Metson osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010

Metso Oyj:n yhtiötiedote 29.4.2010 klo 12:00


Markkinoiden elpyminen vahvistui

Keskeistä vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä

 * Uusia tilauksia saatiin tammi-maaliskuussa 1 366 miljoonan euron arvosta,
  mikä oli 45 prosenttia enemmän kuin vertailukautena (Q1/2009: 942 milj. e).

 * Tilauskanta kasvoi 9 prosenttia joulukuun 2009 lopusta ja oli maaliskuun
  lopussa 3 720 miljoonaa euroa (31.12.2009: 3 415 milj. e).

 * Liikevaihto laski 4 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 170 miljoonaa euroa
  (Q1/2009:

1 220 milj. e).

 * Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja
  (EBITA) oli 83,8 miljoonaa euroa eli 7,2 prosenttia liikevaihdosta (Q1/2009:
  68,8 milj. e ja 5,6 %).

 * Liikevoitto (EBIT) oli 69,5 miljoonaa euroa eli 5,9 prosenttia
  liikevaihdosta (Q1/2009: 58,6 milj. e ja 4,8 %).

 * Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja
  (EBITA) ja liikevoitto (EBIT) sisältävät 4,7 miljoonaa euroa kapasiteetin
  sopeuttamiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia (Q1/2009: 22,0 milj.
  e).

 * Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (Q1/2009: 0,18 e).

 * Vapaa kassavirta oli 35 miljoonaa euroa (Q1/2009: 120 milj. e).

 * Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli 8,1 prosenttia (Q1/2009:
  9,0 %).

Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta kommentoi: "Elpyminen jatkui ensimmäisellä
neljänneksellä useimmilla markkinoilla ja asiakasteollisuuksissamme. Näyttää
siltä, että elpyminen vauhdittuu ja on nyt laajemmalla pohjalla kuin edeltäneen
puolen vuoden aikana. Asiakkaidemme korkeammat kapasiteetin käyttöasteet ovat
vahvistaneet palveluliiketoimintamme kysyntää. Samalla kun asiakkaamme ovat
saaneet takaisin luottamustaan, on myös laitteidemme ja projektiliiketoimintamme
kysyntä piristynyt. Hintakilpailu markkinoilla näyttää lieventyneen
kaupankäyntiympäristön vahvistuessa.

Ensimmäisen neljänneksen kannattavuuttamme ovat tukeneet viime vuosina
suoritetut toimenpiteet johtamismallimme kehittämiseksi ja kustannusrakenteemme
sopeuttamiseksi, vaikka liikevaihto oli edelleen melko alhainen viime vuoden
vaatimattomasta tilausten saannista johtuen. Olettaen, että saamme edelleen
uusia kannattavia tilauksia, pitäisi myös liikevaihdon nousta tulevina
neljänneksinä. Ensimmäinen neljännes vahvisti sen, että päättäväisen ja nopean
reagointimme ansiosta markkinoiden hiljenemiseen vuoden 2008 jälkimmäisellä
puoliskolla ja viime vuoden aikana, Metso on tänään kilpailukykyisempi kuin
aikaisemmin.

Olemme asteittain aloittaneet suunnittelu- ja tuotantokapasiteetin kasvattamisen
vastaamaan parantuneeseen kysyntään. Komponenttitoimittajien ja alihankkijoiden
kapasiteetin lisäämisessä näyttää sen sijaan olevan hieman kankeutta. Samoin
jatkamme palveluliiketoimintamme ja maailmanlaajuisen läsnäolomme laajentamista,
kuten myös ympäristöliiketoimintaan perustuvien ratkaisujen kehittämistä.

Kuluneen puolen vuoden aikana tapahtuneeseen tilausten saannin elpymiseen sekä
tämän hetkiseen markkinatilanteeseen perustuen, nostamme hieman
liikevaihto-ohjeistustamme vuodelle 2010. Arvioimme liikevaihtomme olevan yli 5
miljardia euroa ja vuoden 2010 kannattavuuden olevan tyydyttävää."

Metson avainluvut

+---------------------------------------------------+-----+-----+--------+-----+
|Miljoonaa euroa                  |Q1/10|Q1/09|Muutos %| 2009|
+---------------------------------------------------+-----+-----+--------+-----+
|Liikevaihto                    |1 170|1 220|   -4|5 016|
+---------------------------------------------------+-----+-----+--------+-----+
|Palveluliiketoiminnan liikevaihto         | 512| 519|   -1|2 102|
+---------------------------------------------------+-----+-----+--------+-----+
|% liikevaihdosta                  |  44|  43|    |  42|
+---------------------------------------------------+-----+-----+--------+-----+
|EBITA ennen kertaluonteisia kapasiteetin      |   |   |    |   |
|sopeuttamiskustannuksia              | 88,5| 90,8|   -3|409,0|
+---------------------------------------------------+-----+-----+--------+-----+
|% liikevaihdosta                  | 7,6| 7,4|    | 8,2|
+---------------------------------------------------+-----+-----+--------+-----+
|Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman  |   |   |    |   |
|käyttöomaisuuden poistoja (EBITA)         | 83,8| 68,8|   22|334,3|
+---------------------------------------------------+-----+-----+--------+-----+
|%:a liikevaihdosta                 | 7,2| 5,6|    | 6,7|
+---------------------------------------------------+-----+-----+--------+-----+
|Liikevoitto                    | 69,5| 58,6|   19|293,6|
+---------------------------------------------------+-----+-----+--------+-----+
|%:a liikevaihdosta                 | 5,9| 4,8|    | 5,9|
+---------------------------------------------------+-----+-----+--------+-----+
|Tulos/osake, euroa                 | 0,20| 0,18|   11| 1,06|
+---------------------------------------------------+-----+-----+--------+-----+
|Saadut tilaukset                  |1 366| 942|   45|4 358|
+---------------------------------------------------+-----+-----+--------+-----+
|Tilauskanta kauden lopussa             |3 720|3 934|   -5|3 415|
+---------------------------------------------------+-----+-----+--------+-----+
|Vapaa kassavirta                  |  35| 120|   -71| 717|
+---------------------------------------------------+-----+-----+--------+-----+
|Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja  |   |   |    |   |
|vuodessa, %                    | 8,1| 9,0|    | 10,0|
+---------------------------------------------------+-----+-----+--------+-----+
|Omavaraisuusaste kauden lopussa, %         | 34,0| 30,3|    | 35,7|
+---------------------------------------------------+-----+-----+--------+-----+
|Nettovelkaantuneisuusaste             |   |   |    |   |
|kauden lopussa, %                 | 32,8| 72,6|    | 32,5|
+---------------------------------------------------+-----+-----+--------+-----+Metson vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen katsaus


Toimintaympäristömme ja tuotteidemme kysyntä

Toimintaympäristömme asteittainen paraneminen jatkui vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä. Asiakkaidemme kapasiteetin käyttöasteet vahvistuivat
maailmantalouden myönteisen kehityksen mukana. Tällä oli myönteinen vaikutus
laitekauppamme ja palveluliiketoimintamme kysyntään. Rahoituksen saatavuus
parani edelleen ja infrastruktuurin kehittämiseen tähtäävät rakennushankkeet
sekä niihin liittyvät talouden tukitoimet vaikuttivat myönteisesti
laitekysyntäämme lähinnä kehittyvillä markkinoilla. Tilauskannan epävarmuudet
pienenivät.

Kaivosyhtiöiden laite- ja projektikyselyiden määrä kasvoi edelleen, ja tällä oli
selvä myönteinen vaikutus alkuvuoden tilauksiin. Kaivosteollisuuden kapasiteetin
käyttöasteiden nousun myötä myös kaivostoimintaan liittyvien palveluiden kysyntä
parani.

Maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysyntä
vahvistui lähinnä kehittyvillä markkinoilla, jossa kysyntää tukivat
infrastruktuurin rakentamishankkeet. Euroopassa uusien laitteiden ja
järjestelmien kysyntä piristyi asteittain ja saavutti tyydyttävän tason, kun
taas Pohjois-Amerikassa, hienoisesta myönteisestä kehityksestä huolimatta,
kysyntä pysyi heikkona. Maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysyntä
vahvistui hieman ja oli tyydyttävää.

Uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysyntä jatkui hyvällä
tasolla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Useiden maiden asettamien uusiutuvien
energialähteiden käytön lisäämistavoitteet tukevat biomassan ja jätteen käyttöön
pohjautuvien voimalaitosten kysyntää. Palveluliiketoiminnan kysyntä
voimantuotantoliiketoiminnassa oli tyydyttävää.

Automaatiotuotteiden kysyntä vahvistui ensimmäisellä neljänneksellä öljy-,
kaasu- ja petrokemian teollisuuden lisätessä investointejaan energian hinnan
noustessa ja kysynnän parantuessa. Automaatioratkaisujen palveluliiketoiminnan
kysyntä pysyi tyydyttävänä.

Metallinkierrätyslaitteiden kysyntä on vahvistunut alkuvuoden aikana selvästi
edellisvuoden heikolta tasolta teräksen kysynnän käännyttyä maailmanlaajuisesti
nousuun. Kiinteän jätteen kierrätyslaitteiden kysyntä jatkui tyydyttävänä.
Kierrätyslaitteiden palveluliiketoiminnan kysyntä vahvistui.

Uusien kuitulinjojen kysyntä piristyi ja oli tyydyttävää; uudistusten ja
palveluliiketoiminnan kysyntä vahvistui. Paperi- ja kartonkilinjojen sekä
pehmopaperilinjojen kysyntä oli tyydyttävää. Paperi- ja kartonkiteollisuuden
kapasiteetin käyttöasteet nousivat alkuvuoden aikana, mikä vahvisti
palveluliiketoimintamme kysyntää. Vuoden 2009 lopussa hankkimamme
Tamfelt-liiketoiminnan palveluliiketoiminnan tilausten saanti piristyi.Saadut tilaukset ja tilauskanta

Ensimmäisellä neljänneksellä saamamme tilaukset kasvoivat 45 prosenttia heikosta
vertailukaudesta ja olivat 1 366 miljoonaa euroa. Ilman valuuttakurssien
muutosten vaikutusta kasvua olisi ollut 39 prosenttia. Kehittyvien maiden osuus
saaduista tilauksistamme oli 43 prosenttia. Kaikkien raportointisegmenttiemme ja
maantieteellisten alueiden saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta, kun
asiakkaidemme kapasiteetin käyttöasteet ja investointiaktiivisuus alkoivat
asteittain parantua.

Tilauskantamme oli maaliskuun lopussa 3 720 miljoonaa euroa, mikä on 9
prosenttia vuoden 2009 lopun tilauskantaa suurempi. Noin 2,6 miljardia euroa
tilauskantaamme sisältyvistä toimituksista arvioidaan ajoittuvan vuodelle 2010
ja niistä noin 800 miljoonaa euroa on palveluliiketoiminnan tilauksia.
Tilauskannassa olleet epävarmuudet pienenivät noin 50 miljoonalla eurolla
asiakkaiden käynnistäessä aiemmin keskeyttämiään projekteja lähinnä kaivos- ja
kierrätysaloilla. Maaliskuun lopun tilauskantaan sisältyi noin 430 miljoonan
euron arvosta projekteja, joiden toimitusten ajoitukseen liittyy epävarmuutta ja
jotka tullaan tämän hetkisen arvion mukaan toimittamaan vuoden 2010 jälkeen.
Näihin projekteihin sisältyy sellutehdasprojekti Fibrialle, Brasiliaan.

Saadut tilaukset raportointisegmenteittäin

+--------------------------+---------------------+---------------------+
|             |    Q1/2010    |    Q1/2009    |
+--------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|             |Milj. e|%:a saaduista|Milj. e|%:a saaduista|
|             |    | tilauksista|    | tilauksista|
+--------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|Kaivos- ja        |    |       |    |       |
|maarakennusteknologia   |  559|      40|  385|      41|
+--------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|Energia- ja        |    |       |    |       |
|ympäristöteknologia    |  356|      26|  265|      28|
+--------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|Paperi- ja kuituteknologia|  461|      33|  279|      29|
+--------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|Valmet Automotive     |   11|      1|   21|      2|
+--------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|Segmenttien väliset saadut|    |       |    |       |
|tilaukset         |  -21|       |   -8|       |
+--------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|Yhteensä         | 1 366|     100|  942|     100|
+--------------------------+-------+-------------+-------+-------------+Saadut tilaukset markkina-alueittain
+-------------------------+---------------------+---------------------+
|             |    Q1/2010    |    Q1/2009    |
+-------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|             |Milj. e|%:a saaduista|Milj. e|%:a saaduista|
|             |    | tilauksista|    | tilauksista|
+-------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|Eurooppa         |  574|      42|  386|      41|
+-------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|Pohjois-Amerikka     |  187|      14|  167|      18|
+-------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|Etelä- ja Väli-Amerikka |  184|      13|  134|      14|
+-------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|Aasia ja Tyynenmeren alue|  352|      26|  201|      21|
+-------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|Afrikka ja Lähi-Itä   |   69|      5|   54|      6|
+-------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|Yhteensä         | 1 366|     100|  942|     100|
+-------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
Liikevaihto

Liikevaihtomme laski ensimmäisellä neljänneksellä vertailukaudesta 4 prosenttia
ja oli

1 170 miljoonaa euroa (Q1/2009: 1 220 milj. e). Ilman valuuttakurssien muutosten
vaikutusta laskua olisi ollut 8 prosenttia. Laskun syynä on osin se, että vuoden
2009 alhaisesta tilausten saannista johtuen aloitimme vuoden merkittävästi
vertailukautta pienemmällä tilauskannalla. Liikevaihto laski Kaivos- ja
maarakennusteknologiassa sekä Energia- ja ympäristöteknologiassa ja vahvistui
Paperi- ja kuituteknologiassa. Palveluliiketoimintamme liikevaihto oli
vertailukauden tasolla, ja sen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 44 prosenttia
(Q1/2009: 43 %). Jos Tamfelt-yrityshankintaa ei oteta huomioon,
palveluliiketoiminnan liikevaihto laski 5 prosenttia.

