Metson osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2010

Metso Oyj:n pörssitiedote 29.7.2010 klo 12:00

Metson myönteinen kehitys jatkui

Keskeistä vuoden 2010 toisella neljänneksellä

 *       Uusia tilauksia saatiin huhti-kesäkuussa 1 671 miljoonan euron
  arvosta, mikä oli 64 prosenttia enemmän kuin vertailukautena (Q2/2009:
  1 020 milj. e).

 *       Tilauskanta kasvoi 22 prosenttia joulukuun 2009 lopusta ja oli
  kesäkuun lopussa 4 176 miljoonaa euroa (31.12.2009: 3 415 milj. e).

 *       Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 370
  miljoonaa euroa (Q2/2009: 1 247 milj. e).

 *       Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja
  (EBITA) oli 154,2 miljoonaa euroa eli 11,3 prosenttia liikevaihdosta
  (Q2/2009: 74,7 milj. e ja 6,0 %).

 *       Liikevoitto (EBIT) oli 140,0 miljoonaa euroa eli 10,2 prosenttia
  liikevaihdosta (Q2/2009: 65,9 milj. e ja 5,3 %).

 *       Parantaaksemme vertailukelpoisuutta ja antaaksemme paremman kuvan
  toiminnallisesta tuloksestamme, korvaamme EBITA:n kuluvan vuoden toisesta
  neljänneksestä eteenpäin tunnusluvulla EBITA ennen kertaluonteisia eriä.
  EBITA ennen kertaluonteisia eriä oli huhti-kesäkuussa 125,0 miljoonaa euroa
  eli 9,1 prosenttia liikevaihdosta (Q2/2009: 84,9 milj. e ja 6,8 %).

 *       EBITA ja EBIT sisältävät kokonaisuudessaan 29,2 miljoonaa euroa
  positiivisia kertaluonteisia eriä (Q2/2009: 10,2 milj. e negatiivisia
  kertaluonteisia eriä).

 *       Osakekohtainen tulos oli 0,56 euroa (Q2/2009: 0,26 e).

 *       Vapaa kassavirta oli 164 miljoonaa euroa (Q2/2009: 80 milj. e).

 *       Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli 12,6 prosenttia
  (Q2/2009: 9,3 %).

"Kuten olemme aikaisemmin arvioineet, Metson myönteinen kehitys jatkui toisella
neljänneksellä. Maailmantalouden yleinen myönteinen vire ja kysynnän elpyminen
jatkuivat useimmissa asiakasteollisuuksissamme, erityisesti kehittyvillä
markkinoilla", sanoo Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta.

"Olen iloinen siitä, että kaikki tunnuslukumme paranivat, ei ainoastaan
verrattuna vuoden 2009 toiseen neljännekseen, vaan myös tämän vuoden
ensimmäiseen neljännekseen. Tähän vaikutti kysynnän tasainen elpyminen,
parantunut kilpailukykymme sekä jatkuvasti vahvistunut maailmanlaajuinen
läsnäolomme. Olen erityisen tyytyväinen Paperi- ja kuituteknologiasegmenttimme
merkittävästi parantuneeseen kannattavuuteen.

Arvioimme, että yleinen myönteinen tunnelma maailmanmarkkinoilla jatkuu
huolimatta Euroopan rahoitusmarkkinoiden epävarmuudesta. Seuraamme tilannetta
tiiviisti, emmekä ole vielä nähneet sen olennaisesti vaikuttavan
maailmanlaajuiseen markkinaympäristöömme, mistä on todisteena toisen
neljänneksen vahva tilausten saanti.

Perustuen myönteiseen kehitykseen, kuten kasvaneeseen tilauskantaamme ja
odotukseemme, että maailmantalouden elpyminen jatkuu, olemme tarkistaneet
liikevaihto-ohjeistustamme. Arvioimme vuoden 2010 liikevaihdon kasvavan noin 10
prosenttia viime vuoden 5 miljardin euron tasosta. Ohjeistuksemme
kannattavuudesta pysyy ennallaan; arvioimme kannattavuutemme olevan
tyydyttävää."


Metson avainluvut

+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Miljoonaa euroa         |Q2/10|Q2/09|Muutos|Q1-Q2/|Q1-Q2/|Muutos| 2009|
|                |   |   |   %|  10|  09|   %|   |
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Liikevaihto           |1 370|1 247|  10| 2 540| 2 467|   3|5 016|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Palveluliiketoiminnan      | 612| 535|  14| 1 123| 1 054|   7|2 102|
|liikevaihto           |   |   |   |   |   |   |   |
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|% liikevaihdosta        |  45|  43|   |  45|  43|   |  42|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Tulos ennen rahoituseriä, veroja|   |   |   |   |   |   |   |
|ja               |   |   |   |   |   |   |   |
|aineettomien hyödykkeiden    |   |   |   |   |   |   |   |
|poistoja            |125,0| 84,9|  47| 212,6| 176,7|  20|399,0|
|(EBITA) sekä kertaluonteisia  |   |   |   |   |   |   |   |
|eriä (*))            |   |   |   |   |   |   |   |
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|% liikevaihdosta        | 9,1| 6,8|   |  8,4|  7,2|   | 8,0|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|EBITA              |154,2| 74,7|  106| 238,0| 143,5|  66|334,3|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|%:a liikevaihdosta       | 11,3| 6,0|   |  9,4|  5,8|   | 6,7|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Liikevoitto           |140,0| 65,9|  112| 209,5| 124,5|  68|293,6|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|%:a liikevaihdosta       | 10,2| 5,3|   |  8,2|  5,0|   | 5,9|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Tulos/osake, euroa       | 0,56| 0,26|  115| 0,76| 0,44|  73| 1,06|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Saadut tilaukset        |1 671|1 020|  64| 3 037| 1 962|  55|4 358|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Tilauskanta kauden lopussa   |   |   |   | 4 176| 3 512|  19|3 415|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Vapaa kassavirta        | 164|  80|  105|  199|  200|  -1| 717|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Sitoutuneen pääoman tuotto   |   |   |   |   |   |   |   |
|(ROCE),             |   |   |   | 12,6|  9,3|   | 10,0|
|ennen veroja vuodessa, %    |   |   |   |   |   |   |   |
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Omavaraisuusaste kauden lopussa,|   |   |   | 35,6| 31,7|   | 35,7|
|%                |   |   |   |   |   |   |   |
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Nettovelkaantuneisuusaste    |   |   |   |   |   |   |   |
|kauden lopussa, %        |   |   |   | 28,5| 70,2|   | 32,5|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+


*) Metso korvaa taloudellisessa raportoinnissaan tunnusluvun tulos ennen
rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) EBITA:lla
ennen kertaluonteisia eriä vuoden 2010 toisesta neljänneksestä lähtien. Uudella
tunnusluvulla pyrimme parantamaan vertailukelpoisuutta ja antamaan paremman
kuvan toiminnallisesta tuloksestamme.

Metson määritelmän mukaan kertaluonteiset erät ovat tyypillisesti olennaisia
liiketoimintaan liittyviä yksittäisiä eriä. Näitä voivat olla mm. liiketoiminnan
varallisuuserien myyntiin liittyvät voitot ja tappiot, kertaluonteiset
liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut ja muut Metson johdon kertaluonteisena
pitämät olennaiset erät. Historialliset vertailutiedot löytyvät tämän
osavuosikatsauksen taulukoista ja neljänneksittäiset vertailutiedot Q1/2009
alkaen ovat saatavilla osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Metson vuoden 2010 toisen neljänneksen katsaus


Toimintaympäristömme ja tuotteidemme kysyntä huhti-kesäkuussa

Maailmantalouden myönteinen vire ja kysynnän elpyminen jatkuivat pääosassa
asiakasteollisuuksiamme. Markkinoiden toipumista varjosti useiden Euroopan
maiden budjettivajeiden synnyttämä levottomuus rahoitusmarkkinoilla. Tällä ei
kuitenkaan ollut olennaista vaikutusta tuotteidemme ja palveluidemme kysyntään
toisella neljänneksellä.

Kaivosyhtiöiden luottamus mineraalien kysynnän ja hintojen pitkäaikaiseen
myönteiseen kehitykseen on vahvistunut markkinoiden talouskasvun jatkuessa.
Tämän seurauksena kaivosyhtiöt ovat kasvattaneet selvästi kapasiteetin
laajennussuunnitelmiaan ja kaivoslaitteiden uudet tilaukset ovat kääntyneet
voimakkaaseen nousuun. Kasvaneiden mineraalien tuotantomäärien johdosta myös
kaivoslaitteisiimme liittyvien palveluiden kysyntä vahvistui ja oli hyvää.

Maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysyntä on
parantunut jonkin verran viime vuoden alhaisesta tasosta, mutta kysyntä jatkui
heikkona Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Aasian ja Tyynenmeren alueilla ja
Brasilian markkinoilla infrastruktuurin rakennushankkeet pitivät yllä hyvää
kysyntää talouden kasvusta johtuen. Maarakennusteollisuuden
palveluliiketoiminnan kysyntä jatkui tyydyttävänä.

Uusiutuvia polttoaineita käyttävien voimalaitosten kysyntä oli hyvää Euroopassa
ja Pohjois-Amerikassa. Useat maat ovat asettaneet tavoitteita uusiutuvien
energianlähteiden käytön lisäämiseksi, ja tämä tukee biomassan ja jätteen
käyttöön pohjautuvien voimalaitosratkaisujemme kysyntää. Rahoitusmarkkinoiden
levottomuus ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on kuitenkin viivästyttänyt
lopullisten tilauspäätösten tekemistä useissa uusissa projekteissa.
Voimantuotantoon liittyvän palveluliiketoimintamme kysyntä oli tyydyttävää.

Automaatiotuotteidemme kysyntä jatkoi vahvistumistaan öljy-, kaasu- ja
petrokemian teollisuuden lisätessä investointejaan energian hinnan ja kysynnän
parantuessa. Myös sellu- ja paperiasiakasteollisuuden kysyntä prosessi- ja
virtauksensäätöjärjestelmissä kehittyi myönteisesti vuoden toisella
neljänneksellä. Automaatioratkaisujen palveluliiketoiminnan kysyntä vahvistui ja
oli hyvää.

Metallinkierrätyslaitteiden kysyntä oli tyydyttävää maailman terästeollisuuden
kasvattaessa tuotantomääriään. Kiinteän jätteen kierrätyslaitteiden kysyntä oli
myös tyydyttävää. Kierrätyslaitteiden palveluliiketoiminnan kysyntä vahvistui
asiakkaidemme laitosten ja laitteiden käyttöasteiden noustessa.

Uusien kuitu-, paperi- ja kartonkilinjojen sekä pehmopaperilinjojen ja näiden
uudistusten kysyntätilanne oli kokonaisuudessaan tyydyttävä. Asiakkaidemme
tuotantokapasiteetin käyttöasteiden nousu jatkui, mikä on vahvistanut selvästi
palveluliiketoimintamme kysyntää.

Saadut tilaukset huhti-kesäkuussa

Saimme huhti-kesäkuussa uusia tilauksia 1 671 miljoonan euron arvosta, eli 64
prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kehittyvien maiden osuus saaduista
tilauksistamme oli 60 prosenttia. Kaikkien raportointisegmenttiemme ja
maantieteellisten alueiden saadut tilaukset kasvoivat heikosta vertailukaudesta.

Kaivos- ja maarakennusteknologian saadut tilaukset olivat huhti-kesäkuussa 604
miljoonaa euroa, mikä oli 52 prosenttia vertailukautta enemmän.
Kaivosasiakkailta saatujen tilausten määrä kasvoi 69 prosenttia ja
maarakennusasiakkaiden tilaukset kasvoivat 22 prosenttia. Palveluliiketoiminnan
saamat tilaukset kasvoivat 17 prosenttia ja kasvu tuli lähinnä
kaivosasiakkailta. Laitteet ja järjestelmät -liiketoiminnan merkittävimpiä
tilauksia oli kaivoslaitteiston toimitus TISCOn rautamalmin käsittelylaitokselle
Shanxin provinssiin, Kiinaan.

Energia- ja ympäristöteknologiassa saadut tilaukset kasvoivat 38 prosenttia
vertailukaudesta ja olivat 384 miljoonaa euroa. Voimantuotanto-liiketoiminnan
saadut tilaukset kasvoivat 23 prosenttia ja Automaatio-liiketoiminnan tilaukset
kasvoivat kolmanneksen. Kierrätysliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat lähes
150 prosenttia poikkeuksellisen heikosta vertailukaudesta. Saimme useita
automaatiotilauksia voimalaitosten, paperi- kartonki- ja pehmopaperilinjojen
sekä öljy- ja kaasuprosessien hallintaan. Saimme myös useita suurehkoja
murskaintilauksia metallinkierrätykseen. Voimantuotanto-liiketoiminnassa saimme
joitakin suurehkoja palvelu- ja projektitilauksia.

Paperi- ja kuituteknologian saadut tilaukset kaksinkertaistuivat
vertailukaudesta ja olivat huhti-kesäkuussa 682 miljoonaa euroa. Kasvu tuli
erityisesti Kuidut-liiketoiminnasta, jolla oli poikkeuksellisen heikko
vertailukausi, ja joka useiden pienempien tilausten lisäksi sai myös mittavan
kuitulinjatilauksen Ilim Group -yhtiön uudelle sellutehtaalle Bratskiin,
Venäjälle. Lisäksi muita merkittäviä tilauksia olivat kaksi pehmopaperin
tuotantolinjaa Shanghai Orient Champion Paper Co., Ltd.:lle Shanghaihin ja
hienopaperilinja APRIL Fine Paper (Guangdong) Co. Ltd:lle, molemmat Kiinaan.Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa

Huhti-kesäkuun liikevaihtomme oli 1 370 miljoonaa euroa, mikä oli 10 prosenttia
enemmän kuin vuotta aiemmin (Q2/2009: 1 247 milj. e). Palveluliiketoiminnan
liikevaihto kasvoi 14 prosenttia vertailukaudesta, ja sen osuus liikevaihdosta
oli 45 prosenttia (Q2/2009: 43 %).

Toisen neljänneksen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien
hyödykkeiden poistoja sekä kertaluonteisia eriä (EBITA ennen kertaluonteisia
eriä) oli 125,0 miljoonaa euroa eli 9,1 prosenttia liikevaihdosta (Q2/2009:
84,9 milj. e ja 6,8 %). Kohentuneet kapasiteetin käyttöasteet paransivat
bruttokateprosenttia. Toisaalta tulosta rasitti jonkin verran myynnin ja
hallinnon yleiskustannusten kasvu. Tämä johtui vilkastuneesta kysynnästä ja
panostuksestamme myynti-, markkinointi- sekä muihin resursseihin.

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)
parani vertailukaudesta ja oli 154,2 miljoonaa euroa eli 11,3 prosenttia
liikevaihdosta (Q2/2009: 74,7 milj. e ja 6,0 %).

Metson liikevoitto parani selvästi ja oli 140,0 miljoonaa euroa eli 10,2
prosenttia liikevaihdosta (Q2/2009: 65,9 milj. e ja 5,3 %). Huhti-kesäkuun EBITA
ja EBIT sisältävät seuraavat kertaluonteiset erät, joilla oli yhteensä 29,2
miljoonan euron positiivinen vaikutus tulokseen:


Kertaluonteiset erät huhti-kesäkuussa

+---------------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Q2/2010             | Kaivos- ja|Energia- ja| Paper- ja| Metso-|
|                 |maarakennus-| ympäristö-|  kuitu-|konserni|
|Milj. e             | teknologia| teknologia|teknologia|    |
+---------------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|EBITA              |    97,2|    27,7|   34,4|  154,2|
+---------------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Kapasiteetin           |      -|    1,6|    1,6|   3,2|
|sopeuttamiskustannukset     |      |      |     |    |
+---------------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Voitto Talvivaaran osakkeiden  |    -1,1|     -|     -|  -1,1|
|myynnistä            |      |      |     |    |
+---------------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Saatu sovintokorvaus       |      |      |     |    |
|immateriaalioikeuksien käyttöön |    -32,1|     -|     -|  -32,1|
|liittyvissä oikeudenkäynneissä  |      |      |     |    |
|Yhdysvalloissa ja Australiassa  |      |      |     |    |
+---------------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Voitto liiketoiminnan myynnistä |    -2,5|     -|     -|  -2,5|
+---------------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Varaus aikaisempien vuosien   |      |      |     |    |
|ALV-hyvityksistä (ICMS)     |     3,3|      |     |   3,3|
|Brasiliassa           |      |      |     |    |
+---------------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|EBITA ennen kertaluonteisia   |    64,8|    29,3|   36,0|  125,0|
|eriä               |      |      |     |    |
+---------------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|% liikevaihdosta         |    12,0|    8,8|    7,3|   9,1|
+---------------------------------+------------+-----------+----------+--------+


Aineettomien hyödykkeiden poistot huhti-kesäkuussa olivat 14,2 miljoonaa euroa,
josta 8,3 miljoonaa euroa liittyi yrityshankintojen yhteydessä tehtyihin käyvän
arvon arvostuksiin.

