Neleksen puolivuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta, 2020

Neles Oyj:n pörssitiedote 5.8.2020 klo 9:00 paikallista aikaa

Tämä tiedote on tiivistelmä Neleksen puolivuosikatsauksesta 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2020.  Puolivuotiskatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.neles.com/tulokset.

Tammi-kesäkuu lyhyesti

  • Vahva operatiivisen liiketoiminnan kannattavuus toisella vuosineljänneksellä Covid-19-pandemiasta huolimatta
  • Öljy-, kaasu-, sellu- ja paperiprojektit jatkuivat aktiivisina, matkustusrajoitukset ja laitosten sulkemiset vaikuttivat palveluliiketoimintaan sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaiseen liiketoimintaan (MRO)
  • Metson osittaisjakautuminen saatiin päätökseen 30.6., osakkeen kaupankäynti jatkui 1.7. Nasdaq Helsingissä Neles nimellä
  • Neleksen hallitus vahvisti 1.7. strategian ja keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet                                                    

Metso-konsernin osittaisjakautuminen tapahtui 30.6.2020, ja jatkuvat toiminnot nimettiin Neles-konserniksi. Neles-konserni raportoidaan jatkuvana toimintona vuoden 2020 loppuun saakka ja Metson Minerals-liiketoiminta lopetettuna toimintona (ajanjaksolta 1.1.–30.6.2020).

Puolivuosikatsauksessa esitetään IFRS-standardien mukaisen taloudellisen tiedon lisäksi vertailukelpoinen tase ja rahavirtalaskelma. Raportin suluissa olevat luvut viittaavat 2019-vertailukauteen, ellei toisin mainita.

Neles-konserni raportoidaan yhtenä segmenttinä 30.6.2020 alkaen.

Tiivistelmä avainluvuista

Operatiiviset avainluvut,
Neles, jatkuvat toiminnot
Q2/20 Q2/19 Muutos, % H1/20 H1/19 Muutos, % 2019
Milj. euroa              
Saadut tilaukset 131 165 -21 322 356 -10 681
Tilaukset kauden lopussa  305 298  2 305 298 2 280
Liikevaihto 141 168 -16 277 323 -14 660
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 1 31 36 -13 60 70 -14 152
    % liikevaihdosta 22 21   22 22   23
Oikaistu EBITA, jatkuvat toiminnot 2 23 27 -15 40 50 -20 97
    % liikevaihdosta 16,3 16,2   14,3 15,4   14,7
Oikaisuerät 3 4 -   6 -   -
Liikevoitto 18 26 -31 32 48 -33 93
    % liikevaihdosta 12,6 15,7   11,7 14,8   14,0
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 0,08 0,12 -33 0,14 0,23 -39 0,46
Vapaa kassavirta 39 14 179 15 36 -58 34
               
Taseen avainluvut, IFRS       NelesH1/20 Metso H1/19   Metso 2019
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 14,2 20,9   19,2
Taseen loppusumma 632 3 540   3 887
Nettovelka 99 400   798
Omavaraisuusaste, %       41,4  43,4   42,3
Nettovelka / EBITDA, rullaava 12 kuukautta       1,0 -   -
Nettovelkaantuneisuusaste, %       39,1 28,7   52,3
Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat toiminnot   2 950 2 903   2 866
                                 

1 Palveluliiketoiminnan liikevaihto koostuu palveluliiketoiminnan myynnistä

2 Sisältää keskitettyjen konserni- ja tukitoimintojen kustannuksia +1 miljoonaa euroa kaudella Q2/2020 (-1 miljoonaa euroa Q2/2019), -1 miljoonaa euroa kaudella H1/2020 (-2 miljoonaa euroa H1/2019) ja -7 miljoonaa euroa vuonna 2019.

