Neleksen tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2020

Neles Oyj:n pörssitiedote 3.2.2021 klo 9:00 paikallista aikaa

Tämä tiedote on tiivistelmä Neleksen tilinpäätöstiedotteesta 1. tammikuuta - 31. joulukuuta 2020. Raportti on kokonaisuudessaan saatavilla tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä verkkosivuiltamme osoitteessa www.neles.com/tulokset.

Raportointikausi lyhyesti: Hyvä kannattavuus ja vahva kassavirta

  • Sellu- ja paperiprojektit jatkuivat hyvällä tasolla; kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektit olivat tyydyttävällä tasolla, mutta ensimmäisen vuosipuoliskon hyvää tasoa alempana. 
  • Markkina-aktiviteetti lisääntyi palveluliiketoiminnassa sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisessa (MRO) liiketoiminnassa, mutta oli edelleen heikkoa verrattuna 2019 tasoihin asiakkaiden suurten huoltoseisokkien siirtymisen ja tiukan kassanhallinnan takia. 
  • Oikaistu EBITA-marginaali jatkui vakaana neljännellä neljänneksellä Covid-19-pandemian edelleen aiheuttamista haasteista huolimatta ja kustannussäästötoimenpiteiden tukemana.  
  • Vahva vapaa kassavirta aktiivisen käyttöpääomanhallinnan ansiosta. 
  • Hallituksen osingonjakoehdotus: 0,18 euroa osakkeelta.

Metso-konsernin osittaisjakautuminen tapahtui 30.6.2020, ja jatkuvat toiminnot nimettiin Neles-konserniksi. Neles-konserni raportoidaan jatkuvana toimintona vuoden 2020 loppuun saakka ja Metson Minerals-liiketoiminta lopetettuna toimintona (ajanjaksolta 1.1.–30.6.2020).

Osavuosikatsauksessa esitetään IFRS-standardien mukaisen taloudellisen tiedon lisäksi vertailukelpoinen tase ja rahavirtalaskelma. Raportin suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2019 vastaavaan vertailukauteen, ellei toisin mainita.

Neles-konserni raportoidaan yhtenä segmenttinä 30.6.2020 alkaen.

Tiivistelmä avainluvuista

Operatiiviset avainluvut,
Neles, jatkuvat toiminnot
Milj. euroa
10-12/20 10-12/19 Muutos, % 1-12/20 1-12 /19 Muutos, %
Saadut tilaukset 1 134 154 -13 590 681 -13
Tilaukset kauden lopussa 270 280 -3 270 280 -4
Liikevaihto 1 155 166 -7 576 660 -13
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 2 36 44 -18  129 152 -15
% liikevaihdosta 23 26   22 23  
Oikaistu EBITA, jatkuvat toiminnot 23 18 28 85 97 -12
% liikevaihdosta 14,6 10,9   14,8 14,7  
Oikaisuerät 3 3 -   11 -  
Liikevoitto 19 17 12 70 93 -25
% liikevaihdosta 12,0 10,4   12,2 14,0  
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 0,08 0,08 - 0,32 0,46 -30
Vapaa kassavirta 37 -14 - 69 34 103

 

Taseen avainluvut, IFRS

Neles4)
12/20
Metso
12/19
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 15,6 19,2
Taseen loppusumma 644 3 887
Nettovelka 81 798
Omavaraisuusaste, % 42,6 42,3
Nettovelka / EBITDA, rullaava 12 kuukautta 0,9 -
Nettovelkaantuneisuusaste, % 30,9 52,3
Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 2 840 15 281

1 Vertailukelpoisilla valuutoilla saatujen tilausten lasku oli raportointikaudella 1–12/2020 9 % ja neljännellä neljänneksellä 10–12/2020 6 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihdon lasku oli raportointikaudella 1–12/2020 9 % ja kasvu neljännellä neljänneksellä 10–12/2020 1 %.