+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Q2/2009           | Kaivos- ja|Energia- ja|Paperi- ja| Metso-|
|               |maarakennus-| ympäristö-|  kuitu-|konserni|
|EUR million         | teknologia| teknologia|teknologia|    |
+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|EBITA            |    46,9|    34,1|    1,4|  74,7|
+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Kapasiteetin         |     1,6|    1,4|    1,3|   4,3|
|sopeuttamiskustannukset   |      |      |     |    |
+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Voitto Talvivaaran osakkeiden|    -6,2|     -|     -|  -6,2|
|myynnistä          |      |      |     |    |
+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Valuuttasuojauksen purkaminen|      |      |     |    |
|peruuntuneesta        |      -|     -|    9,0|   9,0|
|asiakastilauksesta johtuen  |      |      |     |    |
+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Luottotappiovaraus liittyen |      |      |     |    |
|kahteen paperikone-     |      -|     -|    3,1|   3,1|
|asiakkaaseemme        |      |      |     |    |
+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|EBITA ennen kertaluonteisia |    42,3|    35,5|   14,8|  84,9|
|eriä             |      |      |     |    |
+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|% liikevaihdosta       |     8,0|    9,9|    4,1|   6,8|
+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+


Aineettomien hyödykkeiden poistot vertailukaudella olivat 8,8 miljoonaa euroa,
josta 4,6 miljoonaa euroa liittyi yrityshankintojen yhteydessä tehtyihin käyvän
arvon arvostuksiin.


Metson tammi-kesäkuun 2010 osavuosikatsaus

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Saimme tammi-kesäkuussa uusia tilauksia 3 037 miljoonan euron arvosta eli 55
prosenttia vertailukautta enemmän. Ilman valuuttakurssimuutosten
käännösvaikutusta kasvu olisi ollut 46 prosenttia. Kysynnän vahvistuminen on
ollut voimakkainta Paperi- ja kuituteknologiasegmentissä, mutta myös muiden
raportointisegmenttien uusien tilausten määrä kasvoi selvästi. Asiakkaiden
parantuneet käyttöasteet näkyivät palveluliiketoiminnan tilausten 34 prosentin
kasvuna vertailukaudesta.

Saatujen tilausten perusteella kolme suurinta maata olivat Kiina, Yhdysvallat
sekä Brasilia. Kehittyvien maiden osuus saaduista tilauksistamme oli 52
prosenttia (Q1-Q2/2009: 49 %).

Tilauskantamme oli kesäkuun lopussa 4 176 miljoonaa euroa, mikä on 22 prosenttia
vuoden 2009 lopun tilauskantaa suurempi (3 415 milj. e). Noin 2,4 miljardia
euroa tilauskantaamme sisältyvistä toimituksista arvioidaan ajoittuvan vuodelle
2010 ja niistä noin 900 miljoonaa euroa on palveluliiketoiminnan tilauksia.
Kesäkuun lopun tilauskantaan sisältyi noin 395 miljoonan euron arvosta
projekteja (Q1/2010: 430 milj. e), joiden toimitusten ajoitukseen liittyy
epävarmuutta ja jotka tullaan tämän hetkisen arvion mukaan toimittamaan vuoden
2010 jälkeen. Näihin projekteihin sisältyy sellutehdasprojekti Fibrialle,
Brasiliaan.


Saadut tilaukset raportointisegmenteittäin

+--------------------------------+---------------------+---------------------+
|                |   Q1-Q2/2010   |   Q1-Q2/2009   |
+--------------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|                |Milj. e|%:a saaduista|Milj. e|%:a saaduista|
|                |    | tilauksista|    | tilauksista|
+--------------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia|    |       |    |       |
|                | 1 163|      38|  783|      40|
+--------------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|Energia- ja ympäristöteknologia |  740|      24|  543|      27|
+--------------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|Paperi- ja kuituteknologia   | 1 143|      37|  614|      31|
+--------------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|Valmet Automotive        |   28|      1|   35|      2|
+--------------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|Segmenttien väliset saadut   |    |       |    |       |
|tilaukset            |  -37|       |  -13|       |
+--------------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|Yhteensä            | 3 037|     100| 1 962|     100|
+--------------------------------+-------+-------------+-------+-------------+Saadut tilaukset markkina-alueittain
+-------------------------+---------------------+---------------------+
|             |   Q1-Q2/2010   |   Q1-Q2/2009   |
+-------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|             |Milj. e|%:a saaduista|Milj. e|%:a saaduista|
|             |    | tilauksista|    | tilauksista|
+-------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|Eurooppa         | 1 163|      38|  746|      39|
+-------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|Pohjois-Amerikka     |  436|      14|  320|      16|
+-------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|Etelä- ja Väli-Amerikka |  392|      13|  237|      12|
+-------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|Aasia ja Tyynenmeren alue|  901|      30|  535|      27|
+-------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|Afrikka ja Lähi-Itä   |  145|      5|  124|      6|
+-------------------------+-------+-------------+-------+-------------+
|Yhteensä         | 3 037|     100| 1 962|     100|
+-------------------------+-------+-------------+-------+-------------+


Liikevaihto

Liikevaihtomme kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla vertailukaudesta 3
prosenttia ja oli 2 540 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 2 467 milj. e). Ilman
valuuttakurssimuutosten käännösvaikutusta liikevaihto olisi laskenut 3
prosenttia. Liikevaihdon kasvu tuli Paperi- ja kuituteknologiasta, jossa kasvu
vertailukauteen oli 33 prosenttia. Kaivos- ja maarakennusteknologian liikevaihto
oli vertailukauden tasolla ja Energia- ja ympäristöteknologian liikevaihto laski
12 prosenttia. Palveluliiketoimintamme liikevaihto kasvoi 7 prosenttia (ilman
ostetun Kudokset-liiketoiminnan eli entisen Tamfeltin vaikutusta vertailukauden
tasolla), ja sen osuus kokonaisliikevaihdosta kasvoi 45 prosenttiin (Q1-Q2/2009:
43 %).

Liikevaihdolla mitattuna suurimmat maat olivat Kiina, Yhdysvallat ja Brasilia,
joiden yhteenlaskettu osuus kokonaisliikevaihdostamme oli noin 34 prosenttia.
Kehittyvien maiden osuus liikevaihdostamme oli 48 prosenttia (Q1-Q2/2009: 42 %).


Liikevaihto raportointisegmenteittäin

+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|                |   Q1-Q2/2010   |   Q1-Q2/2009   |
+-------------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|                |    | %:a konsernin|    | %:a konsernin|
|                |Milj. e|liikevaihdosta|Milj. e|liikevaihdosta|
+-------------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|Kaivos- ja           |    |       |    |       |
|maarakennusteknologia     | 1 013|      40| 1 059|      43|
+-------------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|Energia- ja ympäristöteknologia|  666|      26|  754|      30|
+-------------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|Paperi- ja kuituteknologia   |  858|      33|  646|      26|
+-------------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|Valmet Automotive       |   28|       1|   35|       1|
+-------------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|Segmenttien välinen laskutus  |  -25|       |  -27|       |
+-------------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|Yhteensä            | 2 540|      100| 2 467|      100|
+-------------------------------+-------+--------------+-------+--------------+


Liikevaihto markkina-alueittain
+-------------------------+----------------------+----------------------+
|             |   Q1-Q2/2010   |   Q1-Q2/2009   |
+-------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|             |    | %:a konsernin|    | %:a konsernin|
|             |Milj. e|liikevaihdosta|Milj. e|liikevaihdosta|
+-------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|Eurooppa         |  953|      37| 1 064|      43|
+-------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|Pohjois-Amerikka     |  432|      17|  404|      16|
+-------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|Etelä- ja Väli-Amerikka |  333|      13|  315|      13|
+-------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|Aasia ja Tyynenmeren alue|  681|      27|  481|      20|
+-------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|Afrikka ja Lähi-Itä   |  141|       6|  203|       8|
+-------------------------+-------+--------------+-------+--------------+
|Yhteensä         | 2 540|      100| 2 467|      100|
+-------------------------+-------+--------------+-------+--------------+Taloudellinen tulos

Tammi-kesäkuun EBITA ennen kertaluonteisia eriä oli 212,6 miljoonaa euroa eli
8,4 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q2/2009: 176,7 milj. e ja 7,2 %). Kohentuneet
kapasiteetin käyttöasteet paransivat bruttokateprosenttia. Toisaalta tulosta
rasitti jonkin verran myynnin ja hallinnon yleiskustannusten kasvu. Tämä johtui
vilkastuneesta kysynnästä ja panostuksestamme myynti-, markkinointi- sekä muihin
resursseihin.

Ensimmäisen vuosipuoliskon EBITA parani selvästi vertailukaudesta ja oli 238,0
miljoonaa euroa eli 9,4 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q2/2009: 143,5 milj. e ja
5,8 %).

Tammi-kesäkuun liikevoittomme oli 209,5 miljoonaa euroa eli 8,2 prosenttia
liikevaihdosta (Q1-Q2/2009: 124,5 milj. e ja 5,0 %).

Tammi-kesäkuun EBITA ja EBIT sisältävät 25,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia
eriä, joilla oli positiivinen tulosvaikutus. Kertaluonteiset erät on eritelty
seuraavassa taulukossa.


Kertaluonteiset erät

+---------------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Q1-Q2/2010            | Kaivos- ja|Energia- ja|Paperi- ja| Metso-|
|                 |maarakennus-| ympäristö-|  kuitu-|konserni|
|Milj. e             | teknologia| teknologia|teknologia|    |
+---------------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|EBITA              |    136,7|    56,1|   52,9|  238,0|
+---------------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Kapasiteetin           |      -|    5.0|    2.9|   7.9|
|sopeuttamiskustannukset     |      |      |     |    |
+---------------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Voitto Talvivaaran osakkeiden  |    -1,1|     -|     -|  -1,1|
|myynnistä            |      |      |     |    |
+---------------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Saatu sovintokorvaus       |      |      |     |    |
|immateriaalioikeuksien käyttöön |    -32,1|     -|     -|  -32,1|
|liittyvissä oikeudenkäynneissä  |      |      |     |    |
|Yhdysvalloissa ja Australiassa  |      |      |     |    |
+---------------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Voitto liiketoiminnan myynnistä |    -2,5|     -|     -|  -2,5|
+---------------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Varaus aikaisempien vuosien   |      |      |     |    |
|ALV-hyvityksistä (ICMS)     |     3,3|     -|     -|   3,3|
|Brasiliassa           |      |      |     |    |
+---------------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|                 |      |      |     |    |
|Luottotappiovaraus liittyen   |      -|     -|   -0,9|  -0,9|
|kahteen paperikone-       |      |      |     |    |
|asiakkaaseemme          |      |      |     |    |
+---------------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|EBITA ennen kertaluonteisia   |    104,3|    61,1|   54,9|  212,6|
|eriä               |      |      |     |    |
+---------------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|% liikevaihdosta         |    10,3|    9,2|    6,4|   8,4|
+---------------------------------+------------+-----------+----------+--------+


Aineettomien hyödykkeiden poistot katsauskaudella olivat 28,5 miljoonaa euroa,
josta 16,6 miljoonaa euroa liittyi yrityshankintojen yhteydessä tehtyihin käyvän
arvon arvostuksiin.


+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Q1-Q2/2009          | Kaivos- ja|Energia- ja|Paperi- ja| Metso-|
|               |maarakennus-| ympäristö-|  kuitu-|konserni|
|Milj. e           | teknologia| teknologia|teknologia|    |
+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|EBITA            |    102,5|    66,4|   -12,6|  143,5|
+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Kapasiteetin         |     5,4|    2,8|   18,1|  26,3|
|sopeuttamiskustannukset   |      |      |     |    |
+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Voitto Talvivaaran osakkeiden|    -6,2|     -|     -|  -6,2|
|myynnistä          |      |      |     |    |
+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Valuuttasuojauksen purkaminen|      |      |     |    |
|peruuntuneesta        |      -|     -|    9,0|   9,0|
|asiakastilauksesta johtuen  |      |      |     |    |
+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Luottotappiovaraus liittyen |      |      |     |    |
|kahteen paperikone-     |      -|     -|    4,1|   4,1|
|asiakkaaseemme        |      |      |     |    |
+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|EBITA ennen kertaluonteisia |    101,7|    69,2|   18,6|  176,7|
|eriä             |      |      |     |    |
+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|% liikevaihdosta       |     9,6|    9,2|    2,9|   7,2|
+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+


Aineettomien hyödykkeiden poistot vertailukaudella olivat 19,0 miljoonaa euroa,
josta 9,3 miljoonaa euroa liittyi yrityshankintojen yhteydessä tehtyihin käyvän
arvon arvostuksiin.


+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|2009             | Kaivos- ja|Energia- ja|Paperi- ja| Metso-|
|               |maarakennus-| ympäristö-|  kuitu-|konserni|
|Milj. e           | teknologia| teknologia|teknologia|    |
+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|EBITA            |    202,8|   136,3|   16,5|  334,3|
+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Kapasiteetin         |    21,9|    11,1|   41,7|  74,7|
|sopeuttamiskustannukset   |      |      |     |    |
+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Voitto Talvivaaran      |    -23,1|     -|     -|  -23,1|
|osakkeiden myynnistä     |      |      |     |    |
+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Valuuttasuojauksen purkaminen|      |      |     |    |
|peruuntuneesta        |      -|     -|    9,0|   9,0|
|asiakastilauksesta johtuen  |      |      |     |    |
+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|Luottotappiovaraus liittyen |      |      |     |    |
|kahteen paperikone-     |      -|     -|    4,1|   4,1|
|asiakkaaseemme        |      |      |     |    |
+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|EBITA ennen kertaluonteisia |    201,6|   147,4|   71,3|  399,0|
|eriä             |      |      |     |    |
+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|% liikevaihdosta       |     9,7|    9,7|    5,1|   8,0|
+-----------------------------+------------+-----------+----------+--------+


Aineettomien hyödykkeiden poistot vuonna 2009 olivat 40,7 miljoonaa euroa, josta
18,5 miljoonaa euroa liittyi yrityshankintojen yhteydessä tehtyihin käyvän arvon
arvostuksiin.

Konsernihallinnon liikevoittoon sisältyy ensimmäisellä vuosipuoliskolla 12
miljoonan euron kurssivoitto raportointisegmenttien tekemistä
valuuttasuojauksista konsernirahoituksen kanssa (Q1-Q2/2009: kurssivoitto 2
milj. e). Vastaava kurssitappio sisältyy raportointisegmenttien liiketulokseen.

Nettorahoituskulumme olivat tammi-kesäkuussa 45 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 36
milj. e). Korkokulut olivat 35 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 36 milj. e).
Nettorahoituskulut sisältävät 12 miljoonan euron valuuttakurssitappion liittyen
edellä mainittuun Konsernihallinnon kurssivoittoon.

Tuloksemme ennen veroja oli 165 miljoonaa euroa (89 milj. e), ja vuoden 2010
veroasteen arvioimme olevan 30 prosenttia (2009: 32 %).

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos vuoden ensimmäiseltä puoliskolta oli 114
miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 63 milj. e) eli osakekohtaisesti 0,76 euroa (0,44
e/osake).

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli tammi-kesäkuussa 12,6
prosenttia (9,3 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 13,6 prosenttia (8,7 %).Kassavirta ja rahoitus

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-kesäkuussa 230 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009:
228 milj. e).

