Metso julkistaa Valmet Oyj:n jakautumisesitteen

Metso Oyj:n pörssitiedote 23.9.2013 klo 12.40 paikallista aikaa

Metso Oyj julkistaa tänään jakautumisesitteen, joka on laadittu Valmet Oyj:n puolesta Metson osittaisjakautumisen toteuttamiseksi ja Valmetin osakkeiden listauksen hakemiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla.

Metson hallitus hyväksyi 31.5.2013 yksimielisesti jakautumissuunnitelman, jonka mukaan kaikki Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintoihin liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät selvitysmenettelyttä Metsolta Valmetille. Hallitus päätti 15.8.2013 yksimielisesti ehdottaa osittaisjakautumisen ja jakautumissuunnitelman hyväksymistä Metson ylimääräiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 1.10.2013. Osittaisjakautumisen täytäntöönpanon odotetaan tulevan rekisteröidyksi kaupparekisteriin arviolta 31.12.2013.

Metson hallitus hyväksyi strategian ja taloudelliset tavoitteet Valmet Oyj:lle 3.9.2013.

Jakautumisesitteen julkistus

Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen jakautumisesite ja sen epävirallinen englanninkielinen käännös ovat tästä päivästä alkaen saatavilla Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/jakautuminen.

Tämä tiedote sisältää myös tiettyjä muita aikaisemmin julkistamattomia tietoja, joita on kuvattu jakautumisesitteessä. Nämä tiedot sisältävät Valmetin lähiajan näkymät sekä Valmetin historialliset carve-out ja pro forma -taloudelliset tiedot. Jäljempänä käytetyt termit on selitetty yksityiskohtaisesti jakautumisesitteessä.

Valmetin strategia

Strategiansa mukaisesti Valmet keskittyy kehittämään ja toimittamaan teknologioita ja palveluja ensisijaisesti biopohjaisia raaka-aineita käyttäville teollisuudenaloille. Valmetin visiona on tulla maailmanlaajuisesti parhaaksi toimijaksi asiakkaidensa palvelussa. Valmetin toiminnan perustarkoituksena on muuntaa ja jalostaa uusiutuvista raaka-aineista kestäviä ja vastuullisia tuloksia.

Valmetin asiakkaat edustavat pääasiassa sellu-, paperi- ja energiateollisuutta. Kaikki nämä ovat globaaleja, merkittäviä teollisuudenaloja, jotka tarjoavat tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia. Valmet täydentää ydinliiketoimintaansa soveltamalla palvelu- ja teknologiaosaamistaan myös muilla kuin biopohjaisia raaka-aineita hyödyntävillä teollisuudenaloilla, erityisesti energiasektorilla.

Valmetin palvelu- ja tuotetarjonta koostuu tuottavuuden tehostamispalveluista, tehtaiden uudistuksista sekä uusista kustannustehokkaista teknologioista ja ratkaisuista energian ja raaka-ainekäytön optimoimiseksi ja asiakkaiden lopputuotteiden arvon nostamiseksi.

Taloudelliset tavoitteet

Metson hallitus on asettanut Valmetille seuraavat taloudelliset tavoitteet:

  • Liikevaihdon kasvun tulee ylittää markkinoiden kasvu; 
  • Liikevoitto (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä: 6-9 %;
  • Sitoutuneen pääoman tuotto (ennen veroja), ROCE: vähintään 15 %; ja 
  • Osingonmaksu vähintään 40 % vuosittaisesta nettotuloksesta. 

Valmetin päätoimenpiteet strategisten tavoitteidensa saavuttamiseksi

Valmet pyrkii saavuttamaan strategiset tavoitteensa keskittymällä seuraaviin elinehtoihin (must wins) ja niihin liittyviin toimenpiteisiin:

1)         Erinomainen asiakasosaaminen

Vahvistaa avainasiakashallintaa asiakaskasvun edistämiseksi 

Kasvattaa palveluliiketoimintaa pitkien sopimuksien ja asiakaspohjan laajentamisen avulla

2)         Johtajuus teknologioissa ja innovaatioissa

           Kehittää kustannuksiltaan kilpailukykyisempiä ja vähemmän pääomaa sitovia tuotteita

           Luoda uutta tulovirtaa bioteknologian ratkaisuista ja kokonaan uudenlaisista tuotteista

