Metson tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2010

Metso Oyj:n tilinpäätöstiedote 3.2.2011 noin klo 12:00 paikallista aikaa

Metsolle jälleen menestyksekäs vuosi

 Keskeistä vuonna 2010

 * Vuonna 2010 uusia tilauksia saatiin 5 944 miljoonan euron arvosta, mikä oli
  36 prosenttia edellisvuotta enemmän (2009: 4 358 milj. e).

 * Tilauskanta kasvoi 18 prosenttia joulukuun 2009 lopusta ja oli vuoden 2010
  lopussa 4 023 miljoonaa euroa (31.12.2009: 3 415 milj. e).

 * Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 5 552
  miljoonaa euroa (2009: 5 016 milj. e).

 * EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
  poistoja) ennen kertaluonteisia eriä oli 491,0 miljoonaa euroa eli 8,8
  prosenttia liikevaihdosta (2009: 399,0 milj. e ja 8,0 %).

 * Liikevoitto (EBIT) oli 445,2 miljoonaa euroa eli 8,0 prosenttia
  liikevaihdosta (2009: 293,6 milj. e ja 5,9 %).

 * EBIT sisältää 11,8 miljoonaa euroa positiivisia kertaluonteisia eriä (2009:
  64,7 milj. e negatiivisia kertaluonteisia eriä).

 * Osakekohtainen tulos oli 1,71 euroa (2009: 1,06 e).

 * Vapaa kassavirta oli 435 miljoonaa euroa (2009: 717 milj. e).

 * Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli 13,5 prosenttia (2009:
  10,0 %).

 * Hallitus ehdottaa osingoksi 1,55 euroa osakkeelta eli 91 prosenttia
  osakekohtaisesta tuloksesta (2009: 0,70 e ja 66 % osakekohtaisesta
  tuloksesta).Keskeistä vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä

 * Uusia tilauksia saatiin loka-joulukuussa 1 498 miljoonan euron arvosta, mikä
  oli 10 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella (Q4/2009: 1 365 milj. e).

 * Liikevaihto kasvoi 25 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 687 miljoonaa
  euroa (Q4/2009: 1 353 milj. e).

 * EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
  poistoja) ennen kertaluonteisia eriä oli loka-joulukuussa 149,8 miljoonaa
  euroa eli 8,9 prosenttia liikevaihdosta (Q4/2009: 88,0 milj. e ja 6,5 %).

 * Liikevoitto (EBIT) oli 132,2 miljoonaa euroa eli 7,8 prosenttia
  liikevaihdosta (Q4/2009: 55,0 milj. e ja 4,1 %).

 * EBIT sisältää 3,1 miljoonaa euroa negatiivisia kertaluonteisia eriä
  (Q4/2009: 21,8 milj. e negatiivisia kertaluonteisia eriä).

