Neleksen osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. joulukuuta, 2021

Neles Oyj:n pörssitiedote 4.2.2022 klo 9:00 paikallista aikaa

Tämä tilinpäätöstiedote ei ole tarjous sulautumisvastikeosakkeista Yhdysvalloissa. Sulautumisvastikeosakkeita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Tämä tilinpäätöstiedote ei ole Neleksen tai Valmetin antama tai niiden puolesta annettu tarjous tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita.

Tämä tiedote on tiivistelmä Neleksen tilinpäätöstiedotteesta 1. tammikuuta - 31. joulukuuta 2021. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.neles.com/tulokset.

Tammi-joulukuu lyhyesti: Vahva tilauskertymä ja liikevaihdon volyymi tukivat vakaata kannattavuutta

  • Myönteinen tilanne sellu-, paperi- ja biotuotteiden projekteissa sekä palveluliiketoiminnassa jatkui neljännellä neljänneksellä. Huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnainen liiketoiminta (MRO) elpyi edelleen
  • Kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektien markkinatilanne oli yhä heikko, tilanteen paranemisesta oli selviä merkkejä vuoden lopussa
  • Hyvä liikevaihdon volyymi tuki vakaata kannattavuutta neljännellä neljänneksellä
  • Hyvä vapaa kassavirta vuonna 2021, erityisesti neljännellä neljänneksellä
  • Flowroxin venttiili- ja pumppuliiketoimintakauppa päätökseen marraskuussa. Hankinta vahvistaa Neleksen asemaa metalli- ja kaivosteollisuuden markkinoilla
  • Hallituksen osingonjakoehdotus: 0,266 euroa osaketta kohden

Tilinpäätöstiedotteessa esitetään IFRS-standardien mukaisen taloudellisen tiedon lisäksi vertailukelpoinen rahavirtalaskelma. Raportin suluissa olevat luvut viittaavat jatkuvien toimintojen vuoden 2020 vastaavaan vertailukauteen, ellei toisin mainita. Neles-konserni on raportoitu yhtenä segmenttinä 30.6.2020 alkaen.

Tiivistelmä avainluvuista

Operatiiviset avainluvut,
Milj. euroa
10–12/21 10–12/20 Muutos, % 1–12/21 1–12/20 Muutos, %
Saadut tilaukset1 170,4 134,5 27 625,2 590,1 6
Tilauskanta kauden lopussa 294,4 270,3 9 294,4 270,3 9
Liikevaihto2 174,2 154,9 12 610,9 576,3 6
Oikaistu EBITA 26,8 22,7 18 86,8 85,0 2
% liikevaihdosta 15,4 14,6 14,2 14,8
Oikaisuerät3 1,9 3,3 7,2 11,3
Liikevoitto 23,6 18,5 27 75,8 70,3 8
% liikevaihdosta 13,6 12,0 12,4 12,2
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 0,14 0,08 60 0,38 0,32 17
Vapaa kassavirta, jatkuvat toiminnot 34,8 36,8 -5 77,5 68,7 13
Taseen avainluvut 12/21 12/20
Taseen loppusumma, milj. euroa 700,2 643,8
Nettovelka, milj. euroa 81,4 81,4
Nettovelka / EBITDA, rullaava 12 kuukautta 0,8 0,9
Nettovelkaantuneisuusaste, % 26,8 30,9
Henkilöstö kauden lopussa 2 934 2 840


1 Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan saadut tilaukset 10–12/21 olivat 120,6 (88,3) miljoonaa euroa ja 1–12/21 442,0 (357,8) miljoonaa euroa, sisältäen Palveluliiketoiminnan tilaukset 10–12/21 35,9 (35,0) miljoonaa euroa ja 1–12/21 153,5 (133,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuutoilla saatujen tilausten kasvu 1012/21 oli 20 % ja vuonna 2021 7 %.
2 Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan liikevaihto 10–12/21 oli 112,0 (96,7) miljoonaa euroa ja 1–12/21 403,8 (368,7) miljoonaa euroa, sisältäen Palveluliiketoiminnan liikevaihdon 10–12/21 38,5 (35,4) miljoonaa euroa ja 1–12/21 148,1 (128,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihdon kasvu 1012/21oli 8 % ja vuonna 2021 7 %. 
3 Oikaisuerät 10–12/21 olivat 1,9 (3,3) miljoonaa euroa ja vuonna 2021 7,2 (11,3) miljoonaa euroa. Katso liite 5.

