden muutoksista. Liikevaihtomme laski ja kannattavuutemme heikentyi. Palveluliiketoimintamme säilyi vakaana ja on tärkeässä roolissa myös vuonna 2014.

Lyhyen aikavälin näkymät liiketoimintalinjojemme osalta ovat kokonaisuudessaan edelleen jokseenkin haasteelliset. Palvelujen, sellun ja pehmopaperin lyhyen aikavälin näkymät ovat tyydyttävät. Energian sekä kartongin ja paperin näkymät ovat parantuneet ja ovat nyt tyydyttävällä tasolla. Keskitymme vuonna 2014 vahvasti kannattavuuden parantamiseen. Jatkamme jo aloitettujen tehostamistoimien läpivientiä, ja sopeutamme tarjontamme vastaamaan markkinoiden kysyntää. Hyvä esimerkki tästä on OptiConcept M -kartonki- ja paperikone, jonka loistava toiminnallisuus ja modulaarisuus ovat saaneet kiitosta asiakkailtamme.

Valmet on ainutlaatuinen yhdistelmä teknologiaa, projektiliiketoimintaa ja palveluita. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa. Yhdessä sitoutuneen ja osaavan henkilöstömme kanssa olemme valmiit tekemään työtä Valmetin, sen omistajien ja asiakkaiden menestymiseksi. Valmet suuntaa eteenpäin.

Avainluvut

Q4/2013 Q4/2012 Muutos 2013 2012 Muutos
Avainluvut*, miljoonaa euroa Carve-out Carve-out Carve-out Carve-out
Saadut tilaukset 428 678 -37 % 2 182 2 445 -11 %
Tilauskanta 1 398 2 249** -38 %
Liikevaihto 666 925 -28 % 2 613 3 014 -13 %
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä -25 54 54 192 -72 %
% liikevaihdosta -3,7 % 5,8 % 2,1 % 6,4 %
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) -59 30 -32 168
% liikevaihdosta -8,9 % 3,3 % -1,2 % 5,6 %
Liikevoitto -66 22 -59 138
% liikevaihdosta -9,9 % 2,4 % -2,2 % 4,6 %
Tulos per osake, euroa -0,41 0,04 -0,42 0,51
Oma pääoma per osake, euroa 5,39 -
Osinko per osake, euroa 0,15*** -
Operatiivinen kassavirta -38 -81 -43 -53
Kassavirta investointien jälkeen -48 -98 -97 -106
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja -4 % 12 %****

*Avainlukujen laskentakaavat on esitelty tilinpäätöstiedotteen 2013 taulukko-osassa.
**Sisältää peruutetun Fibria-tilauksen (331 miljoonaa euroa)
***Hallituksen ehdotus
****Tunnuslukujen laskennassa on tehty 468 miljoonan euron oikaisu taseen riviltä 'Pitkäaikaiset lainat, Metso -konserni' riville 'oma pääoma' heijastamaan Metso Svenska AB:n pitkäaikaisesta lainasta Metsolle tammikuussa 2013 omaksi pääomaksi konvertoitu osuus.

 

Kaupankäynti Valmetin osakkeella alkoi 2.1.2014. Tästä johtuen markkina-arvoihin perustavia tunnuslukuja ei ole mahdollista laskea vuosille 2013 ja 2012. Tämä koskee seuraavia tunnuslukuja: osinko tuloksesta prosentteina, efektiivinen osinkotuotto prosentteina, hinta/voittosuhde, osakkeen kurssikehitys, osakekannan markkina-arvo, osakkeiden vaihdon kehitys lukumääränä ja prosentteina, osakkeiden antioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana, osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa. Seuraavan osalta tunnusluku on esitetty vain vuodelta 2013: osinko per osake.

 

 

31.12.2013 31.12.2012
Omavaraisuus- ja nettovelkaantuneisuusaste Carve-out
Omavaraisuusaste kauden lopussa 41 % 38 %*
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa 0 % 6 %*

*Tunnuslukujen laskennassa on tehty 468 miljoonan euron oikaisu taseen riviltä 'Pitkäaikaiset lainat, Metso -konserni' riville 'oma pääoma' heijastamaan Metso Svenska AB:n pitkäaikaisesta lainasta Metsolle tammikuussa 2013 omaksi pääomaksi konvertoitu osuus.

Q4/2013 Q4/2012 Muutos 2013 2012 Muutos
Saadut tilaukset, miljoonaa euroa Carve-out Carve-out Carve-out Carve-out
Palvelut 233 230 2 % 1 035 1 055 -2 %
Sellu ja energia 102 294 -65 % 680 733 -7 %
Paperit 93 154 -39 % 467 657 -29 %
Yhteensä 428 678 -37 % 2 182 2 445 -11 %

2013 2012 Muutos
Tilauskanta, miljoonaa euroa Carve-out Carve-out
Yhteensä 1 398 2 249* -38 %

*Sisältää peruutetun Fibria-tilauksen (331 miljoonaa euroa)

 

Q4/2013 Q4/2012 Muutos 2013 2012 Muutos
Liikevaihto, miljoonaa euroa Carve-out Carve-out Carve-out Carve-out
Palvelut 274 293 -6 % 1 032 1 011 2 %
Sellu ja energia 240 360 -33 % 907 1 198 -24 %
Paperit 152 272 -44 % 674 805 -16 %
Yhteensä 666 925 -28 % 2 613 3 014 -13 %

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivänä 6.2.2014 klo 13.30 Suomen aikaa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, Espoo. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös suorana webcast-lähetyksenä Valmetin verkkosivuilla osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 13.25 Suomen aikaa, numeroon 09-23195187. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen konferenssipuhelun ID-numero: 37061206.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Lisätietoja antaa:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet Oyj, 010 672 0007
Markku Honkasalo, talousjohtaja, Valmet Oyj, 010 672 0008

VALMET OYJ

Markku Honkasalo
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

 

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjoomamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

 

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

 

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

 

Lue lisää www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal