Metson osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011

Hyvää edistymistä kasvussa ja kannattavuudessa

Metso Oyj:n pörssitiedote 28.4.2011 klo 15:30

Tiedotustilaisuus tänään torstaina 28.4.2011 englanniksi klo 16:00 Metso Oyj:n
konsernihallinnossa, Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Tilaisuutta voi seurata
internetin kautta osoitteesta www.metso.com/webcastlahetys sekä
puhelinkonferenssina (numerotiedot tiedotteen lopussa).


Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsauksesta,
ja osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-
tiedostona. Osavuosikatsaus on saatavilla myös internetsivuillamme, osoitteessa
www.metso.com/sijoittajat.

Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen, eli
samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

Keskeistä 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

 * Uusia tilauksia saatiin tammi-maaliskuussa 1 847 miljoonan euron arvosta,
  mikä oli 35 prosenttia enemmän kuin vertailukautena (1 366 milj. e).
  Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset olivat 48 prosenttia kaikista
  tilauksista eli 848 miljoonaa euroa (48 % ja 648 milj. e).

 * Liikevaihto kasvoi 23 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 444 miljoonaa
  euroa (1 170 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 47 prosenttia
  konsernin liikevaihdosta, eli 641 miljoonaa euroa (44 % ja 512 milj. e).

 * EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
  poistoja) ennen kertaluonteisia eriä oli 123,6 miljoonaa euroa eli 8,6
  prosenttia liikevaihdosta (87,6 milj. e ja 7,5 %).

 * Osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,20 e).

 * Vapaa kassavirta oli 68 miljoonaa euroa (35 milj. e).

 * Matti Kähkönen aloitti toimitusjohtajana 1.3.2011 alkaen ja samalla Metson
  uusi johtoryhmä aloitti toimintansa.


Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen kommentoi: "Metson hyvä edistyminen jatkui
ensimmäisellä neljänneksellä. Olen erityisen innoissani kasvusta - niin
saaduissa tilauksissa kuin myös liikevaihdossa. Kasvaneet toimitusmäärät
vaikuttivat myönteisesti myös kannattavuuteemme.

Useimmissa asiakasteollisuuksissamme kysyntä on palautunut verrattain
normaaliksi tiettyjä asiakasteollisuuksia ja maantieteellisiä alueita lukuun
ottamatta. Vaikka kysyntä on yleisesti suotuisaa, ilmassa on myös epävarmuutta
liittyen taloudellisen kasvun haurauteen, inflaatiopaineisiin sekä öljyn
korkeaan hintaan. Toisaalta arvioimme toimintaympäristömme kehittyvillä
markkinoilla jatkuvan myönteisenä ja kaivosteollisuuden näkymien hyvinä.

Suotuisan markkinakehityksen ja tilauskertymän vuoksi paransimme 20.4.
arviotamme vuoden 2011 tuloskehityksestä. Arvioimme, että vuonna 2011
liikevaihtomme kasvaa noin 15 prosenttia ja että kannattavuus (EBITA-% ennen
kertaluonteisia eriä) paranee vuodesta 2010.

Toimintamme tavoitteet ovat selvät; tavoittelemme edelleen uusia kannattavia
tilauksia ja varmistamme oman toimituskykymme samalla kun pidämme tiukkaa
kulukuria."

Metson avainluvut

Miljoonaa euroa                 Q1/2011  Q1/2010  Muutos %  2010

Liikevaihto                   1 444  1 170    23 5 552

Palveluliiketoiminnan liikevaihto         641   512    25 2 453

   %:a liikevaihdosta                47    44         45

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja
aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)    123,6   87,6     41  491,0
sekä kertaluonteisia eriä

   %:a liikevaihdosta               8,6   7,5        8,8

Liikevoitto                   112,9   69,5    62 445,2

   %:a liikevaihdosta               7,8   5,9        8,0

Tulos/osake, euroa                0,49   0,20    145  1,71

Saadut tilaukset                 1 847  1 366    35 5 944

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset       848   648    31 2 637

Tilauskanta kauden lopussa            4 300  3 720    16 4 023

Vapaa kassavirta                  68    35    94  435

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen      15,2   8,1        13,5
veroja, vuositasolla %