Väliaikainen toimitusjohtaja Simo Sääskilahti: Positiivinen päätös haasteelliselle vuodelle – saadut tilaukset kasvoivat orgaanisesti 20 % neljännellä kvartaalilla

Projektiliiketoiminnan markkinatilanne pysyi neljännellä neljänneksellä pääosin samana kuin vuoden 2021 toisella ja kolmannella neljänneksellä. Sellu-, paperi- ja biotuoteprojektien liiketoiminta jatkui vahvana. Voitimme edelleen uusia projekteja ja meneillään olevien projektien lisätilauksia. Kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektien markkina-aktiviteetti oli vaisua, mutta vuoden loppua kohden myyntivaiheessa olevat projektit alkoivat edetä. Päätöksiä suurimmasta osasta näitä projekteja odotetaan vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana.

Palveluliiketoiminta säilyi hyvällä tasolla ja MRO-liiketoiminta jatkoi elpymistään neljännen neljänneksen aikana. Neljännellä neljänneksellä saatujen tilausten yhteenlaskettu määrä palvelu- ja MRO-liiketoiminnassa oli 37 % edellistä vuotta suurempi ja 16 % vuotta 2019 suurempi. Liiketoiminta kehittyi Pohjois- ja Etelä-Amerikassa erityisen vahvasti ja hyvään suuntaan myös useimmilla muilla markkina-alueillamme. Nykyinen covid-19-tilanne luo epävarmuutta, mutta toistaiseksi ei ole havaittavissa merkkejä siitä, että se saisi liiketoiminnan positiivisen kehityssuunnan kääntymään. Oikaistu EBITA oli jälleen 15 % neljännellä neljänneksellä hyvän liikevaihtovolyymin ansiosta, vaikka logistiikassa ja elektroniikkakomponenttien saatavuudessa oli edelleen haasteita. Näistä haasteista aiheutuu toimitusriskejä myös vuoden 2022 ensimmäisen puolikkaan toimituksiin.

Toiminnan laajentaminen uusille kasvaville teollisuudenaloille on yksi strategiamme kulmakivistä. Olemme saavuttaneet lupaavia tuloksia kehityshankkeissamme, jotta voimme luoda liiketoimintamahdollisuuksia uusiutuvan energian alalla ja hiilestä irtautumisessa. Yksi esimerkki tekemämme työn tuloksista on neljännen neljänneksen aikana julkaistu sopimus ratkaisujen toimittamisesta vihreän vedyn tuotantoon. 

Marraskuun alussa toivotimme tervetulleeksi 101 uutta Neles-ammattilaista, kun saimme päätökseen Flowroxin venttiili- ja pumppuliiketoimintakaupan. Kauppa vahvistaa merkittävästi tarjoomaamme, kanaviamme ja tietämystämme kasvavilla metalli- ja kaivosteollisuuden markkinoilla.

Minulla on ollut kunnia aloittaa Neleksen väliaikaisena toimitusjohtajana vuoden 2022 alussa. Olen kiitollinen siitä, että minulla on ollut mahdollisuus työskennellä yhdessä Olli Isotalon kanssa yli kahden vuoden ajan. Hän jäi eläkkeelle toimitusjohtajan tehtävästä vuoden 2021 lopussa. Markkinoiden haasteista huolimatta Olli pystyi johtamaan liiketoimintaa selvän visionsa mukaisesti myönteisellä asenteella. Neles toimi ketterästi ja menestyksekkäästi haastavassa ympäristössä. Haluan kiittää Ollia hänen visiostaan ja strategisesta selkeydestään Neleksen luotsaamisessa tällaisina epävarmoina aikoina.

