Neleksen osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta, 2021

Neles Oyj:n pörssitiedote 27.4.2021 klo 09:00 paikallista aikaa

Tämä tiedote on tiivistelmä Neleksen osavuosikatsauksesta 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2021.  Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.neles.com/tulokset.

Tammi-maaliskuu lyhyesti

  • Saadut tilaukset kasvoivat 15 prosenttia edellisestä neljänneksestä.
  • Palveluliiketoiminta sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnainen (MRO) liiketoiminta piristyivät ensimmäisen neljänneksen aikana ja palveluliiketoiminnan saadut tilaukset olivat vuoden 2019 hyvällä tasolla.
  • Toimitusten viivästymiset, jotka johtuivat Brasilian toimituskeskuksen väliaikaisesta sulkemisesta, tilauskannassa olevien toimitusten ajoituksista ja valuuttakurssivaihteluista, vaikuttivat liikevaihtoon negatiivisesti.
  • Kannattavuus oli vertailukauden tasolla alhaisesta liikevaihdosta huolimatta. Kulukuri jatkui ja myyntikate oli hyvä.
  • Tase vahvistui entisestään hyvän kassavirran ansiosta.

Osavuosikatsauksessa esitetään IFRS-standardien mukaisen taloudellisen tiedon lisäksi vertailukelpoinen tase ja rahavirtalaskelma. Raportin suluissa olevat luvut viittaavat jatkuvien toimintojen vuoden 2020 vastaavaan vertailukauteen, ellei toisin mainita. Neles-konserni on raportoitu yhtenä segmenttinä 30.6.2020 alkaen.

Tiivistelmä avainluvuista

Operatiiviset avainluvut,
Milj. euroa
1–3/21 1–3/20 Muutos, % 2020
Saadut tilaukset1 153,9 190,9 -19 590,1
Tilauskanta kauden lopussa 298,4 337,4 -12 270,3
Liikevaihto2 129,1 136,8 -6 576,3
Oikaistu EBITA, jatkuvat toiminnot 15,9 16,7 -5 85,0
% liikevaihdosta 12,3 12,2 14,8
Oikaisuerät 3 - 1,3 11,3
Liikevoitto 15,1 14,5 4 70,3
% liikevaihdosta 11,7 10,6 12,2
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 0,07 0,07 - 0,32
Vapaa kassavirta 19,6 -23,9 - 68,7

 

Taseen avainluvut, IFRS 3/21 2020
Taseen loppusumma, milj. euroa 675,6 643,8
Nettovelka, milj. euroa 63,0 81,4
Nettovelka / EBITDA, rullaava 12 kuukautta 0,7 0,9
Nettovelkaantuneisuusaste, % 25,2 30,9
Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 2 825 2 840

1 Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan saadut tilaukset olivat 112,4 (107,4) miljoonaa euroa, sisältäen Palveluliiketoiminnan tilaukset 40,5 (37,1) miljoona euroa. Vertailukelpoisilla valuutoilla saatujen tilausten lasku oli raportointikaudella 1–3/2021 14 %.

2 Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan liikevaihto oli 88,4 (94,6) miljoonaa euroa, sisältäen Palveluliiketoiminnan liikevaihdon 31,3 (29,4) miljoona euroa,. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihdon kasvu oli raportointikaudella 1–3/2021 1 %.

3 Neleksellä ei ollut oikaisueriä 1–3/2021 (1,3 miljoonaa euroa 1–3/2020). Katso liite 5.

Toimitusjohtaja Olli Isotalo:

Markkinat kehittyivät odotettua paremmin ensimmäisen neljänneksen lopulla. Palvelu- ja MRO-liiketoiminnat vilkastuivat, ja palveluliiketoiminnan tilaukset ovat jo vuoden 2019 hyvällä tasolla. Myös MRO-liiketoiminta parantui huomattavasti edelliseen neljännekseen verrattuna, vaikka tilauksia saatiinkin edelleen hieman vähemmän kuin ennen covid-19-pandemiaa. Sellu-, paperi- ja biotuoteprojektien aktiviteetti oli edelleen hyvä. Saimme uusia sellu- ja paperiprojekteja APAC-alueella ja lisätilauksia olemassa oleviin projekteihin EMEIA-alueella sekä Etelä-Amerikassa. Kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektien markkina-aktiviteetti oli heikkoa. Odotamme kuitenkin projektitilausten lisääntyvän vuoden 2021 toisella puoliskolla, koska uusien projektien tarjouskanta on tyydyttävä. 

Osasimme odottaa alhaisempaa myyntiä ensimmäisellä neljänneksellä tilauskannan toimitusaikojen perusteella. Covid-19-pandemian aiheuttamat haasteet Brasilian toiminnoissamme viivästyttivät lisää myyntiä ensimmäiseltä neljännekseltä. Saimme tartunnat hallintaan ja pystyimme avaamaan huoltokeskuksemme Brasiliassa rajoitetulla kapasiteetilla. Työntekijöidemme terveys ja turvallisuus on meillä etusijalla. Saamme toimitettua lykkäytyneen myynnin tämän vuoden aikana.