2 Palveluliiketoiminnan liikevaihto koostuu palveluliiketoimintayksikön myynnistä.  

3 Oikaisuerät olivat 11,3 miljoonaa euroa kaudella 1–12/2020 ja 3,3 miljoonaa euroa kaudella 10–12/2020. Kaudella 10–12//2019 ja vuonna 2019 ei ollut oikaisueriä. Oikaisuerät sisälsivät itsenäisen Neleksen ja uuden operatiivisen toimintamallin rakentamiseen liittyviä neuvonantaja-, brändi-, tietotekniikka- ja muita kuluja sekä Neleksen osakeomistuksen kehitykseen liittyviä kuluja. Katso liite 5. 

Neleksen jatkuvat toiminnot 

Neleksen perustaminen 30.6.2020

Metson ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 29.10.2019 yhtiön osittaisjakautumisen, ja se toteutettiin ja rekisteröitiin 30.6.2020. Jakautumissuunnitelman mukaisesti Metson Minerals-liiketoiminta eriytettiin ja yhdistettiin Outotec-konserniin. Metson venttiililiiketoiminta muodosti jatkuvan liiketoiminnan, ja 1.7.2020 Metso-konserni nimettiin uudelleen Neles-konserniksi. Metson osakkeenomistajat jatkavat Neles Oyj:n osakkeenomistajina. Lisäksi osakkeenomistajat saivat 4,3 uutta Outotecin osaketta jokaista entistä Metson osaketta kohden Minerals-liiketoiminnan mukana siirtynyttä nettovarallisuutta vastaan. Metson osittaisjakautuminen saatiin päätökseen 30. kesäkuuta 2020 ja osakkeen kaupankäynti jatkui 1. heinäkuuta Nasdaq Helsingissä nimellä Neles. IFRS-raportoinnissa Mineralsin nettovarallisuuden jakamisessa käypään arvoon on kirjattu 2 022 miljoonan euron voitto, joka sisältyy lopetettujen toimintojen tilikauden tulokseen.

Alfa Lavalin julkinen ostotarjous ja Valmetin omistusosuuden lisääminen                 

Alfa Laval AB (publ) julkisti 13. heinäkuuta 2020 aikomuksensa tehdä julkisen ostotarjouksen kaikista Neles Oyj:n osakkeista hintaan 11,50 euroa osakkeelta. Ostotarjous julkaistiin 12. elokuuta 2020. Alfa Laval muutti 15. lokakuuta ostotarjouksen ehtojaan alentamalla kynnysarvon vähintään yli 50 prosenttiin Neleksen osakkeista (aiemmin 2/3 Neleksen osakkeista) ja pidentämällä tarjousaikaa 30. lokakuuta asti (aiemmin 22. lokakuuta). Neleksen hallitus suositteli ostotarjouksen hyväksymistä 12. elokuuta ja uudelleen 19. lokakuuta muutettujen ostotarjouksen ehtojen osalta. Alfa Laval ilmoitti 4. marraskuuta, ettei se toteuta ostotarjousta tarjousaikana hankkimallaan 32,82 prosentin (raja 50 %) osakeomistuksella. 31. joulukuuta Alfa Laval omisti 8,46 prosenttia Neleksen osakkeista. 

Valmet Oyj, joka osti 14,88 prosentin omistusosuuden 1. heinäkuuta, omisti 31. joulukuuta 29,54 prosenttia Neles Oyj:stä. Valmet julkaisi 29. syyskuuta ehdotuksen Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n yhdistymisestä. Neleksen hallitus ilmoitti 12. lokakuuta, ettei Valmetin kanssa ole käynnissä yhdistymiskeskusteluja, ja toisti Alfa Lavalin ostotarjousta koskevan suosituksen.