Nettokäyttöpääoma laski tammi-kesäkuussa 7 miljoonalla eurolla.

Vuoden ensimmäisen puoliskon vapaa kassavirta oli 199 miljoonaa euroa
(Q1-Q2/2009: 200 milj. e).

Korolliset nettovelkamme olivat kesäkuun lopussa 538 miljoonaa euroa
(31.12.2009: 583 milj. e).

Kesäkuun lopussa rahavaramme olivat yhteensä 906 miljoonaa euroa, josta 338
miljoonaa euroa on sijoitettu rahoitusinstrumentteihin, joiden alkuperäinen
maturiteetti oli yli kolme kuukautta. Loput 568 miljoonaa euroa on kirjattu
rahoihin ja pankkisaamisiin. Syndikoitu 500 miljoonan euron
valmiusluottositoumus on käytettävissä vuoden 2011 lopulle, eikä siitä ole tällä
hetkellä nostettu lainaa. Metson likviditeettitilanne on hyvä.

Nettovelkaantuneisuusasteemme oli kesäkuun lopussa 28,5 prosenttia (70,2 %) ja
omavaraisuusasteemme oli 35,6 prosenttia (31,7 %). Huhtikuussa, varsinaisen
yhtiökokouksen jälkeen, maksoimme vuodelta 2009 osinkoja 105 miljoonaa euroa.Investoinnit ja T&K

Tammi-kesäkuun bruttoinvestointimme ilman yritysostoja olivat 58 miljoonaa euroa
(Q1-Q2/2009: 55 milj. e). Ylläpitoinvestointien osuus oli 60 prosenttia eli 35
miljoonaa euroa. Arvioimme vuoden 2010 investointien olevan jonkin verran vuoden
2009 investointeja suuremmat (2009: 117 milj. e).

Metson tähän mennessä suurimman yksittäisen investoinnin Intiassa, Metso Parkin,
ensimmäinen vaihe valmistui maaliskuussa. Investoinnin toinen vaihe on
aloitettu. Kiinassa, Shanghaissa, avattiin toukokuussa automaatioratkaisuihin
erikoistunut teknologiakeskus. Yorkissa, Pennsylvaniassa, Yhdysvalloissa,
otettiin toukokuussa käyttöön uudet toimitilat Kaivos- ja maarakennusteknologian
tarpeisiin.

Kesäkuussa aloitettiin vaativien erikoisventtiilien uuden tehtaan rakennustyöt
Vantaalla. Metson teollisuusventtiileiden Suomen tuotanto sekä noin 800
automaation ja voimantuotannon henkilöä Helsingin alueelta siirtyy uuteen
tehtaaseen ja sen yhteyteen saneerattavaan toimistorakennukseen vuoden 2011
alussa. Investoinnin kulut kirjataan käyttöleasing-sopimuksena. Araucariassa,
Paranan osavaltiossa, Brasiliassa aloitettiin uuden sellu- ja
voimantuotantoteollisuutta palvelevan toimitilan rakennustyöt. Tilojen
arvioidaan valmistuvan vuoden 2011 lopussa. Sinne muuttaa noin 180 kuitu- ja
voimantuotantoyksiköiden työntekijää, jotka työskentelevät nykyisin
vuokratiloissa Curitibassa, noin 10 kilometrin päässä uusista tiloista.

Alkuvuonna saimme Jyväskylässä päätökseen Paperiteknologiakeskuksen koekoneen
uudistuksen. Kiinaan olemme perustamassa kolmatta massa- ja paperiteollisuuden
huoltokeskusta Ziboon. Kaivos- ja maarakennusteknologiassa sekä
Automaatio-liiketoiminnassa on käynnissä investoinnit globaaleihin
toiminnanohjausjärjestelmiin.

Metson tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat tammi-kesäkuussa 52 miljoonaa euroa
eli 2,0 prosenttia konsernin liikevaihdosta (Q1-Q2/2009: 61 milj. e ja 2,5 %).Yritysostot ja -myynnit sekä yhteisyritykset

Huhtikuussa ostimme Viconsyksen vianilmaisu- ja katkokamerajärjestelmä
-liiketoiminnan. Ostettu liiketoiminta ja noin 30 henkilöä liitettiin Metson
Energia- ja ympäristöteknologiasegmenttiin.

Huhtikuussa myimme Flexowell-kuljetinhihnatoimintamme Saksassa ContiTech
Transportbandsysteme GmbH:lle. Flexowell kuului Metson Kaivos- ja
maarakennusteknologiasegmenttiin.

Marraskuussa 2009 solmimme yhdistymissopimuksen Tamfeltin kanssa, joka on yksi
maailman johtavista teknisten tekstiilien toimittajista. Ostotarjous
toteutettiin marras-joulukuussa 2009 ja saatiin päätökseen 23.12.2009.
Tarjouksen ulkopuolelle jääneistä 2 prosentista Tamfeltin osakkeita tehtiin
osakeyhtiölain mukainen lunastustarjous ja toukokuussa saimme omistusoikeuden
kaikkiin Tamfeltin osakkeisiin. Lunastushinnaksi muodostui välimiestuomiossa
7,17 euroa osakkeelta. Metso maksaa lunastushinnan (noin 4,3 milj. e) ja sille
kertyneen koron lunastusmenettelyssä mukana oleville Tamfeltin
vähemmistöosakkeenomistajille kuukauden kuluessa siitä, kun tuomio on saanut
lainvoiman.

Hankinta-ajankohdasta lähtien Tamfelt on ollut toiminnallisesti ja
hallinnollisesti osa Paperi- ja kuituteknologia -segmenttiämme, ja siitä
muodostettiin segmentin Kudokset-liiketoimintalinja.Henkilöstö

Palveluksessamme oli kesäkuun lopussa 27 665 henkilöä, mikä oli 499 henkilöä
enemmän kuin vuoden 2009 lopussa (31.12.2009: 27 166 henkilöä), ja 1 490
henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten, huomioiden ostettujen ja myytyjen
liiketoimintojen henkilöstövaikutukset. Kun vähennetään kesäkuun lopussa
olleiden 650 kausityöntekijän vaikutus, niin vertailukelpoinen henkilömäärän
lasku vuoden alusta oli 151 henkilöä. Henkilöstömäärä väheni jonkin verran
Kaivos- ja maarakennusteknologiassa ja pysyi vuoden 2009 lopun tasolla Energia-
ja ympäristöteknologiassa ja Paperi- ja kuituteknologiassa. Tammi-kesäkuussa
palveluksessamme oli keskimäärin 27 260 henkilöä.


Henkilöstö alueittain
+----------------------+------+-------------+------+-------------+------+------+
|           | 30.6.|     %:a| 30.6.|     %:a|Muutos| 31.12|
|           | 2010|  konsernin| 2009|  konsernin|   %| 2009|
|           |   |henkilöstöstä|   |henkilöstöstä|   |   |
+----------------------+------+-------------+------+-------------+------+------+
|Suomi         | 9 286|      34| 8 813|      32|   5| 8 746|
+----------------------+------+-------------+------+-------------+------+------+
|Muut Pohjoismaat   | 2 857|      10| 3 073|      11|  -7| 2 995|
+----------------------+------+-------------+------+-------------+------+------+
|Muu Eurooppa     | 3 424|      12| 3 588|      13|  -5| 3 678|
+----------------------+------+-------------+------+-------------+------+------+
|Pohjois-Amerikka   | 3 393|      12| 3 606|      13|  -6| 3 428|
+----------------------+------+-------------+------+-------------+------+------+
|Etelä- ja       | 2 890|      11| 2 743|      10|   5| 2 618|
|Väli-Amerikka     |   |       |   |       |   |   |
+----------------------+------+-------------+------+-------------+------+------+
|Aasia ja Tyynenmeren | 4 444|      16| 4 332|      16|   3| 4 316|
|alue         |   |       |   |       |   |   |
+----------------------+------+-------------+------+-------------+------+------+
|Afrikka ja Lähi-Itä  | 1 371|      5| 1 453|      5|  -6| 1 385|
+----------------------+------+-------------+------+-------------+------+------+
|Yhteensä       |27 665|     100|27 608|     100|   0|27 166|
+----------------------+------+-------------+------+-------------+------+------+
RAPORTOINTISEGMENTIT


Kaivos- ja maarakennusteknologia

+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Miljoonaa euroa         |Q2/10|Q2/09|Muutos|Q1-Q2/|Q1-Q2/|Muutos| 2009|
|                |   |   |   %|  10|  09|   %|   |
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Liikevaihto           | 541| 531|   2| 1 013| 1 059|  -4|2 075|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Palveluliiketoiminnan      | 293| 263|  11|  535|  518|   3|1 017|
|liikevaihto           |   |   |   |   |   |   |   |
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|%:a liikevaihdosta       |  54|  50|   |  53|  49|   |  49|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Tulos ennen rahoituseriä, veroja|   |   |   |   |   |   |   |
|ja               |   |   |   |   |   |   |   |
|aineettomien hyödykkeiden    |   |   |   |   |   |   |   |
|poistoja            | 64,8| 42,3|  53| 104,3| 101,7|   3|201,6|
|(EBITA) sekä kertaluonteisia  |   |   |   |   |   |   |   |
|eriä              |   |   |   |   |   |   |   |
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|%:a liikevaihdosta       | 12,0| 8,0|   | 10,3|  9,6|   | 9,7|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|EBITA              | 97,2| 46,9|  107| 136,7| 102,5|  33|202,8|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|%:a liikevaihdosta       | 18,0| 8,8|   | 13,5|  9,7|   | 9,8|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Liikevoitto           | 95,7| 46,0|  108| 133,8| 100,9|  33|198,8|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|%:a liikevaihdosta       | 17,7| 8,7|   | 13,2|  9,5|   | 9,6|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Saadut tilaukset        | 604| 398|  52| 1 163|  783|  49|1 660|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Tilauskanta kauden lopussa   |   |   |   | 1 310| 1 196|  10|1 041|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Henkilöstö kauden lopussa    |   |   |   | 9 787|10 344|  -5|9 541|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+


Kaivos- ja maarakennusteknologian liikevaihto laski 4 prosenttia viime vuoden
tammi-kesäkuusta ja oli 1 013 miljoonaa euroa. Kaivosliiketoiminnan liikevaihto
oli vertailukauden tasolla ja maarakennusliiketoiminnan laski noin 10
prosenttia. Palveluliiketoiminnan liikevaihto nousi hieman vertailukaudesta, ja
sen osuus segmentin liikevaihdosta oli 53 prosenttia (Q1-Q2/2009: 49 %).

Kaivos- ja maarakennusteknologian tammi-kesäkuun EBITA ennen kertaluonteisia
eriä oli 104,3 miljoonaa euroa (kertaluonteiset erät eritelty 'Taloudellinen
tulos' -osiossa) eli 10,3 prosenttia tammi-kesäkuun liikevaihdosta (Q1-Q2/2009:
101,7 milj. e ja 9,6 %).

EBITA oli 136,7 miljoonaa euroa eli 13,5 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q2/2009:
102,5 milj. e ja 9,7 %).

EBITA sisältää kertaluonteisia eriä, jotka paransivat tulosta nettomääräisesti
yhteensä 32,4 miljoonalla eurolla, kun taas vertailukaudella kertaluonteiset
erät paransivat tulosta 0,8 miljoonaa euroa. Toisella neljänneksellä suurimmat
kertaluonteiset tuotot liittyivät immateriaalioikeuksien käyttöä koskeviin
oikeudenkäynteihin Yhdysvalloissa ja Australiassa, joista saimme
sovintokorvauksina yhteensä 32,1 miljoonaa euroa. Liikevoitto säilyi lähes
vertailukauden tasolla sekä Palvelut- että Laitteet- ja järjestelmät
-liiketoiminnoissa.

Kaivos- ja maarakennusteknologian saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa
1 163 miljoonaa euroa, mikä oli 49 prosenttia vertailukautta enemmän.
Kaivosasiakkailta saadut tilaukset kasvoivat yli 60 prosenttia vertailukaudesta
ja maarakennusasiakkailta saadut tilaukset kasvoivat noin 27 prosenttia. Saadut
tilaukset kasvoivat kaikilla maantieteellisillä alueilla lukuun ottamatta
Länsi-Eurooppaa, jossa saadut tilaukset laskivat hieman. Kehittyviltä
markkinoilta saatujen tilausten suhteellinen osuus oli 59 prosenttia
(Q1-Q2/2009: 49 %). Tammi-kesäkuun suurimpia tilauksia olivat jauhatuslaitteisto
Kinross Gold -kultakaivokselle Brasiliaan ja Newcrestin kultakaivokselle
Australiaan sekä kaivoslaitteet Tiscolle Kiinaan.

Tilauskanta vahvistui vuoden 2009 lopusta 26 prosenttia ja oli kesäkuun lopussa
1 310 miljoonaa euroa (31.12.2009: 1 041 milj. e). Tilauskannassa olleet
epävarmuudet pienenivät vuoden ensimmäisen puoliskon aikana noin 70 miljoonalla
eurolla asiakkaiden käynnistettyä aiemmin keskeyttämiään projekteja. Kesäkuun
lopussa tilauskannassa oli noin 75 miljoonan euron arvosta kaivoslaitetilauksia,
joihin liittyi lähinnä toimitusaikaa koskevaa epävarmuutta.


Energia- ja ympäristöteknologia

+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Miljoonaa euroa         |Q2/10|Q2/09|Muutos|Q1-Q2/|Q1-Q2/|Muutos| 2009|
|                |   |   |   %|  10|  09|   %|   |
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Liikevaihto           | 334| 357|  -6|  666|  754|  -12|1 523|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Palveluliiketoiminnan      | 133| 130|   2|  243|  262|  -7| 516|
|liikevaihto           |   |   |   |   |   |   |   |
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|%:a liikevaihdosta       |  41|  37|   |  38|  35|   |  35|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Tulos ennen rahoituseriä, veroja|   |   |   |   |   |   |   |
|ja               |   |   |   |   |   |   |   |
|aineettomien hyödykkeiden    |   |   |   |   |   |   |   |
|poistoja            | 29,3| 35,5|  -17| 61,1| 69,2|  -12|147,4|
|(EBITA) sekä kertaluonteisia  |   |   |   |   |   |   |   |
|eriä              |   |   |   |   |   |   |   |
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|%:a liikevaihdosta       | 8,8| 9,9|   |  9,2|  9,2|   | 9,7|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|EBITA              | 27,7| 34,1|  -19| 56,1| 66,4|  -16|136,3|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|%:a liikevaihdosta       | 8,3| 9,6|   |  8,4|  8,8|   | 8,9|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Liikevoitto           | 22,7| 29,7|  -24| 46,2| 57,4|  -20|118,1|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|%:a liikevaihdosta       | 6,8| 8,3|   |  6,9|  7,6|   | 7,8|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Saadut tilaukset        | 384| 278|  38|  740|  543|  36|1 297|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Tilauskanta kauden lopussa   |   |   |   | 1 159| 1 035|  12|1 032|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+
|Henkilöstö kauden lopussa    |   |   |   | 6 114| 6 349|  -4|6 060|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+-----+


Energia- ja ympäristöteknologian liikevaihto laski 12 prosenttia
vertailukaudesta ja oli 666 miljoonaa euroa. Voimantuotantoliiketoiminnan
liikevaihto laski alle 10 prosenttia, mutta sekä Automaatio- että
Kierrätysliiketoiminnan liikevaihto laski yli 10 prosenttia.
Palveluliiketoiminnan liikevaihto pieneni 7 prosenttia vertailukaudesta, ja sen
osuus segmentin liikevaihdosta oli 38 prosenttia (Q1-Q2/2009: 35 %).
Palveluliiketoiminnan lasku johtui lähinnä vahvasta Voimantuotantoliiketoiminnan
vertailukaudesta, jolloin toimitettiin joitakin suurehkoja kunnostusprojekteja.

Energia- ja ympäristöteknologian EBITA ennen kertaluonteisia eriä oli 61,1
miljoonaa euroa eli 9,2 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q2/2009: 69,2 milj. e ja
9,2 %). Tammi-kesäkuun EBITA sisältää kertaluonteisia kuluja (kertaluonteiset
erät eritelty 'Taloudellinen tulos' -osiossa) 5,0 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009:
kertaluonteiset kulut 2,8 milj. e). Kertaluonteiset erät liittyvät lähinnä
kapasiteetin sopeuttamiskustannuksiin Kierrätys- ja Automaatioliiketoiminnoissa.

