Metson osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013

Metso Oyj:n pörssitiedote 24.10.2013 klo 12:00 paikallista aikaa

Järjestämme tänään tammi-syyskuun tuloksesta englanninkielisen
tiedotustilaisuuden medialle, sijoittajille ja analyytikoille klo 15:00 Metson
pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Tilaisuutta voi seurata
myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson verkkosivuilla
osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo 15:00. Kysymyksiä voi esittää
puhelinkonferenssin kautta. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta tämän tiedotteen
lopussa.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson vuoden 2013 tammi-syyskuun
osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän
pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös
verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon
edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Keskeistä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä:
 * Saadut tilaukset olivat 1 249 miljoonaa euroa (1 511 milj. e), 17 prosenttia
  tai vertailukelpoisin valuuttakurssein 11 prosenttia vertailukautta
  vähemmän. Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset laskivat 15 prosenttia,
  vertailukelpoisin valuuttakurssein 8 prosenttia vertailukaudesta ja olivat
  709 miljoonaa euroa, mikä on 59 prosenttia kaikista tilauksista (830 milj. e
  ja 57 %).
 * Liikevaihto oli 1 579 miljoonaa euroa (1 754 milj. e), 10 prosenttia tai
  vertailukelpoisin valuuttakurssein 4 prosenttia vähemmän.
  Palveluliiketoiminnan liikevaihto laski 3 prosenttia, vertailukelpoisin
  valuuttakurssein kasvoi 4 prosenttia viime vuoden vastaavaan kauteen
  verrattuna, ja oli 762 miljoonaa euroa, mikä on 50 prosenttia konsernin
  liikevaihdosta (788 milj. e ja 46 %).
 * EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
  poistoja) ennen kertaluonteisia eriä oli 143 miljoonaa euroa eli 9,1
  prosenttia liikevaihdosta (171 milj. e ja 9,8 %). Tuloksen heikkeneminen
  johtui lähinnä Valmet Automotiven alhaisemmasta kannattavuudesta.
 * Osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (0,73 e).
 * Vapaa kassavirta oli 95 miljoonaa euroa (118 milj. e).

Arviomme vuoden 2013 taloudellisesta kehityksestä
Toistamme 17.10. antamamme taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2013. Alensimme
tuolloin ohjeistustamme aikaisemmasta, tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen
yhteydessä, 25.7.2013 antamastamme arviosta. Heikentyneet näkymät johtuivat
pääasiassa erillisenä liiketoimintana raportoitavan Valmet Automotiven
heikommasta kannattavuudesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Ohjeistuksemme vuodelle 2013:
Arvioimme, että liikevaihtomme ja tuloksemme (EBITA ennen kertaluonteisia eriä)
vuonna 2013 laskevat merkittävästi vuoteen 2012 verrattuna.

Aiempi, 25.7.2013 annettu ohjeistus:
Arvioimme, että liikevaihtomme ja tuloksemme (EBITA ennen kertaluonteisia eriä)
vuonna 2013 laskevat jonkin verran vuoteen 2012 verrattuna.

Molemmat yllä olevat arviot koskevat Metson nykyistä segmenttiraportointia ja
perustuvat julkaisuhetkensä taloustilanteeseen, markkinanäkymiin, vuoden 2013
tilauskantaan sekä valuuttakursseihin.

Koko yhtiötä koskevan päivitetyn ohjeistuksen lisäksi julkistimme seuraavat
lisätiedot segmenteistä koskien vuotta 2013:
 * Kaivos ja maarakennus: Liikevaihdon odotetaan laskevan jonkin verran ja
  tuloksen (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) säilyvän suunnilleen samalla
  tasolla vuoteen 2012 verrattuna
 * Automaatio: Liikevaihdon odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla ja
  tuloksen (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) parantuvan merkittävästi vuoteen
  2012 verrattuna
 * Massa, paperi ja voimantuotanto (Metsosta jakautuvat liiketoiminnat): Sekä
  liikevaihdon että tuloksen (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) odotetaan
  laskevan merkittävästi vuoteen 2012 verrattuna. Vuoden jälkimmäisellä
  puoliskolla liikevaihdon ja tuloksen (EBITA ennen kertaluonteisia eriä)
  odotetaan olevan noin ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla.
 * Valmet Automotiven odotetaan kirjaavan huomattavat tappiot vuonna 2013.

Metso suunnittelee julkaisevansa vuoden viimeisen neljänneksen aikana erillisen
tulosohjeistuksen jatkaville liiketoiminnoilleen ja Valmetille.

Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen kommentoi vuoden kolmatta neljännestä:
Kolmas neljännes oli hieman kaksijakoinen. Onnistuimme parantamaan
kannattavuuttamme Kaivos ja maarakennus sekä Automaatio -segmenteissä huolimatta
suurten laitteiden ja projektien heikompana jatkuneesta kysyntätilanteesta.
Kannattavuuteen vaikutti myönteisesti myös parantunut tuottavuus ja vakaa
palveluliiketoiminta, jota tuki suotuisa myynnin rakenne. Massa, paperi ja
voimantuotanto -segmentti teki tyydyttävän tuloksen ja työ kannattavuuden
parantamiseksi jatkuu. Valmet Automotiven kehitys oli huomattavan heikkoa ja
toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi on jo tehty.