Liikevaihdolla mitattuna suurimmat kohdemaamme olivat Yhdysvallat, Kiina ja
Saksa, joiden yhteenlaskettu osuus kokonaisliikevaihdostamme oli noin 32
prosenttia.

Liikevaihto raportointisegmenteittäin

+----------------------------+----------------------+----------------------+
|              |    Q1/2010    |    Q1/2009    |
+----------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|              |    |      %:a|    |      %:a|
|              |Milj. e|   konsernin|Milj. e|   konsernin|
|              |    |liikevaihdosta|    |liikevaihdosta|
+----------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|Kaivos- ja         |    |       |    |       |
|maarakennusteknologia    |  472|      40|  528|      43|
+----------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|Energia- ja         |    |       |    |       |
|ympäristöteknologia     |  332|      28|  397|      32|
+----------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|Paperi- ja kuituteknologia |  364|      31|  287|      23|
+----------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|Valmet Automotive      |   11|       1|   21|       2|
+----------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|Segmenttien välinen laskutus|   -9|       |  -13|       |
+----------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|Yhteensä          | 1 170|      100| 1 220|      100|
+----------------------------+-------+--------------+-------+--------------+


Liikevaihto markkina-alueittain
+-------------------------+----------------------+----------------------+
|             |    Q1/2010    |    Q1/2009    |
+-------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|             |    |      %:a|    |      %:a|
|             |Milj. e|   konsernin|Milj. e|   konsernin|
|             |    |liikevaihdosta|    |liikevaihdosta|
+-------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|Eurooppa         |  476|      41|  526|      43|
+-------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|Pohjois-Amerikka     |  193|      16|  197|      16|
+-------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|Etelä- ja Väli-Amerikka |  138|      12|  160|      13|
+-------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|Aasia ja Tyynenmeren alue|  293|      25|  234|      19|
+-------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|Afrikka ja Lähi-Itä   |   70|       6|  103|       9|
+-------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|Yhteensä         | 1 170|      100| 1 220|      100|
+-------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
Taloudellinen tulos

Ensimmäisen neljänneksen tuloksemme ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman
käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) parani vertailukaudesta ja oli 83,8 miljoonaa
euroa eli 7,2 prosenttia liikevaihdosta (Q1/2009: 68,8 milj. e ja 5,6 %). EBITA
ennen kertaluonteisia kapasiteetin sopeuttamiskustannuksia oli 88,5 miljoonaa
euroa ja 7,6 prosenttia liikevaihdosta (Q1/2009: 90,8 milj. e ja 7,4 %).
Tammi-maaliskuussa kirjatut kapasiteetin sopeuttamiskustannukset liittyivät
lähinnä Automaatio-liiketoiminnan Ranskan toimituskeskuksen
uudelleenjärjestelyihin ja Kierrätys-liiketoimintoihin Saksassa sekä eräisiin
pienempiin toimenpiteisiin Paperit-liiketoiminnassamme.

+---------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Q1/2010          | Kaivos- ja|Energia- ja|Paperi- ja| Metso-|
|              |maarakennus-| ympäristö-|  kuitu-|konserni|
|Milj.e           | teknologia| teknologia|teknologia|    |
+---------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|EBITA           |    39,5|    28,4|   18,5|  83,8|
+---------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Kapasiteetin        |      -|    3,4|    1,3|   4,7|
|sopeuttamiskustannukset  |      |      |     |    |
+---------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|EBITA ennen kertaluonteisia|      |      |     |    |
|kapasiteetin        |    39,5|    31,8|   19,8|  88,5|
|sopeuttamiskustannuksia  |      |      |     |    |
+---------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|%:a liikevaihdosta     |     8,4|    9,6|    5,4|   7,6|
++--------------------------+------------+-----------+----------+--------+
++--------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Q1/2009          | Kaivos- ja|Energia- ja|Paperi- ja| Metso-|
|              |maarakennus-| ympäristö-|  kuitu-|konserni|
|Milj.e           | teknologia| teknologia|teknologia|    |
+---------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|EBITA           |    55,6|    32,3|   -14,0|  68,8|
+---------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Kapasiteetin        |     3,8|    1,4|   16,8|  22,0|
|sopeuttamiskustannukset  |      |      |     |    |
+---------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|EBITA ennen kertaluonteisia|      |      |     |    |
|kapasiteetin        |    59,4|    33,7|    2,8|  90,8|
|sopeuttamiskustannuksia  |      |      |     |    |
+---------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|%:a liikevaihdosta     |    11,3|    8,5|    1,0|   7,4|
++--------------------------+------------+-----------+----------+--------+
++--------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|2009            | Kaivos- ja|Energia- ja|Paperi- ja| Metso-|
|              |maarakennus-| ympäristö-|  kuitu-|konserni|
|Milj.e           | teknologia| teknologia|teknologia|    |
+---------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|EBITA           |    202,8|   136,3|   16,5|  334,3|
+---------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Kapasiteetin        |    21,9|    11,1|   41,7|  74,7|
|sopeuttamiskustannukset  |      |      |     |    |
+---------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|EBITA ennen kertaluonteisia|      |      |     |    |
|Kapasiteetin        |    224,7|   147,4|   58,2|  409,0|
|sopeuttamiskustannuksia  |      |      |     |    |
+---------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|%:a liikevaihdosta     |    10,8|    9,7|    4,1|   8,2|
+---------------------------+------------+-----------+----------+--------+Liikevoittomme ensimmäisellä neljänneksellä oli 69,5 miljoonaa euroa eli 5,9
prosenttia liikevaihdosta (Q1/2009: 58,6 milj. e ja 4,8 %). Liikevoitto ennen
kertaluonteisia kapasiteetin sopeuttamiskustannuksia oli 74,2 miljoonaa euroa
eli 6,3 prosenttia liikevaihdosta (Q1/2009: 80,6 milj. e ja 6,6 %).

Liikevoittoon sisältyy noin 9 miljoonan euron kurssivoitto. Osa segmenttien
sisäisesti tekemistä valuuttakurssisuojauksista on katettu sellaisilla
vastakkaisilla valuuttamääräisillä erillä, joiden osalta vastaava
valuuttakurssitappio on otettu huomioon Metson nettorahoituskuluissa.

Nettorahoituskulumme olivat tammi-maaliskuussa 27 miljoonaa euroa (Q1/2009: 22
milj. e). Korkokulut olivat 18 miljoonaa euroa (Q1/2009: 20 milj. e).
Nettorahoituskulut sisältävät 9 miljoonan euron valuuttakurssitappion liittyen
edellä mainittuun kurssivoittoon.

Tuloksemme ennen veroja oli 43 miljoonaa euroa (37 milj. e), ja vuoden 2010
veroasteen arvioimme olevan 30 prosenttia (2009: 32 %).

Osakkeenomistajille kuuluva tulos vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä oli 30
miljoonaa euroa (Q1/2009: 26 milj. e) eli osakekohtaisesti 0,20 euroa (0,18
e/osake).

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli tammi-maaliskuussa 8,1
prosenttia (9,0 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 7,6 prosenttia (7,1 %).Kassavirta ja rahoitus

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-maaliskuussa 51 miljoonaa euroa (Q1/2009:
136 milj. e).

Nettokäyttöpääoma kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 37 miljoonalla eurolla.
Projekteihin sitoutunutta pääomaa tasoitti lisääntynyt ostovelkojen määrä.

Vapaa kassavirta oli tammi-maaliskuussa 35 miljoonaa euroa (Q1/2009: 120 milj.
e).

Korolliset nettovelkamme olivat maaliskuun lopussa 578 miljoonaa euroa
(31.12.2009: 583 milj. e).

Maaliskuun lopussa rahavaramme olivat yhteensä 893 miljoonaa euroa, josta 358
miljoonaa euroa on sijoitettu rahoitusinstrumentteihin, ja joiden alkuperäinen
maturiteetti oli yli kolme kuukautta. Loput 535 miljoonaa euroa on kirjattu
rahoihin ja pankkisaamisiin. Syndikoitu 500 miljoonan euron
valmiusluottositoumus on käytettävissä vuoden 2011 lopulle, eikä siitä ole tällä
hetkellä nostettu lainaa. Metson likviditeettitilanne on hyvä.

Nettovelkaantuneisuusasteemme oli maaliskuun lopussa 32,8 prosenttia (72,6 %) ja
omavaraisuusasteemme oli 34,0 prosenttia (30,3 %). Huhtikuussa, varsinaisen
yhtiökokouksen jälkeen, maksoimme vuodelta 2009 osinkoja 105 miljoonaa euroa.
Osingonmaksu kasvatti nettovelkaantuneisuusastettamme 6 prosenttiyksiköllä
verrattuna maaliskuun 2010 loppuun.Investoinnit ja T&K

Tammi-maaliskuun bruttoinvestointimme ilman yritysostoja olivat 29 miljoonaa
euroa (Q1/2009: 30 milj. e). Ylläpitoinvestointien osuus oli 59 prosenttia eli
17 miljoonaa euroa. Arvioimme vuoden 2010 investointien olevan jonkin verran
vuoden 2009 investointeja suuremmat (2009: 117 milj. e).

Maaliskuussa valmistui Metson tähän mennessä suurin yksittäinen investointi
Intiassa, Metso Parkin ensimmäinen vaihe. Investointi vahvistaa merkittävästi
Metson läsnäoloa ja vastaa kaivos- ja maarakennustuotteiden ja -palveluiden
kysynnän nopeaan kasvuun Intiassa sekä muilla Aasian ja Tyynenmeren alueen
nopeasti kasvavilla markkinoilla.

Kiinassa valmistuu kevään aikana Automaatio-liiketoiminnallemme uudet tehdas- ja
toimistotilat Shanghaihin. Jyväskylässä saimme päätökseen
Paperiteknologiakeskuksen toisenkin koekoneen uudistuksen. Kiinaan olemme
perustamassa kolmatta massa- ja paperiteollisuuden huoltokeskusta Ziboon.
Kaivos- ja maarakennusteknologiassa sekä Automaatio-liiketoiminnassa on
käynnissä investoinnit globaaleihin toiminnanohjausjärjestelmiin.

Metson tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat tammi-maaliskuussa 24 miljoonaa
euroa eli 2,1 prosenttia konsernin liikevaihdosta (Q1/2009: 33 milj. e ja 2,7
%).Yritysostot ja -myynnit sekä yhteisyritykset

Emme tehneet yritysostoja tai -myyntejä vuoden 2010 ensimmäisellä
neljänneksellä.

Marraskuussa 2009 solmimme yhdistymissopimuksen Tamfeltin kanssa, joka on yksi
maailman johtavista teknisten tekstiilien toimittajista. Ostotarjous
toteutettiin marras-joulukuussa 2009 ja tarjous saatiin päätökseen 23.12.2009.
Tarjouksen ulkopuolelle jääneet 2 prosenttia Tamfeltin osakkeista tullaan
lunastamaan osakeyhtiölain mukaisen menettelyn mukaisesti. Niiden
omistusoikeuden arvioidaan siirtyvän Metsolle vuoden toisen neljänneksen loppuun
mennessä.