3)         Erinomaiset prosessit

    Parantaa työhyvinvointia ja -turvallisuutta

    Vähentää laatuun liittyviä kustannuksia

    Lisätä säästöjä hankinnoista

4)         Voittava joukkue

           Vahvistaa korkeaa sisäistä suorituskulttuuria

           Jatkaa osaamisen globaalia vahvistamista lähemmäksi asiakkaita

Valmetin lähiajan näkymät

Sellu ja energia -liiketoimintalinjan osalta johto odottaa sellutehtaiden ja uudistusten kysynnän pysyvän tyydyttävänä, kun taas uusiutuviin energianlähteisiin perustuvien voimalaitosten kysynnän johto odottaa pysyvän heikkona. Paperit-liiketoimintalinjan osalta johto uskoo paperiteollisuuden rakenteellisten muutosten todennäköisesti jatkuvan ja odottaa paperinvalmistuslinjojen kysynnän pysyvän heikkona. Palvelut-liiketoimintalinjan osalta johto odottaa kysynnän olevan tyydyttävää. Valmetissa on käynnissä maailmanlaajuinen kustannustehokkuusohjelma, jonka tarkoituksena on parantaa sen kilpailukykyä.

Valmetin carve-out-taloudelliset tiedot

Jakautumisesite sisältää Valmetin (i) tilintarkastetut carve-out-tilinpäätökset 31.12.2012, 31.12.2011 ja 31.12.2010 päättyneiltä tilikausilta yhdessä (ii) tilintarkastamattomien carve-out-taloudellisten tietojen 30.6.2013 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta kanssa, mukaan lukien tilintarkastamattomat carve-out-taloudelliset vertailutiedot 30.6.2012 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta.

Valmetin carve-out-taloudelliset tiedot ovat peräisin Metson tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä 31.12.2012, 31.12.2011 ja 31.12.2010 päättyneiltä tilikausilta ja tilintarkastamattomista konsernin osavuosikatsauksista 30.6.2013 ja 30.6.2012 päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta. Valmetin tilintarkastetut carve-out-tilinpäätökset 31.12.2012, 31.12.2011 ja 31.12.2010 päättyneiltä tilikausilta on laadittu Euroopan unionissa sovellettavaksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien ("IFRS") mukaisesti ottaen huomioon carve-out-tilinpäätösten liitetiedoissa kuvatut periaatteet, joiden mukaisesti Valmetille kuuluvat varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat on määritetty. Valmetin tilintarkastamattomat carve-out-taloudelliset tiedot 30.6.2013 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta, mukaan lukien tilintarkastamattomat carve-out-taloudelliset vertailutiedot 30.6.2012 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta, on laadittu "IAS 34 - Osavuosikatsaukset" ­standardin mukaisesti noudattaen edellä mainittuja periaatteita.

Koska Valmet ei ole "IAS 27 - Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös" -standardin mukainen emoyhtiön määräysvallan alainen konserni, ei se siten ole historiallisesti laatinut konsernitilinpäätöksiä sisäisiin ja ulkoisiin raportointitarkoituksiin. Jakautumisesitteeseen sisällytetyt Valmetin carve-out-taloudelliset tiedot on laadittu yhdistelemällä niiden juridisten yhteisöjen ja liiketoimintayksikköjen tuloslaskelmat, laajat tuloslaskelmat, taseet ja rahavirrat, jotka ovat kuuluneet Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintoihin Metson historiallisissa konsernitilinpäätöksissä ja jotka eriytetään Metsosta Valmetin muodostamiseksi. Niihin sisältyy myös tiettyjä Metso Oyj:n ja Metson ulkomaisten holdingyhtiöiden tuottoja, kuluja, varoja, velkoja ja rahavirtoja, jotka joko siirretään Valmetille tai jotka on kohdistettu Valmetille carve-out-taloudellisia tietoja laadittaessa. Tämän seurauksena Valmetin carve-out-taloudelliset tiedot eivät välttämättä kuvaa sitä, millainen Valmetin taloudellinen asema tai liiketoiminnan tulos olisi ollut, jos Valmet olisi toiminut itsenäisenä yhtiönä ja esittänyt erilliset taloudelliset tiedot asianomaisilla kausilla. Valmetin carve-out-taloudellisissa tiedoissa ei myöskään oteta huomioon mitään jakautumisen yhteydessä tai muutoin tehtyjä tai tehtäviä transaktioita, jotka on toteutettu carve-out-taloudellisten tietojen tarkastelujaksojen jälkeen. Lisäksi Valmetin carve-out-taloudelliset tiedot eivät välttämättä kerro Valmetin tulevasta liiketoiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta tai rahavirroista.

