Neleksen osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta, 2020

Neles Oyj:n pörssitiedote 28.10.2020 klo 9:00 paikallista aikaa

Tämä tiedote on tiivistelmä Neleksen osavuosikatsauksesta 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2020.  Katsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.neles.com/tulokset.

Tammi-syyskuu lyhyesti

  • Oikaistu EBITA-marginaali jatkui vakaana kolmannella vuosineljänneksellä haastavasta Covid-19-pandemiasta huolimatta ja kustannussäästötoimenpiteiden tukemana.
  • Sellu- ja paperiprojektit jatkuivat hyvällä tasolla; aktiviteetti öljy- ja kaasuprojekteissa ensimmäistä vuosipuoliskoa heikompaa.
  • Markkina-aktiviteetti lisääntynyt palveluliiketoiminnassa sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisessa (MRO) liiketoiminnassa, mutta elpyminen on ollut aiemmin ennakoitua hitaampaa, koska asiakkaiden suuret huoltoseisokit ja kiristynyt kassanhallinta aiheuttavat edelleen lykkäyksiä.

Metso-konsernin osittaisjakautuminen tapahtui 30.6.2020, ja jatkuvat toiminnot nimettiin Neles-konserniksi. Neles-konserni raportoidaan jatkuvana toimintona vuoden 2020 loppuun saakka ja Metson Minerals-liiketoiminta lopetettuna toimintona (ajanjaksolta 1.1.–30.6.2020).

Osavuosikatsauksessa esitetään IFRS-standardien mukaisen taloudellisen tiedon lisäksi vertailukelpoinen tase ja rahavirtalaskelma. Raportin suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2019 vastaavaan vertailukauteen, ellei toisin mainita.

Neles-konserni raportoidaan yhtenä segmenttinä 30.6.2020 alkaen.

Tiivistelmä avainluvuista

Operatiiviset avainluvut,
Neles, jatkuvat toiminnot
Milj. euroa
7-9/20 7-9/19 Muutos, % 1-9/20 1-9/19 Muutos, % 2019
Saadut tilaukset 134 171 -221 456 527 -13 681
Tilaukset kauden lopussa 293 295 -1 293 295 -1 280
Liikevaihto 144 170 -151 421 493 -15 660
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 2 32 38 -16 93 108 -14 152
% liikevaihdosta 23 22   22 22   23
Oikaistu EBITA, jatkuvat toiminnot 23 28 -18 62 78 -21 97
% liikevaihdosta 15,8 16,6   14,8 15,9   14,7
Oikaisuerät 3 2 -   8 -   -
Liikevoitto 19 27 -30 52 75 -31 93
% liikevaihdosta 13,5 16,0   12,3 15,3   14,0
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 0,09 0,15 -40 0,24 0,38 -37 0,46
Vapaa kassavirta 17 12 42 32 48 -33 34

 

Taseen avainluvut, IFRS

Neles
9/20
Metso
9/19
Metso
12/19
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 14,8 19,2 19,2
Taseen loppusumma 625 3 972 3 887
Nettovelka 118 420 798
Omavaraisuusaste, % 42,2 40,2 42,3
Nettovelka / EBITDA, rullaava 12 kuukautta 1,3 - -
Nettovelkaantuneisuusaste, % 46,5 28,4 52,3
Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 2 840 2 911 2 866

1 Orgaaninen liikevaihdon lasku oli raportointikaudella 1–9/2020 12 % ja kolmannella neljänneksellä 7–9/2020 10 %. Orgaaninen saatujen tilausten lasku oli raportointikaudella 1–9/2020 10 % ja kolmannella neljänneksellä 7–9/2020 15 %.

2 Palveluliiketoiminnan liikevaihto koostuu palveluliiketoiminta-yksikön myynnistä

3 Oikaisuerät olivat 8,0 miljoonaa euroa kaudella 1–9/2020 ja 2,3 miljoonaa euroa kaudella 7–9/2020. Kaudella 7–9//2019 ja vuonna 2019 ei ollut oikaisueriä. Oikaisuerät koostuvat Neleksen itsenäisen liiketoiminnan käynnistämiseen liittyvistä neuvonantaja, brändi- ja IT- ja muista kustannuksista. Katso liite 5.

