Metson hallitus hyväksyi uuden Valmet Oyj:n* strategian, organisaation ja taloudelliset tavoitteet

Metso Oyj:n pörssitiedote 3.9.2013 klo 9:32 paikallista aikaa

Osana Metson suunnitellun jakautumisen valmistelua, Metson hallitus on
hyväksynyt tulevan Valmet Oyj:n strategian, organisaation ja taloudelliset
tavoitteet.

Valmetin strategia

Strategiansa mukaisesti Valmet keskittyy kehittämään ja toimittamaan
teknologioita ja palveluja ensisijaisesti biopohjaisia raaka-aineita käyttäville
teollisuudenaloille.  Valmetin visiona on tulla maailmanlaajuisesti parhaaksi
toimijaksi asiakkaidensa palvelussa. Valmetin toiminnan perustarkoituksena on
muuntaa ja jalostaa uusiutuvista  raaka-aineista kestäviä ja vastuullisia
tuloksia.

Valmetin asiakkaat edustavat pääasiassa sellu-, paperi- ja energiateollisuutta.
Kaikki nämä ovat globaaleja, suuria teollisuudenaloja, jotka tarjoavat
tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia. Valmet täydentää ydinliiketoimintaansa
soveltamalla palvelu- ja teknologiaosaamistaan myös muilla kuin biopohjaisia
raaka-aineita hyödyntävillä teollisuudenaloilla, erityisesti energiasektorilla.

Valmetin palvelu- ja tuotetarjonta koostuu tuottavuuden tehostamispalveluista,
tehtaiden uudistuksista sekä uusista kustannustehokkaista teknologioista ja
ratkaisuista energian ja raaka-ainekäytön optimoimiseksi ja asiakkaiden
lopputuotteiden arvon nostamiseksi.


Valmetin päätoimenpiteet  strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Valmet pyrkii saavuttamaan tavoitteensa keskittymällä seuraaviin elinehtoihin
(must wins) ja niihin liittyviin  toimenpiteisiin:

 1. Erinomainen asiakasosaaminen
Vahvistaa avainasiakashallintaa kasvun edistämiseksi.
Kasvattaa palveluliiketoimintaa pitkien sopimuksien ja asiakaspohjan
laajentamisen avulla.

 2. Johtajuus teknologioissa ja innovaatioissa
Kehittää kustannuksiltaan kilpailukykyisempiä ja vähemmän pääomaa sitovia
tuotteita.
Luoda uutta tulovirtaa bioteknologian ratkaisuista ja kokonaan uudenlaisista
tuotteista.

 3. Erinomaiset prosessit
Parantaa työhyvinvointia ja -turvallisuutta.
Vähentää laatuun liittyviä kustannuksia.
Lisätä säästöjä hankinnoista.

 4. Voittava joukkue
Vahvistaa sisäistä suorituskulttuuria.
Jatkaa osaamisen globaalia vahvistamista lähemmäksi asiakkaita.


Toimintamalli ja raportointirakenne
Valmetin organisaatio- ja toimintamalli koostuu kolmesta liiketoimintalinjasta,
viidestä maantieteellisestä alueesta ja neljästä konsernitoiminnosta.
Liiketoimintalinjat ovat Palvelut, Sellu ja Energia sekä Paperi.
Maantieteelliset alueet ovat Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, EMEA, Aasian ja
Tyynenmeren alue ja Kiina. Neljä konsernitoimintoa ovat Talous, Strategia ja
toiminnan kehitys, Henkilöstö sekä Viestintä ja markkinointi.
Valmet raportoi taloudellisen tuloksensa yhtenä segmenttinä.
Taloudelliset tavoitteet

Metson hallitus on asettanut Valmetille seuraavat taloudelliset tavoitteet:

  * Liikevaihdon kasvun tulee ylittää markkinoiden kasvu
  * Liikevoitto (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä:  6-9 %
  * Sitoutuneen pääoman tuotto (ennen veroja), ROCE: vähintään 15 %
  * Osingonmaksu vähintään 40 % vuosittaisesta nettotuloksesta


Valmet Oyj:n* toimitusjohtaja Pasi Laineen kommentti:

"Valmetin tavoitteena on olla maailmanlaajuisesti johtava toimija asiakkaidensa
palvelussa. Yhtiön päätehtävänä on jalostaa uusiutuvista raaka-aineista kestäviä
ja vastuullisia tuloksia."

"Valmetin kilpailukyky pohjautuu johtavaan asemaamme biopohjaisia raaka-aineita
käyttävien teollisuudenalojen teknologia- ja palvelutoimittajana. Kattava
palvelutarjoomamme, laaja palveluverkostomme ja suuri asennettu laitekanta
antavat vakaan pohjan kasvulle. Jatkamme tulevaisuuteen suuntautunutta ja
keskittynyttä  tutkimus- ja tuotekehitystyötä, jonka avulla varmistamme
teknologisen johtoasemamme. Nopeutamme myös innovaatioidemme kaupallistamista. "

"Valmet on sitoutunut viemään palvelemiaan teollisuudenaloja eteenpäin ja
kehitämme ja ylläpidämme vahvaa asemaamme asiakkaidemme luotettavana kumppanina.
Yhdessä sitoutuneen ja osaavan henkilöstömme kanssa olemme valmiit tekemään
työtä Valmetin, sen omistajien ja asiakkaiden menestymiseksi."


Valmetin johtoryhmä

Valmetin johtoryhmä koostuu toimitusjohtaja Pasi Laineen lisäksi
liiketoimintalinjojen, maantieteellisten alueiden ja neljän konsernitoiminnon
johtajista. Johtoryhmän jäsenet ovat:

Pasi Laine, toimitusjohtaja

Liiketoimintalinjojen johtajat:
Jukka Tiitinen, Palvelut
Jyrki Holmala, Sellu ja energia
Jari Vähäpesola, Paperi

Maantieteellisten alueiden johtajat:
Bill Bohn, Pohjois-Amerikka
Celso Tacla, Etelä-Amerikka
Hannu Mälkiä, EMEA
Aki Niemi, Kiina
Hannu T Pietilä, Aasia ja Tyynenmeren alue
Konsernitoimintojen johtajat:
Markku Honkasalo, Talous  (CFO)
Kari Saarinen, Strategia ja toiminnan kehitys
Julia Macharey, Henkilöstö
Anu Salonsaari-Posti, Markkinointi ja viestintä


* Edellyttää Metson 1.10.2013 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää
ja jakautumisen rekisteröintiä.

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet
prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja
suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko
elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.

Vuoden 2014 tammikuusta alkaen Metson Massa, paperi ja voimantuotanto
-liiketoiminta palvelee asiakkaitaan entistäkin vahvemmin ja kilpailukykyisemmin
itsenäisenä pörssiyhtiönä nimeltä Valmet*.

* Edellyttää Metson ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää ja jakautumisen
rekisteröintiä.

www.metso.com/pulpandpaper, www.metso.com/energy
www.twitter.com/metsopulppaper, www.twitter.com/metsoenergy


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet Oyj *,  puh. 020 484 3200 (kello 14 jälkeen)
Markku Honkasalo, talousjohtaja, Valmet Oyj*, puh. 050 598 8728
Anu Salonsaari-Posti, viestintä- ja markkinointijohtaja, Valmet Oyj*, puh.
050 453 4262
Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com