Metson havainnollistavat taloudelliset tiedot jatkaville toiminnoille

Metso Oyj:n pörssitiedote 23.9.2013 klo 15.10 paikallista aikaa

Tänään julkistetun Metso Oyj:n osittaisjakautumisessa syntyvän Valmet Oyj:tä
koskevan jakautumisesitteen lisäksi Metso julkistaa havainnollistavia
taloudellisia tietoja jatkaville toiminoilleen tilikaudelta 2012 ja vuoden 2013
ensimmäiseltä puoliskolta.

Metson hallitus hyväksyi 31.5.2013 yksimielisesti jakautumissuunnitelman jonka
mukaan kaikki Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintoihin
liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät selvitysmenettelyttä Metsolta
jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Valmet Oyj:lle, jonka osakkeille
haetaan listausta NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Helsingin pörssi") pörssilistalla.
Metson Kaivos ja maarakennus sekä Automaatio
-segmentit muodostavat jakautumisen jälkeen Metson jatkavat toiminnot.
Hallitus päätti 15.8.2013 yksimielisesti suositella, että Metson
osakkeenomistajat hyväksyisivät jakautumisen ja jakautumissuunnitelman
1.10.2013 pidettäväksi suunnitellussa ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
Jakautumisen rekisteröinnin Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään
kaupparekisteriin odotetaan tapahtuvan arviolta 31.12.2013. Valmet Oyj:n
jakautumisesite on julkistettu tänään ja se on saatavilla Metson
verkkosivustolla (www.metso.com).
Tilintarkastamattomien havainnollistavien taloudellisten tietojen kokoamisessa
noudatetut periaatteet
Seuraavat  tilintarkastamattomat  havainnollistavat taloudelliset tiedot on
esitetty tarkoituksena havainnollistaa Metson jatkuvien toimintojen tulosta ja
taloudellista asemaa niin kuin osittaisjakautuminen olisi toteutunut 1.1.2012.
Metson  alla esitetyt tilintarkastamattomat havainnollistavat taloudelliset
tiedot perustuvat Metson tilintarkastettuun vuoden 2012 tilinpäätökseen, jota on
oikaistu uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin vaikutuksilla, ja Metson
tilintarkastamattomaan osavuosikatsaukseen jaksolta 1.1.-30.6.2013.
Nämä tilintarkastamattomat havainnollistavat taloudelliset tiedot on esitetty
yksinomaan havainnollistamistarkoituksessa, ja luonteestaan johtuen ne koskevat
oletettua tilannetta, eivätkä näin ollen kuvaa Metson todellista liiketoiminnan
tulosta tai taloudellista asemaa, jos jakautuminen olisi tapahtunut 1.1.2012.
Näiden  tilintarkastamattomien  havainnollistavien  taloudellisten  tietojen
tarkoituksena  ei ole ennustaa, millaiset Metson liiketoiminnan tulos ja
taloudellinen asema ovat tulevaisuudessa.
Johto  uskoo  näiden  havainnollistavien taloudellisten tietojen tarjoavan
asiallisen perustan esittää Metso-konsernin jatkuvien toimintojen tulos ja
taloudellinen  asema.  Näiden  havainnollistavien  taloudellisten  tietojen
laatimisessa  tehdyt  oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja
oletuksiin.  Ei  ole  mitään varmuutta siitä, että tilintarkastamattomien
havainnollistavien  taloudellisten  tietojen laadinnassa käytetyt oletukset
osoittautuvat oikeiksi.
Laadittaessa  Metson  jatkuvien toimintojen havainnollistavia taloudellisia
tietoja, historiallisiin taloudellisiin tietoihin on tehty seuraavia merkittäviä
oletuksia ja oikaisuja:
 * Näissä havainnollistavissa taloudellisissa tiedoissa Metson raportoiduista
  konsernitilinpäätöstiedoista on oikaistu pois kaikki Valmet-liiketoimintaan
  liittyvät tuotot ja kulut sekä varat ja velat.
 * Nämä  taloudelliset  tiedot huomioivat vaikutukset tietyistä konsernin
  sisäisistä järjestelyistä, jotka Metso on toteuttanut tai toteuttaa ennen
  jakautumista, jotta suunniteltu Metson ja Valmetin juridinen konsernirakenne
  saadaan  muodostettua,  sekä  tiettyjen  uudelleenrahoitustoimenpiteiden
  vaikutukset sisältäen Metson ja Valmetin välisten konsernin sisäisten erien
  selvityksen. Konsernin sisäisten erien nettoselvitys on havainnollistavassa
  taseessa käsitelty oikaisuna rahoihin ja pankkisaamisiin (102 miljoonan
  euron vähennys 31.12.2012 ja 40 miljoonan euron lisäys 30.6.2013), joka
  kuvastaa rahamäärää, jonka Metso maksaa Valmetille, tai päinvastoin, erien
  selvityksessä.
 * Näissä havainnollistavissa taloudellisissa tiedoissa Metson historiallisen
  oman pääoman oikaisu vastaa Valmet-liiketoiminnalle kuuluvien nettovarojen
  määrää.  Omaan pääomaan tehdyt oikaisut heijastavat Valmet konserniin
  suunniteltua pääomarakennetta.