Neleksen perustaminen 30.6.2020

Metson ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 29.10.2019 yhtiön osittaisjakautumisen, ja se toteutettiin ja rekisteröitiin 30.6.2020. Jakautumissuunnitelman mukaisesti Metson Minerals-liiketoiminta eriytettiin ja yhdistettiin Outotec-konserniin. Metson venttiililiiketoiminta muodosti jatkuvan liiketoiminnan, ja 1.7.2020 Metso-konserni nimettiin uudelleen Neles-konserniksi. Metson osakkeenomistajat jatkavat Neles Oyj:n osakkeenomistajina. Lisäksi osakkeenomistajat saivat 4,3 uutta Outotecin osaketta jokaista entistä Metson osaketta kohden Minerals-liiketoiminnan mukana siirtynyttä nettovarallisuutta vastaan. Metson osittaisjakautuminen saatiin päätökseen 30. kesäkuuta 2020 ja osakkeen kaupankäynti jatkui 1. heinäkuuta Nasdaq Helsingissä nimellä Neles. IFRS-raportoinnissa Mineralsin nettovarallisuuden jakamisessa käypään arvoon on kirjattu 2 022 miljoonan euron voitto, joka sisältyy lopetettujen toimintojen tilikauden tulokseen. 

Alfa Lavalin julkinen ostotarjous ja Valmetin omistusosuuden lisääminen

Alfa Laval AB (publ) julkisti 13. heinäkuuta 2020 aikomuksensa tehdä julkisen ostotarjouksen kaikista Neles Oyj:n osakkeista hintaan 11,50 euroa osakkeelta. Ostotarjous julkaistiin 12. elokuuta 2020. Alfa Laval muutti 15. lokakuuta ostotarjouksen ehtojaan alentamalla kynnysarvon vähintään yli 50 prosenttiin Neleksen osakkeista (aiemmin 2/3 Neleksen osakkeista) ja pidentämällä tarjousaikaa 30. lokakuuta (aiemmin 22. lokakuuta). Neleksen hallitus suositteli ostotarjouksen hyväksymistä 12. elokuuta ja uudelleen 19. lokakuuta muutettujen ostotarjouksen ehtojen osalta. 

Valmet Oyj, joka osti 14,88 prosentin omistusosuuden 1. heinäkuuta on 30. syyskuuta mennessä kasvattanut omistuksensa Neles Oyj:ssä 29,54 prosenttiin. Valmet julkaisi 29. syyskuuta ehdotuksen Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n yhdistymisestä. Neleksen hallitus ilmoitti 12. lokakuuta, ettei Valmetin kanssa ole käynnissä yhdistymiskeskusteluja, ja toisti Alfa Lavalin ostotarjousta koskevan suosituksen.

Toimitusjohtaja Olli Isotalo:

Markkinatilanne jatkui kolmannella neljänneksellä vaihtelevana. Voitimme tärkeitä sellu- ja paperiprojekteja, kuten jo ensimmäisen vuosipuoliskonkin aikana. Öljy- ja kaasuprojektien osalta markkina-aktiviteetti hidastui kolmannella neljänneksellä ensimmäisen vuosipuoliskon korkealta tasolta, kuten ennakoimme puolivuosikatsauksen yhteydessä. Palveluliiketoiminnan sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisen (MRO) liiketoiminnan markkina-aktiviteetti lisääntyi monilla markkina-alueilla kolmannella neljänneksellä verrattua toiseen neljännekseen. Toimintaan kuitenkin vaikuttivat edelleen heikentävästi asiakkaiden suurten huoltoseisokkien viivästymiset, matkustusrajoitukset ja laitosten tuotantokatkokset sekä asiakkaiden kiristynyt kassanhallinta. Näistä syistä palveluliiketoiminnan sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisen (MRO) liiketoiminnan markkina-aktiviteetin kasvu ei vielä näkynyt tilauskertymänä.

Liikevaihtomme kasvoi kaksi prosenttia kolmannella neljänneksellä verrattuna toiseen neljännekseen, huolimatta valuuttakurssien negatiivisesta vaikutuksesta. Toisella neljänneksellä käynnistettyjen kustannussäästötoimenpiteiden jatkamisen ansiosta pystyimme ylläpitämään vakaan kannattavuuden raportointikaudella, vaikka myyntivolyymi oli alhainen. Kustannussäästötoimenpiteisiin sisältyi väliaikaisia toimenpiteitä, kuten lyhennetty työaika, joista aiomme pääosin luopua vuoden viimeisellä neljänneksellä. Toisella neljänneksellä teimme myös joitakin pysyviä kustannussäästötoimia lähinnä Yhdysvalloissa ja Suomessa, ja aloimme saada niistä säästöjä jo kolmannella neljänneksellä. Kiinnitimme myös enemmän huomiota nettokäyttöpääoman ja kassavirtojen hallintaan ja pystyimme alentamaan varastojemme määrää.

Neleksen omistustilanteeseen liittyi paljon keskustelua ja julkista huomiota kolmannen neljänneksen aikana.  Tästä huolimatta johto ja työntekijät keskittyivät päivittäiseen liiketoimintaan, asiakaspalveluun ja Neleksen hallituksen 1. heinäkuuta hyväksymän kasvustrategian toteuttamiseen.