3 Oikaisuerät kaudella H1/2020 olivat 5,6 miljoonaa euroa. Kaudella Q2/2019 ja vuonna 2019 ei ollut oikaisueriä. Oikaisuerät koostuvat jakaantumisen ja Neleksen itsenäisen liiketoiminnan käynnistämisen kustannuksista, uudelleenjärjestelykustannuksista, aineettomia oikeuksia koskevien riita-asioiden ratkaisuista, liiketoimintojen luovutuksista saaduista voitoista ja aiheutuneista kustannuksista sekä muista epäsäännöllisistä tapahtumista. Katso liite 10

Neleksen perustaminen 30.6.2020

Metson ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 29.10.2019 yhtiön osittaisjakautumisen, ja se toteutettiin ja rekisteröitiin 30.6.2020. Jakautumissuunnitelman mukaisesti Metson Minerals-liiketoiminta eriytettiin ja yhdistettiin Outotec-konserniin. Metson venttiililiiketoiminta muodosti jatkuvan liiketoiminnan, ja 1.7.2020 Metso-konserni nimettiin uudelleen Neles-konserniksi. Metson osakkeenomistajat jatkavat Neles Oyj:n osakkeenomistajina. Lisäksi osakkeenomistajat saivat 4,3 uutta Outotecin osaketta jokaista entistä Metson osaketta kohden Minerals-liiketoiminnan mukana siirtynyttä nettovarallisuutta vastaan. IFRS-raportoinnissa Mineralsin nettovarallisuuden jakamisessa käypään arvoon on kirjattu 2 022 miljoonan euron voitto, joka sisältyy lopetettujen toimintojen tilikauden tulokseen.     

Toimitusjohtaja Olli Isotalo: Hyvä tulos vaihtelevassa markkinassa

Markkinoiden tunnelma oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla vaihteleva. Voitimme menestyksekkäästi monia tärkeitä sellu- ja paperiprojekteja sekä öljy- ja kaasuprojekteja, mikä näkyi kasvaneena tilauskantana. Asiakkaiden huoltoseisakkien viivästymiset, matkustusrajoitukset ja laitosten tuotantokatkokset heikensivät palveluliiketoimintaa sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaista liiketoimintaa (MRO).

Alhainen liikevaihto heikensi kannattavuuttamme toisella neljänneksellä, mutta ryhdyimme nopeisiin toimenpiteisiin kulujen karsimiseksi ja sen ansiosta saavutimme hyvän oikaistun EBITA-marginaalin. Keskityimme myös käyttöpääoman hallintaan, mutta alhaisten toimitusmäärien takia varastot pysyivät korkeina. Siitä huolimatta kassavirtamme oli hyvällä tasolla toisella neljänneksellä. Tarkastelimme myös kustannusrakennettamme osana mukautustoimia. Toimenpiteisiimme liittyi lomautuksia, palkanalennuksia ja henkilöstövähennyksiä muun muassa Yhdysvalloissa ja Suomessa sekä ulkoisten kulujen karsimista globaalisti. Samaan aikaan optimoimme kulurakennettamme itsenäiselle yhtiölle sopivaksi muun muassa uudelleen allokoimalla resursseja.

Osittaisjakautuminen ja Neleksen lanseeraaminen saatiin päätökseen toisella vuosineljänneksellä. Konsernin jakautumiseen liittyvien toimenpiteiden lisäksi julkistimme Neleksen uuden brändin ja arvot. Asiakaslupauksemme ”Reinventing Reliability” kuvastaa arvojamme ja sitoutumistamme siihen, että tuemme asiakkaitamme heidän työssään tuotannon luotettavuuden parantamiseksi, mikä johtaa yritysten parempaan kannattavuuteen ja kestävään liiketoimintaan. Syvällinen ymmärrys asiakkaiden prosesseissa käytettävistä venttiileistä, palveluvalmius ja sitoutumisemme tuotteiden laadun ja teknologioiden markkinajohtajuuden ylläpitämiseen ovat keskeinen osa asiakaslupaustamme.

Määrittelimme Neleksen kasvustrategian ja keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, jotka hallitus vahvisti 1.7. Tavoitteenamme on olla johtavien venttiilitoimittajien joukossa ylittämällä 1 miljardin tilaushankinta noin vuonna 2025. Tätä tavoitetta tukevat keskipitkän aikavälin yli 5 prosentin vuosittainen orgaaninen kasvutavoite sekä tuotetarjoomaa ja markkinaulottuvuutta laajentavat kohdennetut yritysostot. Yli 15 prosentin EBITA-tavoitteemme painottaa kannattavaa kasvua. Tavoitteenamme on jakaa noin 40 prosenttia nettotuloksesta osinkoina ja samanaikaisesti investoida kasvuun.