Hankinta-ajankohdasta lähtien Tamfelt on ollut toiminnallisesti ja
hallinnollisesti osa Paperi- ja kuituteknologiasegmenttiämme.Kapasiteetin sopeuttaminen kysyntätilanteeseen vuonna 2009 ja vuoden 2010
ensimmäisellä neljänneksellä

Toteutimme vuoden 2008 jälkipuoliskon ja vuoden 2009 aikana merkittävät
kapasiteettimme sopeuttamistoimet. Niiden seurauksena henkilömäärämme väheni,
yritysostojen ja -myyntien vaikutus pois lukien lähes 4 600 henkilöllä. Näiden
henkilövähennysten ja muiden kustannussopeutustemme yhteisvaikutuksen arvioimme
olevan vuositasolla 400-450 miljoonaa euroa. Siitä runsaat 250 miljoonaa euroa
toteutui jo vuoden 2009 aikana. Arvioimme, että kustannussäästöistä yli puolet,
lähinnä henkilöstövähennyksiin ja yksiköiden sulkemiseen liittyvät, ovat
luonteeltaan pysyvämpiä. Muiden kustannusten arvioimme palaavan asteittain
takaisin liiketoimintamme aktiviteetin ja kapasiteetin käyttöasteen nousun
myötä.

Ainoat merkittävät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä käynnistetyt kapasiteetin
sopeuttamistoimenpiteet liittyvät Wittenheimissa, Ranskassa sijaitsevaan
venttiilien toimituskeskukseen ja metallinkierrätysliiketoimintaan Saksassa.
Sopeuttamistoimiin liittyen Automaatio-liiketoiminta kirjasi 2,7 miljoonaa euroa
ja Kierrätys-liiketoiminta 0,7 miljoonaa euroa kustannuksia ensimmäisellä
neljänneksellä.Henkilöstö

Palveluksessamme oli maaliskuun lopussa 26 948 henkilöä, mikä oli 218 henkilöä
vähemmän kuin vuoden 2009 lopussa (31.12.2009: 27 166 henkilöä). Henkilöstömäärä
väheni Paperi- ja kuituteknologiassa sekä Energia- ja ympäristöteknologiassa ja
erityisesti Euroopassa seurauksena kapasiteetin sopeuttamistoimenpiteistä,
joiden vaikutukset joissain tapauksissa näkyvät viiveellä. Vuoden ensimmäisen
neljänneksen aikana palveluksessamme oli keskimäärin 27 057 henkilöä.

Henkilöstö alueittain
+-------------------------+------+-------------+------+-------------+------+
|             | 31.3.|     %:a|31.12.|     %:a|Muutos|
|             | 2010|  konsernin| 2009|  konsernin|   %|
|             |   |henkilöstöstä|   |henkilöstöstä|   |
+-------------------------+------+-------------+------+-------------+------+
|Suomi          | 8 724|      32| 8 746|      32|   0|
+-------------------------+------+-------------+------+-------------+------+
|Muut Pohjoismaat     | 2 890|      11| 2 995|      11|  -4|
+-------------------------+------+-------------+------+-------------+------+
|Muu Eurooppa       | 3 493|      13| 3 678|      13|  -5|
+-------------------------+------+-------------+------+-------------+------+
|Pohjois-Amerikka     | 3 373|      13| 3 428|      13|  -2|
+-------------------------+------+-------------+------+-------------+------+
|Etelä- ja Väli-Amerikka | 2 751|      10| 2 618|      10|   5|
+-------------------------+------+-------------+------+-------------+------+
|Aasia ja Tyynenmeren alue| 4 334|      16| 4 316|      16|   0|
+-------------------------+------+-------------+------+-------------+------+
|Afrikka ja Lähi-Itä   | 1 383|      5| 1 385|      5|   0|
+-------------------------+------+-------------+------+-------------+------+
|Yhteensä         |26 948|     100|27 166|     100|  -1|
+-------------------------+------+-------------+------+-------------+------+
Muutoksia Metson johdossa

Metson Paperi- ja kuituteknologian Etelä-Amerikan aluejohtaja Celso Tacla
nimitettiin Metso Executive Forumin (MEF) uudeksi jäseneksi 22.1.2010 alkaen.RAPORTOINTISEGMENTIT

Kaivos- ja maarakennusteknologia


+-----------------------------------------------+-----+------+------+-----+
|Miljoonaa euroa                |Q1/10| Q1/09|Muutos| 2009|
|                        |   |   |   %|   |
+-----------------------------------------------+-----+------+------+-----+
|Liikevaihto                  | 472|  528|  -11|2 075|
+-----------------------------------------------+-----+------+------+-----+
|Palveluliiketoiminnan liikevaihto       | 242|  255|  -5|1 017|
+-----------------------------------------------+-----+------+------+-----+
|%:a liikevaihdosta               |  52|  49|   |  49|
+-----------------------------------------------+-----+------+------+-----+
|Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman|   |   |   |   |
|käyttöomaisuuden poistoja (EBITA)       | 39,5| 55,6|  -29|202,8|
+-----------------------------------------------+-----+------+------+-----+
|%:a liikevaihdosta               | 8,4| 10,5|   | 9,8|
+-----------------------------------------------+-----+------+------+-----+
|Liikevoitto                  | 38,1| 54,9|  -31|198,8|
+-----------------------------------------------+-----+------+------+-----+
|%:a liikevaihdosta               | 8,1| 10,4|   | 9,6|
+-----------------------------------------------+-----+------+------+-----+
|Saadut tilaukset                | 559|  385|  45|1 660|
+-----------------------------------------------+-----+------+------+-----+
|Tilauskanta kauden lopussa           |1 182| 1 347|  -12|1 041|
+-----------------------------------------------+-----+------+------+-----+
|Henkilöstö kauden lopussa           |9 550|10 826|  -12|9 541|
+-----------------------------------------------+-----+------+------+-----+


Kaivos- ja maarakennusteknologian liikevaihto laski 11 prosenttia
vertailukaudesta ja oli 472 miljoonaa euroa. Kaivosliiketoiminnan liikevaihto
laski noin 8 prosenttia ja maarakennusliiketoiminnan noin 14 prosenttia.
Palveluliiketoiminnan liikevaihto laski 5 prosenttia vertailukaudesta, ja sen
osuus segmentin liikevaihdosta oli 52 prosenttia (Q1/2009: 49 %).

Kaivos- ja maarakennusteknologian ensimmäisen neljänneksen EBITA oli 39,5
miljoonaa euroa eli 8,4 prosenttia liikevaihdosta (55,6 milj. e ja 10,5 %).
EBITA ei sisällä kertaluonteisia kapasiteetin sopeuttamiskustannuksia (Q1/2009:
3,8 milj. e).

Palvelut-liiketoiminnan kannattavuus säilyi vertailukauden tasolla, mutta
Laitteet- ja järjestelmät -liiketoiminnan kannattavuus heikkeni.
Laiteliiketoiminnan kannattavuutta heikensi ensisijaisesti viime vuoden
jälkipuoliskon alhaisempi tilausten saanti ja markkinoilla vallinnut
hintakilpailu, joka on kuitenkin alkuvuoden aikana alkanut hellittää
markkinoiden piristyessä.

Kaivos- ja maarakennusteknologian saadut tilaukset olivat tammi-maaliskuussa
559 miljoonaa euroa, mikä oli 45 prosenttia vertailukautta enemmän.
Kaivosasiakkailta saadut tilaukset kasvoivat yli 50 prosenttia vertailukaudesta.
Maarakennusasiakkailta saadut tilaukset kasvoivat noin 33 prosenttia. Saadut
tilaukset kasvoivat kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kehittyviltä
markkinoilta saatujen tilausten suhteellinen osuus oli 53 prosenttia (Q1/2009:
49 %). Ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin lukeutui
jauhatuslaitteistot Kinross Gold -kultakaivokselle Brasiliaan ja Newcrestin
kultakaivokselle Australiaan.

Tilauskanta kasvoi vuoden 2009 lopusta 14 prosenttia ja oli maaliskuun lopussa
1 182 miljoonaa euroa (31.12.2009: 1 041 milj. e). Tilauskannassa olleet
epävarmuudet pienenivät vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana noin 30
miljoonalla eurolla asiakkaiden käynnistettyä aiemmin keskeyttämiään projekteja.
Maaliskuun lopussa tilauskannassa oli noin 115 miljoonan euron arvosta
kaivoslaitetilauksia, joihin liittyi lähinnä toimitusaikaa koskevaa
epävarmuutta.


Energia- ja ympäristöteknologia

+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+
|Miljoonaa euroa                |Q1/10|Q1/09|Muutos| 2009|
|                        |   |   |   %|   |
+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+
|Liikevaihto                  | 332| 397|  -16|1 523|
+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+
|Palveluliiketoiminnan liikevaihto       | 110| 132|  -17| 516|
+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+
|%:a liikevaihdosta               |  34|  34|   |  35|
+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+
|Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman|   |   |   |   |
|käyttöomaisuuden poistoja (EBITA)       | 28,4| 32,3|  -12|136,3|
+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+
|%:a liikevaihdosta               | 8,6| 8,1|   | 8,9|
+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+
|Liikevoitto                  | 23,5| 27,7|  -15|118,1|
+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+
|%:a liikevaihdosta               | 7,1| 7,0|   | 7,8|
+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+
|Saadut tilaukset                | 356| 265|  34|1 297|
+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+
|Tilauskanta kauden lopussa           |1 073|1 182|  -9|1 032|
+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+
|Henkilöstö kauden lopussa           |5 873|6 387|  -8|6 060|
+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+


Energia- ja ympäristöteknologian liikevaihto laski 16 prosenttia
vertailukaudesta ja oli 332 miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku jakautui varsin
tasaisesti kaikkien liiketoimintalinjojen kesken. Palveluliiketoiminnan
liikevaihto pieneni 17 prosenttia vertailukaudesta, ja sen osuus segmentin
liikevaihdosta oli 34 prosenttia (Q1/2009: 34 %). Palveluliiketoiminnan
heikentyminen johtui lähinnä vahvasta vertailukaudesta, jolloin toimitettiin
useita suurehkoja Voimantuotanto-liiketoiminnan kunnostusprojekteja.

Energia- ja ympäristöteknologian tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman
käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) heikkeni vertailukaudesta ja oli 28,4
miljoonaa euroa eli 8,6 prosenttia liikevaihdosta (Q1/2009: 32,3 milj. e ja 8,1
%). EBITA sisältää kertaluonteisia kapasiteetin sopeuttamiskustannuksia 3,4
miljoonaa euroa (Q1/2009: 1,4 milj. e). EBITA ennen näitä kustannuksia oli 31,8
miljoonaa euroa ja 9,6 prosenttia liikevaihdosta (Q1/2009: 33,7 milj. e ja 8,5
%).

EBITA parani vertailukaudesta Voimantuotanto-liiketoiminnassa ja heikkeni
Automaatio- ja Kierrätys-liiketoiminnoissa. Heikkeneminen johtui lähinnä
selvästi alhaisemmista toimitusmääristä.

Saadut tilaukset kasvoivat 34 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 356
miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa segmentin
liiketoiminnoissa. Kierrätys-liiketoiminnassa kysyntä vahvistui selvästi ja
saadut tilaukset lisääntyivät lähes 80 prosenttia poikkeuksellisen heikosta
vertailukaudesta. Voimantuotanto-liiketoiminnassa saadut tilaukset kasvoivat 50
prosenttia ja Automaatio-liiketoiminnassakin lähes 15 prosenttia. Segmentin
saamiin tilauksiin kuuluivat biomassakattilalaitokset RWE npower renewables
-yhtiölle Isoon-Britanniaan sekä MW Powerin toimittamana 4Ham Cogen S.A.:lle
Belgiaan. Lisäksi saimme useita automaatioprojektitilauksia voimalaitosten,
paperi-, kartonki- ja pehmopaperilinjojen sekä öljy- ja kaasuprojektien
hallintaan.

Maaliskuun lopun tilauskanta, 1 073 miljoonaa euroa, oli 4 prosenttia suurempi
kuin vuoden 2009 lopussa. Noin 80 miljoonaan euroon tilauskannassa olevista
projekteista sisältyy toimituksen ajoitukseen liittyvää epävarmuutta. Epävarmuus
liittyy pääosin voimakattila- ja automaatiojärjestelmätoimituksiin Fibrian
sellutehdasprojektiin Brasiliassa.Paperi- ja kuituteknologia

+-----------------------------------------------+------+------+------+------+
|Miljoonaa euroa                | Q1/10| Q1/09|Muutos| 2009|
|                        |   |   |   %|   |
+-----------------------------------------------+------+------+------+------+
|Liikevaihto                  |  364|  287|  27| 1 408|
+-----------------------------------------------+------+------+------+------+
|Palveluliiketoiminnan liikevaihto       |  159|  132|  20|  569|
+-----------------------------------------------+------+------+------+------+
|%:a liikevaihdosta               |  44|  46|   |  41|
+-----------------------------------------------+------+------+------+------+
|Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman|   |   |   |   |
|käyttöomaisuuden poistoja (EBITA)       | 18,5| -14,0|  n/a| 16,5|
+-----------------------------------------------+------+------+------+------+
|%:a liikevaihdosta               |  5,1| -4,9|   |  1,2|
+-----------------------------------------------+------+------+------+------+
|Liikevoitto                  | 11,3| -18,2|  n/a|  0,8|
+-----------------------------------------------+------+------+------+------+
|%:a liikevaihdosta               |  3,1| -6,3|   |  0,1|
+-----------------------------------------------+------+------+------+------+
|Saadut tilaukset                |  461|  279|  65| 1 384|
+-----------------------------------------------+------+------+------+------+
|Tilauskanta kauden lopussa           | 1 516| 1 438|   5| 1 380|
+-----------------------------------------------+------+------+------+------+
|Henkilöstö kauden lopussa           |10 326|10 090|   2|10 459|
+-----------------------------------------------+------+------+------+------+Paperi- ja kuituteknologian ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 27
prosenttia ja oli 364 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu tuli tasaisesti
kaikilta liiketoimintalinjoilta. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu ilman
Tamfelt-yrityshankinnan vaikutusta oli 15 prosenttia.