 * Osakekohtainen tulos oli 0,50 euroa (Q4/2009: 0,18 e).Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta on tyytyväinen viime vuoden saavutuksiin.
"Edistyimme hyvin monella rintamalla: tilausten saantimme elpyi selvästi,
kassavirtamme oli vahva läpi vuoden huolimatta liiketoiminnan kasvusta ja
lisäksi kaikki kannattavuuttamme kuvaavat tunnusluvut paranivat selvästi. Olen
erityisen tyytyväinen vahvasti kasvaneeseen palveluliiketoimintaamme, joka
edusti 45 prosenttia koko liiketoiminnastamme. Samoin hyödyimme vahvasta
läsnäolostamme kehittyvillä markkinoilla ja puolet liikevaihdostamme tuli näiltä
kasvualueilta. Arvostan henkilöstömme työtä hyvien tulosten saavuttamiseksi ja
haluan kiittää kaikkia siitä, että vuodesta 2010 tuli jälleen menestyksekäs
vuosi Metsolle.""Vuositasolla paransimme toiminnallista tulostamme noin 100 miljoonalla eurolla,
vaikka viimeisen neljänneksen kannattavuutta heikensivät muutamat pienikatteiset
projektit Paperi- ja kuituteknologiassa sekä kasvaneet kiinteät kustannukset
valmistautuessamme toimitus- ja tilausmäärien kasvun jatkumiseen. ""Hallituksen osinkoehdotus, 1,55 euroa osakkeelta kertoo vakaasta
taloudellisesta asemastamme, mutta myös luottamuksestamme Metson tulevaan
kehitykseen. Samanaikaisesti säilytämme vahvan taseen, jotta voimme kehittää
Metsoa eteenpäin.""Viime vuoden kehityksen perusteella ja olettaen maailmantalouden asteittaisen
elpymisen jatkuvan, arviomme että Metson liikevaihto vuonna 2011 tulee kasvamaan
yli 10 prosenttia verrattuna vuoteen 2010 ja EBITA ennen kertaluonteisia eriä
paranee," Eloranta toteaa."Myös tälle vuodelle on omat haasteensa: tietyillä alueilla talouden elpymisen
hauraus, kasvava inflaatio erityisesti kehittyvillä markkinoilla,
valuuttakurssivaihtelut ja kova kilpailu suurissa sellu- ja
paperilaitteistoprojekteissa, muutamia mainitakseni. Myönteistä on
kaivosliiketoiminnan näkymien paraneminen sekä palveluliiketoiminnan näkymien
säilyminen vahvana kaikissa liiketoiminnoissamme. Viime vuodet ovat selvästi
osoittaneet Metson ketteryyden ja kilpailukyvyn. Metson uusi johtoryhmä on
valmis ottamaan ohjakset maaliskuun alusta lähtien ja olen luottavainen, että
Matti Kähkösen johdossa Metso on vahvassa asemassa jatkamaan kannattavaa
kasvua," Eloranta päättää.Metson avainluvut                    Q4/  Q4/
Miljoonaa euroa                  Muutos % 2010 2009 Muutos %
                    2010 2009

Liikevaihto              1 687 1 353 25    5 552 5 016 11

Palveluliiketoiminnan liikevaihto   714  537  33    2 453 2 102 17

   % liikevaihdosta          43  40       45  42


Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja
aineettomien hyödykkeiden poistoja
(EBITA) sekä kertaluonteisia eriä
                    149,8 88,0 70    491,0 399,0 23

   % liikevaihdosta          8,9  6,5       8,8  8,0

Liikevoitto              132,2 55,0 140   445,2 293,6 52

   %:a liikevaihdosta         7,8  4,1       8,0  5,9

Tulos/osake, euroa           0,50 0,18 178   1,71 1,06 61

Saadut tilaukset            1 498 1 365 10    5 944 4 358 36

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 637  487  31    2 637 1 937 36

Tilauskanta kauden lopussa                    4 023 3 415 18

Vapaa kassavirta            114  268  -57   435  717  -39

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE),
ennen veroja, vuositasolla %
                              13,5 10,0