EBITA oli 56,1 miljoonaa euroa eli 8,4 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q2/2009:
66,4 milj. e ja 8,8 %). Voimantuotantoliiketoiminnan EBITA parani selvästi
vertailukaudesta hyvin onnistuneesta projektien toteutuksesta johtuen ja
heikkeni Automaatio- ja Kierrätys-liiketoiminnoissa lähinnä merkittävästi
pienemmistä toimitusmääristä johtuen.

Saadut tilaukset kasvoivat 36 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 740
miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa segmentin
liiketoiminnoissa. Kierrätys-liiketoiminnassa kysyntä vahvistui selvästi ja
saadut tilaukset kaksinkertaistuivat poikkeuksellisen heikosta vertailukaudesta.
Voimantuotanto-liiketoiminnassa saadut tilaukset kasvoivat 34 prosenttia ja
Automaatio-liiketoiminnassa 23 prosenttia. Segmentin saamiin tilauksiin
kuuluivat biomassakattilalaitokset RWE npower renewables -yhtiölle
Iso-Britanniaan sekä 4Ham Cogen S.A.:lle Belgiaan. Lisäksi saimme useita
automaatiotilauksia voimalaitosten, paperi-, kartonki- ja pehmopaperilinjojen
sekä öljy- ja kaasuprosessien hallintaan. Kierrätysliiketoiminnassa saimme
useita tilauksia suurehkoista metallinkierrätysmurskaimista.

Kesäkuun lopun tilauskanta, 1 159 miljoonaa euroa, oli 12 prosenttia suurempi
kuin vuoden 2009 lopussa. Noin 80 miljoonaan euroon tilauskannassa olevista
projekteista sisältyy toimituksen ajoitukseen liittyvää epävarmuutta. Epävarmuus
liittyy pääosin voimakattila- ja automaatiojärjestelmätoimituksiin Fibrian
sellutehdasprojektiin Brasiliassa.


Paperi- ja kuituteknologia

+---------------------------------+----+----+------+------+------+------+------+
|Miljoonaa euroa         | Q2/| Q2/|Muutos|Q1-Q2/|Q1-Q2/|Muutos| 2009|
|                 | 10| 09|   %|  10|  09|   %|   |
+---------------------------------+----+----+------+------+------+------+------+
|Liikevaihto           | 494| 359|  38|  858|  646|  33| 1 408|
+---------------------------------+----+----+------+------+------+------+------+
|Palveluliiketoiminnan liikevaihto| 186| 143|  30|  345|  275|  25|  569|
+---------------------------------+----+----+------+------+------+------+------+
|%:a liikevaihdosta        | 38| 40|   |  40|  43|   |  41|
+---------------------------------+----+----+------+------+------+------+------+
|Tulos ennen rahoituseriä, veroja |  |  |   |   |   |   |   |
|ja                |  |  |   |   |   |   |   |
|aineettomien hyödykkeiden    |  |  |   |   |   |   |   |
|poistoja             |36,0|14,8|  143| 54,9| 18,6|  195| 71,3|
|(EBITA) sekä kertaluonteisia eriä|  |  |   |   |   |   |   |
+---------------------------------+----+----+------+------+------+------+------+
|%:a liikevaihdosta        | 7,3| 4,1|   |  6,4|  2,9|   |  5,1|
+---------------------------------+----+----+------+------+------+------+------+
|EBITA              |34,4| 1,4|  n/a| 52,9| -12,6|  n/a| 16,5|
+---------------------------------+----+----+------+------+------+------+------+
|%:a liikevaihdosta        | 7,0| 0,4|   |  6,2| -2,0|   |  1,2|
+---------------------------------+----+----+------+------+------+------+------+
|Liikevoitto           |27,0|-1,6|  n/a| 38,3| -19,8|  n/a|  0,8|
+---------------------------------+----+----+------+------+------+------+------+
|%:a liikevaihdosta        | 5,5|-0,4|   |  4,5| -3,1|   |  0,1|
+---------------------------------+----+----+------+------+------+------+------+
|Saadut tilaukset         | 682| 335|  104| 1 143|  614|  86| 1 384|
+---------------------------------+----+----+------+------+------+------+------+
|Tilauskanta kauden lopussa    |  |  |   | 1 759| 1 304|  35| 1 380|
+---------------------------------+----+----+------+------+------+------+------+
|Henkilöstö kauden lopussa    |  |  |   |10 526| 9 858|   7|10 459|
+---------------------------------+----+----+------+------+------+------+------+Paperi- ja kuituteknologian tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 33 prosenttia ja
oli 858 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu tuli melko tasaisesti kaikilta
segmentin liiketoiminnoilta. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu ilman
Kudokset-liiketoiminnan vaikutusta oli 22 prosenttia.

Palveluliiketoiminnan liikevaihto nousi 25 prosenttia ja sen osuus segmentin
liikevaihdosta oli 40 prosenttia (Q1-Q2/2009: 43 %). Kasvu tuli hankitusta
Kudokset-liiketoiminnasta, muun palveluliiketoiminnan liikevaihto oli
vertailukauden tasolla.

Paperi- ja kuituteknologian EBITA ennen kertaluonteisia eriä oli 54,9 miljoonaa
euroa eli 6,4 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q2/2009: 18,6 milj. e ja 2,9 %).
Tammi-kesäkuun EBITA sisälsi kertaluonteisia eriä (kertaluonteiset erät eritelty
'Taloudellinen tulos' -osiossa), jotka heikensivät EBITA:a 2,0 miljoonalla
eurolla (Q1-Q2/2009: kertaluonteisten erien vaikutus oli 31,2 milj. e
negatiivinen). Kannattavuuden selvä paraneminen johtui sekä vahvasta
toimitusmäärien kasvusta sekä keventyneestä kustannusrakenteesta. Parantunut
kannattavuus näkyi erityisesti Paperit- ja Kuidut-liiketoiminnoissa.

EBITA oli 52,9 miljoonaa euroa eli 6,2 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q2/2009:
12,6 milj. e tappiollinen).

Paperi- ja kartonkiasiakkailta tammi-kesäkuussa saadut tilaukset kasvoivat 21
prosenttia ja massateollisuuden tilaukset 257 prosenttia vertailukaudesta.
Pehmopaperiasiakkaiden tilaukset kaksinkertaistuivat. Kokonaisuudessaan Paperi-
ja kuituteknologian saatujen tilausten arvo nousi 86 prosenttia ja oli 1 143
miljoonaa euroa. Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 57 prosenttia
(ilman Kudokset-liiketoimintaa kasvu oli 27 prosenttia). Tammi-kesäkuussa
saamiimme tilauksiin sisältyi kartonginvalmistusteknologiaa ja laitteistoja
Cheng Loong Corporation -yhtiölle Taiwaniin, Saica Containerboardille
Isoon-Britanniaan sekä Zhejiang Ji'An -yhtiölle Kiinaan ja hienopaperilinja
APRIL Fine Paper (Guangdong) Co., Ltd:lle Kiinaan sekä sellulaitteistotilaus
Ilim Group -yhtiön uudelle sellutehtaalle Bratskiin, Venäjälle.

Kesäkuun lopun tilauskanta oli 1 759 miljoonaa euroa, josta noin 240 miljoonaa
euroa liittyy brasilialaiselle Fibrialle toimitettavaan sellutehdasprojektiin,
jonka toimitusaikataulu on avoin.Valmet AutomotiveValmet Automotiven liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 28 miljoonaa euroa
(Q1-Q2/2009: 35 milj. e). Liiketappio oli 8,5 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009:
tappio 2,9 milj. e). Vuoden ensimmäisen neljänneksen alhaisista tuotantomääristä
johtuneen raskaan tappion jälkeen Valmet Automotive teki vain hieman
tappiollisen tuloksen toisella neljänneksellä. Kannattavuuden odotetaan
paranevan vuoden kahden viimeisen neljänneksen aikana toimitusmäärien noustessa
nykyisiin sopimuksiin perustuen. Kesäkuun lopussa Valmet Automotiven
henkilöstömäärä oli 723 (31.12.2009: 679 henkilöä).

Valmet Automotive valmistaa THINK City -sähköautoja norjalaiselle THINK Global
AS:lle ja sähkökäyttöisiä golfautoja tanskalaiselle Garia A/S:lle. Lisäksi
Valmet Automotivella on Porsche AG:n kanssa valmistussopimus, jonka odotetaan
jatkuvan vuoteen 2012 saakka.

Valmet Automotivella on lisäksi sopimus yhdysvaltalaisen Fisker Automotive
Inc.:n kanssa verkosta ladattavan Fisker Karma -hybridiauton valmistuksesta ja
suunnittelusta. Ensimmäiset Fisker Karma-autot on tarkoitus toimittaa vuoden
loppuun mennessä. Vuosituotannoksi on täydellä kapasiteetilla suunniteltu
15 000 autoa.Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Metso osti Wyesco of Louisiana L.L.C:n huoltoliiketoiminnan Yhdysvalloissa

Metso osti heinäkuussa Wyesco of Louisiana L.L.C:n huoltoliiketoiminnan
Yhdysvaltojen Louisianan osavaltiossa. Hankittu liiketoiminta, joka työllistää
30 henkilöä, liitettiin Metson Paperi- ja kuituteknologiasegmenttiin 19.7.2010
alkaen. Kauppa täydentää Metson Pohjois-Amerikan selluteollisuudelle tarjoamia
huoltopalveluita, teknologiaa ja tuotevalikoimaa ja liittyy Metson strategiaan
kasvattaa palveluliiketoimintaansa.

Metson Yhdysvaltojen oikeusministeriöltä 2006 saamaan asiakirjojen
luovutusvaatimukseen liittyvät tutkimukset on lopetettu

Yhdysvaltojen oikeusministeriön (Department of Justice) Antitrust-divisioona
ilmoitti 2.7. Metsolle lopettaneensa kivenmurskaus- ja seulontalaitteita
valmistavan teollisuuden tutkimuksensa. Metso Minerals Industries, Inc., joka on
osa Metson Kaivos- ja maarakennusteknologiaa, sai Yhdysvaltojen
Antitrust-divisioonalta asiakirjavaatimuksen vuoden 2006 lopulla. Asiakirjojen
luovutusvaatimus liittyi tutkimukseen mahdollisista kilpailuoikeudellisten
säännösten rikkomuksista kivenmurskaus- ja seulontalaitteita valmistavan
teollisuuden parissa. Toimimme tutkimuksen aikana täydessä yhteistyössä
Yhdysvaltojen oikeusministeriön kanssa. Jatkotoimenpiteitä ei ole aloitettu
mitään osapuolta vastaan.Liiketoiminnan lähiajan riskit

Arvioimme liiketoimintaympäristömme kehityksen jatkuvan suotuisana vuoden 2010
aikana. Useiden Euroopan maiden kasvaneilla budjettivajeilla saattaa kuitenkin
olla erityisesti rahoitusmarkkinoiden epävarmuutta kasvattava vaikutus, mikä voi
hidastaa markkinoiden toipumista. Arvioimme, että palveluliiketoiminnasta
kehittyviltä markkinoilta tulevan liikevaihtomme suhteellisen suuret osuudet
pienentävät mahdollisten markkinaepävarmuuksien kielteisiä vaikutuksia.

Jos maailmantalouden elpyminen häiriintyy, sillä saattaa olla haitallisia
vaikutuksia neuvotteluvaiheessa oleviin uusiin projekteihin tai
tilauskannassamme jo oleviin projekteihin. Joidenkin projektien toteutusta
saatetaan pitkittää tai ne voivat keskeytyä tai peruuntua. Alle 10 prosentissa
tilauskannassamme tällä hetkellä olevista projekteista on toimituksen
ajoitukseen liittyvää epävarmuutta. Pitkäaikaisissa toimitussopimuksissa
asiakasennakon määrä on yleensä 10-30 prosenttia projektin arvosta, ja lisäksi
asiakas maksaa suorituksia projektin etenemisen mukaan, mikä pienentää selvästi
projekteihin liittyvää riskiämme ja näihin projekteihin liittyvää
rahoitustarvetta. Arvioimme jatkuvasti asiakkaidemme luottokelpoisuutta ja kykyä
suoriutua velvoitteistaan. Emme pääsääntöisesti rahoita asiakasprojekteja.

Olemme sopeuttaneet kapasiteettiamme ja kustannusrakennettamme säilyttääksemme
kilpailukykymme. Myös toimittajamme ovat sopeuttaneet viimeisten kahden vuoden
aikana voimakkaasti kapasiteettiaan ja on mahdollista, että kysynnän
käynnistyessä toimittajien kyky vastata raaka-aineiden, komponenttien ja
alihankintapalvelujen kasvavaan kysyntään on heikentynyt, mikä voi johtaa
toimitusvaikeuksiin. Jos maailmantalouden elpyminen mahdollisesti häiriintyy,
tuotteidemme markkinat voivat supistua, mikä voi johtaa hintakilpailun
kiristymiseen.

Toimintamme jatkuvuuden turvaaminen edellyttää, että rahoitusta on saatavissa
riittävästi kaikissa olosuhteissa. Arvioimme rahoitusvarojemme, 906 miljoonaa
euroa, ja nostettavissa olevien luottositoumustemme olevan riittävällä tasolla
yhtiön välittömän maksuvalmiuden turvaamiseksi. Nostamattomat luottositoumukset
olivat 500 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten velkojemme keskimääräinen
takaisinmaksuaika on 3,2 vuotta. Yli puolet pitkäaikaisista lainoistamme
erääntyy vuoden 2011 jälkeen. Lainoissa ei ole luottoluokitukseen perustuvia
ennenaikaisen takaisinmaksun käynnistäviä sopimusvakuuksia. Joihinkin
lainasopimuksiin sisältyy pääomarakenteeseen perustuvia sopimusvakuuksia.
Täytämme täysin rahoitussopimuksiimme liittyvät sopimusvakuus- ja muut ehdot.

Rahoituksen riittävyyteen vaikuttaa olennaisesti nettokäyttöpääomaan ja
investointeihin sitoutuva pääoma. Olemme kehittäneet nettokäyttöpääoman
johtamiseen liittyviä käytäntöjämme ja sitä tukevia tietojärjestelmiämme, minkä
arvioimme parantavan kykyämme hallita nettokäyttöpääoman muutosta
toimitusvolyymien kääntyessä kasvuun. Arvioimme, että meillä on hyvät
mahdollisuudet pitää tulevien vuosien investointitasot maltillisina.

Taseessamme on 881 miljoonaa euroa liikearvoa, joka liittyy pääosin viimeisten
10 vuoden aikana tehtyihin yritysostoihin. Olemme tehneet vuoden 2008 syyskuusta
lähtien arvonalentumistestauksen vuosineljänneksittäin, emmekä ole havainneet
tarvetta arvonalennuksiin. Neljänneksittäin tehtäviin arvonalentumistestauksiin
sovelletaan samoja periaatteita kuin vuotuisiin testauksiin, ja diskonttokorkoja
on muutettu tarpeen mukaan. Arvonalentumistestauksen periaatteet on esitetty
vuosikertomuksessamme.

Raaka-aineiden ja komponenttien hintamuutokset voivat vaikuttaa
kannattavuuteemme. Toisaalta osa asiakkaistamme on raaka-aineiden tuottajia,
joiden toiminta- ja investointiedellytyksiä vahvistuvat raaka-ainehinnat voivat
parantaa ja laskevat heikentää.

Tulokseemme vaikuttavista rahoitusriskeistä merkittävimpiä ovat
valuuttakurssiriskit. Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa
liiketoimintaamme, vaikka toimintamme maantieteellinen laajuus vähentää
yksittäisten valuuttojen merkitystä. Yleisesti ottaen talouden epävarmuus on
omiaan lisäämään kurssivaihtelua. Suojaamme sitoviin toimitus- ja
hankintasopimuksiin perustuvat valuuttapositiot.Lähiajan näkymät

Oletamme maailmantalouden elpymisen jatkuvan useimmissa
asiakasteollisuuksissamme. Useiden Euroopan maiden kasvaneiden
budjettialijäämien aiheuttama rahoitusmarkkinoiden epävarmuus saattaa kuitenkin
hidastaa markkinoiden elpymistä. Kohentuvilla kapasiteetin käyttöasteilla on
myönteinen vaikutus palveluliiketoimintaamme, ja useimmat asiakkaamme ovat
asteittain saamassa takaisin luottamustaan investoida uuteen sekä olemassa
olevaan laitekantaan.