Markkinanäkymät

Sellu- ja paperiprojekteissa markkinoiden aktiviteetin odotetaan jatkuvan hyvänä.

Yleisten taloudellisten huolien uskotaan heikentävän öljy- ja kaasuprojektien markkinaa verrattuna ensimmäisen vuosipuoliskon hyvään tasoon.

Työvoiman liikkumisrajoitusten odotetaan lieventyvän ja asiakkaiden tuotannon normalisoituvan. Näiden odotetaan vähitellen parantavan palveluliiketoiminnan sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisen liiketoiminnan (MRO) markkinoita verrattuna ensimmäisen vuosipuoliskon alhaisiin tasoihin.

Meneillään oleva Covid-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta ja nopeiden muutosten riskejä kaikilla markkinoilla.

Covid-19 markkinapäivitys

Covid-19 aiheuttaa lyhyellä aikavälillä merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä markkinoilla. Pandemian leviämistä ja vakavuutta on vaikea ennustaa. Hallitusten nopeasti päättämät maanlaajuiset ja paikalliset toimenpiteet viruksen leviämisen rajoittamiseksi vaikeuttavat entisestään Neleksen tuotteiden ja palveluiden kysynnän sekä Neleksen toiminnan ennustettavuutta: ne estävät palvelutöiden suorittamista asiakkaiden tuotantolaitoksilla työvoiman liikkumisrajoitusten takia sekä rajoittavat omien tuotantolaitosten toimintaa sulkutoimenpiteiden (lockdown) aikana. Näiden epävarmuustekijöiden odotetaan jatkuvan vuoden 2020 jälkipuoliskolla, vaikka tällä hetkellä liikkumisrajoituksia helpotetaan monilla markkinoilla.

Covid-19-pandemia on hidastanut asiakastoimitusten hyväksyntää ja tavaroiden toimituksia, mikä on pitänyt varastot korkealla tasolla. Nelekselle ei toistaiseksi ole tullut olennaisia luottotappioita tai peruutuksia tilauskannassa oleviin tilauksiin. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana johto teki ennakoivia toimenpiteitä työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi sekä kustannusten ja kassavirran hallitsemiseksi Neleksen taloudellisen aseman turvaamiseksi. Toimenpiteisiin sisältyi erilaisia valvottuja turvamenettelyjä maissa joissa Neleksellä on valmistusta, etätyöskentelyä ja tiukkoja matkustusrajoituksia, kulujen leikkauksia koko organisaatiossa sekä kustannussäästö- ja optimointitoimenpiteitä. Myös nettokäyttöpääoman hallintaan kiinnitettiin erityistä huomiota.

Pandemian myötä talouskasvun heikentymisen riski on lisääntynyt, mikä yhdessä epävarman poliittisen ja talouskehityksen kanssa voi vaikuttaa yhtiön asiakastoimialoihin, vähentää investointeja ja asiakkaiden kulutusta, heikentää Neleksen tuotteiden ja palveluiden kysyntää sekä vaikuttaa liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Lisäksi on olemassa muita markkina- ja asiakasriskejä, jotka voivat johtaa suunnitteilla ja käynnissä olevien hankkeiden lykkäätymiseen, viivästymiseen tai lopettamiseen.

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot

Toimitusjohtaja Olli Isotalon ja talous- ja rahoitusjohtaja Simo Sääskilahden isännöimä puhelinkonferenssi pidetään tänään klo 14.00. Audiocastia voi seurata osoitteessa www.neles.com/tulokset. Audiocastin tallenne julkaistaan myöhemmin samalla verkkosivulla.

Puhelinkonferenssiin osallistuvia pyydetään soittamalla 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-81 710 310. Rekisteröintitunnus: 83484978#.

Neles Oyj

Simo Sääskilahti, Talous- ja rahoitusjohtaja

Rita Uotila, Sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:

Rita Uotila, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0400 954141, sähköposti: rita.uotila@neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 660 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 900 työntekijää 40 maassa. Neles syntyi osana Metso Oyj:n osittaisjakautumista ja kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi 1.7.2020.

www.neles.com, Twitter.com/nelesflow