Palveluliiketoiminnan liikevaihto nousi 20 prosenttia ja sen osuus segmentin
liikevaihdosta oli 44 prosenttia (Q1/2009: 46 %). Voimakas kasvu tuli hankitusta
Tamfeltista, muun palveluliiketoiminnan liikevaihto laski hieman.

Paperi- ja kuituteknologian tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman
käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) oli 18,5 miljoonaa euroa eli 5,1 prosenttia
liikevaihdosta (Q1/2009: -14,0 milj. e). EBITA:an sisältyy kertaluonteisia
kapasiteetin sopeuttamiskustannuksia 1,3 miljoonaa euroa (Q1/2009: 16,8 milj.
e). EBITA ilman näitä kustannuksia oli 19,8 miljoonaa euroa ja 5,4 prosenttia
liikevaihdosta (Q1/2009: 2,8 milj. e ja 1,0 %). Kannattavuus ennen
kertaluonteisia kapasiteetin sopeuttamiskustannuksia parani kaikilla
liiketoimintalinjoilla.

Paperi- ja kartonkiteollisuudelta saadut tilaukset kasvoivat 67 prosenttia ja
massateollisuuden tilaukset 45 prosenttia. Pehmopaperiasiakkaiden tilaukset
olivat vertailukauden tasolla. Kokonaisuudessaan Paperi- ja kuituteknologian
saatujen tilausten arvo nousi 65 prosenttia ja oli 461 miljoonaa euroa.
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 48 prosenttia (ilman Tamfeltia
kasvu oli 19 prosenttia). Tammi-maaliskuussa saamiimme tilauksiin sisältyi
kartonginvalmistusteknologiaa ja laitteistoja Cheng Loong Corporation -yhtiölle
Taiwaniin, Saica Containerboardille Isoon-Britanniaan sekä Zhejiang Ji'An
-yhtiölle Kiinaan.

Maaliskuun lopun tilauskanta oli 1 516 miljoonaa euroa, josta noin 240 miljoonaa
euroa liittyy brasilialaiselle Fibrialle toimitettavaan selluprojektiin, jonka
toimitusaikataulu on avoin.Valmet Automotive

Valmet Automotiven liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 11 miljoonaa euroa
(Q1/2009: 21 milj. e). Liiketappio oli 7,1 miljoonaa euroa (Q1/2009: tappio 0,3
milj. e). Tappio aiheutui alhaisista valmistusmääristä. Toimitusmäärien
arvioidaan paranevan vuoden aikana. Maaliskuun lopussa Valmet Automotiven
henkilöstömäärä oli 705 (31.12.2009: 679 henkilöä).

Valmet Automotive valmistaa THINK City -sähköautoja norjalaiselle THINK Global
AS:lle ja sähkökäyttöisiä golfautoja tanskalaiselle Garia A/S:lle. Lisäksi
Valmet Automotivella on Porsche AG:n kanssa valmistussopimus, joka jatkuu
vuoteen 2012 saakka.

Valmet Automotivella on lisäksi sopimus yhdysvaltalainen Fisker Automotive
Inc.:n kanssa verkosta ladattavan Fisker Karma -hybridiauton valmistuksesta ja
suunnittelusta. Autojen valmistus on tarkoitus aloittaa Suomessa tämän vuoden
loppuun mennessä. Vuosituotannoksi on täydellä kapasiteetilla suunniteltu
15 000 autoa.Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Varsinainen yhtiökokouksemme vahvisti 30.3.2010 vuoden 2009 tilinpäätöksen sekä
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous
hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista
päättää omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien
antamisesta ja lahjoituksen tekemisestä yliopistoille sekä hyväksyi ehdotuksen
yhtiöjärjestyksen 8 §:n (kokouskutsu) muuttamisesta.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa vuodelta 2009 0,70 euroa osakkeelta. Osinko
maksettiin 13.4.2010.

Yhtiökokous valitsi hallituksemme puheenjohtajaksi Jukka Viinasen ja
varapuheenjohtajaksi Maija-Liisa Frimanin. Hallituksen uusiksi jäseniksi
valittiin Erkki Pehu-Lehtonen ja Mikael von Frenckell. Hallituksen jäseninä
jatkavat Christer Gardell, Yrjö Neuvo ja Pia Rudengren. Hallituksen jäsenten
toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
92 000 euroa, varapuheenjohtajalle 56 000 euroa ja jäsenille 45 000 euroa
vuodessa, minkä lisäksi heille maksetaan 600 euron palkkio niistä kokouksista,
joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset. Yhtiökokous päätti,
että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Metso
Oyj:n osakkeina, jotka hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden
viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2010 on julkistettu.

Tilintarkastajanamme jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan 1.11. neljän
suurimman osakkeenomistajan edustajat ja asiantuntijajäsenenä hallituksen
puheenjohtaja.Metson hallituksen valiokunnat ja henkilöstön edustus

Hallituksemme valitsi järjestäytymiskokouksessaan 30.3.2010 keskuudestaan
tarkastus- sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntien jäsenet.
Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Pia Rudengren (pj.), Maija-Liisa Friman ja Erkki
Pehu-Lehtonen. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Jukka Viinanen
(pj.), Mikael von Frenckell, Christer Gardell ja Yrjö Neuvo.

Suomen yksiköidemme henkilöstöryhmät ovat valinneet Jukka Leppäsen henkilöstön
edustajaksi. Hän osallistuu hallituksemme kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana
ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Huhtikuussa ostimme Viconsyksen vianilmaisu- ja katkokamerajärjestelmä
-liiketoiminnan. Ostettava liiketoiminta ja noin 30 henkilöä liitettiin Metso
Energia- ja ympäristöteknologiasegmenttiin. Osto täydentää tuote- ja
palvelutarjontaamme paperi- ja muulle prosessiteollisuudelle.

Maaliskuussa kerroimme Flexowell-kuljetinhihnatoimintomme myymisestä ContiTech
Transportbandsysteme GmbH:lle. Flexowell kuuluu Metson Kaivos- ja
maarakennusteknologiasegmenttiin ja sen toiminnot ovat Saksassa. Kaupan
lopullinen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.
Liiketoiminnon myynnillä ei ole merkittävää vaikutusta Metson taloudelliseen
tulokseen. Liiketoiminta on suunniteltu siirrettäväksi 1.5.2010, ja Flexowellin
henkilökunta siirtyy ContiTech Transportbandsysteme GmbH:n työntekijöiksi.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Arvioimme liiketoimintaympäristömme paranevan asteittain vuoden 2010 aikana.

Jos maailmantalouden asteittainen elpyminen häiriintyy ja taantuma jatkuu, sillä
saattaa olla haitallisia vaikutuksia neuvotteluvaiheessa oleviin uusiin
projekteihin tai tilauskannassamme jo oleviin projekteihin. Joidenkin projektien
toteutusta saatetaan pitkittää tai ne voivat keskeytyä tai peruuntua. Arvioimme,
että hieman yli 10 prosentissa tilauskannassamme tällä hetkellä olevista
projekteista on toimituksen ajoitukseen liittyvää epävarmuutta. Pitkäaikaisissa
toimitussopimuksissa asiakasennakon määrä on yleensä 10-30 prosenttia projektin
arvosta, ja lisäksi asiakas maksaa suorituksia projektin etenemisen mukaan, mikä
pienentää selvästi projekteihin liittyvää riskiä ja rahoitustarvettamme.
Arvioimme jatkuvasti asiakkaidemme luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua
velvoitteistaan. Emme pääsääntöisesti rahoita asiakasprojekteja.

Olemme sopeuttaneet kapasiteettiamme ja kustannusrakennettamme alentunutta
kysyntää vastaavaksi säilyttääksemme kilpailukykymme. Maailmantalouden elpymisen
mahdollisesti häiriintyessä ja taantuman jatkuessa tuotteidemme markkinat voivat
supistua, mikä voi johtaa hintakilpailun kiristymiseen. Myös toimittajamme ovat
sopeuttaneet viimeisten 18 kuukauden aikana voimakkaasti kapasiteettiaan ja on
mahdollista, että kysynnän taas käynnistyessä toimittajien kyky vastata
raaka-aineiden, komponenttien ja alihankintapalvelujen kasvavaan kysyntään on
heikentynyt, mikä voi johtaa toimitusvaikeuksiin.

Toimintamme jatkuvuuden turvaaminen edellyttää, että rahoitusta on saatavissa
riittävästi kaikissa olosuhteissa. Arvioimme rahoitusvarojemme, 893 miljoonaa
euroa, ja nostettavissa olevien luottositoumustemme olevan riittävällä tasolla
yhtiön välittömän maksuvalmiuden turvaamiseksi. Nostamattomat luottositoumukset
olivat 500 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten velkojemme keskimääräinen
takaisinmaksuaika on 3,3 vuotta. Yli puolet pitkäaikaisista lainoistamme
erääntyy vuoden 2011 jälkeen. Lainoissa ei ole luottoluokitukseen perustuvia
ennenaikaisen takaisinmaksun käynnistäviä sopimusvakuuksia. Joihinkin
lainasopimuksiin sisältyy pääomarakenteeseen perustuvia sopimusvakuuksia. Tällä
hetkellä täytämme täysin rahoitussopimuksiimme liittyvät sopimusvakuus- ja muut
ehdot. Sopimusvakuuksiin nähden arvioimme liikkumavaramme riittäväksi.

Rahoituksen riittävyyteen vaikuttaa olennaisesti nettokäyttöpääomaan ja
investointeihin sitoutuva pääoma. Arvioimme, että meillä on hyvät mahdollisuudet
pitää tulevien vuosien investointitasot maltillisina.

Taseessamme on 873 miljoonaa euroa liikearvoa, joka liittyy viimeisten 10 vuoden
aikana tehtyihin yritysostoihin. Toimintaympäristössämme tapahtuneiden
merkittävien muutosten jälkeen olemme suorittaneet vuoden 2008 syyskuusta
lähtien arvonalentumistestauksen vuosineljänneksittäin, emmekä ole havainneet
tarvetta arvonalennuksiin. Neljänneksittäin tehtäviin arvonalentumistestauksiin
sovelletaan samoja periaatteita kuin vuotuisiin testauksiin, ja diskonttokorkoja
on muutettu tarpeen mukaan. Arvonalentumistestauksen periaatteet on esitetty
vuosikertomuksessamme.

Raaka-aineiden ja komponenttien hintamuutokset voivat vaikuttaa
kannattavuuteemme. Toisaalta osa asiakkaistamme on raaka-aineiden tuottajia,
joiden toiminta- ja investointiedellytyksiä vahvistuvat raaka-ainehinnat voivat
parantaa ja laskevat heikentää.

Tulokseemme vaikuttavista rahoitusriskeistä merkittävimpiä ovat
valuuttakurssiriskit. Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa
liiketoimintaamme, vaikka toimintamme maantieteellinen laajuus vähentää
yksittäisten valuuttojen merkitystä. Talouden yleinen epävarmuus on omiaan
lisäämään kurssivaihtelua. Suojaamme sitoviin toimitus- ja hankintasopimuksiin
perustuvat valuuttapositiot.Lähiajan näkymät

Maailmantalouden elpyminen vahvistuu ja kysynnässä on nähtävissä selviä
myönteisiä merkkejä useimmissa asiakasteollisuuksissamme. Kohentuvilla
kapasiteetin käyttöasteilla on myönteinen vaikutus palveluliiketoimintaamme ja
useimmat asiakkaamme ovat asteittain saamassa takaisin luottamustaan
investointien lisäämiseen.

Kaivosyhtiöiden laite- ja projektikyselyiden määrä on kasvanut selvästi. Tämä on
jo lisännyt uusien tilausten saantia ja arvioimme tämän jatkuvan myös
loppuvuonna 2010. Näin ollen arvioimme markkinatilanteen olevan tyydyttävä.
Vahvistuvan mineraalien kysynnän ja hintatason sekä laajan toimitetun
laitekantamme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiimme liittyvien palveluiden
kysynnän paranevan edelleen.

Maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysynnän
arvioimme olevan tyydyttävää Euroopassa ja heikkoa Pohjois-Amerikassa vuonna
2010. Aasian ja Tyynenmeren alueilla ja Brasilian markkinoilla infrastruktuurin
rakennushankkeet pitävät hyvää kysyntää yllä talouden kasvusta ja tukitoimista
johtuen. Arvioimme maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän
jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän olevan
hyvää Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Useat maat ovat asettaneet tavoitteita
uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämiseksi ja odotamme tämän tukevan
biomassan ja jätteen käyttöön pohjautuvien voimalaitosratkaisujen kysyntää.
Palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää.

Arvioimme automaatiotuotteidemme kysynnän olevan tyydyttävää tämän vuoden aikana
öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuuden lisätessä investointejaan energian
hinnan ja kysynnän parantuessa. Automaatioratkaisujen palveluliiketoiminnan
kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää.

Metallinkierrätyslaitteiden kysynnän arvioimme paranevan terästeollisuuden
kasvattaessa tuotantomääriään maailmantalouden vahvistumisen myötä. Kiinteän
jätteen kierrätyslaitteiden kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää.
Kierrätyslaitteiden palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme vahvistuvan vuonna
2010 asiakkaidemme laitosten ja laitteiden käyttöasteiden noustessa.

Arvioimme uusien kuitulinjojen kysynnän piristyvän, ja olevan tyydyttävää.
Uudistusten ja palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme vahvistuvan vuoden
aikana. Paperi- ja kartonkilinjojen sekä pehmopaperilinjojen kysynnän arvioimme
olevan tyydyttävää. Arvioimme paperi- ja kartonkiteollisuuden kapasiteetin
käyttöasteiden parantuvan vuoden aikana, minkä arvioimme asteittain lisäävän
palveluliiketoimintamme kysyntää.

Arvioimme vuoden 2010 liikevaihdon nousevan viime vuoden noin 5 miljardin euron
liikevaihtoa korkeammaksi ja kannattavuuden olevan tyydyttävää. Arviomme
perustuu tilauskantaamme, jossa meillä on noin 2,6 miljardin tilaukset vuodelle
2010 sekä odotukseemme, että maailmantalouden kasvun asteittainen vahvistuminen
jatkuu.

Liikevaihtoa ja kannattavuutta koskevat arviot perustuvat Metson tämän hetkisiin
markkinanäkymiin ja nykyisen laajuiseen liiketoimintaan sekä ensimmäisen
neljänneksen mukaisiin valuuttakurssitasoihin.Aikaisempi ohjeistus (Vuoden 2009 tilinpäätöstiedotteesta, julkaistu 8.2.2010):

"Arvioimme vuoden 2010 liikevaihdon olevan noin samalla 5 miljardin euron
tasolla kuin vuonna 2009 ja kannattavuuden säilyvän tyydyttävänä. Arviomme
perustuu tilauskantaamme, jossa meillä on noin 2,7 miljardin tilaukset vuodelle
2010 sekä odotukseemme, että maailmantalouden kasvun asteittainen vahvistuminen
jatkuu. Liikevaihtoa ja kannattavuutta koskevat arviot perustuvat Metson
tämänhetkisiin markkinanäkymiin ja nykyisen laajuiseen liiketoimintaan."

Helsingissä huhtikuun 29. päivänä 2010

Metso Oyj:n hallitus

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset.
Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja
kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät
tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa
yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:

 1. yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason
  vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön
  saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen

 2. kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
  teknologiset ratkaisut

 3. yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon,
  onnistuminen ja jatkuva tehostaminen

 4. vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.  Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton

+------------------------------------------+--------+--------+---------+
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
|KONSERNIN TULOSLASKELMA          |    |    |     |
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Milj. e                  |1-3/2010|1-3/2009|1-12/2009|
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Liikevaihto                |  1 170|  1 220|  5 016|
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Hankinnan ja valmistuksen kulut      |  -879|  -925|  -3 808|
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Bruttokate                |   291|   295|  1 208|
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset  |  -233|  -239|   -938|
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto|   12|    3|    24|
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista    |    0|    0|    0|
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Liikevoitto                |   70|   59|   294|
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
|%:a liikevaihdosta            |  5,9 %|  4,8 %|  5,9 %|
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Rahoitustuotot ja -kulut, netto      |   -27|   -22|   -72|
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Tulos ennen veroja            |   43|   37|   222|
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Tuloverot                 |   -13|   -11|   -71|
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Tilikauden tulos             |   30|   26|   151|
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Jakautuminen:               |    |    |     |
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Emoyhtiön omistajille           |   30|   26|   150|
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Vähemmistölle               |    0|    0|    1|
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Tilikauden tulos             |   30|   26|   151|
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Tulos/osake, euroa            |  0,20|  0,18|   1,06|
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Laimennettu tulos/osake, euroa      |  0,20|  0,18|   1,06|
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
+------------------------------------------+--------+--------+---------+
+------------------------------------------+--------+--------+---------++--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|LAAJA TULOSLASKELMA                |    |    |     |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Milj. e                      |1-3/2010|1-3/2009|1-12/2009|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Tilikauden tulos                 |   30|   26|   151|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna    |   -6|   -5|    14|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Myytävissä olevat osakesijoitukset verovaikutus  |    1|    6|    -1|
|huomioituna                    |    |    |     |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten     |   62|   38|    74|
|muuntoerot                    |    |    |     |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Tytäryhtiöiden oman pääoman suojaus verovaikutus |   -11|   -9|    0|
|huomioituna                    |    |    |     |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen        |    |    |     |
|vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot)      |    0|    0|    -2|
|verovaikutus huomioituna             |    |    |     |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Laajan tuloksen erät               |   46|   30|    85|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|                          |     |     |     |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Tilikauden laaja tulos              |   76|   56|   236|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Jakautuminen:                   |    |    |     |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Emoyhtiön omistajille               |   76|   56|   235|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Vähemmistölle                   |    0|    0|    1|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Tilikauden laaja tulos              |   76|   56|   236|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+


+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|KONSERNIN TASE                 |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|VARAT                     |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Milj. e                    |31.3.2010|31.3.2009|31.12.2009|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Pitkäaikaiset varat              |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Aineettomat hyödykkeet             |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Liikearvo                   |   873|   789|    863|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Muut aineettomat oikeudet           |   302|   254|    312|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |  1 175|  1 043|   1 175|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Aineelliset hyödykkeet             |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Maa- ja vesialueet               |    64|    59|    62|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Rakennukset                  |   268|   245|    261|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Koneet ja kalusto               |   457|   372|    449|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Keskeneräinen käyttöomaisuus          |    53|    55|    47|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |   842|   731|    819|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Muut pitkäaikaiset varat            |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Sijoitukset osakkuusyhtiöihin         |    13|    14|    13|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Myytävissä olevat osakesijoitukset       |    17|    26|    15|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Laina- ja muut korolliset saamiset       |    6|    8|     9|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Myytävissä olevat sijoitukset         |   244|    5|    130|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Kaupan kohteena olevat rahoitusinstrumentit  |    40|    0|    40|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Johdannaiset                  |    0|    0|     0|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Laskennallinen verosaatava           |   184|   173|    171|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Muut pitkäaikaiset varat            |    33|    23|    44|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |   537|   249|    422|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |     |     |      |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Pitkäaikaiset varat yhteensä          |  2 554|  2 023|   2 416|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Lyhytaikaiset varat              |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Vaihto-omaisuus                |  1 234|  1 591|   1 172|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Saamiset                    |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Myynti- ja muut saamiset            |  1 060|  1 035|    938|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Projektit, joiden valmistusasteen mukainen arvo|   340|   334|    312|
|ylittää asiakkailta laskutetut ennakot     |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Korolliset saamiset              |    8|    8|     8|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Myytävissä olevat sijoitukset         |    74|    -|    79|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Johdannaiset                  |    21|    27|    21|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Verosaamiset                  |    46|    22|    42|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |  1 549|  1 426|   1 400|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Rahat ja pankkisaamiset            |   535|   436|    727|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |     |     |      |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Lyhytaikaiset varat yhteensä          |  3 318|  3 453|   3 299|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|VARAT YHTEENSÄ                 |  5 872|  5 476|   5 715|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|OMA PÄÄOMA JA VELAT              |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Milj. e                    |31.3.2010|31.3.2009|31.12.2009|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Oma pääoma                   |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Osakepääoma                  |   241|   241|    241|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Muuntoerot                   |   -11|   -107|    -62|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Arvonmuutos- ja muut rahastot         |   699|   489|    710|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Kertyneet voittovarat             |   820|   775|    894|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma     |  1 749|  1 398|   1 783|
|yhteensä                    |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |     |     |      |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Vähemmistön osuus               |    9|    9|     9|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |     |     |      |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Oma pääoma yhteensä              |  1 758|  1 407|   1 792|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Velat                     |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Pitkäaikaiset velat              |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Pitkäaikaiset lainat              |  1 326|  1 080|   1 334|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Eläkevelvoitteet                |   191|   192|    190|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Varaukset                   |    51|    41|    52|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Johdannaiset                  |    6|    11|     5|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Laskennallinen verovelka            |    53|    47|    56|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Muut pitkäaikaiset velvoitteet         |    13|    3|     4|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |  1 640|  1 374|   1 641|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Lyhytaikaiset velat              |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset      |   106|   189|    173|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Lyhytaikaiset lainat              |    53|   210|    69|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Osto- ja muut velat              |  1 310|  1 150|   1 065|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Varaukset                   |   221|   245|    235|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Saadut ennakot                 |   405|   484|    363|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Projektit, joissa asiakkailta laskutetut    |     |     |     |
|ennakot                    |   295|   350|    330|
|ylittävät valmistusasteen mukaisen arvon    |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Johdannaiset                  |    45|    59|    21|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Verovelat                   |    39|    8|    26|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |  2 474|  2 695|   2 282|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |     |     |      |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Velat yhteensä                 |  4 114|  4 069|   3 923|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |     |     |      |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ          |  5 872|  5 476|   5 715|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|KOROLLINEN NETTOVELKA             |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Milj. e                    |31.3.2010|31.3.2009|31.12.2009|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Pitkäaikaiset korolliset velat         |  1 326|  1 080|   1 334|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Lyhytaikaiset korolliset velat         |   159|   399|    242|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Rahat ja pankkisaamiset            |   -535|   -436|   -727|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Muut korolliset varat             |   -372|   -21|   -266|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Yhteensä                    |   578|  1 022|    583|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA      |    |    |     |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Milj. e                      |1-3/2010|1-3/2009|1-12/2009|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Liiketoiminta:                  |     |     |     |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Tilikauden tulos                 |   30|   26|   151|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Tilikauden tuloksen ja liiketoiminnan rahavirran |    |    |     |
|oikaisuerät                    |    |    |     |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Poistot                      |   43|   36|   143|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Korot ja osinkotuotot               |   13|   16|    58|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Tuloverot                     |   13|   11|    71|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Muut                       |   10|    9|    18|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Käyttöpääoman muutos               |   -37|   94|   518|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat       |   72|   192|   959|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Maksetut korot ja saadut osingot         |   -6|   -11|   -51|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Maksetut tuloverot                |   -15|   -45|   -138|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Liiketoiminnan rahavirta             |   51|   136|   770|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Investointitoiminta:               |    |    |     |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Käyttöomaisuusinvestoinnit            |   -28|   -30|   -116|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Käyttöomaisuuden myynnit             |    1|    2|    8|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Yritysostot, hankitut rahavarat vähennettynä   |   -3|   -3|    -1|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Liiketoimintojen myynnit, myydyt rahavarat    |    -|    2|    2|
|vähennettynä                   |    |    |     |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Rahoitusvarojen ostot (-) ja myynnit (+), netto  |  -109|    -|   -221|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Muut                       |    3|    0|    1|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Investointitoiminnan rahavirta          |  -136|   -29|   -327|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Rahoitustoiminta:                 |    |    |     |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Omien osakkeiden osto               |   -7|   -2|    -2|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Maksetut osingot                 |    -|    -|   -99|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Lainojen nostot (+) ja lyhennykset (-), netto   |  -115|   13|    59|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Muut                       |    -|    -|    -6|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Rahoitustoiminnan rahavirta            |  -122|   11|   -48|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos      |  -207|   118|   395|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Valuuttakurssimuutosten vaikutus         |   15|    4|    18|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa       |   727|   314|   314|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa      |   535|   436|   727|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
+-------------------------------------+--------+--------+---------+
+-------------------------------------+--------+--------+---------+
|VAPAA KASSAVIRTA           |    |    |     |
+-------------------------------------+--------+--------+---------+
+-------------------------------------+--------+--------+---------+
|Milj. e               |1-3/2010|1-3/2009|1-12/2009|
+-------------------------------------+--------+--------+---------+
|Liiketoiminnan rahavirta       |   51|   136|   770|
+-------------------------------------+--------+--------+---------+
|Käyttöomaisuuden ylläpitoinvestoinnit|   -17|   -18|   -61|
+-------------------------------------+--------+--------+---------+
|Käyttöomaisuuden myynnit       |    1|    2|    8|
+-------------------------------------+--------+--------+---------+
|Vapaa kassavirta           |   35|   120|   717|
+-------------------------------------+--------+--------+---------+


