Metson tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta - 31. joulukuuta 2015

Metson tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta - 31. joulukuuta 2015

Metson tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta - 31. joulukuuta 2015

Metso Oyj:n pörssitiedote 4.2.2016 klo 12:00 paikallista aikaa


Metso järjestää englanninkielisen audiocast-lähetyksen klo 13:00 ja sitä voi seurata osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit. Audiocastin yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka kautta voi esittää kysymyksiä. Audiocast-lähetyksen tallenne on katsottavissa mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen ja aukikirjoitettu teksti tilaisuudesta on ladattavissa verkkosivuillamme.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-joulukuun 2015 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Flow Control -segmentin huhti-joulukuun luvut eivät sisällä Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoimintaa (PAS), joka myytiin 1.4.2015. Vuoden 2014 luvut ja kaikkien myyntiä edeltävien vertailukausien luvut sisältävät PAS-liiketoiminnan. Vertailukelpoisten lukujen esittämisestä ilmoitetaan erikseen. 

Vuoden 2015 viimeinen neljännes lyhyesti

 • Saadut tilaukset 758 miljoonaa euroa (801 milj. e, 721 milj. e ilman PAS-liiketoimintaa), josta palveluliiketoiminnan osuus 440 miljoonaa euroa (481 milj. e, 446 milj. e ilman PAS-liiketoimintaa).
 • Liikevaihto 754 miljoonaa euroa (1 018 milj. e, 921 milj. e ilman PAS-liiketoimintaa), josta palveluliiketoiminnan osuus 481 miljoonaa euroa (572 milj. e, 525 milj. e ilman PAS-liiketoimintaa).
 • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä 91 miljoonaa euroa eli 12,0 prosenttia liikevaihdosta (138 milj. e ja 13,5 %, 120 milj. e ja 13,0 % ilman PAS-liiketoimintaa).

Vuosi 2015 lyhyesti

 • Kehittyvien markkinoiden heikko talouskasvu ja hyödykkeiden alhaiset hinnat vaikutti negatiivisesti kaivos- sekä öljy- ja kaasuteollisuuden laitteiden kysyntään
 • Saadut tilaukset 3 027 miljoonaa euroa (3 409 milj. e); 2 965 milj. e. (3 074 milj. e) ilman PAS-liiketoimintaa. Palveluliiketoiminnan tilaukset olivat 1 913 milj. e (2 052 milj. e); 1 879 milj. e  (1 910 milj. e) ilman PAS-liiketoimintaa.
 • Liikevaihto 2 977 miljoonaa euroa (3 658 milj. e); 2 923 milj. e. (3 363 milj. e) ilman PAS-liiketoimintaa. Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 1 869 milj. e (2 007 milj. e); 1 840 milj. e (1 869 milj. e) ilman PAS-liiketoimintaa.
 • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä 347 miljoonaa euroa eli 11,7 prosenttia liikevaihdosta (460 milj. e ja 12,6 %); 356 milj. e ja 12,2 prosenttia (426 milj. e ja 12,7 %) ilman PAS-liiketoimintaa.
 • Vapaa kassavirta oli vahva, 341 miljoonaa euroa (204 milj. e).
 • PAS-liiketoiminnan myynnistä kirjattiin 252 miljoonan euron myyntivoitto.
 • Osakekohtainen tulos oli 2,95 euroa (1,25 e).
 • Vahva tase ja nettovelkaantuneisuusaste 10,6 prosenttia (45,6 %).
 • Hallituksen osingonjakoehdotus yhtiökokoukselle on 1,05 euroa (1,05 euroa ja lisäosinko 0,40 euroa).

Näkymät vuodelle 2016
Metso on muuttanut ohjeistuspolitiikkaansa ja lopettaa taloudellisen ohjeistuksen julkaisemisen vuoden 2016 alusta. Liikevaihtoa ja kannattavuutta koskevien numerollisten ohjeistusten sijaan kuvaamme yleistä liiketoimintaympäristöä, loppumarkkinoiden kysynnän kehitystä sekä annamme joitakin taloudellisia tietoja, kuten arviot kuluvan tilivuoden investoinneista ja uudelleenjärjestelykustannuksista.
 
Metson yleisen liiketoimintaympäristön arvioidaan heikkenevän hieman vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna. Arvioimme tuotteidemme ja palvelujemme kysynnän kehittyvän seuraavasti:

 • kaivoslaitteiden kysyntä säilyy heikkona ja kaivosteollisuuden palveluiden tyydyttävänä
 • kivenmurskauslaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden kysyntä säilyy tyydyttävänä
 • Flow Controlin asiakkaiden uusiin investointeihin liittyvien tuotteiden kysyntä säilyy tyydyttävänä ja Flow Controlin palveluiden kysyntä hyvänä.