Toimitusjohtaja Olli Isotalo:

Markkinatilanne ei odotuksiemme mukaan muuttunut merkittävästi neljännellä neljänneksellä. Näimme monella palveluliiketoimintamme osa-alueella positiivista kehitystä. Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat edelliseen kvartaaliin verrattuna, vaikka alueelliset erot olivatkin suuria. Voitimme muutamia suuria tilauksia digitaalisissa palvelukokonaisuuksissa, jotka liittyivät edistyksellisen laitekannan hallinnointiin ja prosessien monitorointiin. Vaikka palveluliiketoiminta kehittyi positiivisesti, kokonaisuudessaan huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnainen (MRO) liiketoiminta pysyi edelleen heikolla tasolla Covid-19-pandemian aiheuttaman asiakkaiden tiukan kassanhallinnan ja suurten huoltoseisokkien lykkäyksien vuoksi. 

Vuonna 2020 projektiliiketoiminta kehittyi hyvin. Saimme erityisen paljon tilauksia ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja myös toisen vuosipuoliskon tilaukset olivat hyvällä tasolla. Projekteista tullut liikevaihto kasvoi kvartaaleittain ja saavutti huipun neljännellä neljänneksellä. Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan osuus vuoden 2020 kokonaistilauksista oli hieman yli 60 prosenttia verrattuna vajaaseen 70 prosenttiin vuonna 2019. Sellu- ja paperiprojektien tarjouskanta näyttää lupaavalta myös vuodelle 2021. Kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektit ovat myös aktiivisia, mutta alemmalla tasolla viime vuoteen verrattuna ja tilausten ajoitukset ovat epävarmoja.  

Jatkoimme tiukkaa kustannusten hallintaa pitääksemme kannattavuutemme hyvällä tasolla alhaisesta liikevaihdosta huolimatta. Jatkamme monia näistä säästötoimenpiteistä myös vuoden 2021 alussa. Saimme päätökseen henkilöstöneuvottelut Helsingin tehtaan väliaikaisista lomautuksista ja jatkamme meneillään olevia maailmanlaajuisia resurssien uudelleenkohdentamistoimenpiteitä strategiamme toteuttamisen tukemiseksi. Vuonna 2020 raportoimme 11 miljoonaa euroa oikaisueriä, jotka liittyivät Neleksen osittaisjakautumiseen ja lanseeraukseen, toisella vuosineljänneksellä alkaneeseen osakeomistustilanteen kehitykseen sekä uudelleenjärjestelyihin. Näihin oikaisueriin liittyvät toiminnot on pääosin saatu päätökseen. Tietyt kehitystoimenpiteet, kuten meneillään oleva toiminnanohjausjärjestelmän yhdenmukaistamisprojekti, jatkuvat vuonna 2021 ja ne raportoidaan oikaisuerien sijaan osana liiketoiminnan kuluja.

Saimme päätökseen vuosittaisen asiakastyytyväisyystutkimuksen, ja sen tulokset olivat ilahduttavia. Asiakastyytyväisyys vuonna 2020 suositteluindeksillä (NPS) mitattuna parani vuoden 2019 29:stä 38:aan, mikä on kaikkien aikojen paras tulos. Mielestäni tämä on selkeä osoitus Neleksen henkilöstön vahvasta sitoutumisesta asiakaspalveluun ja pitkäaikaiseen yhteistyöhön kumppaniemme kanssa vaikeinakin aikoina.

Markkinanäkymät

Sellu- ja paperiprojekteissa markkinoiden aktiviteetin odotetaan jatkuvan hyvänä.

Kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektien markkina-aktiviteetin odotetaan pysyvän vuoden 2020 toisen vuosipuoliskon tyydyttävällä tasolla. Projektien lykkäykset ja globaalit epävarmuustekijät heikentävät näkyvyyttä kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektiliiketoiminnassa.

Palveluiden sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisen (MRO) liiketoiminnan markkinoiden odotetaan vähitellen paranevan vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana vuoden 2020 toisen vuosipuoliskon heikolta tasolta. Suuria huoltoseisokkeja lykätään edelleen Covid-19-pandemian ja asiakkaiden tiukan kassanhallinnan vuoksi.