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|                  |  |   |  |   |   O-|  |   |
|                  |  |   |  |   |  sak-|  |   |
|                  |  |   | Ar-|   |  keen-|  |   |
|                  |  |   |von-| Ker-|  omis-|  |   |
|                  | O-|   |muu-| ty-|   ta-| Vä-| Oma|
|                  | sa-|Muun-|tos-| neet|  jil-|hem-| pää-|
|Milj. e               | ke-| to-| ja|voit-|   le|mis-| oma|
|                  |pää-|  e-|muut| to-|  kuu-| tön| yh-|
|                  | oma| rot| ra-| va-|luva oma| o-|teen-|
|                  |  |   |has-| rat|  pää-|suus|  sä|
|                  |  |   | tot|   |   oma|  |   |
|                  |  |   |  |   |   yh-|  |   |
|                  |  |   |  |   |  teen-|  |   |
|                  |  |   |  |   |   sä|  |   |
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|1.1.2009              | 241| -136| 490| 849|  1 444|  9|1 453|
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|Tilikauden tulos          |  -|  -|  -|  26|   26|  -|  26|
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|Muut laajan tuloksen erät      |  |   |  |   |    |  |   |
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|Rahavirran suojaus verovaikutus   |  -|  -| -5|  -|   -5|  -|  -5|
|huomioituna             |  |   |  |   |    |  |   |
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|Myytävissä olevat sijoitukset    |  -|  -|  6|  -|    6|  -|  6|
|verovaikutus huomioituna      |  |   |  |   |    |  |   |
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|Tytäryhtiöihin tehtyjen       |  |   |  |   |    |  |   |
|nettosijoitusten          |  -|  38|  -|  -|   38|  -|  38|
|muuntoerot             |  |   |  |   |    |  |   |
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|Tytäryhtiöiden oman pääoman     |  -|  -9|  -|  -|   -9|  -|  -9|
|suojaus verovaikutus huomioituna  |  |   |  |   |    |  |   |
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|Tilikauden laaja tulos       |  -|  29|  1|  26|   56|  -|  56|
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|Osingot               |  -|  -|  -| -99|   -99|  -| -99|
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|Omien osakkeiden osto        |  -|  -| -3|  -|   -3|  -|  -3|
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|Osakeperusteiset maksut verovaikutus|  -|  -|  1|  -|    1|  -|  1|
|huomioituna             |  |   |  |   |    |  |   |
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|Muut                |  -|  -|  -|  -1|   -1|  -|  -1|
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|31.3.2009              | 241| -107| 489| 775|  1 398|  9|1 407|
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|1.1.2010              | 241| -62| 710| 894|  1 783|  9|1 792|
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|Tilikauden tulos          |  -|  -|  -|  30|   30|  -|  30|
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|Muut laajan tuloksen erät      |   |   |   |   |     |   |   |
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|Rahavirran suojaus verovaikutus   |  -|  -| -6|  -|   -6|  -|  -6|
|huomioituna             |  |   |  |   |    |  |   |
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|Myytävissä olevat sijoitukset    |  -|  -|  1|  -|    1|  -|  1|
|verovaikutus huomioituna      |  |   |  |   |    |  |   |
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|Tytäryhtiöihin tehtyjen       |  -|  62|  -|  -|   62|  -|  62|
|nettosijoitusten muuntoerot     |  |   |  |   |    |  |   |
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|Tytäryhtiöiden oman pääoman     |  -| -11|  -|  -|   -11|  -| -11|
|suojaus verovaikutus huomioituna  |  |   |  |   |    |  |   |
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|Tilikauden laaja tulos       |  -|  51| -5|  30|   76|  -|  76|
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|Osingot               |  -|  -|  -| -104|  -104|  -| -104|
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|Omien osakkeiden osto        |  -|  -| -7|  -|   -7|  -|  -7|
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|Osakeperusteiset maksut verovaikutus|  -|  -|  1|  -|    1|  -|  1|
|huomioituna             |  |   |  |   |    |  |   |
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|Muut                |  -|  -|  -|  0|    0|  -|  0|
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+
|31.3.2010              | 241| -11| 699| 820|  1 749|  9|1 758|
+------------------------------------+----+-----+----+-----+--------+----+-----+


+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
|YRITYSOSTOT             |    |      |         |
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
|Tamfeltin hankinta 2009       |    |      |         |
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
|Metso hankki NASDAQ OMX Helsingin pörssissä kaupankäynnin kohteena olevan   |
|Tamfelt Oyj Abp:n julkisella osakevaihtotarjouksella joulukuun lopussa 2009. |
|Kaupan arvo oli 215 miljoonaa euroa, josta 206 miljoonaa euroa maksettiin   |
|laskemalla liikkeelle 8 593 642 uutta Metson osaketta, joita vastaan     |
|vaihdettiin 95,2 prosenttia vastaava osuus Tamfeltin osakkeista ja      |
|äänimäärästä. Ennen osakevaihtoa Metso omisti Tamfeltin osakkeita 4 miljoonan |
|euron arvosta eli 2,8 prosenttia Tamfeltin osakkeista ja äänistä. Jäljelle  |
|jäänyt 2,0 prosentin osuus Tamfeltin osakkeista ja äänistä tullaan lunastamaan|
|käteisellä vuonna 2010 Suomen Osakeyhtiölain mukaisesti. Tämän osuuden    |
|arvioitu arvo on noin 4 miljoonaa euroa. Kaupan arvoon sisältyy 5 miljoonaa  |
|euroa kaupasta johtuvia kuluja ja varainsiirtoveroa.             |
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
|Kaupan arvo, aiemmin omistetut osakkeet mukaan lukien, ylitti Tamfeltin    |
|nettovarallisuuden 117 miljoonalla eurolla, josta 50 miljoonaa euroa     |
|kohdistettiin aineettomille hyödykkeille laskemalla hankituille        |
|asiakaskunnalle, tilauskannalle ja teknologialle käyvät arvot. Lisäksi 10   |
|miljoonaa euroa kohdistettiin aineellisille hyödykkeille vastaamaan niiden  |
|käypää arvoa. Näihin kohdistuksiin liittyvää laskennallista verovelkaa    |
|kirjattiin 16 miljoonaa euroa. Jäljelle jäävä liikearvo 73 miljoonaa euroa  |
|perustuu henkilöstöön, merkittäviin synergiahyötyihin sekä kasvaneeseen    |
|liiketoimintaportfolioon, joka tarjoaa Metsolle mahdollisuuksia laajentaa   |
|toimintaansa uusille markkinoille ja asiakassegmenteille.           |
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
|Mikäli Tamfelt olisi hankittu vuoden 2009 alussa, sen vaikutus Metson     |
|liikevaihtoon olisi ollut 130 miljoonaa euroa. Tilikauden pro forma -tulosta |
|ei ole käytännössä mahdollista laskea yritysoston hankintamenon vaikutukset  |
|huomioiden.                                  |
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
|Hankittu nettovarallisuus ja liikearvo alustavin arvoin:           |
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
|                   |    |   Käypään|         |
|Milj. e               |Tasearvo|   arvoon|    Käypä arvo|
|                   |    |arvostaminen|         |
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
|Aineettomat hyödykkeet        |    4|     50|        54|
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
|Aineelliset hyödykkeet        |   87|     10|        97|
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
|Vaihto-omaisuus           |   30|      -|        30|
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
|Myynti- ja muut saamiset       |   30|      -|        30|
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
|Laskennallinen verovelka       |   -9|     -16|        -25|
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
|Muut velat              |   -23|      -|        -23|
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
|Hankittu koroton nettovarallisuus  |   119|     44|        163|
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
|Hankitut rahavarat          |    |      |        19|
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
|Hankitut velat            |    |      |        -36|
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
|Kauppahinta             |    |      |       -215|
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
|Osakeomistus ennen hankintaa     |    |      |        -4|
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
|Liikearvo              |     |       |        73|
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
|Maksettu rahavastike         |    |      |        -5|
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
|Hankitut rahavarat          |    |      |        19|
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
|Yrityshankinnan nettorahavirta 2009 |     |       |        14|
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
|Maksettu vuonna 2010         |    |      |        -3|
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+
|Tamfelt-yrityshankinnan       |     |       |        11|
|nettorahavirta yhteensä       |    |      |         |
+-------------------------------------+--------+------------+------------------+


+-----------------+----------------+---------------+---------++----------------+
|VASTUUSITOUMUKSET|        |        |     ||        |
+-----------------+----------------+---------------+---------++----------------+
+-----------------+---------------++--------------++--------+++--------+-------+
+---------------------------------+---------------+---------+----------+-------+
|Milj. e             |   31.3.2010|31.3.2009|31.12.2009|    |
+---------------------------------+---------------+---------+----------+-------+
|Kiinnitykset omien velkojen   |       3|    4|    20|    |
|vakuudeksi            |        |     |     |    |
+---------------------------------+---------------+---------+----------+-------+
|Muut pantit ja sitoumukset    |        |     |      |    |
+---------------------------------+---------------+---------+----------+-------+
|Annetut kiinnitykset       |       1|    1|     1|    |
+---------------------------------+---------------+---------+----------+-------+
|Pantatut varat          |       -|    0|     -|    |
+---------------------------------+---------------+---------+----------+-------+
|Takaukset osakkuusyhtiöiden   |       -|    -|     -|    |
|puolesta             |        |     |     |    |
+---------------------------------+---------------+---------+----------+-------+
|Takaukset muiden sitoumusten   |       5|    11|     7|    |
|vakuudeksi            |        |     |     |    |
+---------------------------------+---------------+---------+----------+-------+
|                 |        |     |      |    |
+---------------------------------+---------------+---------+----------+-------+
|Takaisinosto- ja muut sitoumukset|       6|    6|     6|    |
+---------------------------------+---------------+---------+----------+-------+
|Leasing- ja vuokrasitoumukset  |      227|   164|    226|    |
+---------------------------------+---------------+---------+----------+-------+
+---------------------------------+---------------+---------+----------+------++
+---------------------------------+---------------+---------+----------+------++
+---------------------------------+---------------+---------+----------+-------+
|JOHDANNAISSOPIMUSTEN       |        |     |     |    |
|NIMELLISARVOT          |        |     |     |    |
+---------------------------------+---------------+---------+----------+-------+
+---------------------------------+---------------+---------+----------+------++
+---------------------------------+---------------+---------+----------+------++
+---------------------------------+---------------+---------+----------+-------+
|Milj. e             |   31.3.2010|31.3.2009|31.12.2009|    |
+---------------------------------+---------------+---------+----------+-------+
|Valuuttatermiinisopimukset    |     1 662|  1 254|   1 390|    |
+---------------------------------+---------------+---------+----------+-------+
|Koronvaihtosopimukset      |      183|   168|    128|    |
+---------------------------------+---------------+---------+----------+-------+
|Optiosopimukset         |        |     |      |    |
+---------------------------------+---------------+---------+----------+-------+
|Ostetut             |       3|    -|    13|    |
+---------------------------------+---------------+---------+----------+-------+
|Myydyt              |       13|    -|     6|    |
+---------------------------------+---------------+---------+----------+-------+
+---------------------------------+---------------+---------+----------+-------+
|Sähkötermiinisopimusten nimellismäärä oli 700 GWh     |     |    |
|31.3.2010 ja 616 GWh 31.3.2009.              |     |    |
+-----------------------------------------------------------+----------+------++
|Ruostumattoman teräksen hintojen vaihtelulta suojautumiseen käytettävien   ||
|nikkelitermiinisopimusten nimellismäärä oli 282 tonnia 31.3.2010 ja 210   ||
|tonnia 31.3.2009.                              ||
+-------------------------------------------------+---------+----------+------++
|Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne |     |     |    |
|eivät mittaa ao. riskien suuruutta.       |     |     |    |
+-------------------------------------------------+---------+----------+-------+