Jatkoimme ensimmäisen neljänneksen aikana tiukkaa kulukuria, mikä tuki kannattavuutta vähäisestä myynnistä huolimatta. Kustannussäästöistä ja covid-19-pandemian aiheuttamista haasteista huolimatta pystyimme viemään strategisia kehitysohjelmiamme eteenpäin. Toimintojemme siirto ja myynnintukiresurssiemme kehittäminen Intiassa etenivät hyvin. Saimme yhdenmukaistetun ERP-järjestelmämme toimintaan Ruotsissa ja Brasiliassa.

Kun markkinatilanne paranee tulevien vuosineljännesten aikana, aiomme nopeuttaa strategiamme toteuttamista lisäämällä kohdennetusti myynti- ja RTD-resurssejamme.

Markkinanäkymät

Sellu-, paperi- ja biotuoteprojektien markkinoiden aktiviteetin odotetaan jatkuvan hyvänä.

Kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektien vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen markkina-aktiviteetti oli heikko. Markkina-aktiviteetin odotetaan palautuvan vuoden 2021 toisella puoliskolla tyydyttävälle tasolle. Projektien lykkäykset ja maailmanlaajuiset epävarmuustekijät heikentävät näkyvyyttä kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektiliiketoiminnassa.

Palveluiden sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisen (MRO) liiketoiminnan markkina-aktiviteetti oli vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä tyydyttävällä tasolla. Näiden markkinoiden odotetaan paranevan ja saavuttavan hyvän tason viimeistään vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla.

Meneillään oleva covid-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta ja nopeiden muutosten riskejä kaikilla Nelekselle tärkeillä markkinoilla.

Markkinanäkymät edustavat johdon odotuksia tulevalta kuudelta kuukaudelta, ellei toisin mainita.

Covid-19-pandemia-päivitys

Liikkumisrajoituksilla ja asiakkaiden tiukalla kassanhallinnalla oli negatiivinen vaikutus vuonna 2020 palvelu- sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaiseen (MRO) liiketoimintaan. Erityisesti suuria huoltoseisokkeja siirrettiin tuonnemmaksi. Palvelu- sekä MRO-liiketoiminta ovat selkeästi piristyneet vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä maailmanlaajuisesti, mutta epävarmuuksien ja riskien odotetaan jatkuvan tietyillä alueilla vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla.

Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä Neleksen Brasilian-toimituskeskus suljettiin väliaikaisesti covid-19-tapausten vuoksi, mikä aiheutti viivästyksiä toimituksissa ja liikevaihdon laskua ensimmäisellä neljänneksellä. Toimituskeskus avautui uudelleen ennakoitua nopeammin aktiivisten toimenpiteiden vuoksi. Tällä hetkellä toimituskeskus toimii rajallisella kapasiteetilla siten, että henkilöstön terveys ja turvallisuus pidetään ensisijalla. Keskuksen sulkemisen vuoksi lykätty myynti tullaan saamaan kiinni loppuvuoden 2021 aikana. Neleksellä on toimintaa useilla alueilla, joilla covid-19-pandemia aiheuttaa edelleen häiriöitä. Riski, että joudumme sulkemaan paikallisia Neles-toimintoja väliaikaisesti, kuten tehtiin Brasiliassa, jatkuu.

Maailmanlaajuinen logistiikkatilanne on edelleen haastava ja toimitusviivästysten riski kasvoi ensimmäisen vuosineljänneksen loppupuolella.

Neles on tehnyt vuoden 2020 toisesta neljänneksestä alkaen ennakoivia toimenpiteitä varmistaakseen työntekijöiden turvallisuuden ja turvatakseen yhtiön taloudellisen aseman hallitsemalla kustannuksia ja kassavirtaa. Nämä toimenpiteet sisälsivät erilaisia valvottuja turvamenettelyjä tuotantolaitoksissa, etätyöhön siirtymistä, matkustusrajoituksia, koko organisaation kattavia ulkoisien kulujen leikkauksia sekä kustannussäästö- ja optimointitoimenpiteitä.

Myös nettokäyttöpääoman hallintaan on kiinnitetty enemmän huomiota. Merkittäviä luottotappioita tai tilausten peruutuksia ei ole tullut.

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot

Toimitusjohtaja Olli Isotalon ja talous- ja rahoitusjohtaja Simo Sääskilahden isännöimä puhelinkonferenssi pidetään tänään klo 14.00. Audiocastia voi seurata osoitteessa www.neles.com/tulokset. Audiocastin tallenne julkaistaan myöhemmin samalla verkkosivulla.

Puhelinkonferenssiin osallistuvia pyydetään soittamalla 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 981710310. Rekisteröintitunnus: 65197572#.

Neles Oyj

Simo Sääskilahti, Talous- ja rahoitusjohtaja
Rita Uotila, Sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:

Rita Uotila, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 400 954141, sähköposti: rita.uotila@neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 576 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 850 työntekijää lähes 40 maassa.

www.neles.com, Twitter.com/nelesflow