Kaivosyhtiöiden laite- ja projektikyselyiden määrä on kasvanut vuoden alusta
voimakkaasti. Tämä on jo lisännyt selvästi uusien tilausten saantia ja arvioimme
tämän myönteisen kehityksen jatkuvan myös loppuvuoden 2010 ajan edistäen
markkinaympäristön muuttumista hyväksi. Vahvistuvan mineraalien kysynnän ja
hintatason sekä laajan asennetun laitekantamme johdosta arvioimme
kaivoslaitteisiimme liittyvien palveluiden kysynnän paranevan edelleen.

Maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysynnän
arvioimme jatkuvan tänä vuonna heikkona Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Aasian
ja Tyynenmeren alueilla ja Brasilian markkinoilla infrastruktuurin
rakennushankkeet pitävät hyvää kysyntää yllä talouden kasvusta johtuen.
Arvioimme maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan
tyydyttävänä.

Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän olevan
loppuvuonna hyvää Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Useat Euroopan maat ja
Yhdysvallat ovat asettaneet tavoitteita uusiutuvien energianlähteiden käytön
lisäämiseksi ja odotamme tämän tukevan biomassan ja jätteen käyttöön
pohjautuvien voimalaitosratkaisujen kysyntää. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus
voi kuitenkin viivästyttää lopullisten tilauspäätöksien tekemistä joissakin
projekteissa. Palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää.

Arvioimme automaatiotuotteidemme kysynnän jatkavan vahvistumistaan kuluvan
vuoden aikana öljy-, kaasu- ja petrokemianteollisuuden lisätessä investointejaan
energian hinnan ja kysynnän parantuessa. Myös sellu- ja paperiteollisuudessa
näkymien uusien tilausten osalta odotetaan kehittyvän suotuisasti.
Automaatioratkaisujen palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme olevan
tyydyttävää.

Metallinkierrätyslaitteiden kysynnän arvioimme paranevan terästeollisuuden
kasvattaessa tuotantomääriään. Kiinteän jätteen kierrätyslaitteiden kysynnän
arvioimme olevan tyydyttävää. Kierrätyslaitteiden palveluliiketoiminnan kysynnän
arvioimme vahvistuvan vuonna 2010 asiakkaidemme laitosten ja laitteiden
käyttöasteiden noustessa.

Uusien kuitulinjojen, laiteuudistusten sekä sellutehdaspalveluiden kysyntä on
selvästi piristynyt vuosien 2008 ja 2009 alhaisista kysyntämääristä. Arvioimme
kuitulinjamarkkinan jatkuvan vilkkaana loppuvuonna. Paperi- ja kartonkilinjojen
sekä pehmopaperilinjojen kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää. Arvioimme
paperi- ja kartonkiteollisuuden parantuneiden kapasiteetin käyttöasteiden
lisäävän palveluliiketoimintamme kysyntää.

Arvioimme vuoden 2010 liikevaihdon kasvavan noin 10 prosenttia viime vuoden 5
miljardin euron tasosta ja kannattavuuden olevan tyydyttävää. Arviomme perustuu
kesäkuun lopun tilauskantaamme, jossa meillä on noin 2,4 miljardin tilaukset
vuodelle 2010 sekä odotukseemme, että maailmantalouden kasvun vahvistuminen
jatkuu.

Liikevaihtoa ja kannattavuutta koskevat arviot perustuvat Metson tämän hetkisiin
markkinanäkymiin ja nykyisen laajuiseen liiketoimintaan sekä ensimmäisen
vuosipuoliskon mukaisiin valuuttakurssitasoihin.

Aikaisempi ohjeistus (tammi-maaliskuun 2010 osavuosikatsauksesta, julkaistu
29.4.2010):

"Arvioimme vuoden 2010 liikevaihdon nousevan viime vuoden noin 5 miljardin euron
liikevaihtoa korkeammaksi ja kannattavuuden olevan tyydyttävää. Arviomme
perustuu tilauskantaamme, jossa meillä on noin 2,6 miljardin tilaukset vuodelle
2010 sekä odotukseemme, että maailmantalouden kasvun asteittainen vahvistuminen
jatkuu."

Helsingissä heinäkuun 29. päivänä 2010
Metso Oyj:n hallitus

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset.
Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja
kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät
tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa
yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason
vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön
saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon,
onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
Osavuosikatsaus on
                                                       tilintarkastamaton

+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
|KONSERNIN TULOSLASKELMA          |   |   |   |   |   |
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
|Milj. e                  | 4-6/| 4-6/| 1-6/| 1-6/| 1-12/|
|                     | 2010| 2009| 2010| 2009| 2009|
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
|Liikevaihto                | 1 370|1 247| 2 540| 2 467| 5 016|
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
|Hankinnan ja valmistuksen kulut      |-1 009|- 942|-1 888|-1 867|-3 808|
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
|Bruttokate                |  361| 305|  652|  600| 1 208|
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
|Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset  | -260| -239| -493| -478| -938|
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
|Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto|  39|  -1|  51|   2|  24|
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
|Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista    |   0|  1|   0|   1|   0|
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
|Liikevoitto                |  140|  66|  210|  125|  294|
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
|%:a liikevaihdosta            |10,2 %|5,3 %| 8,2 %| 5,0 %| 5,9 %|
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
|Rahoitustuotot ja -kulut, netto      |  -18| -14|  -45|  -36|  -72|
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
|Tulos ennen veroja            |  122|  52|  165|  89|  222|
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
|Tuloverot                 |  -37| -15|  -50|  -26|  -71|
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
|Tilikauden tulos             |  85|  37|  115|  63|  151|
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
|Jakautuminen:               |   |   |   |   |   |
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
|Emoyhtiön omistajille           |  84|  37|  114|  63|  150|
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
|Vähemmistölle               |   1|  0|   1|   0|   1|
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
|Tilikauden tulos             |  85|  37|  115|  63|  151|
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
|Tulos/osake, euroa            | 0,56| 0,26| 0,76| 0,44| 1,06|
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
|Laimennettu tulos/osake, euroa      | 0,56| 0,26| 0,76| 0,44| 1,06|
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------+
+------------------------------------------+------+-----+------+------+------++----------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|LAAJA TULOSLASKELMA                 |  |  |  |  |   |
+----------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
+----------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Milj. e                       |4-6/|4-6/|1-6/|1-6/|1-12/|
|                          |2010|2009|2010|2009| 2009|
+----------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Tilikauden tulos                  | 85| 37| 115| 63| 151|
+----------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
+----------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna     | -14| 15| -20| 10|  14|
+----------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Myytävissä olevat osakesijoitukset verovaikutus   | -1|  4|  0| 10|  -1|
|huomioituna                     |  |  |  |  |   |
+----------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot | 77| 10| 139| 48|  74|
+----------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Tytäryhtiöiden oman pääoman suojaus verovaikutus  | -16| 11| -27|  2|  0|
|huomioituna                     |  |  |  |  |   |
+----------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen         |  |  |  |  |   |
|vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot) verovaikutus |  0|  -|  0|  -|  -2|
|huomioituna                     |  |  |  |  |   |
+----------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Laajan tuloksen erät                | 46| 40| 92| 70|  85|
+----------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|                           |   |   |   |   |   |
+----------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Tilikauden laaja tulos               | 131| 77| 207| 133| 236|
+----------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
+----------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Jakautuminen:                    |  |  |  |  |   |
+----------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Emoyhtiön omistajille                | 130| 77| 206| 133| 235|
+----------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Vähemmistölle                    |  1|  0|  1|  0|  1|
+----------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Tilikauden laaja tulos               | 131| 77| 207| 133| 236|
+----------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
+----------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
+----------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+


KONSERNIN TASE


+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|VARAT                     |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Milj. e                    |30.6.2010|30.6.2009|31.12.2009|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Pitkäaikaiset varat              |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Aineettomat hyödykkeet             |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Liikearvo                   |   881|   787|    863|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Muut aineettomat oikeudet           |   299|   250|    312|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |  1 180|  1 037|   1 175|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Aineelliset hyödykkeet             |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Maa- ja vesialueet               |    64|    59|    62|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Rakennukset                  |   281|   239|    261|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Koneet ja kalusto               |   474|   370|    449|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Keskeneräinen käyttöomaisuus          |    37|    55|    47|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |   856|   723|    819|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Muut pitkäaikaiset varat            |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Sijoitukset osakkuusyhtiöihin         |    13|    14|    13|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Myytävissä olevat osakesijoitukset       |    15|    31|    15|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Laina- ja muut korolliset saamiset       |    6|    9|     9|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Myytävissä olevat sijoitukset         |   228|    5|    130|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Kaupan kohteena olevat rahoitusinstrumentit  |    45|    0|    40|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Johdannaiset                  |    0|    0|     0|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Laskennallinen verosaatava           |   195|   178|    171|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Muut pitkäaikaiset varat            |    29|    29|    44|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |   531|   266|    422|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |     |     |      |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Pitkäaikaiset varat yhteensä          |  2 567|  2 026|   2 416|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Lyhytaikaiset varat              |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Vaihto-omaisuus                |  1 310|  1 466|   1 172|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Saamiset                    |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Myynti- ja muut saamiset            |  1 164|  1 088|    938|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Projektit, joiden valmistusasteen mukainen arvo|   315|   246|    312|
|ylittää asiakkailta laskutetut ennakot     |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Korolliset saamiset              |    7|    8|     8|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Myytävissä olevat sijoitukset         |    65|    10|    79|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Johdannaiset                  |    24|    30|    21|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Verosaamiset                  |    39|    29|    42|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |  1 614|  1 411|   1 400|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Rahat ja pankkisaamiset            |   568|   605|    727|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |     |     |      |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Lyhytaikaiset varat yhteensä          |  3 492|  3 482|   3 299|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|VARAT YHTEENSÄ                 |  6 059|  5 508|   5 715|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|OMA PÄÄOMA JA VELAT              |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Milj. e                    |30.6.2010|30.6.2009|31.12.2009|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Oma pääoma                   |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Osakepääoma                  |   241|   241|    241|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Muuntoerot                   |    50|   -86|    -62|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Arvonmuutos- ja muut rahastot         |   684|   508|    710|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Kertyneet voittovarat             |   902|   811|    894|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    |  1 877|  1 474|   1 783|
|yhteensä                    |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |     |     |      |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Vähemmistön osuus               |    11|    9|     9|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |     |     |      |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Oma pääoma yhteensä              |  1 888|  1 483|   1 792|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Velat                     |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Pitkäaikaiset velat              |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Pitkäaikaiset lainat              |  1 266|  1 322|   1 334|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Eläkevelvoitteet                |   198|   191|    190|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Varaukset                   |    57|    43|    52|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Johdannaiset                  |    5|    8|     5|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Laskennallinen verovelka            |    52|    47|    56|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Muut pitkäaikaiset velvoitteet         |    8|    3|     4|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |  1 586|  1 614|   1 641|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Lyhytaikaiset velat              |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset      |   144|   156|    173|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Lyhytaikaiset lainat              |    47|   201|    69|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Osto- ja muut velat              |  1 286|   952|   1 065|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Varaukset                   |   217|   233|    235|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Saadut ennakot                 |   456|   489|    363|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Projektit, joissa asiakkailta laskutetut    |     |     |     |
|ennakot                    |   300|   339|    330|
|ylittävät valmistusasteen mukaisen arvon    |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Johdannaiset                  |   101|    35|    21|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Verovelat                   |    34|    6|    26|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |  2 585|  2 411|   2 282|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |     |     |      |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Velat yhteensä                 |  4 171|  4 025|   3 923|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |     |     |      |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ          |  6 059|  5 508|   5 715|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|KOROLLINEN NETTOVELKA             |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Milj. e                    |30.6.2010|30.6.2009|31.12.2009|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Pitkäaikaiset korolliset velat         |  1 266|  1 322|   1 334|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Lyhytaikaiset korolliset velat         |   191|   357|    242|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Rahat ja pankkisaamiset            |   -568|   -605|   -727|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Muut korolliset varat             |   -351|   -32|   -266|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Yhteensä                    |   538|  1 042|    583|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA     |  |  |  |  |   |
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Milj. e                     |4-6/|4-6/|1-6/|1-6/|1-12/|
|                        |2010|2009|2010|2009| 2009|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Liiketoiminta:                 |   |   |   |   |   |
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Tilikauden tulos                | 85| 37| 115| 63| 151|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Tilikauden tuloksen ja liiketoiminnan rahavirran|  |  |  |  |   |
|oikaisuerät                   |  |  |  |  |   |
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Poistot                     | 44| 34| 87| 70| 143|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Korot ja osinkotuotot              | 14| 14| 27| 30|  58|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Tuloverot                    | 37| 15| 50| 26|  71|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Muut                      | 17|  1| 27| 10|  18|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Käyttöpääoman muutos              | 44| 41|  7| 135| 518|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat      | 241| 142| 313| 334| 959|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Maksetut korot ja saadut osingot        | -29| -14| -35| -25| -51|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Maksetut tuloverot               | -33| -36| -48| -81| -138|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Liiketoiminnan rahavirta            | 179| 92| 230| 228| 770|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Investointitoiminta:              |  |  |  |  |   |
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Käyttöomaisuusinvestoinnit           | -30| -25| -58| -55| -116|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Käyttöomaisuuden myynnit            |  3|  1|  4|  3|  8|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Yritysostot, hankitut rahavarat vähennettynä  | -2|  -| -5| -3|  -1|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Liiketoimintojen myynnit, myydyt rahavarat   | 10|  0| 10|  2|  2|
|vähennettynä                  |  |  |  |  |   |
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Rahoitusvarojen ostot (-) ja myynnit (+), netto | 19| -3| -90| -3| -221|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Muut                      |  1|  1|  4|  1|  1|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Investointitoiminnan rahavirta         |  1| -26|-135| -55| -327|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Rahoitustoiminta:                |  |  |  |  |   |
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Omien osakkeiden osto              |  -|  -| -7| -2|  -2|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Maksetut osingot                |-105| -99|-105| -99| -99|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Lainojen nostot (+) ja lyhennykset (-), netto  | -62| 201|-177| 214|  59|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Muut                      | -1| -6| -1| -6|  -6|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Rahoitustoiminnan rahavirta           |-168| 96|-290| 107| -48|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos     | 12| 162|-195| 280| 395|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Valuuttakurssimuutosten vaikutus        | 21|  7| 36| 11|  18|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa      | 535| 436| 727| 314| 314|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa     | 568| 605| 568| 605| 727|
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
+------------------------------------------------+----+----+----+----+-----++-------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|VAPAA KASSAVIRTA           |  |  |  |  |   |
+-------------------------------------+----+----+----+----+-----+
+-------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Milj. e               |4-6/|4-6/|1-6/|1-6/|1-12/|
|                   |2010|2009|2010|2009| 2009|
+-------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Liiketoiminnan rahavirta       | 179| 92| 230| 228| 770|
+-------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Käyttöomaisuuden ylläpitoinvestoinnit| -18| -13| -35| -31| -61|
+-------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Käyttöomaisuuden myynnit       |  3|  1|  4|  3|  8|
+-------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Vapaa kassavirta           | 164| 80| 199| 200| 717|
+-------------------------------------+----+----+----+----+-----+
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN ERITTELY    |  |  |  |     |   |  |   |
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
+-------+------------------------------++--+----+---+---+-----+-----+----+-----+
|    |                |    |    |   | Emo-|  |   |
|    |                |    |    |   | yh-|  |   |
|    |                |    |    |   | tiön|  |   |
|    |                |    |    |   |  o-|  |   |
|    |                |    |  Ar-| Ker-| mis-|  |   |
|    |               O-|    |  von-| ty-| ta-| Vä-| Oma|
|    |              sa-| Muun-|  muu-| neet| jil-|hem-| pää-|
|Milj. e|              ke-|  to-|  tos-|voit-|  le|mis-| oma|
|    |              pää-|   e-|ja muut| to-| kuu-| tön| yh-|
|    |              oma|  rot|  ra-| va-| luva| o-|teen-|
|    |                |    |  has-| rat| oma|suus|  sä|
|    |                |    |  tot|   | pää-|  |   |
|    |                |    |    |   | oma|  |   |
|    |                |    |    |   | yh-|  |   |
|    |                |    |    |   |teen-|  |   |
|    |                |    |    |   |  sä|  |   |
+-------+------------------------------++--+----+---+---+-----+-----+----+-----+
|1.1.2009               |241|-136|490|   849|1 444|  9|1 453|
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|Tilikauden tulos           | -|  -| -|    63|  63|  -|  63|
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|Muut laajan tuloksen erät       |  |  |  |     |   |  |   |
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|Rahavirran suojaus verovaikutus    | -|  -| 10|    -|  10|  -|  10|
|huomioituna              |  |  |  |     |   |  |   |
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|Myytävissä olevat sijoitukset     | -|  -| 10|    -|  10|  -|  10|
|verovaikutus huomioituna       |  |  |  |     |   |  |   |
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|Tytäryhtiöihin tehtyjen        |  |  |  |     |   |  |   |
|nettosijoitusten           | -| 48| -|    -|  48|  -|  48|
|muuntoerot              |  |  |  |     |   |  |   |
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|Tytäryhtiöiden oman pääoman suojaus  | -|  2| -|    -|  2|  -|  2|
|verovaikutus huomioituna       |  |  |  |     |   |  |   |
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|Tilikauden laaja tulos        | -| 50| 20|    63| 133|  -| 133|
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|Osingot                | -|  -| -|   -99| -99|  -| -99|
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|Omien osakkeiden osto         | -|  -| -3|    -|  -3|  -|  -3|
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|Osakeperusteiset maksut verovaikutus | -|  -| 1|    -|  1|  -|  1|
|huomioituna              |  |  |  |     |   |  |   |
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|Muut                 | -|  -| -|    -2|  -2|  -|  -2|
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|30.6.2009               |241| -86|508|   811|1 474|  9|1 483|
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|1.1.2010               |241| -62|710|   894|1 783|  9|1 792|
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|Tilikauden tulos           | -|  -| -|   114| 114|  1| 115|
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|Muut laajan tuloksen erät       |  |  |  |     |   |  |   |
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|Rahavirran suojaus verovaikutus    | -|  -|-20|    -| -20|  -| -20|
|huomioituna              |  |  |  |     |   |  |   |
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|Myytävissä olevat sijoitukset     | -|  -| 0|    -|  0|  -|  0|
|verovaikutus huomioituna       |  |  |  |     |   |  |   |
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|Tytäryhtiöihin tehtyjen        |  |  |  |     |   |  |   |
|nettosijoitusten           | -| 139| -|    -| 139|  -| 139|
|muuntoerot              |  |  |  |     |   |  |   |
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|Tytäryhtiöiden oman pääoman suojaus  | -| -27| -|    -| -27|  -| -27|
|verovaikutus huomioituna       |  |  |  |     |   |  |   |
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|Tilikauden laaja tulos        | -| 112|-20|   114| 206|  1| 207|
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|Osingot                | -|  -| -|   -105| -105|  -| -105|
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|Omien osakkeiden osto         | -|  -| -7|    -|  -7|  -|  -7|
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|Osakeperusteiset maksut verovaikutus | -|  -| 1|    -|  1|  -|  1|
|huomioituna              |  |  |  |     |   |  |   |
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|Muut                 | -|  -| -|    -1|  -1|  1|  0|
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
|30.6.2010               |241| 50|684|   902|1 877| 11|1 888|
+--------------------------------------+---+----+---+---------+-----+----+-----+
YRITYSOSTOT
Yritysostot 2010