Omavaraisuusaste kauden lopussa, %        35,0   34,0        38,1

Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, %    13,8   32,8        15,0Lähiajan näkymät

Useimpien asiakasteollisuuksiemme kysyntä on palautunut lähelle normaalia tasoa
tiettyjä asiakasteollisuuksia ja maantieteellisiä alueita lukuun ottamatta.
Kehittyvien markkinoiden näkymät jatkuvat vahvoina ja kaivosliiketoiminnan
näkymät hyvinä. Useiden Euroopan maiden ja Yhdysvaltojen budjettialijäämien,
rahoituksen saatavuuden ja valuuttakurssivaihteluiden aiheuttama epävarmuus
saattaa kuitenkin hidastaa markkinoiden elpymistä erityisesti Euroopassa ja
Pohjois-Amerikassa. Viime kuukausien poliittinen epävarmuus Lähi-idässä ja
Pohjois-Afrikassa sekä luonnonkatastrofi Japanissa ovat osaltaan lisänneet
yleistä epävarmuutta. Arvioimme, että asiakasteollisuuksiemme nousevilla
kapasiteetin käyttöasteilla on myönteinen vaikutus palveluliiketoimintaamme, ja
odotamme useimpien asiakkaidemme asteittain investoivan olemassa olevaan sekä
uuteen laitekantaan.

Metallien hinnat ovat pysyneet korkeina johtuen lähinnä Kiinan ja Intian
voimakkaasta kysynnästä ja maailmantalouden yleisestä piristymisestä johtuen.
Samalla kuparin ja rautamalmin kysyntä on ylittänyt tuotannon. Kaivosyhtiöiden
laite- ja projektikyselyiden määrä on kasvanut voimakkaasti. Tämä on jo lisännyt
selvästi saamiemme uusien tilausten määrää ja odotamme kysynnän olevan
loppuvuonna hyvää. Koska asiakasyritykset ovat vahvistaneet merkittäviä
investointiohjelmia tuleville vuosille, arvioimme aktiviteetin suuremmissa
projekteissa lisääntyvän tänä vuonna. Vahvistuvan mineraalien kysynnän ja laajan
asennetun laitekantamme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien
palveluiden kysynnän olevan erinomaista.

Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Brasilian markkinoilla talouden kasvu jatkuu
ja infrastruktuurin rakennushankkeet pitävät yllä maarakennuslaitteiden hyvää
kysyntää. Arvioimme, että maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon
liittyvien laitteiden kysyntä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa jatkaa
asteittaista elpymistä vuoden 2011 aikana kasvaneista
korvausinvestointitarpeista johtuen. Arvioimme maarakennusteollisuuden
palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän olevan
vuonna 2011 tyydyttävää Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Useat Euroopan maat ja
Yhdysvallat ovat asettaneet tavoitteita uusiutuvien energianlähteiden käytön
lisäämiseksi ja odotamme tämän tukevan biomassan ja jätteen käyttöön
pohjautuvien voimalaitosratkaisujen kysyntää. Uusiutuvien energiamuotojen
tukikäytäntöjen kehittymisen arvioidaan kuitenkin olevan avainasemassa
lopullisten tilauspäätösten toteutumisessa. Arvioimme palveluliiketoiminnan
kysynnän voimantuotantoteollisuudessa olevan hyvää.

Arvioimme automaatiotuotteidemme kysynnän olevan kuluvana vuonna hyvää öljy-,
kaasu- ja petrokemianteollisuuden lisätessä investointejaan energian hinnan ja
kysynnän kasvaessa. Myös sellu- ja paperiteollisuudessa automaatiotuotteiden
kysynnän arvioidaan olevan hyvää. Arvioimme myös palveluliiketoiminnan kysynnän
olevan hyvää.

Metallijätteen ja muun kiinteän jätteen kierrätyslaitteiden kysynnän arvioimme
olevan tyydyttävää. Kierrätyslaitteiden palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme
vahvistuvan tulevien vuosineljännesten aikana asiakkaidemme laitosten ja
laitteiden käyttöasteiden noustessa.