Omavaraisuusaste kauden lopussa, %                38,1 35,7

Nettovelkaantuneisuusaste
kauden lopussa, %
                              15,0 32,5Lähiajan näkymätMarkkinatilanteessamme ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia sitten vuoden
2010 kolmannen neljänneksen. Arvioimme kysynnän asteittaisen elpymisen jatkuvan
tänä vuonna useimmissa asiakasteollisuuksissamme. Kehittyvien markkinoiden
näkymät jatkuvat vahvana. Useiden Euroopan maiden ja Yhdysvaltojen
budjettialijäämien, rahoituksen saatavuuden ja valuuttakurssimuutosten
aiheuttama epävarmuus saattaa kuitenkin hidastaa markkinoiden elpymistä
erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Arvioimme asiakasteollisuuksiemme
nousevilla kapasiteetin käyttöasteilla olevan myönteinen vaikutus
palveluliiketoimintaamme, ja odotamme useimpien asiakkaidemme asteittain saavan
takaisin luottamustaan investoida olemassa olevaan sekä uuteen laitekantaan.Metallien hinnat ovat nousseet edelleen lähinnä Kiinan ja Intian voimakkaasta
kysynnästä ja Yhdysvaltojen talouden vakauttamisesta johtuen. Samalla kuparin ja
rautamalmin tuotanto on ollut kysyntää pienempää. Kaivosyhtiöiden laite- ja
projektikyselyiden määrä on kasvanut vuoden 2010 alusta voimakkaasti,
erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Tämä on jo lisännyt selvästi
saamiemme uusien tilausten määrää. Koska asiakasyritykset ovat vahvistaneet
merkittäviä investointiohjelmia tuleville vuosille, arvioimme aktiviteetin
suuremmissa projekteissa lisääntyvän tänä vuonna. Vahvistuvan mineraalien
kysynnän ja laajan asennetun laitekantamme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin
liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan vahvana.Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Brasilian markkinoilla talouden kasvu jatkuu
ja infrastruktuurin rakennushankkeet pitävät maarakennuslaitteiden hyvää
kysyntää yllä. Arvioimme, että maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon
liittyvien laitteiden kysyntä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa alkaa asteittain
elpyä vuoden 2011 aikana kasvaneista korvausinvestointitarpeista johtuen, mutta
pysyy edelleen heikkona. Arvioimme maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan
kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän olevan
vuonna 2011 hyvää Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Useat Euroopan maat ja
Yhdysvallat ovat asettaneet tavoitteita uusiutuvien energianlähteiden käytön
lisäämiseksi ja odotamme tämän tukevan biomassan ja jätteen käyttöön
pohjautuvien voimalaitosratkaisujen kysyntää. Rahoitusmarkkinoihin ja
uusiutuvien energiamuotojen tukikäytäntöihin liittyvät epävarmuudet voivat
kuitenkin viivästyttää lopullisten tilauspäätöksien tekemistä joissakin
projekteissa. Palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme olevan hyvää.Arvioimme automaatiotuotteidemme kysynnän olevan hyvää vuonna 2011 öljy-, kaasu-
ja petrokemianteollisuuden lisätessä investointejaan energian hinnan ja kysynnän
parantuessa. Myös sellu- ja paperiteollisuudessa automaatiotuotteiden kysynnän
arvioidaan kehittyvän suotuisasti. Automaatioratkaisujen palveluliiketoiminnan
kysynnän arvioimme olevan hyvää.

Metallijätteen ja muun kiinteän jätteen kierrätyslaitteiden kysynnän arvioimme
olevan tyydyttävää. Kierrätyslaitteiden palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme
vahvistuvan tulevien vuosineljännesten aikana asiakkaidemme laitosten ja
laitteiden käyttöasteiden noustessa.Uusien kuitulinjojen, laiteuudistusten sekä sellutehdaspalveluiden kysyntä on
selvästi piristynyt muutamien edellisvuosien alhaisista tasoista. Arvioimme
kuitulinjamarkkinan jatkuvan aktiivisena tämän vuoden aikana, mutta
kilpailutilanteen olevan kireää suuremmissa projekteissa. Paperi- ja
kartonkilinjojen kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää ja pehmopaperilinjojen
hyvää vuonna 2011. Arvioimme paperi- ja kartonkiteollisuuden parantuneiden
kapasiteetin käyttöasteiden lisäävän palveluliiketoimintamme kysyntää.Vuoden 2010 kehityksen perusteella ja olettaen, että maailmantalouden kasvun
vahvistuminen jatkuu, arvioimme vuoden 2011 liikevaihtomme kasvavan yli 10
prosenttia ja EBITA:n ennen kertaluonteisia eriä paranevan vuodesta 2010.
Arviomme perustuu vuoden 2010 lopun 4,0 miljardin euron tilauskantaan, jossa
meillä on noin 3,1 miljardin euron tilaukset vuodelle 2011.Vuoden 2011 taloudellista tulostamme koskevat arviot perustuvat Metson tämän
hetkisiin markkinanäkymiin ja nykyisen laajuiseen liiketoimintaan sekä vuoden
2010 lopun mukaisiin valuuttakurssitasoihin.Aikaisempi ohjeistus (tammi-syyskuun 2010 osavuosikatsauksesta, julkaistu
28.10.2010): "Vuoden 2010 tammi-syyskuussa saamamme tilaukset ylittivät
vastaavan kauden liikevaihdon 15 prosentilla. Tammi-syyskuun 2010 kehitykseen
perustella ja olettaen, että maailmantalouden kasvun vahvistuminen jatkuu,
arvioimme että vuonna 2011 liikevaihtomme kasvaa noin 10 prosenttia tästä
vuodesta ja EBITA ennen kertaluonteisia eriä paranee."

Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstäEmoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2010 oli 1 525 868 957,58 euroa, josta
vuoden 2010 nettotulos on 264 850 234,96 euroa.Hallitus ehdottaa, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella jaetaan osinkona 1,55 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko huomioi
Metson yleisen osinkopolitiikan ja vahvan taloudellisen aseman. Lisäksi tulee
ottaa huomioon että vuonna 2009 maksettu osinko oli rahoitusmarkkinoiden sen
hetkisestä epävakaasta tilanteesta johtuen 25 prosenttia osakekohtaisesta
tuloksesta.Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
4.4.2011 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 12.4.2011.Emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki muut
täsmäytyspäivänä ulkona olevat yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon.

Varsinainen yhtiökokous 2011Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 30.3.2011 klo 15.00
Helsingin Messukeskuksessa (os. Messuaukio 1, 00520 Helsinki).

Helsingissä helmikuun 3. päivänä 2011

Metso Oyj:n hallitus

Uusi julkistamismenettelyOlemme siirtyneet noudattamaan Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa
uutta julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Metson vuoden 2010
tilinpäätöstiedotteesta ja tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän
pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tilinpäätöstiedote on saatavilla myös
internetsivuillamme, osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Kutsu tiedotustilaisuuksiinVuoden 2010 tilinpäätöksestä järjestetään kaksi tiedotustilaisuutta torstaina
3.2. Suomenkielinen tiedotustilaisuus tiedotusvälineille ja medialle klo 13:30 -
14:15 Suomen aikaa ja englanninkielinen tiedotustilaisuus sijoittajille ja
analyytikoille klo 15:00 Suomen aikaa (13:00 GMT 14:00 CET, 8:00 EST).Molemmat tiedotustilaisuudet pidetään Metson konsernihallinnossa, osoitteessa
Fabianinkatu 9 A, Helsinki.Englanninkielistä tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai
suorana webcast-lähetyksenä Metson kotisivuilla osoitteessa
www.metso.com/sijoittajat. Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että klo 15.00
Suomen aikaa alkavaan englanninkieliseen tiedotustilaisuuteen saavutaan paikalle
5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.Puhelinkonferenssiin osallistuminen

Puhelinkonferenssiin pääsee mukaan soittamalla muutamaa minuuttia ennen
tilaisuuden alkua numeroon;

- +44 20 7162 0025 tai +44 20 7162 0077

- tunnuskoodi: 885192Puhelinkonferenssin nauhoite on kuultavissa 11.2.2011 yöhön saakka numerossa

- +44 20 7031 4064

- Tunnuskoodi: 885192.Puhelinkonferenssin jälkeen on Metson nettisivuilta ladattavissa podcast-
äänitiedosto (mp3) ja viimeistään maanantaina 7.2.2011 aukikirjoitettu teksti
puhelinkonferenssista osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.Tiedotustilaisuuksien esitysmateriaali on saatavilla tilinpäätöksen
julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.Tervetuloa

Metson taloudellinen raportointi vuonna 2011Vuoden 2010 vuosikertomus julkaistaan 7.3.2011 alkavalla viikolla (viikko 10).Vuoden 2011 tammi - maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 29.4.2011, tammi -
kesäkuun osavuosikatsaus 28.7.2011 ja tammi - syyskuun osavuosikatsaus
27.10.2011.Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 28 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.comLisätietoja lehdistölle antavat:

Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3000

Olli Vaartimo, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3010

Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 0204 84 3253

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset.
Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja
kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät
tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa
yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:

(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason
vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön
saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen

(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut

(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon,
onnistuminen ja jatkuva tehostaminen

(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.

Metso OyjOlli Vaartimo
talous- ja rahoitusjohtajaJohanna Henttonen
sijoittajasuhdejohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com