Huhtikuussa Metso hankki suomalaisen Viconsysin
konenäköjärjestelmäliiketoiminnan vajaan 2 miljoonan euron hankintahinnalla.
Liiketoiminta liitettiin Metson Energia- ja ympäristöteknologiasegmenttiin
15.4.2010 alkaen.Tamfeltin hankinta 2009


Metso hankki NASDAQ OMX Helsingin pörssissä kaupankäynnin kohteena olevan
Tamfelt Oyj Abp:n julkisella osakevaihtotarjouksella joulukuun lopussa 2009.
Kaupan arvo oli 215 miljoonaa euroa, josta 206 miljoonaa euroa maksettiin
laskemalla liikkeelle 8 593 642 uutta Metson osaketta, joita vastaan vaihdettiin
95,2 prosenttia vastaava osuus Tamfeltin osakkeista ja äänimäärästä. Ennen
osakevaihtoa Metso omisti Tamfeltin osakkeita 4 miljoonan euron arvosta eli 2,8
prosenttia Tamfeltin osakkeista ja äänistä. Jäljelle jäänyt 2,0 prosentin osuus
Tamfeltin osakkeista ja äänistä lunastettiin Suomen Osakeyhtiölain mukaisesti ja
Metso arvioi maksavansa 4 miljoonan euron lunastushinnan kertyneine korkoineen
vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana. Kaupan arvoon sisältyy 5 miljoonaa
euroa kaupasta johtuvia kuluja ja varainsiirtoveroa.


Kaupan arvo, aiemmin omistetut osakkeet mukaan lukien, ylitti Tamfeltin
nettovarallisuuden 117 miljoonalla eurolla, josta 50 miljoonaa euroa
kohdistettiin aineettomille hyödykkeille laskemalla hankituille asiakaskunnalle,
tilauskannalle ja teknologialle käyvät arvot. Lisäksi 10 miljoonaa euroa
kohdistettiin aineellisille hyödykkeille vastaamaan niiden käypää arvoa. Näihin
kohdistuksiin liittyvää laskennallista verovelkaa kirjattiin 16 miljoonaa euroa.
Jäljelle jäävä liikearvo 73 miljoonaa euroa perustuu henkilöstöön, merkittäviin
synergiahyötyihin sekä kasvaneeseen liiketoimintaportfolioon, joka tarjoaa
Metsolle mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa uusille markkinoille ja
asiakassegmenteille.


Mikäli Tamfelt olisi hankittu vuoden 2009 alussa, sen vaikutus Metson
liikevaihtoon olisi ollut 130 miljoonaa euroa. Tilikauden pro forma -tulosta ei
ole käytännössä mahdollista laskea yritysoston hankintamenon vaikutukset
huomioiden.


Hankittu nettovarallisuus ja liikearvo alustavin arvoin:
+-----------------------------------------------+--------+------------+-----+
+-----------------------------------------------+--------+------------+-----+
|                        |    |   Käypään|Käypä|
|Milj. e                    |Tasearvo|   arvoon| arvo|
|                        |    |arvostaminen|   |
+-----------------------------------------------+--------+------------+-----+
|Aineettomat hyödykkeet             |    4|     50|  54|
+-----------------------------------------------+--------+------------+-----+
|Aineelliset hyödykkeet             |   87|     10|  97|
+-----------------------------------------------+--------+------------+-----+
|Vaihto-omaisuus                |   30|      -|  30|
+-----------------------------------------------+--------+------------+-----+
|Myynti- ja muut saamiset            |   30|      -|  30|
+-----------------------------------------------+--------+------------+-----+
|Laskennallinen verovelka            |   -9|     -16| -25|
+-----------------------------------------------+--------+------------+-----+
|Muut velat                   |   -23|      -| -23|
+-----------------------------------------------+--------+------------+-----+
|Hankittu koroton nettovarallisuus       |   119|     44| 163|
+-----------------------------------------------+--------+------------+-----+
+-----------------------------------------------+--------+------------+-----+
|Hankitut rahavarat               |    |      |  19|
+-----------------------------------------------+--------+------------+-----+
|Hankitut velat                 |    |      | -36|
+-----------------------------------------------+--------+------------+-----+
|Kauppahinta                  |    |      | -215|
+-----------------------------------------------+--------+------------+-----+
|Osakeomistus ennen hankintaa          |    |      |  -4|
+-----------------------------------------------+--------+------------+-----+
|Liikearvo                   |     |       |  73|
+-----------------------------------------------+--------+------------+-----+
+-----------------------------------------------+--------+------------+-----+
|Maksettu rahavastike              |    |      |  -5|
+-----------------------------------------------+--------+------------+-----+
|Hankitut rahavarat               |    |      |  19|
+-----------------------------------------------+--------+------------+-----+
|Yrityshankinnan nettorahavirta 2009      |     |       |  14|
+-----------------------------------------------+--------+------------+-----+
+-----------------------------------------------+--------+------------+-----+
|Maksettu vuonna 2010              |    |      |  -3|
+-----------------------------------------------+--------+------------+-----+
|Tamfelt-yrityshankinnan nettorahavirta yhteensä|     |       |  11|
+-----------------------------------------------+--------+------------+-----+
+---------------------------------------+-----+-----+------++
|VASTUUSITOUMUKSET           |   |   |   ||
+---------------------------------------+-----+-----+------++
+---------------------------------------+-----+-----+------++
+---------------------------------------+-----+-----+------++
|Milj. e                |30.6.|30.6.|31.12.||
|                    | 2010| 2009| 2009||
+---------------------------------------+-----+-----+------++
|Kiinnitykset omien velkojen vakuudeksi |  3|  3|  20||
+---------------------------------------+-----+-----+------++
|Muut pantit ja sitoumukset       |   |   |    ||
+---------------------------------------+-----+-----+------++
|Annetut kiinnitykset          |  1|  1|   1||
+---------------------------------------+-----+-----+------++
|Pantatut varat             |  -|  0|   -||
+---------------------------------------+-----+-----+------++
|Takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta  |  -|  -|   -||
+---------------------------------------+-----+-----+------++
|Takaukset muiden sitoumusten vakuudeksi|  4|  6|   7||
+---------------------------------------+-----+-----+------++
|                    |   |   |    ||
+---------------------------------------+-----+-----+------++
|Takaisinosto- ja muut sitoumukset   |  6|  6|   6||
+---------------------------------------+-----+-----+------++
|Leasing- ja vuokrasitoumukset     | 238| 151|  226||
+---------------------------------------+-----+-----+------++
+---------------------------------------+-----+-----+------++
+---------------------------------------+-----+-----+------++
+---------------------------------------+-----+-----+------+++----------------------------------+-----------------+-----+-----------------+-+
|JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT|         |   |         | |
+----------------------------------+-----------------+-----+-----------------+-+
+----------------------------------+-----------------+-----+-----------------+++
+----------------------------------+-----------------+-----+-----------------+++
+----------------------------------+-----------------+-----+-----------------+-+
|Milj. e              |      30.6.|30.6.|      31.12.| |
|                 |       2010| 2009|       2009| |
+----------------------------------+-----------------+-----+-----------------+-+
|Valuuttatermiinisopimukset    |      1 949|1 334|      1 390| |
+----------------------------------+-----------------+-----+-----------------+-+
|Koronvaihtosopimukset       |       178| 123|       128| |
+----------------------------------+-----------------+-----+-----------------+-+
|Optiosopimukset          |         |   |         | |
+----------------------------------+-----------------+-----+-----------------+-+
|Ostetut              |        2|  -|        13| |
+----------------------------------+-----------------+-----+-----------------+-+
|Myydyt              |        10|  -|        6| |
+----------------------------------+-----------------+-----+-----------------+-+
+----------------------------------+-----------------+-----+-----------------+-+
|Sähkötermiinisopimusten nimellismäärä oli 662 GWh     |         | |
|30.6.2010 ja 569 GWh 30.6.2009.              |         | |
+----------------------------------------------------------+-----------------+-+
|Ruostumattoman teräksen hintojen vaihtelulta suojautumiseen käytettävien  | |
|nikkelitermiinisopimusten nimellismäärä oli 360 tonnia 30.6.2010 ja 246   | |
|tonnia 30.6.2009.                              | |
+----------------------------------------------------+-----+-----------------+-+
|Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne  |   |         | |
|eivät mittaa ao. riskien suuruutta.         |   |         | |
+----------------------------------------------------+-----+-----------------+-+
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|TUNNUSLUVUT                      |    |    |    |
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|                            |  1-6/|  1-6/| 1-12/|
|                           |  2010|  2009|  2009|
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Tulos/osake, euroa                  |  0,76|  0,44|  1,06|
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Laimennettu tulos/osake, euroa            |  0,76|  0,44|  1,06|
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Oma pääoma/osake kauden lopussa, euroa        | 12,54| 10,43| 11,89|
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Oman pääoman tuotto (ROE), % (vuositasolla)      |  13,6|  8,7|  9,8|
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %   |  12,6|  9,3|  10,0|
|(vuositasolla)                    |    |    |    |
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, % |  9,6|  7,4|  7,7|
|(vuositasolla)                    |    |    |    |
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Omavaraisuusaste kauden lopussa, %          |  35,6|  31,7|  35,7|
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, %      |  28,5|  70,2|  32,5|
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Vapaa kassavirta, milj. e               |  199|  200|  717|
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Vapaa kassavirta/osake, euroa             |  1,33|  1,41|  5,07|
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Kassavirtasuhde, %                  |  173|  317|  475|
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Bruttoinvestoinnit (ilman yrityshankintoja), milj. e |   58|   55|  117|
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Yrityshankinnat, hankitut rahavarat vähennettynä,   |   5|   3|   1|
|milj. e                        |    |    |    |
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Poistot, milj. e                   |   87|   70|  143|
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1 |149 631|141 349|149 939|
|000 kpl)                       |    |    |    |
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl)    |149 735|141 420|141 477|
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Laimennettujen osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 |149 838|141 420|141 526|
|000 kpl)                       |    |    |    |
+------------------------------------------------------+-------+-------+-------+
+---------------------------------+-------+-------+------+-------+-------+
|KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT     |    |    |   |    |    |
+---+----------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
+---+----------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|  |            | 1-6/|  1-6/| 1-12/| 30.6.| 30.6.| 31.12.|
|  |           | 2010|  2009|  2009| 2010|  2009|  2009|
+---+----------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|USD|(Yhdysvaltain dollari)|1,3331| 1,3579| 1,3960|1,2271| 1,4134| 1,4406|
+---+----------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|SEK|(Ruotsin kruunu)   |9,8144|10,8806|10,6092|9,5259|10,8125|10,2520|
+---+----------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|GBP|(Englannin punta)   |0,8677| 0,8931| 0,8948|0,8175| 0,8521| 0,8881|
+---+----------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|CAD|(Kanadan dollari)   |1,3894| 1,6231| 1,5910|1,2890| 1,6275| 1,5128|
+---+----------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|BRL|(Brasilian real)   |2,3895| 2,9426| 2,7994|2,2082| 2,7469| 2,5113|
+---+----------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|CNY|(Kiinan juan renminbi)|9,0922| 9,2767| 9,5338|8,3215| 9,6545| 9,8350|
+---+----------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
|AUD|(Australian dollari) |1,4986| 1,8841| 1,7858|1,4403| 1,7359| 1,6008|
+---+----------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT EBITA ennen kertaluonteisia eriä:


 Liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot + liikearvon arvonalentuminen +
 kertaluonteiset erät++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
||Tulos/osake:         |          |   |    | | |   ||
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
||Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos  |   |    | | |   ||
++-------------------------------------------------+-----+--------+-+-+-----++
||Osakkeiden lukumäärä keskimäärin vuoden aikana  |   |    | | |   ||
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
||Oma pääoma/osake:      |          |   |    | | |   ||
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
||Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     |   |    | | |   ||
++-------------------------------------------------+-----+--------+-+-+-----++
||Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä     |   |    | | |   ||
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
||Oman pääoman tuotto (ROE), %:          |   |    | | |   ||
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
||Tilikauden tulos       |          |   |    | | |   ||
++-----------------------------+-------------------+x 100+--------+-+-+-----++
||Oma pääoma yhteensä (keskimäärin vuoden aikana) |   |    | | |   ||
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
||Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %:   |    | | |   ||
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
||Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut|   |     | | |   ||
++-------------------------------------------------+-----+--------+-+-+x 100++
||Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)| | |   ||
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
||Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, %:      | | |   ||
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
||Tilikauden tulos + korko- ja muut rahoituskulut |   |     | | |   ||
++-------------------------------------------------+-----+--------+-+-+x 100++
||Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)| | |   ||
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
||Nettovelkaantuneisuusaste, %:|          |   |    | | |   ||
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
||Korollinen nettovelka    |          |   |    | | |   ||
++-----------------------------+-------------------+x 100+--------+-+-+-----++
||Oma pääoma yhteensä     |          |   |    | | |   ||
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
||Omavaraisuusaste, %:     |          |   |    | | |   ||
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
||Oma pääoma yhteensä     |          |   |    | | |   ||
++-----------------------------+-------------------+-----+x 100  +-+-+-----++
||Taseen loppusumma - saadut ennakot        |   |    | | |   ||
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
||Vapaa kassavirta:      |          |   |    | | |   ||
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
||Liiketoiminnan rahavirta   |          |   |    | | |   ||
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
||- käyttöomaisuuden ylläpitoinvestoinnit     |   |    | | |   ||
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
||+ käyttöomaisuuden myynnit  |          |   |    | | |   ||
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
||= Vapaa kassavirta      |          |   |    | | |   ||
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
||Kassavirtasuhde, %:     |          |   |    | | |   ||
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
||Vapaa kassavirta       |          |   |    | | |   ||
++-----------------------------+x 100       +-----+--------+-+-+-----++
||Tilikauden tulos       |          |   |    | | |   ||
++-----------------------------+-------------------+-----+--------+-+-+-----++
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|SEGMENTTITIEDOT            |   |   |   |   |    |   |
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|LIIKEVAIHTO              |   |   |   |   |    |   |
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Milj. e                | 4-6/| 4-6/| 1-6/| 1-6/|7/2009-|1-12/|
|                    | 2010| 2009| 2010| 2009| 6/2010| 2009|
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia    | 541| 531|1 013|1 059| 2 029|2 075|
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Energia- ja ympäristöteknologia    | 334| 357| 666| 754| 1 435|1 523|
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Paperi- ja kuituteknologia       | 494| 359| 858| 646| 1 620|1 408|
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Valmet Automotive           |  17|  14|  28|  35|   49|  56|
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut        |  -|  -|  -|  -|   -|  -|
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä   |  17|  14|  28|  35|   49|  56|
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Raportointisegmenttien välinen laskutus| -16| -14| -25| -27|  -44| -46|
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Metso yhteensä             |1 370|1 247|2 540|2 467| 5 089|5 016|
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|KERTALUONTEISET ERÄT       |   |   |   |   |    |   |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Milj. e             | 4-6/| 4-6/| 1-6/| 1-6/|7/2009-|1-12/|
|                 | 2010| 2009| 2010| 2009| 6/2010| 2009|
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia | 32.4| 4.6| 32.4| 0.8|  32.8| 1.2|
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Energia- ja ympäristöteknologia | -1.6| -1.4| -5.0| -2.8| -13.3|-11.1|
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Paperi- ja kuituteknologia    | -1.6|-13.4| -2.0|-31.2| -25.6|-54.8|
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Valmet Automotive        |  -|  -|  -|  -|   -|  -|
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut     |  -|  -|  -|  -|   -|  -|
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä|  -|  -|  -|  -|   -|  -|
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Metso yhteensä          | 29.2|-10.2| 25.4|-33.2|  -6.1|-64.7|
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ |   |   |   |   |    |   |
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Milj. e             | 4-6/| 4-6/| 1-6/| 1-6/|7/2009-|1-12/|
|                 | 2010| 2009| 2010| 2009| 6/2010| 2009|
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia | 64,8| 42,3|104,3|101,7| 204,2|201,6|
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Energia- ja ympäristöteknologia | 29,3| 35,5| 61,1| 69,2| 139,3|147,4|
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Paperi- ja kuituteknologia    | 36,0| 14,8| 54,9| 18,6| 107,6| 71,3|
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Valmet Automotive        | -1,4| -2,6| -8,5| -2,9| -13,7| -8,1|
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut     | -3,7| -5,1| 0,8| -9,9|  -2,5|-13,2|
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä| -5,1| -7,7| -7,7|-12,8| -16,2|-21,3|
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Metso yhteensä          |125,0| 84,9|212,6|176,7| 434,9|399,0|
+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
+-------------------------------+----+---------------+-----+----+--------+-----+
+-------------------------------+----+---------------+-----+----+--------+-----+
|EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ, PROSENTTIA    |   |  |    |   |
|LIIKEVAIHDOSTA                   |   |  |    |   |
+-------------------------------+----+---------------+-----+----++-------+-----+
|%               |4-6/|      4-6/| 1-6/| 1-6/|7/2009-|1-12/|
|                |2010|      2009| 2010| 2009| 6/2010| 2009|
+-------------------------------+----+---------------+-----+----++-------+-----+
|Kaivos- ja           |12,0|      8,0| 10,3| 9,6|  10,1| 9,7|
|maarakennusteknologia     |  |        |   |  |    |   |
+-------------------------------+----+---------------+-----+----+--------+-----+
|Energia- ja ympäristöteknologia| 8,8|      9,9| 9,2| 9,2|   9,7| 9,7|
+-------------------------------+----+---------------+-----+----+--------+-----+
|Paperi- ja kuituteknologia   | 7,3|      4,1| 6,4| 2,9|   6,6| 5,1|
+-------------------------------+----+---------------+-----+----+--------+-----+
|Valmet Automotive       |-8,2|     -18,6|-30,4|-8,3|  -28,0|-14,5|
+-------------------------------+----+---------------+-----+----+--------+-----+
|Konsernihallinto ja muut    | n/a|      n/a| n/a| n/a|   n/a| n/a|
+-------------------------------+----+---------------+-----+----+--------+-----+
|Konsernihallinto ja muut    | n/a|      n/a| n/a| n/a|   n/a| n/a|
|yhteensä            |  |        |   |  |    |   |
+-------------------------------+----+---------------+-----+----+--------+-----+
|Metso yhteensä         | 9,1|      6,8| 8,4| 7,2|   8,5| 8,0|
+-------------------------------+----+---------------+-----+----+--------+-----+
+-------------------------------+----+---------------+-----+----+--------+-----++---------------------------------+-----+----+-----+-----+-------+-----+
|EBITA              |   |  |   |   |    |   |
+---------------------------------+-----+----+-----+-----+-------+-----+
|Milj. e             | 4-6/|4-6/| 1-6/| 1-6/|7/2009-|1-12/|
|                 | 2010|2009| 2010| 2009| 6/2010| 2009|
+---------------------------------+-----+----+-----+-----+-------+-----+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia | 97,2|46,9|136,7|102,5| 237,0|202,8|
+---------------------------------+-----+----+-----+-----+-------+-----+
|Energia- ja ympäristöteknologia | 27,7|34,1| 56,1| 66,4| 126,0|136,3|
+---------------------------------+-----+----+-----+-----+-------+-----+
|Paperi- ja kuituteknologia    | 34,4| 1,4| 52,9|-12,6|  82,0| 16,5|
+---------------------------------+-----+----+-----+-----+-------+-----+
|Valmet Automotive        | -1,4|-2,6| -8,5| -2,9| -13,7| -8,1|
+---------------------------------+-----+----+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut     | -3,7|-5,1| 0,8| -9,9|  -2,5|-13,2|
+---------------------------------+-----+----+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä| -5,1|-7,7| -7,7|-12,8| -16,2|-21,3|
+---------------------------------+-----+----+-----+-----+-------+-----+
|Metso yhteensä          |154,2|74,7|238,0|143,5| 428,8|334,3|
+---------------------------------+-----+----+-----+-----+-------+-----+
+---------------------------------+-----+----+-----+-----+-------+-----++---------------------------------+----+-----+-----+----+-------+-----+
|EBITA, PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA |  |   |   |  |    |   |
+---------------------------------+----+-----+-----+----+-------+-----+
|%                |4-6/| 4-6/| 1-6/|1-6/|7/2009-|1-12/|
|                 |2010| 2009| 2010|2009| 6/2010| 2009|
+---------------------------------+----+-----+-----+----+-------+-----+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia |18,0| 8,8| 13,5| 9,7|  11,7| 9,8|
+---------------------------------+----+-----+-----+----+-------+-----+
|Energia- ja ympäristöteknologia | 8.3| 9,6| 8,4| 8,8|  8,8| 8,9|
+---------------------------------+----+-----+-----+----+-------+-----+
|Paperi- ja kuituteknologia    | 7,0| 0,4| 6,2|-2,0|  5,1| 1,2|
+---------------------------------+----+-----+-----+----+-------+-----+
|Valmet Automotive        |-8,2|-18,6|-30,4|-8,3| -28,0|-14,5|
+---------------------------------+----+-----+-----+----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut     | n/a| n/a| n/a| n/a|  n/a| n/a|
+---------------------------------+----+-----+-----+----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä| n/a| n/a| n/a| n/a|  n/a| n/a|
+---------------------------------+----+-----+-----+----+-------+-----+
|Metso yhteensä          |11,3| 6,0| 9,4| 5,8|  8,4| 6,7|
+---------------------------------+----+-----+-----+----+-------+-----+
+---------------------------------+----+-----+-----+----+-------+-----++---------------------------------+-----+----+-----+-----+-------+-----+
|LIIKEVOITTO (-TAPPIO)      |   |  |   |   |    |   |
+---------------------------------+-----+----+-----+-----+-------+-----+
|Milj. e             | 4-6/|4-6/| 1-6/| 1-6/|7/2009-|1-12/|
|                 | 2010|2009| 2010| 2009| 6/2010| 2009|
+---------------------------------+-----+----+-----+-----+-------+-----+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia | 95,7|46,0|133,8|100,9| 231,7|198,8|
+---------------------------------+-----+----+-----+-----+-------+-----+
|Energia- ja ympäristöteknologia | 22,7|29,7| 46,2| 57,4| 106,9|118,1|
+---------------------------------+-----+----+-----+-----+-------+-----+
|Paperi- ja kuituteknologia    | 27,0|-1,6| 38,3|-19,8|  58,9| 0,8|
+---------------------------------+-----+----+-----+-----+-------+-----+
|Valmet Automotive        | -1,4|-2,6| -8,5| -2,9| -13,8| -8,2|
+---------------------------------+-----+----+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut     | -4,0|-5,6| -0,3|-11,1|  -5,1|-15,9|
+---------------------------------+-----+----+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä| -5,4|-8,2| -8,8|-14,0| -18,9|-24,1|
+---------------------------------+-----+----+-----+-----+-------+-----+
|Metso yhteensä          |140,0|65,9|209,5|124,5| 378,6|293,6|
+---------------------------------+-----+----+-----+-----+-------+-----+
+---------------------------------+-----+----+-----+-----+-------+-----++-----------------------------------------------+-----+-----+----+-------+-----+
|LIIKEVOITTO (-TAPPIO), PROSENTTIA       |   |   |  |    |   |
|LIIKEVAIHDOSTA                 |   |   |  |    |   |
+--------------------------------+--------------+-----+-----+----+-------+-----+
|%                |     4-6/| 4-6/| 1-6/|1-6/|7/2009-|1-12/|
|                |     2010| 2009| 2010|2009| 6/2010| 2009|
+--------------------------------+--------------+-----+-----+----+-------+-----+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia|     17,7| 8,7| 13,2| 9,5|  11,4| 9,6|
+--------------------------------+--------------+-----+-----+----+-------+-----+
|Energia- ja ympäristöteknologia |      6,8| 8,3| 6,9| 7,6|  7,4| 7,8|
+--------------------------------+--------------+-----+-----+----+-------+-----+
|Paperi- ja kuituteknologia   |      5,5| -0,4| 4,5|-3,1|  3,6| 0,1|
+--------------------------------+--------------+-----+-----+----+-------+-----+
|Valmet Automotive        |     -8,2|-18,6|-30,4|-8,3| -28,2|-14,6|
+--------------------------------+--------------+-----+-----+----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut    |      n/a| n/a| n/a| n/a|  n/a| n/a|
+--------------------------------+--------------+-----+-----+----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut    |      n/a| n/a| n/a| n/a|  n/a| n/a|
|yhteensä            |       |   |   |  |    |   |
+--------------------------------+--------------+-----+-----+----+-------+-----+
|Metso yhteensä         |     10,2| 5,3| 8,2| 5,0|  7,4| 5,9|
+--------------------------------+--------------+-----+-----+----+-------+-----+
+--------------------------------+--------------+-----+-----+----+-------+-----++----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|SAADUT TILAUKSET            |   |   |   |   |    |   |
+----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Milj. e                 | 4-6/| 4-6/| 1-6/| 1-6/|7/2009-|1-12/|
|                    | 2010| 2009| 2010| 2009| 6/2010| 2009|
+----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia    | 604| 398|1 163| 783| 2 040|1 660|
+----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Energia- ja ympäristöteknologia     | 384| 278| 740| 543| 1 494|1 297|
+----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Paperi- ja kuituteknologia       | 682| 335|1 143| 614| 1 913|1 384|
+----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Valmet Automotive            |  17|  14|  28|  35|   49|  56|
+----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut        |  -|  -|  -|  -|   -|  -|
+----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä    |  17|  14|  28|  35|   49|  56|
+----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Raportointisegmenttien väliset saadut  | -16|  -5| -37| -13|  -63| -39|
|tilaukset                |   |   |   |   |    |   |
+----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
|Metso yhteensä             |1 671|1 020|3 037|1 962| 5 433|4 358|
+----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+-----+
+---------------------------------------+------+----+------+-----+-----+
+---------------------------------------+------+----+------+-----+-----+
+---------------------------------------+------+----+------+-----+-----+
|VUOSINELJÄNNESTIEDOT          |   |  |   |   |   |
+---------------------------------------+------+----+------+-----+-----+
+---------------------------------------+-----++----+------+-----+-----+
|LIIKEVAIHTO              |   |   |   |   |   |
+---------------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Milj. e                | 4-6/| 7-9/|10-12/| 1-3/| 4-6/|
|                    | 2009| 2009| 2009| 2010| 2010|
+---------------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia    | 531| 492|  524| 472| 541|
+---------------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Energia- ja ympäristöteknologia    | 357| 350|  419| 332| 334|
+---------------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Paperi- ja kuituteknologia       | 359| 356|  406| 364| 494|
+---------------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Valmet Automotive           |  14|  7|  14|  11|  17|
+---------------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Konsernihallinto ja muut        |  -|  -|   -|  -|  -|
+---------------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä   |  14|  7|  14|  11|  17|
+---------------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Raportointisegmenttien välinen laskutus| -14|  -9|  -10|  -9| -16|
+---------------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Metso yhteensä             |1 247|1 196| 1 353|1 170|1 370|
+---------------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
+---------------------------------------+-----+-----+------+-----+-----++---------------------------------+-----+----+------+----+----+
|KERTALUONTEISET ERÄT       |   |  |   |  |  |
+---------------------------------+-----+----+------+----+----+
|Milj. e             | 4-6/|7-9/|10-12/|1-3/|4-6/|
|                 | 2009|2009| 2009|2010|2010|
+---------------------------------+-----+----+------+----+----+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia | 4,6|-3,0|  3,4|  -|32,4|
+---------------------------------+-----+----+------+----+----+
|Energia- ja ympäristöteknologia | -1,4|-3,2| -5,1|-3,4|-1,6|
+---------------------------------+-----+----+------+----+----+
|Paperi- ja kuituteknologia    |-13,4|-3,5| -20,1|-0,4|-1,6|
+---------------------------------+-----+----+------+----+----+
|Valmet Automotive        |  -|  -|   -|  -|  -|
+---------------------------------+-----+----+------+----+----+
|Konsernihallinto ja muut     |  -|  -|   -|  -|  -|
+---------------------------------+-----+----+------+----+----+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä|  -|  -|   -|  -|  -|
+---------------------------------+-----+----+------+----+----+
|Metso yhteensä          |-10,2|-9,7| -21,8|-3,8|29,2|
+---------------------------------+-----+----+------+----+----+
+---------------------------------+-----+----+------+----+----++---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ |  |   |   |  |   |
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|Milj. e             |4-6/| 7-9/|10-12/|1-3/| 4-6/|
|                 |2009| 2009| 2009|2010| 2010|
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia |42,3| 57,7| 42,2|39,5| 64,8|
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|Energia- ja ympäristöteknologia |35,5| 40,3| 37,9|31,8| 29,3|
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|Paperi- ja kuituteknologia    |14.8| 35,9| 16,8|18,9| 36,0|
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|Valmet Automotive        |-2,6| -5,5|  0,3|-7,1| -1,4|
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|Konsernihallinto ja muut     |-5,1| 5,9| -9,2| 4,5| -3,7|
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä|-7,7| 0,4| -8,9|-2,6| -5,1|
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|Metso yhteensä          |84,9|134,3| 88,0|87,6|125.0|
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----++---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|EBITA              |  |   |   |  |   |
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|Milj. e             |4-6/| 7-9/|10-12/|1-3/| 4-6/|
|                 |2009| 2009| 2009|2010| 2010|
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia |46,9| 54,7| 45,6|39,5| 97,2|
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|Energia- ja ympäristöteknologia |34,1| 37,1| 32,8|28,4| 27,7|
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|Paperi- ja kuituteknologia    | 1,4| 32,4| -3,3|18,5| 34,4|
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|Valmet Automotive        |-2,6| -5,5|  0,3|-7,1| -1,4|
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|Konsernihallinto ja muut     |-5,1| 5,9| -9,2| 4,5| -3,7|
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä|-7,7| 0,4| -8,9|-2,6| -5,1|
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|Metso yhteensä          |74,7|124,6| 66,2|83,8|154,2|
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----++---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|LIIKEVOITTO (-TAPPIO)      |  |   |   |  |   |
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|Milj. e             |4-6/| 7-9/|10-12/|1-3/| 4-6/|
|                 |2009| 2009| 2009|2010| 2010|
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia |46,0| 53,7| 44,2|38,1| 95,7|
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|Energia- ja ympäristöteknologia |29,7| 32,9| 27,8|23,5| 22,7|
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|Paperi- ja kuituteknologia    |-1,6| 27,6| -7,0|11,3| 27,0|
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|Valmet Automotive        |-2,6| -5,5|  0,2|-7,1| -1,4|
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|Konsernihallinto ja muut     |-5,6| 5,4| -10,2| 3,7| -4,0|
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä|-8,2| -0,1| -10,0|-3,4| -5,4|
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
|Metso yhteensä          |65,9|114,1| 55,0|69,5|140,0|
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----+
+---------------------------------+----+-----+------+----+-----++---------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|SITOUTUNUT PÄÄOMA        |   |   |   |   |   |
+---------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Milj. e             |30.6.|30.9.|31.12.|31.3.|30.6.|
|                 | 2009| 2009| 2009| 2010| 2010|
+---------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia |1 191|1 111| 1 072|1 109|1 098|
+---------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Energia- ja ympäristöteknologia | 659| 626|  524| 512| 499|
+---------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Paperi- ja kuituteknologia    | 475| 427|  636| 675| 664|
+---------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Valmet Automotive        |  20|  27|  28|  26|  22|
+---------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Konsernihallinto ja muut     | 816| 956| 1 108| 921|1 061|
+---------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä| 836| 983| 1 136| 947|1 083|
+---------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Metso yhteensä          |3 161|3 147| 3 368|3 243|3 344|
+---------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
+---------------------------------+-----+-----+------+-----+-----++-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|SAADUT TILAUKSET                |   |   |   |   |   |
+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Milj. e                    | 4-6/| 7-9/|10-12/| 1-3/| 4-6/|
|                        | 2009| 2009| 2009| 2010| 2010|
+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia        | 398| 420|  457| 559| 604|
+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Energia- ja ympäristöteknologia        | 278| 250|  504| 356| 384|
+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Paperi- ja kuituteknologia           | 335| 369|  401| 461| 682|
+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Valmet Automotive               |  14|  7|  14|  11|  17|
+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Konsernihallinto ja muut            |  -|  -|   -|  -|  -|
+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä       |  14|  7|  14|  11|  17|
+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Raportointisegmenttien väliset saadut tilaukset|  -5| -15|  -11| -21| -16|
+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
|Metso yhteensä                 |1 020|1 031| 1 365|1 366|1 671|
+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+
+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+-----++------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|TILAUSKANTA                |   |   |   |   |   |
+------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Milj. e                  | 30.6.| 30.9.|31.12.| 31.3.| 30.6.|
|                     | 2009| 2009| 2009| 2010| 2010|
+------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia     | 1 196| 1 103| 1 041| 1 182| 1 310|
+------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Energia- ja ympäristöteknologia      | 1 035|  939| 1 032| 1 073| 1 159|
+------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Paperi- ja kuituteknologia        | 1 304| 1 330| 1 380| 1 516| 1 759|
+------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Valmet Automotive             |   -|   -|   -|   -|   -|
+------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Konsernihallinto ja muut         |   -|   -|   -|   -|   -|
+------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä     |   -|   -|   -|   -|   -|
+------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Raportointisegmenttien välinen tilauskanta|  -23|  -32|  -38|  -51|  -52|
+------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Metso yhteensä              | 3 512| 3 340| 3 415| 3 720| 4 176|
+------------------------------------------+------+------+------+------+------+
+------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|HENKILÖSTÖ                | 30.6.| 30.9.|31.12.| 31.3.| 30.6.|
|                     | 2009| 2009| 2009| 2010| 2010|
+------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Kaivos- ja maarakennusteknologia     |10 344|10 014| 9 541| 9 550| 9 787|
+------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Energia- ja ympäristöteknologia      | 6 349| 6 119| 6 060| 5 873| 6 114|
+------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Paperi- ja kuituteknologia        | 9 858| 9 475|10 459|10 326|10 526|
+------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Valmet Automotive             |  636|  636|  679|  705|  723|
+------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Konsernihallinto ja muut         |  421|  419|  427|  494|  515|
+------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Konsernihallinto ja muut yhteensä     | 1 057| 1 055| 1 106| 1 199| 1 238|
+------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Metso yhteensä              |27 608|26 663|27 166|26 948|27 665|
+------------------------------------------+------+------+------+------+------+Osavuosikatsauksen liitteet