Markkinanäkymät

Sellu- ja paperiprojekteissa markkinoiden aktiviteetin odotetaan jatkuvan hyvänä.

Yleiset taloushuolet laskevat öljy- ja kaasuprojektien markkina-aktiviteettia ensimmäisen vuosipuoliskon hyvältä tasolta. Lykkäykset ja globaalit epävarmuustekijät heikentävät näkyvyyttä öljy- ja kaasuprojektiliiketoiminnassa.

Palveluiden sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisen (MRO) liiketoiminnan markkinoiden odotetaan vähitellen paranevan raportointikauden heikolta tasolta, kun asiakkaiden toiminta normalisoituu. Suuria huoltoseisokkeja lykätään edelleen Covid-19-pandemiaan ja asiakkaiden kiristyneen kassanhallinnan vuoksi.

Meneillään oleva Covid-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta ja nopeiden muutosten riskejä kaikilla markkinoilla.

Covid-19-markkinapäivitys

Covid-19-pandemia aiheuttaa lyhyellä aikavälillä merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä markkinoilla. Pandemian leviämistä ja vakavuutta on edelleen vaikea ennustaa. Hallitusten nopeasti päättämät maanlaajuiset ja paikalliset toimenpiteet viruksen leviämisen rajoittamiseksi vaikeuttivat entisestään Neleksen tuotteiden ja palveluiden kysynnän sekä Neleksen toiminnan ennustettavuutta: ne estävät palvelutöiden suorittamista asiakkaiden tuotantolaitoksilla työvoiman liikkumisrajoitusten takia sekä rajoittivat omien tuotantolaitosten toimintaa sulkutoimenpiteiden aikana. Näiden epävarmuustekijöiden odotetaan jatkuvan neljännellä neljänneksellä.

Toiseen neljännekseen verrattuna asiakkaiden toiminta on palannut lähemmäksi normaalia, mutta suuret huoltoseisokit siirtyvät edelleen suurelta osin liikkumisrajoitusten ja asiakkaiden kiristyneen kassanhallinnan vuoksi. Tilanne on hidastanut palveluliiketoimintaa sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaista (MRO) liiketoimintaa. Lisäksi aiempien sulkutoimenpiteiden vuoksi toimittajien toimitusajat ovat hidastuneet jonkin verran kolmannella neljänneksellä. Nelekselle ei toistaiseksi ole aiheutunut olennaisia luottotappioita tai peruutuksia tilauskannassa oleviin tilauksiin.

Toisen ja kolmannen neljänneksen aikana johto teki ennakoivia toimenpiteitä varmistaakseen työntekijöiden turvallissuuden ja turvatakseen Neleksen taloudellisen aseman hallitsemalla kustannuksia ja kassavirtaa. Nämä toimenpiteet sisälsivät erilaisia valvottuja turvamenettelyjä tuotantolaitoksissa, etätyöhön siirtymistä, tiukkoja matkustusrajoituksia, koko organisaation kattavia ulkoisien kulujen leikkauksia sekä kustannussäästö- ja optimointitoimenpiteitä. Myös nettokäyttöpääoman hallintaan kiinnitettiin erityistä huomiota.

Pandemian myötä maailmanlaajuisen talouskasvun heikentymisen riski on lisääntynyt, mikä yhdessä epävarman poliittisen ja taloudellisen kehityksen kanssa voi vaikuttaa Neleksen asiakastoimialoihin, vähentää investointeja ja asiakkaiden kulutusta ja siten heikentää Neleksen tuotteiden ja palveluiden kysyntää sekä vaikuttaa liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Lisäksi on olemassa muita markkina- ja asiakasriskejä, jotka voivat johtaa suunnitteilla ja käynnissä olevien projektien lykkääntymiseen, viivästymiseen tai lopettamiseen.

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot

Toimitusjohtaja Olli Isotalon ja talous- ja rahoitusjohtaja Simo Sääskilahden isännöimä puhelinkonferenssi pidetään tänään klo 14.00. Audiocastia voi seurata osoitteessa www.neles.com/tulokset. Audiocastin tallenne julkaistaan myöhemmin samalla verkkosivulla.

Puhelinkonferenssiin osallistuvia pyydetään soittamalla 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-81 710 310. Rekisteröintitunnus: 97484886#

Neles Oyj

Simo Sääskilahti, Talous- ja rahoitusjohtaja
Rita Uotila, Sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:

Rita Uotila, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 400 954141, sähköposti: rita.uotila@neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 660 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 900 työntekijää 40 maassa. Neles syntyi osana Metso Oyj:n osittaisjakautumista ja kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi 1.7.2020.

www.neles.com, Twitter.com/nelesflow

Liite:

Neles osavuosikatsaus Q3 2020 FIN