Seuraavassa taulukossa esitetään yksityiskohtaisesti tiettyjä jakautumisesitteestä peräisin olevia Valmetin carve-out-taloudellisia tietoja:

1.1.-30.6. 1.1.-31.12.
2013 2012 2012 2012 2011 2010
  (oikaistu)(1)   (oikaistu)(1) (oikaise-
maton)
(tilin-
tarkastamaton)
(tilintarkas-
tamaton)
(tilin-
tarkastettu, ellei toisin ilmoitettu)
(miljoonaa euroa,
ellei toisin ilmoitettu)
Liikevaihto 1 345 1 453 3 014 3 014 2 703 2 453
Liikevoitto 24,0 79,7 138,3 134,7 174,2 106,5
Kauden tulos    14    46    76    77    109  47
EBITA ennen kertaluonteisia eriä(2) (tilin-
tarkastamaton)
48,2 94,2 192,0 188,4 204,5 159,3
   prosenttia liikevaihdosta 3,6 6,5 6,4 6,3 7,6 6,5
Saadut tilaukset (tilin-
tarkastamaton)
1 372 1 263 n/a 2 445 3 225 2 584
Tilauskanta (tilin-
tarkastamaton)
1 883 2 663 n/a 2 249 2 863 2 347

(1)        Oikaistu uudistetun "IAS 19 - Työsuhde-etuudet" ­standardin 1.1.2013 tapahtuneen käyttöönoton vuoksi. Oikaisulla ei ollut vaikutusta taseeseen eikä rahavirtalaskelmaan.  
(2)   EBITA ennen kertaluonteisia eriä = liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot + kertaluonteiset erät

Valmetin pro forma -taloudelliset tiedot

Jakautumisesite sisältää tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot, joissa havainnollistetaan jakautumisen ja tiettyjen Valmetin muodostamiseen liittyvien transaktioiden vaikutuksia Valmetin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty niin kuin jakautuminen ja tietyt Valmetin muodostamiseen liittyvät transaktiot olisivat toteutuneet (i) 1.1.2012 pro forma ­tuloslaskelmatietojen ja laajojen pro forma -tuloslaskelmatietojen osalta ja (ii) 30.6.2013 pro forma -taseen osalta.

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, ja niiden luonteesta johtuen ne koskevat oletettua tilannetta. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen tarkoituksena on esittää, millainen vaikutus jakautumisella olisi ollut, jos jakautuminen ja tietyt Valmetin muodostamiseen liittyvät transaktiot olisivat tapahtuneet pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitettyinä ajankohtina, eivätkä ne sen vuoksi kuvaa, millainen Valmetin liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema todellisuudessa on. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen tarkoituksena ei ole myöskään ennakoida, millainen Valmetin liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema on tulevaisuudessa.

Pro forma -taloudelliset tiedot on koottu yhdenmukaisesti Valmetin 31.12.2012, 31.12.2011 ja 31.12.2010 päättyneiltä tilikausilta laadituissa tilintarkastetuissa carve-out-tilinpäätöksissä ja 30.6.2013 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta laaditussa tilintarkastamattomissa carve-out taloudellisissa tiedoissa noudattamien IFRS-standardien kanssa. Pro forma-taloudelliset tiedot perustuvat Valmetin tilintarkastamattomiin carve-out-taloudellisiin tietoihin 30.6.2013 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta ja tilintarkastettuun carve-out-tilinpäätökseen 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta, jota on oikaistu 1.1.2013 ottamaan huomioon käyttöönotetun uudistetun "IAS 19 Työsuhde-etuudet" -standardin vaikutukset. Lisäksi pro forma -taloudellisiin tietoihin on tehty tiettyjä jakautumiseen ja Valmetin muodostamiseen liittyviin transaktioihin liittyviä oikaisuja, kuten on esitetty yksityiskohtaisemmin jakautumisesitteen kohdassa "Pro forma -taloudelliset tiedot". Pro forma -oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja oletuksiin, ja niiden tosiasialliset vaikutukset saattavat poiketa jakautumisesitteessä esitetystä. Tämän seurauksena tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitetty liiketoiminnan tulos ja/tai taloudellinen asema voivat poiketa Valmetin toteutuneesta liiketoiminnan tuloksesta ja/tai taloudellisesta asemasta. Lisäksi tulisi huomioida, että Valmetille carve-out-taloudellisten tietojen esittämistä varten allokoidut konsernihallinnon kulut eivät välttämättä kuvaa sitä, mikä kyseisten kulujen määrä olisi ollut, mikäli Valmet olisi toiminut itsenäisenä juridisena yksikkönä. Valmetille voi syntyä lisäkuluja täytäntöönpanopäivän jälkeen itsenäisenä pörssiyhtiönä toimimisen johdosta sekä hallinnollisten ja pääkonttoritoimintojen uudelleenjärjestelystä.