Paperi-, kartonki- ja pehmopaperilinjojen kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää
vuonna 2011. Arvioimme paperi- ja kartonkiteollisuuden parantuneiden
kapasiteetin käyttöasteiden pitävän palveluliiketoimintamme kysynnän hyvänä.
Uusien kuitulinjojen, laiteuudistusten sekä sellutehdaspalveluiden kysyntä
jatkuu hyvänä. Arvioimme kuitenkin sellutehdaslaitteistojen kysynnän hiljentyvän
viimeaikaisten suurten projektitilausten jälkeen, ja palveluiden sekä
laiteuudistusten kysynnän jatkuvan suotuisana.

Alkuvuoden suotuisan markkinakehityksen ja tilauskertymän vuoksi muutimme
20.4.2011 arviotamme vuoden 2011 tuloskehityksestä.

Arvioimme, että vuoden 2011 liikevaihto kasvaa noin 15 prosenttia ja että
kannattavuus (EBITA-% ennen kertaluonteisia eriä) paranee vuodesta 2010.
Arviomme perustuu tammi-maaliskuun kehitykseemme ja tilauskantaamme, jossa
meillä on noin 3,1 miljardin euron tilaukset vuodelle 2011.

Vuoden 2011 taloudellista tulostamme koskevat arviot perustuvat Metson tämän
hetkisiin markkinanäkymiin ja nykyisen laajuiseen liiketoimintaan sekä
ensimmäisen neljänneksen mukaisiin valuuttakurssitasoihin.

Aikaisempi ohjeistus (vuoden 2010 tilinpäätöstiedotteesta, julkaistu 3.2.2011):

"Vuoden 2010 kehityksen perusteella ja olettaen, että maailmantalouden kasvun
vahvistuminen jatkuu, arvioimme vuoden 2011 liikevaihtomme kasvavan yli 10
prosenttia ja EBITA:n ennen kertaluonteisia eriä paranevan vuodesta 2010.
Arviomme perustuu vuoden 2010 lopun 4,0 miljardin euron tilauskantaan, jossa
meillä on noin 3,1 miljardin euron tilaukset vuodelle 2011."

Helsingissä huhtikuun 28. päivänä 2011

Metso Oyj:n hallitus


Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 28 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Lisätietoja antavat:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso, puh. 020 484 3000

Harri Nikunen, talousjohtaja, Metso, puh. 020 484 3010

Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 020 484 3253


Kutsu tiedotustilaisuuteen

Vuoden 2011 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen
tiedotustilaisuus tiedotusvälineille ja medialle sekä sijoittajille ja
analyytikoille torstaina 28.4. klo 16:00 Suomen aikaa.

Tilaisuus järjestetään Metson konsernihallinnossa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A,
Helsinki.

Tiedotustilaisuutta voi seurata sekä puhelinkonferenssina tai suorana webcast-
lähetyksenä Metson kotisivuilla osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.
Tilaisuuden aikana voi esittää kysymyksiä sekä webcast-lähetyksen että
puhelinkonferenssin kautta.

Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että tiedotustilaisuuteen saavuttaisiin
paikalle 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Puhelinkonferenssiin osallistuminen

Puhelinkonferenssiin pääsee mukaan soittamalla muutamaa minuuttia ennen
tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0125 tai +44 20 7162 0177, tunnuskoodi:
885197.

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuultavissa 12.5.2011 yöhön saakka numerossa

+44 20 7031 4064, tunnuskoodi: 885197. Puhelinkonferenssin jälkeen on Metson
nettisivuilta ladattavissa podcast-äänitiedosto (mp3) ja viimeistään perjantaina
29.4.2011 auki kirjoitettu teksti puhelinkonferenssista osoitteessa
www.metso.com/sijoittajat.

Tiedotustilaisuuksien esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen
julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.metso.com/sijoittajat

Tervetuloa!


Metson taloudellinen raportointi vuonna 2011

Vuoden 2011 tammi - kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan 28.7.2011 ja tammi -
syyskuun osavuosikatsaus 27.10.2011.

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset.
Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja
kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät
tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa
yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:

(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason
vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön
saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen

(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut

(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon,
onnistuminen ja jatkuva tehostaminen

(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Johanna Henttonen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com