Olemme laatineet tämän osavuosikatsauksen IAS 34 'Osavuosikatsaukset'
-standardin mukaisesti käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin
vuositilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.Uudet laskentastandardit

IFRS 9

IASB on julkaissut uuden standardin, IFRS 9 Rahoitusvarat - luokittelu ja
arvostaminen, joka edustaa ensimmäistä vaihetta IASB:n projektissa, jonka
tarkoituksena on korvata IAS 39 uudella rahoitusinstrumenttistandardilla.
Standardi käsittelee rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista. Projektin
seuraavat vaiheet koskevat rahoitusvelkojen luokittelua ja arvostamista,
rahoitusvarojen arvonalentumistestausmenetelmiä sekä suojauslaskentaa koskevan
ohjeistuksen kehittämistä. Olemme selvittämässä standardin vaikutusta
konsernitilinpäätökseemme, ja arvioimme sillä olevan merkittävä vaikutus
rahoitusinstrumenttien kirjanpitokäsittelyyn.

IFRS 9 -standardi tulee voimaan 1.1.2013 jälkeen alkavilla tilikausilla. Sitä ei
ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa, ja hyväksymiskäsittelyn alkamista
on siirretty.

Edellyttäen, että muutos hyväksytään EU:ssa, otamme standardin käyttöön
1.1.2013 alkaen.Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Varsinainen yhtiökokouksemme vahvisti 30.3.2010 vuoden 2009 tilinpäätöksen sekä
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous
hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista
päättää omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien
antamisesta ja lahjoituksen tekemisestä yliopistoille sekä hyväksyi ehdotuksen
yhtiöjärjestyksen 8 §:n (kokouskutsu) muuttamisesta. Yhtiökokouksen päätöksen
perusteella Metso päätti kesäkuussa 2010 osoittaa 1,9 miljoonan euron
lahjoituksen Aalto-korkeakoulusäätiölle.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa vuodelta 2009 0,70 euroa osakkeelta. Osinko
maksettiin 13.4.2010.

Yhtiökokous valitsi hallituksemme puheenjohtajaksi Jukka Viinasen ja
varapuheenjohtajaksi Maija-Liisa Frimanin. Hallituksen uusiksi jäseniksi
valittiin Erkki Pehu-Lehtonen ja Mikael von Frenckell. Hallituksen jäseninä
jatkoivat Christer Gardell, Yrjö Neuvo ja Pia Rudengren. Hallituksen jäsenten
toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
92 000 euroa, varapuheenjohtajalle 56 000 euroa ja jäsenille 45 000 euroa
vuodessa, minkä lisäksi heille maksetaan 600 euron palkkio niistä kokouksista,
joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset. Yhtiökokous päätti,
että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Metso
Oyj:n osakkeina, jotka hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden
viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 31.3.2010 on
julkistettu. Tämän mukaisesti toukokuun 2010 alussa ostettiin yhteensä 5 580
osaketta.

Tilintarkastajanamme jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan 1.11. neljän
suurimman osakkeenomistajan edustajat ja asiantuntijajäsenenä hallituksen
puheenjohtaja.Metson hallituksen valiokunnat ja henkilöstön edustus

Hallituksemme valitsi järjestäytymiskokouksessaan 30.3.2010 keskuudestaan
tarkastus- sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntien jäsenet.
Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Pia Rudengren (pj.), Maija-Liisa Friman ja Erkki
Pehu-Lehtonen. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Jukka Viinanen
(pj.), Mikael von Frenckell, Christer Gardell ja Yrjö Neuvo.

Suomen yksiköidemme henkilöstöryhmät ovat valinneet Jukka Leppäsen henkilöstön
edustajaksi. Hän osallistuu hallituksemme kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana
ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.Osakkeet ja osakepääoma

Osakepääomamme oli kesäkuun 2010 lopussa 240 982 843,80 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 150 348 256 kappaletta. Osakemäärään sisältyy 716 904 emoyhtiön
hallussa olevaa omaa osaketta, mikä vastaa 0,5 prosenttia Metson osakkeiden ja
äänien kokonaismäärästä. Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla ilman omia osakkeita oli 149 735 400 ja
keskimääräinen laimennettu osakemäärä oli 149 838 466.

Helmi-maaliskuun 2010 aikana toteutimme 300 000 oman osakkeen takaisinoston
liittyen lokakuussa 2009 päätettyyn kannustinjärjestelmään (Metso Share
Ownership Plan 2010-2012). Osakkeiden keskimääräinen ostohinta oli 23,47 euroa
ja kokonaisarvo 7 040 303,60 euroa.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla emoyhtiön haltuun palautui 7 287 Metson osaketta
muutamilta osakepohjaisen kannustinjärjestelmän osallistujilta heidän
työsuhteensa päättyessä.

Osakekantamme markkina-arvo 30.6.2010 oli 3 968 miljoonaa euroa ilman yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita.

Metson tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön
liittyviä voimassaolevia sopimuksia.Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Metson osakepohjaiset kannustinjärjestelmät ovat osa konsernin ja
liiketoimintojen johdon palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa. Lisätietoja saa
verkkosivustoltamme: www.metso.com/sijoittajat.Osakepohjainen kannustinjärjestelmä (SOP) vuosille 2009-2011

Lokakuussa 2008 hallitus päätti osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä
vuosille 2009-2011. Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso ja siihen
osallistuminen vaati ohjelman alussa henkilökohtaista sijoitusta Metson
osakkeisiin. Mahdollinen palkkio edellyttää jatkuvaa työsuhdetta Metsolla ja
ohjelmalle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Ohjelman
piiriin kuuluu noin 90 avainhenkilöä ja maksettu palkkio voi vastata enintään
noin 370 000 Metson osaketta. Kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen arvoa
laimentavaa vaikutusta. Johtoryhmän jäsenten osuus osakepalkkioista voi olla
yhteensä korkeintaan 77 400 osaketta.Osakepohjainen kannustinjärjestelmä (SOP) vuosille 2010-2012

Lokakuussa 2009 hallitus päätti uudesta, vastaavasta johdon osakepohjaisesta
kannustinjärjestelmästä vuosille 2010-2012. Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden
ansaintajakso, ja siihen osallistuminen vaati henkilökohtaista sijoitusta Metson
osakkeisiin. Mahdollinen palkkio edellyttää jatkuvaa työsuhdetta Metsolla ja
ohjelmalle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Järjestelmän
piiriin kuuluu noin 90 Metson avainhenkilöä ja maksettu palkkio voi vastata
enintään noin 340 000 Metson osaketta. Kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen
arvoa laimentavaa vaikutusta. Johtoryhmän jäsenten osuus osakepalkkioista voi
olla korkeintaan 77 400 osaketta.Osakkeidemme vaihto

Osakkeitamme vaihdettiin tammi-kesäkuussa NASDAQ OMX Helsingissä 127 765 419
kappaletta, mikä vastasi 3 239 miljoonan euron vaihtoa. Metson osakkeen hinta
30.6.2010 oli 26,52 euroa ja katsauskauden keskimääräinen kurssi 25,35 euroa.
Kauden ylin noteeraus oli 30,00 euroa ja alin 20,91 euroa.

Metson ADS-todistuksilla käydään kauppaa Yhdysvalloissa OTC-markkinoilla.
ADS-todistusten päätöskurssi 30.6.2010 oli 32,31 dollaria. Yksi ADS-todistus
vastaa yhtä osaketta.Muutoksia omistusosuuksissa

Tammi-kesäkuussa emme saaneet yhtään ilmoitusta merkittävien omistusosuuksien
muutoksista.

15.7.2010 Marathon Asset Management LLP ilmoitti hallinnoimiensa rahastojen
omistusosuuden Metso Oyj:n osakkeista alittaneen 12.7.2010 viiden prosentin
rajan. Marathon Asset Management LLP:llä oli tuolloin hallussaan 7 437 730
Metson osaketta, mikä vastasi 4,95 prosenttia Metson osakkeiden kokonaismäärästä
ja yhtiön äänistä. Tästä osakemäärästä Marathon Asset Management LLP:lla on
valtuutus käyttää äänioikeutta 5 573 661 osakkeella, mikä vastaa 3,71 prosenttia
Metson osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä.

BlackRock Investment Management (UK) Limited:n hallinnoimien rahastojen
omistusosuus osakkeistamme ylitti viiden prosentin kynnyksen 24.2.2010.
BlackRock, Inc.:llä oli tuolloin hallussaan 7 563 054 Metson osaketta, mikä
vastasi 5,03 prosenttia Metson osakkeiden kokonaismäärästä ja yhtiön äänistä.

19.3.2010 BlackRock Investment Management (UK) Limited:n hallinnoimien
rahastojen omistusosuus osakkeistamme jälleen alitti viiden prosentin kynnyksen.
BlackRock, Inc.:llä oli tuolloin hallussaan 7 298 453 Metson osaketta, mikä
vastasi 4,85 prosenttia Metson osakkeiden kokonaismäärästä ja yhtiön äänistä.Luottoluokitukset

Luottoluokituksemme eivät muuttuneet tammi-kesäkuun 2010 aikana ja luokitukset
ovat pysyneet ennallaan helmikuusta 2009.

Moody's Investor's Service vahvisti Metson pitkäaikaisen Baa2 luottoluokituksen
ja negatiiviset näkymät marraskuussa 2009. Standard & Poor´s Rating Services
vahvisti kesäkuussa 2010 pitkäaikaisen BBB luottoluokituksemme ja negatiiviset
näkymät sekä lyhytaikaisen luottoluokituksemme tasolla A-3.Metson taloudellinen raportointi loppuvuonna 2010 ja vuonna 2011

Vuoden 2010 tammi - syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 28.10.2010.

Vuoden 2010 tilinpäätöstiedote julkaistaan 3.2.2011. Vuoden 2010 vuosikertomus
julkaistaan 7.3.2011 alkavalla viikolla (viikko 10). Vuoden 2011 tammi -
maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 29.4.2011, tammi - kesäkuun
osavuosikatsaus 28.7.2011 ja tammi - syyskuun osavuosikatsaus 27.10.2011.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Lisätietoja antavat:

Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3000

Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3010

Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 0204 84 3253

Metso OyjOlli Vaartimo
varatoimitusjohtajaJohanna Henttonen
sijoittajasuhdejohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com