Jakautumista ja tiettyjä Valmetin muodostamiseen liittyviä transaktioita kuvaavat pro forma -oikaisut perustuvat Valmetin 30.6.2013 päättyneen kuuden kuukauden jakson ja 31.12.2012 päättyneen tilikauden tilintarkastamattomiin carve-out-taloudellisiin tietoihin ja johdon arvioihin transaktioista, jotka on toteutettu tai toteutetaan jakautumisen toteuttamiseen ja Valmetin muodostamiseen liittyen Jakautumissuunnitelman mukaisesti. Lopulliset jakautumisessa Valmetille siirtyvät varat ja velat voivat olennaisesti poiketa pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitetyistä, sillä lopulliset määrät määräytyvät täytäntöönpanopäivänä. Tästä voi aiheutua merkittäviä muutoksia verrattuna pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitettyyn Valmetin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot eivät sisällä kaikkia IFRS-tilinpäätöksiltä edellytettyjä tietoja, ja niitä tulisi lukea yhdessä muualle jakautumisesitteeseen sisällytettyjen Valmetin historiallisten carve-out-tilinpäätösten ja carve-out-taloudellisten tietojen kanssa.

Seuraavassa taulukossa esitetään yksityiskohtaisesti tiettyjä jakautumisesitteestä peräisin olevia Valmetin pro forma -taloudellisia tietoja:

30.6.2013
ja 1.1.-30.6.
2013
31.12.2012
ja 1.1.-31.12.
2012
(tilin-
tarkastamaton)
(miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu)
Liikevaihto yhteensä 1 345 3 014
Liikevoitto 27 128
Tulos ennen veroja 26 124
Aineettomien hyödykkeiden poistot -14 -30
Aineellisten hyödykkeiden poistot -28 -60
Kertaluonteiset erät:
Kapasiteetin
sopeuttamiskustannukset
-8 -24
Jakautumiseen liittyvät kustannukset 0 -11
EBITA ennen kertaluonteisia eriä(1) 48 192
prosenttia liikevaihdosta 3,6 6,4
Osakekohtainen tulos(2), euroa 0,12 0,55
Kauden tulos 18 82
Osakkeet (Metson ulkona olevat osakkeet 30.6.2013) 149 864 206 149 864 206
Taseen loppusumma 2 493 n/a
Oma pääoma 847 n/a
Korolliset velat 215 n/a
Nettovelka -15 n/a
Nettovelkaantuneisuusaste(3),
prosenttia
-1,7 n/a
Sitoutuneen pääoman tuotto ennen veroja(4), prosenttia 6,5 n/a
Sitoutuneen pääoman tuotto verojen jälkeen(5), prosenttia 4,9 n/a
Omavaraisuusaste(6), prosenttia 37,0 n/a

____________
(1)        EBITA ennen kertaluonteisia eriä = liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot + kertaluontoiset erät

(2) Osakekohtainen tulos = Tulos
Metson ulkona olevien osakkeiden määrä
(3) Nettovelkaantuneisuusaste = Korolliset nettovelat x 100
Oma pääoma yhteensä
(4) Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja = Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat
(5) Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen = Tulos + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat
(6) Omavaraisuusaste = Oma pääoma yhteensä x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Huomautus

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous tai ostopyyntö missään maassa. Erityisesti mitään arvopapereita ei tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin tämän tiedotteen nojalla eikä Valmetin osakkeita tai muita arvopapereita ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain 1933, muutoksineen ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen.

Tämän tiedotteen jakelu saattaa olla tietyissä maissa lailla rajoitettua. Tätä tiedotetta ei saa lähettää mihinkään maahan, jossa näin ei ole sallittua tehdä.

Tämä tiedote sisältää tiettyjen soveltuvien maiden arvopaperilakien mukaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät muun muassa kaikki tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisiin tosiseikkoihin liittyvät lausumat, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Luonteensa vuoksi tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka voivat tapahtua tai voivat olla tapahtumatta tulevaisuudessa. Metso varoittaa, etteivät tulevaisuutta koskevat lausumat ole takeita tuloksesta tulevaisuudessa ja että ne perustuvat lukuisille oletuksille ja että Valmetin todellinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien sen taloudellinen asema ja likviditeetti ja kehitys toimialoilla, joilla Valmet ja sen konserniyhtiöt toimivat, voi poiketa olennaisesti siitä, mitä tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa on todettu tai ehdotettu (ja olla negatiivisempi).

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.

Vuoden 2014 tammikuusta alkaen Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta palvelee asiakkaitaan entistäkin vahvemmin ja kilpailukykyisemmin itsenäisenä pörssiyhtiönä nimeltä Valmet*.

* Edellyttää Metson ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää ja jakautumisen rekisteröintiä.

www.metso.com/pulpandpaper, www.metso.com/energy

www.twitter.com/metsopulppaper, www.twitter.com/metsoenergy

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet Oyj*, puh. 020 484 3200
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3200

Metso Oyj

Harri Nikunen
Talousjohtaja

Juha Rouhiainen
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Media

www.metso.com/fi