+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|TUNNUSLUVUT                    |    |    |     |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|                         |1-3/2010|1-3/2009|1-12/2009|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Tulos/osake, euroa                |  0,20|  0,18|   1,06|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Laimennettu tulos/osake, euroa          |  0,20|  0,18|   1,06|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Oma pääoma/osake kauden lopussa, euroa      |  11,69|  9,89|  11,89|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Oman pääoman tuotto (ROE), % (vuositasolla)    |   7,6|   7,1|   9,8|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % |   8,1|   9,0|   10,0|
|(vuositasolla)                  |    |    |     |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen,|   6,5|   7,5|   7,7|
|% (vuositasolla)                 |    |    |     |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Omavaraisuusaste kauden lopussa, %        |  34,0|  30,3|   35,7|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, %    |  32,8|  72,6|   32,5|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Vapaa kassavirta, milj. e             |   35|   120|   717|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Vapaa kassavirta/osake, euroa           |  0,23|  0,85|   5,07|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Kassavirtasuhde, %                |   117|   462|   475|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Bruttoinvestoinnit (ilman yrityshankintoja), milj.|   29|   30|   117|
|e                         |    |    |     |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Yrityshankinnat, hankitut rahavarat vähennettynä, |    3|    3|    1|
|milj. e                      |    |    |     |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Poistot, milj. e                 |   43|   36|   143|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa| 149 634| 141 349| 149 939|
|(1 000 kpl)                    |    |    |     |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl)  | 149 840| 141 491| 141 477|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Laimennettujen osakkeiden keskimääräinen lukumäärä| 149 929| 141 491| 141 526|
|(1 000 kpl)                    |    |    |     |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+


+---------------------------------+-------+-------+------+-------+-------+
|KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT     |    |    |   |    |    |
+---+----------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
+---+----------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|  |            | 1-3/|  1-3/| 1-12/| 31.3.| 31.3.| 31.12.|
|  |           | 2010|  2009|  2009| 2010|  2009|  2009|
+---+----------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|USD|(Yhdysvaltain dollari)|1,3855| 1,3171| 1,3960|1,3479| 1,3308| 1,4406|
+---+----------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|SEK|(Ruotsin kruunu)   |9,9826|10,9679|10,6092|9,7135|10,9400|10,2520|
+---+----------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|GBP|(Englannin punta)   |0,8843| 0,9186| 0,8948|0,8898| 0,9308| 0,8881|
+---+----------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|CAD|(Kanadan dollari)   |1,4523| 1,6391| 1,5910|1,3687| 1,6685| 1,5128|
+---+----------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|BRL|(Brasilian real)   |2,4970| 3,0682| 2,7994|2,4043| 3,0767| 2,5113|
+---+----------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|CNY|(Kiinan juan renminbi)|9,4582| 9,0004| 9,5338|9,2006| 9,0942| 9,8350|
+---+----------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|AUD|(Australian dollari) |1,5407| 1,9874| 1,7858|1,4741| 1,9216| 1,6008|
+---+----------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+


+----------------------------+-----------+------+++++
|TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT|      |   |||||
++---------------------------+-----------+------+++++
++---------------------------+-----------+------+++++
++---------------------------+-----------+------+++++
||Tulos/osake:        |      |   |||||
++---------------------------+-----------+------+++++
++---------------------------+-----------+------+++++
||Tilikauden tulos      |      |    |||||
++---------------------------+-----------+------+++++
||Osakkeiden lukumäärä keskimäärin vuoden aikana|||||
++---------------------------+-----------+------+++++
++---------------------------+-----------+------+++++
++---------------------------+-----------+------+++++
||Oma pääoma/osake:     |      |   |||||
++---------------------------+-----------+------+++++
++---------------------------+-----------+------+++++
||Osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma |   |||||
++---------------------------------------+------+++++
||Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä|   |||||
++---------------------------+-----------+------+++++
++---------------------------+-----------+------+++++
++----------------+----------------------+-----+++++
++----------------+----------------------+-----+++++
||Oman pääoman tuotto (ROE), %:     |   |||||
++----------------+----------------------+-----+++++
++----------------+----------------------+-----+++++
||Tilikauden tulos|            |   |||||
++----------------+----------------------+x 100+++++
||Oma pääoma yhteensä (keskimäärin vuoden|   |||||
||aikana)                |   |||||
++----------------+----------------------+-----+++++
++----------------+----------------------+-----+++++
++----------------+----------------------+-----+++++
++-------------------------------------------------------+--------+-+-----+
||Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %:   |    | |   |
++-----------------------------+-----------------+-----+-+--------+-+-----+
++-----------------------------+-----------------+-----+-+--------+-+-----+
||Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut  | |     | |   |
++-----------------------------------------------------+-+--------+-+x 100|
||Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)| |   |
++-----------------------------+-----------------+-----+-+--------+-+-----+
++-----------------------------+-----------------+-----+-+--------+-+-----+
++-----------------------------+-----------------+-----+-+--------+-+-----+
||Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, %: |    | |   |
++-----------------------------+-----------------+-----+-+--------+-+-----+
++-----------------------------+-----------------+-----+-+--------+-+-----+
||Tilikauden tulos + korko- ja muut rahoituskulut|   | |     | |   |
++-----------------------------------------------+-----+-+--------+-+x 100|
||Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)| |   |
++-----------------------------+-----------------+-----+-+--------+-+-----+
++-----------------------------+-----------------+-----+-+--------+-+-----+
++-----------------------------+-----------------+-----+-+--------+-+-----+
||Nettovelkaantuneisuusaste, %:|         |   | |    | |   |
++-----------------------------+-----------------+-----+-+--------+-+-----+
++-----------------------------+-----------------+-----+-+--------+-+-----+
||Korollinen nettovelka    |         |   | |    | |   |
++-----------------------------+-----------------+x 100+-+--------+-+-----+
||Oma pääoma yhteensä     |         |   | |    | |   |
++-----------------------------+-----------------+-----+-+--------+-+-----+
++-----------------------------+-----------------+-----+-+--------+-+-----+
++-----------------------------+-----------------+-----+-+---+----+-+-----+
||Omavaraisuusaste, %:     |         |   |   |  | |   |
++-----------------------------+-----------------+-----+-----+----+-+-----+
++-----------------------------+-----------------+-----+-----+----+-+-----+
||Oma pääoma yhteensä     |         |   |   |  | |   |
++-----------------------------+-----------------+-----+x 100+----+-+-----+
||Taseen loppusumma - saadut ennakot       |   |   |  | |   |
++-----------------------------+-----------------+-----+-----+----+-+-----+
++-----------------------------+-----------------+-----+-----+----+-+-----+
++-----------------------------+-----------------+-----+-+---+----+-+-----+
||Vapaa kassavirta:      |         |   | |    | |   |
++-----------------------------+-----------------+-----+-+--------+-+-----+
++-----------------------------+-----------------+-----+-+--------+-+-----+
||Liiketoiminnan rahavirta   |         |   | |    | |   |
++-----------------------------+-----------------+-----+-+--------+-+-----+
||- käyttöomaisuuden ylläpitoinvestoinnit    |   | |    | |   |
++-----------------------------+-----------------+-----+-+--------+-+-----+
||+ käyttöomaisuuden myynnit  |         |   | |    | |   |
++-----------------------------+-----------------+-----+-+--------+-+-----+
||= Vapaa kassavirta      |         |   | |    | |   |
++-----------------------------+-----------------+-----+-+--------+-+-----+
++-----------------------------+-----------------+-----+-+--------+-+-----+
||Kassavirtasuhde, %:     |         |   | |    | |   |
++-----------------------------+-----------------+-----+-+--------+-+-----+
++-----------------------------+-----------------+-----+-+--------+-+-----+
||Vapaa kassavirta       |         |   | |    | |   |
++-----------------------------+x 100      +-----+-+--------+-+-----+
||Tilikauden tulos       |         |   | |    | |   |
++-----------------------------+-----------------+-----+-+--------+-+-----+


+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|SEGMENTTITIEDOT                |   |   |    |   |
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|LIIKEVAIHTO                  |   |   |    |   |
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Milj. e                    | 1-3/| 1-3/|4/2009-|1-12/|
|                        | 2010| 2009| 3/2010| 2009|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia        | 472| 528| 2 019|2 075|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Energia- ja ympäristöteknologia        | 332| 397| 1 458|1 523|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Paperi- ja kuituteknologia           | 364| 287| 1 485|1 408|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Valmet Automotive               |  11|  21|   46|  56|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut            |  -|  -|   -|  -|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä       |  11|  21|   46|  56|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Raportointisegmenttien välinen laskutus    |  -9| -13|  -42| -46|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Metso yhteensä                 |1 170|1 220| 4 966|5 016|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|OSUUS OSAKKUUSYHTIÖIDEN TULOKSISTA       |   |   |    |   |
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Milj. e                    | 1-3/| 1-3/|4/2009-|1-12/|
|                        | 2010| 2009| 3/2010| 2009|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia        | 0,0| 0,0|  0,3| 0,3|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Energia- ja ympäristöteknologia        | 0,1| 0,3|  1,1| 1,4|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Paperi- ja kuituteknologia           | 0,0| 0,0|  -1,1| -1,2|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Valmet Automotive               |  -|  -|   -|  -|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut            |  -|  -|   -|  -|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä       |  -|  -|   -|  -|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Metso yhteensä                 | 0,1| 0,3|  0,3| 0,5|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|LIIKEVOITTO (-TAPPIO)             |   |   |    |   |
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Milj. e                    | 1-3/| 1-3/|4/2009-|1-12/|
|                        | 2010| 2009| 3/2010| 2009|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia        | 38,1| 54,9| 182,0|198,8|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Energia- ja ympäristöteknologia        | 23,5| 27,7| 113,9|118,1|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Paperi- ja kuituteknologia           | 11,3|-18,2|  30,3| 0,8|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Valmet Automotive               | -7,1| -0,3| -15,0| -8,2|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut            | 3,7| -5,5|  -6,7|-15,9|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä       | -3,4| -5,8| -21,7|-24,1|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Metso yhteensä                 | 69,5| 58,6| 304,5|293,6|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|LIIKEVOITTO (-TAPPIO), PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA   |   |    |   |
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|%                       | 1-3/| 1-3/|4/2009-|1-12/|
|                        | 2010| 2009| 3/2010| 2009|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia        | 8,1| 10,4|  9,0| 9,6|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Energia- ja ympäristöteknologia        | 7,1| 7,0|  7,8| 7,8|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Paperi- ja kuituteknologia           | 3,1| -6,3|  2,0| 0,1|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Valmet Automotive               |-64,5| -1,4| -32,6|-14,6|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut            | n/a| n/a|  n/a| n/a|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä       | n/a| n/a|  n/a| n/a|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Metso yhteensä                 | 5,9| 4,8|  6,1| 5,9|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|EBITA                     |   |   |    |   |
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Milj. e                    | 1-3/| 1-3/|4/2009-|1-12/|
|                        | 2010| 2009| 3/2010| 2009|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia        | 39,5| 55,6| 186,7|202,8|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Energia- ja ympäristöteknologia        | 28,4| 32,3| 132,4|136,3|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Paperi- ja kuituteknologia           | 18,5|-14,0|  49,0| 16,5|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Valmet Automotive               | -7,1| -0,3| -14,9| -8,1|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut            | 4,5| -4,8|  -3,9|-13,2|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä       | -2,6| -5,1| -18,8|-21,3|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Metso yhteensä                 | 83,8| 68,8| 349,3|334,3|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|EBITA, PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA        |   |   |    |   |
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|%                       | 1-3/| 1-3/|4/2009-|1-12/|
|                        | 2010| 2009| 3/2010| 2009|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia        | 8,4| 10,5|  9,2| 9,8|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Energia- ja ympäristöteknologia        | 8,6| 8,1|  9,1| 8,9|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Paperi- ja kuituteknologia           | 5,1| -4,9|  3,3| 1,2|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Valmet Automotive               |-64,5| -1,4| -32,4|-14,5|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut            | n/a| n/a|  n/a| n/a|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä       | n/a| n/a|  n/a| n/a|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Metso yhteensä                 | 7,2| 5,6|  7,0| 6,7|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|SAADUT TILAUKSET                |   |   |    |   |
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Milj. e                    | 1-3/| 1-3/|4/2009-|1-12/|
|                        | 2010| 2009| 3/2010| 2009|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia        | 559| 385| 1 834|1 660|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Energia- ja ympäristöteknologia        | 356| 265| 1 388|1 297|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Paperi- ja kuituteknologia           | 461| 279| 1 566|1 384|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Valmet Automotive               |  11|  21|   46|  56|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut            |  -|  -|   -|  -|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä       |  11|  21|   46|  56|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Raportointisegmenttien väliset saadut tilaukset| -21|  -8|  -52| -39|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+
|Metso yhteensä                 |1 366| 942| 4 782|4 358|
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+