Jakautuminen on edistynyt suunnitelman mukaisesti ja osakkeenomistajat
hyväksyivät lokakuussa Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintojen
jakautumisen uudeksi yhtiöksi, Valmetiksi.

Metson avainluvut
                 Q3/  Q3/ Muutos Q1-Q3/ Q1-Q3/ Muutos
 Milj. e            2013  2012    %  2013  2012    % 2012

 Saadut tilaukset       1 249 1 511   -17 4 716 5 166   -9 6 865

 Palveluliiketoiminnan
 saadut tilaukset        709  830   -15 2 388 2 523   -5 3 264

 % saaduista tilauksista     59   57        52   51       49

 Tilauskanta kauden lopussa               3 736 5 031   -26 4 515

 Liikevaihto          1 579 1 754   -10 4 925 5 406   -9 7 504

 Palveluliiketoiminnan
 liikevaihto           762  788   -3 2 268 2 304   -2 3 174

 % liikevaihdosta         50   46        47   44       44

 Tulos ennen rahoituseriä,
 veroja ja aineettomien
 hyödykkeiden poistoja
 (EBITA) sekä
 kertaluonteisia eriä     142,9 171,4   -17 416,6 490,8   -15 687,5

 % liikevaihdosta        9,1  9,8       8,5  9,1       9,2

 Liikevoitto          90,2 157,7   -43 306,3 451,4   -32 601,7

 % liikevaihdosta        5,7  9,0       6,2  8,3       8,0

 Tulos/osake, euroa       0,39  0,73   -47  1,21  1,98   -39 2,46

 Vapaa kassavirta         95  118   -19  149  188   -21  257

 Sitoutuneen pääoman tuotto
 (ROCE) ennen veroja,
 vuositasolla, %                      12,8  20,2      19,7

 Omavaraisuusaste kauden
 lopussa, %                        38,7  41,8      40,5

 Nettovelkaantuneisuusaste
 kauden lopussa, %                     24,0  16,7      14,2 *Ilman Valmet Automotivea


Lähiajan näkymät

Markkinakehitys
Asiakkaidemme investointihalukkuus on useissa asiakasteollisuuksissamme viime
vuotta heikompaa. Makrotaloudessa on nähty joitakin positiivisia merkkejä, mutta
niillä ei kuitenkaan ole ollut merkittävää vaikutusta liiketoimintoihimme.

Kaivos ja maarakennus ja Automaatio -segmentit:
Odotamme kaivoslaitteiden ja projektien kysynnän jatkuvan tyydyttävänä. Laajan
asennetun laitekantamme sekä vahvistuneen huoltoverkostomme johdosta arvioimme
kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan hyvänä.

Arvioimme maarakennuslaitteiden sekä maarakennusteollisuuden
palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme prosessiautomaatiojärjestelmien kysynnän jatkuvan tyydyttävänä ja
virtauksensäätölaitteiden ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän jatkuvan
hyvänä.

Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentti (jakautumisessa omaksi yhtiökseen
erotettavat liiketoiminnat):
Odotamme palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Sellu ja energia -liiketoiminnoissa odotamme sellutehtaiden ja uudistusten
kysynnän pysyvän tyydyttävänä, kun taas uusiutuviin energianlähteisiin
perustuvien voimalaitosten kysynnän arvoimme pysyvän heikkona.

Paperit-liiketoiminnassa uskomme paperiteollisuuden rakenteellisten muutosten
todennäköisesti jatkuvan ja odotamme paperinvalmistuslinjojen kysynnän pysyvän
heikkona.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antavat:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253


Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja


Kutsu tiedotustilaisuuteen sijoittajille, analyytikoille ja medialle

Metso järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden medialle, analyytikoille
ja sijoittajille osavuosikatsauksen julkistuspäivänä, torstaina 24.10.2013 klo
15.00 Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-
lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo
15.00. Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta.

Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että tiedotustilaisuuteen saavuttaisiin
paikalle viimeistään 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen
tilaisuuden alkua
 * numeroon: 09 2313 9201
 * tunnuskoodi: 927 192

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuunneltavissa kahden viikon ajan 7.11.2013
saakka numerossa:
 * 09 2314 4681
 * tunnuskoodi: 927 192

Podcast-äänitiedosto (mp3) ja aukikirjoitettu teksti tiedotustilaisuudesta ovat
ladattavissa osoitteessa www.metso.com/IRvideot viimeistään maanantaina
28.10.2013.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen
julkistamisen jälkeen 24.10.2013 osoitteessa www.metso.com/sijoittajat noin klo
12 Suomen aikaa.

Tervetuloa!


jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com