Vuoden 2015 lopun tilauskannasta arvioidaan vuoden 2016 aikana laskutettavan  1,1 miljardia euroa. Toimenpiteet oman toiminnan tehostamiseksi parantavat kilpailukykyämme ja lieventävät hintapaineita niillä markkinoilla,  joiden kysyntänäkymät ovat heikot tai tyydyttävät. Uudelleenjärjestelykustannusten arvioidaan olevan alemmalla tasolla kuin vuonna 2015. Investointien ilman yrityskauppoja ja nettorahoituskulujen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2015.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:
Viime vuoden tuloksemme olivat kohtuullisen hyvät asiakastoimialojemme kysynnän heikentymisestä huolimatta. Kannattavuutemme (EBITA-marginaali ennen kertaluonteisia eriä) pysyi hyvällä tasolla ja oli 12,2 prosenttia liikevaihdosta verrattuna 12,7 prosenttiin vuonna 2014 vaikka tilaukset ja liikevaihto laskivatkin. Nämä luvut eivät sisällä myytyä PAS-liiketoimintaa. Tästä myynnistä saadun voiton ansiosta liikevoittomme nousi 555 miljoonaan euroon ja osakekohtainen tulos 2,95 euroon osakkeelta. Lisäksi haluaisin nostaa esiin merkittävän edistymisemme Metson turvallisuuskulttuurissa, mikä näkyy työtapaturmien vähenemisenä. Raportoidut tapaturmat laskivat 28 prosenttia ja tapaturmataajuus oli 2,6, kun se vuonna 2014 oli 3,9.

Lisäksi edistyimme edelleen pyrkimyksissämme tehdä Metsosta yhä parempi ja kilpailukykyisempi yhtiö. Olemme uudistaneet tuote- ja palvelutarjoomaamme vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja uudistaneet liiketoimintamallejamme sillä ajatuksella, että organisaatiot olisivat rakenteiltaan kevyempiä, vastuut kaikilta osin selkeitä ja että olisimme ylipäätään aiempaa joustavampia reagoimaan liiketoimintaympäristön muutoksiin.

Lanseeraamme tässä raportissa uuden ohjeistuspolitiikkamme, joka seuraa alan käytäntöjä. Metso on nykyään tuote- ja palveluliiketoimintaan keskittynyt yhtiö, jonka sisäinen volatiliteetti on aiempaa vähäisempää. Tässä mielessä tämä muutos on meille luonnollinen askel ja riippumaton vallitsevista markkinaolosuhteista. Uusi tapamme kertoa lähiajan näkymistämme tarjoaa pääomamarkkinoille riittävää tietoa perustellun mielipiteen muodostamiseksi Metson tulevasta kehityksestä.

Motivuituneen henkilöstömme, kilpailukykyisen palvelu- ja tuotetarjoomamme, joustavien toimintamallien, vahvan taseen sekä taloudellisen asemamme ansiosta, olen vakuuttunut että tuloksemme säilyvät hyvinä vuonna 2016 ja siitä eteenpäin.

Avainluvut

Milj. euroa Q4/
2015
Q4/
2014
Muutos %  2015 2014 Muutos %
Saadut tilaukset 758 801 -5 3 027 3 409 -11
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 440 481 -9 1 913 2 052 -7
  % saaduista tilauksista 58 60   63 60  
Tilauskanta vuoden lopussa       1 268 1 575 -19
Liikevaihto 754 1 018 -26 2 977 3 658 -19
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 481 572 -16 1 869 2 007 -7
  % liikevaihdosta 64 56   63 55  
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)
sekä kertaluonteisia eriä
91 138 -34 347 460 -25
  % liikevaihdosta 12,0 13,5   11,7 12,6  
Liikevoitto* 67 101 -33 555 351 58
  % liikevaihdosta 8,9 9,9   18,7 9,6  
Tulos/osake, euroa 0,35 0,36 -3 2,95 1,25 136
Vapaa kassavirta 59 63 -6 341 204 67
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %**       25,7 16,4  
Omavaraisuusaste vuoden lopussa, %       48,3 40,5  
Nettovelkaantuneisuusaste vuoden lopussa, %       10,6 45,6  
Henkilöstö vuoden lopussa       12 375 15 644 -21

Koko vuoden 2015, kauden Q4/2014 ja koko vuoden 2014 luvut sisältävät Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan (PAS).
*Koko vuoden 2015 liikevoitto sisältää PAS-liiketoiminnan myynnistä saadun myyntivoiton.
**Koko vuoden 2015 ROCE sisältää PAS-liiketoiminnan myynnistä saadun myyntivoiton.

Avainluvut ilman PAS-liiketoimintaa

Milj. euroa Q4/
2015
Q4/
2014
Muutos % 2015 2014 Muutos %
Saadut tilaukset 758 721 5 2 965 3 074 -4
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 440 446 -1 1 879 1 910 -2
Liikevaihto 754 921 -18 2 923 3 363 -13
  Palveluliiketoiminnan liikevaihto 481 525 -9 1 840 1 869 -2
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 91 120 -24 356 426 -16
  % liikevaihdosta 12,0 13,0   12,2 12,7  
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %       16,1 -  
Henkilöstö vuoden lopussa       12 375 14 072 -12

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 400 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle turvallisuus on ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli noin 2,9 miljardia euroa. Metso työllistää yli 12 000 henkeä yli 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antavat:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj
Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Puhelinkonferenssin tiedot

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 2310 1620 ja syöttämällä vahvistuskoodin 3735943.

Audiocast-lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.