Meneillään oleva Covid-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta ja nopeiden muutosten riskejä kaikilla Nelekselle tärkeillä markkinoilla.

Markkinanäkymät edustavat johdon odotuksia tulevalta kuudelta kuukaudelta, ellei toisin mainita.

Covid-19-markkinapäivitys

Covid-19-pandemia aiheuttaa lyhyellä aikavälillä merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä markkinoilla. Pandemian leviämistä ja vakavuutta on edelleen vaikea ennustaa. Hallitusten nopeasti päättämät maanlaajuiset ja paikalliset toimenpiteet viruksen leviämisen rajoittamiseksi vaikeuttivat entisestään Neleksen tuotteiden ja palveluiden kysynnän sekä Neleksen toiminnan ennustettavuutta: ne estävät palvelutöiden suorittamista asiakkaiden tuotantolaitoksilla työvoiman liikkumisrajoitusten takia sekä rajoittivat omien tuotantolaitosten toimintaa sulkutoimenpiteiden aikana. Näiden epävarmuustekijöiden odotetaan jatkuvan vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla.

Liiketoimintaympäristössä ei tapahtunut oleellista muutosta kolmannesta neljänteen neljännekseen. Toiseen neljännekseen verrattuna asiakkaiden toiminta on palannut lähemmäksi normaalia, mutta suuret huoltoseisokit siirtyvät edelleen suurelta osin liikkumisrajoitusten ja asiakkaiden tiukan kassanhallinnan vuoksi. Tilanne on hidastanut palveluliiketoimintaa sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaista (MRO) liiketoimintaa. Yhtiön alihankintaketjut ovat toimineet, ja kolmannessa neljänneksessä raportoidut toimitusten hidastumiset ovat helpottaneet. Nelekselle ei toistaiseksi ole aiheutunut olennaisia luottotappioita eikä peruutuksia tilauskannassa oleviin tilauksiin.

Toisesta neljänneksestä alkaen johto on tehnyt ennakoivia toimenpiteitä varmistaakseen työntekijöiden turvallisuuden ja turvatakseen Neleksen taloudellisen aseman hallitsemalla kustannuksia ja kassavirtaa. Nämä toimenpiteet sisälsivät erilaisia valvottuja turvamenettelyjä tuotantolaitoksissa, etätyöhön siirtymistä, tiukkoja matkustusrajoituksia, koko organisaation kattavia ulkoisien kulujen leikkauksia sekä kustannussäästö- ja optimointitoimenpiteitä. Myös nettokäyttöpääoman hallintaan kiinnitettiin erityistä huomiota.

Pandemian myötä maailmanlaajuisen talouskasvun heikentymisen riski on lisääntynyt, mikä yhdessä epävarman poliittisen ja taloudellisen kehityksen kanssa voi vaikuttaa Neleksen asiakastoimialoihin, vähentää investointeja ja asiakkaiden kulutusta ja siten heikentää Neleksen tuotteiden ja palveluiden kysyntää sekä vaikuttaa liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Lisäksi on olemassa muita markkina- ja asiakasriskejä, jotka voivat johtaa suunnitteilla ja käynnissä olevien projektien lykkääntymiseen, viivästymiseen tai lopettamiseen.

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot

Toimitusjohtaja Olli Isotalon ja talous- ja rahoitusjohtaja Simo Sääskilahden isännöimä puhelinkonferenssi pidetään tänään klo 14.00. Audiocastia voi seurata osoitteessa www.neles.com/tulokset. Audiocastin tallenne julkaistaan myöhemmin samalla verkkosivulla.

Puhelinkonferenssiin osallistuvia pyydetään soittamalla 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-81 710 310. Rekisteröintitunnus: 31267299# 

Neles Oyj

Simo Sääskilahti, Talous- ja rahoitusjohtaja
Rita Uotila, Sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:

Rita Uotila, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 400 954141, sähköposti: rita.uotila@neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 576 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 850 työntekijää lähes 40 maassa.

www.neles.com, Twitter.com/nelesflow