Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Metso Oyj:n pörssitiedote 5.2.2015 klo 13:00  paikallista aikaa

Metso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään perjantaina 27. päivänä maaliskuuta 2015 klo 13.00 alkaen
Messukeskuksen Kokoustamossa, Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo
12.00.A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat


1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2014 oli 588 695 696,41 euroa, josta
vuoden 2014 nettotulos oli 73 702 572,61.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan
taseen perusteella jaetaan osinkona 1,05 euroa osakkeelta ja että jäljelle
jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
31.3.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 9.4.2015. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat
osinkoon.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään harkintansa
mukaan osingon maksamisesta yhtiökokouksessa päätettävän osingon 1,05 euroa
osakkeelta lisäksi. Tällaisen osingon määrä olisi enintään 0,40 euroa osakkeelta
ja valtuutus voitaisiin käyttää, mikäli Metso Oyj:n
Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan myynti Valmet Oyj:lle toteutetaan.
Valtuutus on voimassa 31.12.2015 asti. Hallituksen päätöksen perusteella
maksettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka hallituksen päättämänä
täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon
maksupäivän, joka on yleensä viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2016 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville
hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen
puheenjohtajalle 110 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 62 000 euroa,
kullekin hallituksen jäsenelle 50 000 euroa, ja hallituksen jäsenistä
valittavalle tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 15 000 euroa ja palkitsemis-
ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 5 000 euroa lisäpalkkioina. Lisäksi
nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka
on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille
jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 400 euroa kokoukselta ja
niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 2 800 euroa
kokoukselta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Nimitystoimikunta
ehdottaa, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan
yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä
kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon
kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2015 on julkistettu.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan
seitsemän.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen
hallituksen nykyiset jäsenet Mikael Lilius, Christer Gardell, Wilson Brumer,
Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola ja Eeva Sipilä. Hallituksen
puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan uudelleen Mikael Lilius ja
varapuheenjohtajaksi Christer Gardell. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan
hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on
esitetty Metson Internet-sivuilla (www.metso.com). Kaikki henkilöt ovat antaneet
suostumuksensa tehtävään.

Nimitystoimikunta toteaa lisäksi, että myös tulevana hallituksen toimikautena
Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen
kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi
hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen
järjestäytymiskokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun
mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että
yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on
ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Roger Rejströmin.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään
10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia
osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun
markkinaehtoiseen hintaan.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön
kannustinjärjestelmää.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa
edelleen.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen
26.3.2014 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Metso Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com. Metso Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla
viimeistään 6.3.2015. Ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään
10.4.2015 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.3.2015
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 24.3.2015 klo 10
mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

a) osoitteessa www.metso.com/yk;

b) puhelimitse numeroon 010 808 300 (arkipäivisin klo 8.00 ja 18.00 välisenä
aikana);

c)  faksilla numeroon 020 484 3125; tai

d) kirjeitse osoitteeseen Metso Oyj, Ritva Tyventö-Saari, PL 1220, 00101
Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan,
valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai
edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Metso Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.3.2015 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista
ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.
Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä,
jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Metso
Oyj, Ritva Tyventö-Saari, PL 1220, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Metso Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä 5.2.2015 yhteensä 150 348 256 osaketta ja
ääntä. Tästä määrästä on 458 988 osaketta yhtiön hallussa. Yhtiön hallussa
olevilla osakkeilla ei ole äänioikeutta.

Helsinki 5.2.2015

METSO OYJ

HallitusMetso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja asiakkailleen kaivos-, öljy- ja
kaasu- sekä kivenmurskausalalla. Mineraalienkäsittelyssä sekä virtauksensäädössä
käytettävät Metson laite- ja palveluratkaisut parantavat prosessien
käytettävyyttä ja luotettavuutta ja edistävät kestävää kehitystä ja
kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna
2014 Metson liikevaihto oli 3,7 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan
noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results

www.metso.com, www.twitter.com/metsogroupLisätietoja antaa:

Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3240Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com