Haluan kiittää myös kaikkia Neleksen työntekijöitä hyvistä tuloksista haastavassa ympäristössä. Taloudellisen tuloksen lisäksi olemme vuoden aikana saavuttaneet ja raportoineet useista tärkeistä virstanpylväistä Neleksen liiketoiminnan pitkän aikavälin menestyksen strategisen perustan rakentamisessa.

Yritysjärjestelyt

Flowroxin venttiili- ja pumppuliiketoimintakauppa

Neles osti 1.11.2021 liiketoimintakaupalla teknologiayhtiö Flowroxin venttiili- ja pumppuliiketoiminnan Suomessa, Yhdysvalloissa, Etelä-Afrikassa, Australiassa, Kiinassa, Venäjällä ja Perussa. Kauppa täydentää Neleksen tarjoomaa ja parantaa sen markkina-asemaa kaivos- ja metalliteollisuuden alalla. Se auttaa Nelestä hyödyntämään entistä paremmin kasvumahdollisuuksia mineraalien käsittelysovellusten alalla. Ostettujen liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 30 miljoonaa euroa. Yrityskaupan myötä 101 työntekijää siirtyi Nelekselle.

Ostetuista liiketoiminnoista maksettiin 1.11.2021 käteisvastikkeena 40,3 miljoonaa euroa. Lisäksi käteisvastikkeena maksetaan enintään 3 miljoonan euron lisäkauppahinta, joka perustuu ehtoon vuoden aikana kaupan solmimisen jälkeen saatujen tilausten määrästä. Yrityskaupan luoma liikearvo on 25,1 miljoonaa euroa. Lisätietoja yrityskaupasta on liitetiedossa 10.

Neleksen ja Valmetin sulautuminen

Neles tiedotti 2. heinäkuuta 2021, että Neles Oyj:n ja Valmet Oyj:n hallitukset ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Molempien yhtiöiden 22. syyskuuta 2021 pidetyt ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumisen. Sulautumisen täytäntöönpanon odotettiin tapahtuvan 1. tammikuuta 2022 ehdollisena kaikkien täytäntöönpanon edellytysten täyttymiselle.

Valmet tiedotti 5. marraskuuta 2021, että koska viranomaisprosessit kestävät kauemmin kuin aikaisemmin arvioitiin, sulautumisen täytäntöönpanon tavoitellaan tapahtuvan viimeistään 1. huhtikuuta 2022. Koska täytäntöönpano ei ole vielä tapahtunut, seuraava mahdollinen täytäntöönpanopäivä on yhdistymissopimuksen mukaan 1. huhtikuuta 2022. Suunniteltu täytäntöönpanopäivä saattaa viivästyä meneillään olevista viranomaisprosesseista johtuen. Mikäli täytäntöönpano siirtyy myöhemmäksi kuin 1. huhtikuuta 2022, Valmet tiedottaa asiasta pörssitiedotteella, ja sulautumisesitettä täydennetään, kun viranomaisprosessien aikataulusta on parempi selvyys. Sulautumisen täytäntöönpanoon asti Valmet ja Neles harjoittavat liiketoimintojaan erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä.

Neleksen osakkeenomistajat saavat 0,3277 uutta Valmetin osaketta kutakin omistamaansa Neleksen osaketta kohden. Sulautumisen täytäntöönpano on ehdollinen, muiden edellytysten ohella, kilpailuviranomaisten ja muiden sääntelyviranomaisten hyväksyntää, ja enintään 2,00 euron suuruiselle lisävarojenjaolle osaketta kohti Neleksen osakkeenomistajille ennen sulautumisen täytäntöönpanoa.