+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|VUOSINELJÄNNESTIEDOT            |   |   |   |   |   |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|LIIKEVAIHTO                |   |   |   |   |   |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Milj. e                  | 1-3/| 4-6/| 7-9/|10-12/| 1-3/|
|                      | 2009| 2009| 2009| 2009| 2010|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia      |  528|  531|  492|  524|  472|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Energia- ja ympäristöteknologia      |  397|  357|  350|  419|  332|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Paperi- ja kuituteknologia         |  287|  359|  356|  406|  364|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Valmet Automotive             |  21|  14|   7|  14|  11|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Konsernihallinto ja muut          |   -|   -|   -|   -|   -|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä     |  21|  14|   7|  14|  11|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Raportointisegmenttien välinen laskutus  |  -13|  -14|  -9|  -10|  -9|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Metso yhteensä               | 1 220| 1 247| 1 196| 1 353| 1 170|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|LIIKEVOITTO (-TAPPIO)           |   |   |   |   |   |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Milj. e                  | 1-3/| 4-6/| 7-9/|10-12/| 1-3/|
|                      | 2009| 2009| 2009| 2009| 2010|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia      | 54,9| 46,0| 53,7| 44,2| 38,1|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Energia- ja ympäristöteknologia      | 27,7| 29,7| 32,9| 27,8| 23,5|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Paperi- ja kuituteknologia         | -18,2| -1,6| 27,6| -7,0| 11,3|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Valmet Automotive             | -0,3| -2,6| -5,5|  0,2| -7,1|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Konsernihallinto ja muut          | -5,5| -5,6|  5,4| -10,2|  3,7|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä     | -5,8| -8,2| -0,1| -10,0| -3,4|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Metso yhteensä               | 58,6| 65,9| 114,1| 55,0| 69,5|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|EBITA                   |   |   |   |   |   |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Milj. e                  | 1-3/| 4-6/| 7-9/|10-12/| 1-3/|
|                      | 2009| 2009| 2009| 2009| 2010|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia      | 55,6| 46,9| 54,7| 45,6| 39,5|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Energia- ja ympäristöteknologia      | 32,3| 34,1| 37,1| 32,8| 28,4|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Paperi- ja kuituteknologia         | -14,0|  1,4| 32,4| -3,3| 18,5|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Valmet Automotive             | -0,3| -2,6| -5,5|  0,3| -7,1|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Konsernihallinto ja muut          | -4,8| -5,1|  5,9| -9,2|  4,5|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä     | -5,1| -7,7|  0,4| -8,9| -2,6|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Metso yhteensä               | 68,8| 74,7| 124,6| 66,2| 83,8|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|SITOUTUNUT PÄÄOMA             |   |   |   |   |   |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Milj. e                  | 31.3.| 30.6.| 30.9.|31.12.| 31.3.|
|                      | 2009| 2009| 2009| 2009| 2010|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia      | 1 221| 1 191| 1 111| 1 072| 1 109|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Energia- ja ympäristöteknologia      |  686|  659|  626|  524|  512|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Paperi- ja kuituteknologia         |  468|  475|  427|  636|  675|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Valmet Automotive             |  19|  20|  27|  28|  26|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Konsernihallinto ja muut          |  493|  816|  956| 1 108|  921|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä     |  512|  836|  983| 1 136|  947|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Metso yhteensä               | 2 887| 3 161| 3 147| 3 368| 3 243|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|SAADUT TILAUKSET              |   |   |   |   |   |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Milj. e                  | 1-3/| 4-6/| 7-9/|10-12/| 1-3/|
|                      | 2009| 2009| 2009| 2009| 2010|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia      |  385|  398|  420|  457|  559|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Energia- ja ympäristöteknologia      |  265|  278|  250|  504|  356|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Paperi- ja kuituteknologia         |  279|  335|  369|  401|  461|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Valmet Automotive             |  21|  14|   7|  14|  11|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Konsernihallinto ja muut          |   -|   -|   -|   -|   -|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä     |  21|  14|   7|  14|  11|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Raportointisegmenttien väliset saadut   |  -8|  -5|  -15|  -11|  -21|
|tilaukset                 |   |   |   |   |   |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Metso yhteensä               |  942| 1 020| 1 031| 1 365| 1 366|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|TILAUSKANTA                |   |   |   |   |   |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Milj. e                  | 31.3.| 30.6.| 30.9.|31.12.| 31.3.|
|                      | 2009| 2009| 2009| 2009| 2010|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia      | 1 347| 1 196| 1 103| 1 041| 1 182|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Energia- ja ympäristöteknologia      | 1 182| 1 035|  939| 1 032| 1 073|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Paperi- ja kuituteknologia         | 1 438| 1 304| 1 330| 1 380| 1 516|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Valmet Automotive             |   -|   -|   -|   -|   -|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Konsernihallinto ja muut          |   -|   -|   -|   -|   -|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä     |   -|   -|   -|   -|   -|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Raportointisegmenttien välinen tilauskanta |  -33|  -23|  -32|  -38|  -51|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Metso yhteensä               | 3 934| 3 512| 3 340| 3 415| 3 720|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|HENKILÖSTÖ                 | 31.3.| 30.6.| 30.9.|31.12.| 31.3.|
|                      | 2009| 2009| 2009| 2009| 2010|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia      |10 826|10 344|10 014| 9 541| 9 550|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Energia- ja ympäristöteknologia      | 6 387| 6 349| 6 119| 6 060| 5 873|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Paperi- ja kuituteknologia         |10 090| 9 858| 9 475|10 459|10 326|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Valmet Automotive             |  618|  636|  636|  679|  705|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Konsernihallinto ja muut          |  391|  421|  419|  427|  494|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä     | 1 009| 1 057| 1 055| 1 106| 1 199|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Metso yhteensä               |28 312|27 608|26 663|27 166|26 948|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+

Osavuosikatsauksen liitteet


Olemme laatineet tämän osavuosikatsauksen IAS 34 'Osavuosikatsaukset'
-standardin mukaisesti käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin
vuositilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Uudet laskentastandardit

IFRS 9
IASB on julkaissut uuden standardin, IFRS 9 Rahoitusvarat - luokittelu ja
arvostaminen, joka edustaa ensimmäistä vaihetta IASB:n projektissa, jonka
tarkoituksena on korvata IAS 39 uudella rahoitusinstrumenttistandardilla.
Standardi käsittelee rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista. Projektin
seuraavat vaiheet koskevat rahoitusvelkojen luokittelua ja arvostamista,
rahoitusvarojen arvonalentumistestausmenetelmiä sekä suojauslaskentaa koskevan
ohjeistuksen kehittämistä. Olemme selvittämässä standardin vaikutusta
konsernitilinpäätökseemme ja arvioimme sillä olevan merkittävä vaikutus
rahoitusinstrumenttien kirjanpitokäsittelyyn.
IFRS 9 -standardi tulee voimaan 1.1.2013 jälkeen alkavilla tilikausilla. Sitä ei
ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa, ja hyväksymiskäsittelyn alkamista
on siirretty.
Edellyttäen, että muutos hyväksytään EU:ssa, otamme standardin käyttöön
1.1.2013 alkaen.

Asiakirjojen luovutusvaatimus Yhdysvaltojen oikeusministeriöltä
Metso Minerals Industries, Inc., yhdysvaltalainen tytäryhtiömme, sai
marraskuussa 2006 Yhdysvaltojen oikeusministeriön (Department of Justice)
Antitrust-divisioonalta asiakirjojen luovutusvaatimuksen, jossa Metso Minerals
Industries, Inc:ia pyydetään toimittamaan viranomaisille tiettyjä asiakirjoja.
Asiakirjojen luovutusvaatimus liittyy viranomaisten tutkimukseen mahdollisista
kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomuksista kivenmurskaus- ja
seulontalaitteita valmistavan teollisuuden piirissä. Toimimme täydessä
yhteistyössä Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa.


Osakkeet ja osakepääoma
Osakepääomamme oli maaliskuun 2010 lopussa 240 982 843,80 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 150 348 256 kappaletta. Osakemäärään sisältyy 714 681 emoyhtiön
hallussa olevaa omaa osaketta, mikä vastaa 0,5 prosenttia Metson osakkeiden ja
äänien kokonaismäärästä. Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä ilman omia osakkeita oli 149 839 765 ja
keskimääräinen laimennettu osakemäärä oli 149 929 214.
Helmi-maaliskuun 2010 aikana toteutimme 300 000 oman osakkeen takaisinoston
liittyen lokakuussa 2009 päätettyyn kannustinjärjestelmään (Metso Share
Ownership Plan 2010-2012). Osakkeiden keskimääräinen ostohinta oli 23,47 euroa
ja kokonaisarvo 7 040 303,60 euroa.
Ensimmäisellä neljänneksellä 5 064 Metson osaketta palautui emoyhtiön haltuun
muutamilta osakepohjaisen kannustinjärjestelmän osallistujilta heidän
työsuhteensa päättyessä.
Osakekantamme markkina-arvo 31.3.2010 oli 3 578 miljoonaa euroa ilman yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita.
Metson tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön
liittyviä voimassaolevia sopimuksia.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät
Metson osakepohjaiset kannustinjärjestelmät ovat osa konsernin ja
liiketoimintojen johdon palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa. Lisätietoja saa
verkkosivustoltamme: www.metso.com/sijoittajat.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä (SOP) vuosille 2009-2011
Lokakuussa 2008 hallitus päätti osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä
vuosille 2009-2011. Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso ja siihen
osallistuminen vaati ohjelman alussa henkilökohtaista sijoitusta Metson
osakkeisiin. Mahdollinen palkkio edellyttää jatkuvaa työsuhdetta Metsolla ja
ohjelmalle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Ohjelman
piiriin kuuluu noin 90 avainhenkilöä ja maksettu palkkio voi vastata enintään
noin 370 000 Metson osaketta. Kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen arvoa
laimentavaa vaikutusta. Johtoryhmän jäsenten osuus osakepalkkioista voi olla
yhteensä korkeintaan 77 400 osaketta SOP 2009-2011:ssä.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä (SOP) vuosille 2010-2012
Lokakuussa 2009 hallitus päätti uudesta, vastaavasta johdon osakepohjaisesta
kannustinjärjestelmästä vuosille 2010-2012. Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden
ansaintajakso, ja siihen osallistuminen vaati henkilökohtaista sijoitusta Metson
osakkeisiin. Mahdollinen palkkio edellyttää jatkuvaa työsuhdetta Metsolla ja
ohjelmalle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Järjestelmän
piiriin kuuluu noin 90 Metson avainhenkilöä ja maksettu palkkio voi vastata
enintään noin 340 000 Metson osaketta. Kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen
arvoa laimentavaa vaikutusta. Johtoryhmän jäsenten osuus osakepalkkioista voi
olla korkeintaan 77 400 osaketta vuosien 2010-2012 järjestelmässä.

Osakkeidemme vaihto
Osakkeitamme vaihdettiin tammi-maaliskuussa NASDAQ OMX Helsingissä 67 073 941
kappaletta, mikä vastasi 1 619 miljoonan euron vaihtoa. Osakkeemme hinta
31.3.2010 oli 23,91 euroa ja katsauskauden keskimääräinen kurssi 24,14 euroa.
Kauden ylin noteeraus oli 27,47 euroa ja alin 20,91 euroa.
Metson ADS-todistuksilla käydään kauppaa Yhdysvalloissa OTC-markkinoilla.
ADS-todistusten päätöskurssi 31.3.2010 oli 33,40 dollaria. Yksi ADS-todistus
vastaa yhtä osaketta.


Muutoksia omistusosuuksissa
BlackRock Investment Management (UK) Limited:n hallinnoimien rahastojen
omistusosuus osakkeistamme ylitti viiden prosentin kynnyksen 24.2.2010.
BlackRock, Inc:llä oli tuolloin hallussaan 7 563 054 Metson osaketta, mikä
vastasi 5,03 prosenttia Metson osakkeiden kokonaismäärästä ja yhtiön äänistä.
19.3.2010 BlackRock Investment Management (UK) Limited:n hallinnoimien
rahastojen omistusosuus osakkeistamme jälleen alitti viiden prosentin kynnyksen.
BlackRock, Inc.:llä oli tuolloin hallussaan 7 298 453 Metson osaketta, mikä
vastasi 4,85 prosenttia Metson osakkeiden kokonaismäärästä ja yhtiön äänistä.

Luottoluokitukset
Luottoluokituksemme eivät muuttuneet vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.
Voimassa olevat luokitukset ovat marraskuulta 2009, jolloin Moody's vahvisti
Metson pitkäaikaisen Baa2 luottoluokituksen ja näkymät negatiiviseksi sekä
helmikuulta 2009, jolloin Standard & Poor´s vahvisti pitkäaikaisen BBB
luottoluokituksemme ja alensi näkymät vakaasta negatiivisiksi. Samalla
lyhytaikainen luottoluokituksemme laskettiin tasolta A-2 tasolle A-3.

Metson taloudellinen raportointi vuonna 2010
Vuoden 2010 tammi - kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan 29.7.2010 ja tammi -
syyskuun osavuosikatsaus 28.10.2010.


Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com <http://www.metso.com/>

Lisätietoja antavat:

Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3000

Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3010

Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 0204 84 3253
Metso OyjOlli Vaartimo
varatoimitusjohtajaJohanna Henttonen
sijoittajasuhdejohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com