Jakautumisen käsittely kirjanpidossa

Jakautuminen käsitellään varojen jakamisena omistajille IFRIC 17, Muiden kuin
käteisvarojen jakaminen omistajille, mukaisesti. Kun jakautuminen tapahtuu,
Valmet-liiketoiminnan  käyvän  arvon ja sen Metson konsernitilinpäätökseen
sisältyvän kirjanpitoarvon erotus kirjataan jakautumisvoittona. Jakautumisen
yhteydessä erotettava Valmet-liiketoiminta esitetään lopetettuna toimintona
Metson  taloudellisessa  raportoinnissa  osakkeenomistajien  hyväksyttyä
jakautumisen.


 Metso-konsernin avainluvut
 jakautumisen jälkeen

                    30.06. ja     31.12. ja
                  1.1. - 30.06.   1.1. - 31.12.
 Milj. e                   2013          2012
 -------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto                 2 007         4 499

 Liikevoitto                  192          463

 Tulos ennen veroja              158          404

 Aineettomien hyödykkeiden
 poistot                    -10          -20

 Aineellisten hyödykkeiden
 poistot                    -30          -57

 Kertaluonteiset erät

 Kapasiteetin
 sopeuttamiskustannukset             0          -12

 Jakautumiseen liittyvät
 kustannukset                 -1           0

 Muut kertaluonteiset erät           -21           0

 EBITA ennen kertaluonteisia
 eriä                     224          495

 EBITA ennen kertaluonteisia
 eriä, %                  11,2 %         11,0 %

 EBITDA                    232          540 Tulos/osake, euroa             0.71          1.82 Ulkona olevien osakkeiden
 keskimääräinen lukumäärä, kpl    149 787 111      149 715 383 Taseen loppusumma              3 830         4 000

 Oma pääoma yhteensä             1 177         1 359

 Korolliset velat              1 105         1 094

 Korollinen nettovelka             565          385

 Nettovelkaantuneisuusaste, %       48,0 %         28,3 %

 Sitoutuneen pääoman tuotto
 (ROCE) ennen veroja, %          16,9 %         19,2 %

 Sitoutuneen pääoman tuotto
 (ROCE) verojen jälkeen, %         12,4 %         13,8 % Saadut tilaukset, ulkoiset         2 103         4 432

 Tilauskanta                 2 262         2 269 Henkilöstö, kauden lopussa        18 033         17 665

                Liikevoitto + aineettomien
 EBITA ennen kertaluonteisia  hyödykkeiden poistot +
 eriä             kertaluonteiset erät                Liikevoitto + aineettomien ja
                aineellisten hyödykkeiden
 EBITDA            poistot                Emoyhtiön omistajille
                kuuluva tilikauden
 Tulos/osake          tulos
                ------------------------
                Ulkona olevien osakkeiden
                keskimääräinen lukumäärä kauden
                 aikana                Korollinen
 Nettovelkaantuneisuusaste, % nettovelka     x 100
                -----------------
                Oma pääoma
                 yhteensä                Tulos ennen veroja +
 Sitoutuneen pääoman tuotto  korko- ja muut
 (ROCE) ennen veroja, %    rahoituskulut          x 100
                -------------------------------
                Taseen loppusumma -
                 korottomat velat

                Tilikauden tulos +
 Sitoutuneen pääoman tuotto  korko- ja muut
 (ROCE) verojen jälkeen, %   rahoituskulut           x 100
                -------------------------------
                Taseen loppusumma -
                 korottomat velat
Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com