Neles allekirjoitti 2.7.2021 301 miljoonan euron siltarahoitussopimuksen lisävarojenjaon rahoittamiseksi ennen sulautumisen toteuttamista. Toteutuessaan sopimuksen voimassaoloaika olisi 12 kuukautta, ja sitä olisi mahdollisuus pidentää kahdesti kuudella kuukaudella.

Lisätietoja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.neles.com/fi/yritys/valmet-neles-sulautuminen/.

Markkinanäkymät

Markkina-aktiviteetin odotetaan säilyvän hyvänä sellu- ja paperiprojekteissa.

Kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projekteissa markkina-aktiviteetti oli heikko vuoden 2021 aikana. Markkina-aktiviteetin odotetaan palautuvan tyydyttävälle tasolle seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Markkina-aktiviteetti palvelu- ja MRO-liiketoiminnassa oli tyydyttävä/hyvä vuoden 2021 neljännen neljänneksen aikana. Näiden markkinoiden positiivisen kehityksen odotetaan jatkuvan siten, että hyvä taso saavutetaan vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana.

Kansainvälisen logistiikan, elektroniikkakomponenttien saatavuuden ja koronapandemian jatkuvasti asettamat haasteet aiheuttavat edelleen epävarmuutta ja nopeiden muutosten riskejä kaikilla Nelekselle tärkeillä markkinoilla.

Markkinanäkymät perustuvat johdon odotuksiin seuraavalle kuuden kuukauden jaksolle, ellei toisin mainita.

Koronapandemiapäivitys

Neleksen huoltokeskus Brasiliassa suljettiin tilapäisesti vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana. Toisen neljänneksen alussa myös Intiassa suljettiin tilapäisesti Neleksen tehtaita. Yhtiön johto seuraa tarkasti covid-19-pandemiatilannetta ja asettaa aina Neleksen työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden terveyden ja turvallisuuden etusijalle. Vuoden 2021 lopussa kaikki Neleksen tehtaat olivat toiminnassa.

Maailmanlaajuinen logistiikkatilanne oli edelleen haasteellinen vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä. Kuljetusten saatavuus ja Neleksen tai sen asiakkaiden logistiikkajärjestelyjen vaikeudet ovat viivästyttäneet Neleksen toimituksia. Lisäksi elektroniikkakomponenttien puute on aiheuttanut viivästyksiä.

Neleksellä on toimintaa useilla alueilla, joissa koronapandemia aiheuttaa häiriöitä myös jatkossa. Riskit samanlaisista Neleksen paikallisen toiminnan väliaikaisista sulkemisista, maailmanlaajuisen logistiikan haasteista ja elektroniikkakomponenttien saatavuudesta ovat edelleen olemassa. Näiden haasteiden  odotetaan jatkuvan ainakin vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana.

Matkustusrajoitukset, ulkoisten kulujen leikkaukset koko organisaatiossa sekä kustannussäästö- ja optimointitoimet ovat jatkuneet vuonna 2021. Myös nettokäyttöpääoman hallintaan on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Merkittäviä luottotappioita tai tilausten peruutuksia ei ole ilmennyt.

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot

Väliaikainen toimitusjohtaja Simo Sääskilahden isännöimä puhelinkonferenssi pidetään tänään klo 14.00. Audiocastia voi seurata osoitteessa www.neles.com/tulokset. Audiocastin tallenne julkaistaan myöhemmin samalla verkkosivulla.

Puhelinkonferenssiin osallistuvia pyydetään soittamaan 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-81 710 310. Rekisteröintitunnus: 38640935#.

Neles Oyj

Simo Sääskilahti, väliaikainen toimitusjohtaja
Rita Uotila, Sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:

Rita Uotila, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 400 954141, sähköposti: rita.uotila@neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2021 oli noin 611 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 950 työntekijää lähes 40 maassa.

www.neles.com, Twitter.com/nelesflow