Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Metso Oyj:n pörssitiedote 6.2.2019 klo 9:30 paikallista aikaa

Metso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25. päivänä huhtikuuta 2019 klo 15.00 alkaen Finlandia-talossa, Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
                                                                                                                              
1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  1. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja    tilintarkastuskertomuksen esittäminen
     
    • Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen.

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2018 oli 966 837 017,94 euroa, josta vuoden 2018 nettotulos oli 157 907 512,31 euroa

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 1,20 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

  • Osingon ensimmäinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että ensimmäisen erän osinko maksetaan 7.5.2019.
  • Osingon toinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2019 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.  Hallitus päättää 25.10.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 29.10.2019 ja osingon maksupäivä 5.11.2019.

Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Palkitsemisen periaatteet

  • Hallituksen puheenjohtajan katsaus

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin samat kiinteät vuosipalkkiot kuin edelliseltä toimikaudelta seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 120 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 66 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 53 000 euroa, hallituksen jäsenistä valittaville tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa ja kullekin sanotun valiokunnan  jäsenelle 10 000 euroa  sekä  palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 10 000 euroa ja kullekin sanotun valiokunnan jäsenelle 5 000 euroa lisäpalkkioina. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouksista maksettaisiin samat kokouspalkkiot kuin aiemmalla toimikaudella seuraavasti: niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 600 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 3 200 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiota ei makseta hallituksen valiokuntien kokouksista. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2019 on julkistettu.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Mikael Lilius, Christer Gardell, Peter Carlsson, Lars Josefsson, Nina Kopola, Antti Mäkinen ja Arja Talma. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan uudelleen Mikael Lilius ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardell. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Kari Stadigh. Nimitystoimikunta myös toteaa, että hallituksen jäsenenä vuodesta 2011 toiminut Ozey K. Horton, Jr ei ollut käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Kari Stadigh, diplomi-insinööri, diplomiekonomi, s. 1955, Suomen kansalainen, on Sampo Oyj:n konsernijohtaja. Hän on If Skadeförsäkring Holding AB (publ) hallituksen puheenjohtaja (2002-) ja Mandatun Henkivakuutusyhtiön hallituksen puheenjohtaja (2001-) sekä Nokia Oyj:n hallituksen jäsen (2011-) ja Waypoint Group Holdings SA:n hallituksen jäsen (2015-). Kari Stadigh on toiminut Sampo Oyj:n konsernijohtajana vuodesta 2009 alkaen ja konsernijohtajan varamiehenä vuodet 2001-2009, Vakuutusosakeyhtiön Henki-Sammon toimitusjohtajana vuodet 1999-2000, Henkivakuutusyhtiö Novan toimitusjohtajana vuodet 1996-1998, Jaakko Pöyry -yhtiöiden toimitusjohtajana vuodet 1991-1996 ja JP-Finance Oy:n toimitusjohtajana vuodet 1985-1991. Hän on lisäksi toiminut aiemmin Alma Media Oyj:n hallituksen puheenjohtajana (2005-2011), Aspo Oyj:n hallituksen puheenjohtajana (2000-2008) sekä Nordea Bank AB (publ) hallituksen jäsenenä (2010-2018).

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty Metson Internet-sivuilla (www.metso.com). Kaikki henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Christer Gardellia ja Antti Mäkistä, jotka eivät ole riippumattomia merkittävästä osakkeenomistajasta.

Nimitystoimikunta toteaa lisäksi, että myös tulevana hallituksen toimikautena Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymis-kokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Järventaustan.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2018 antaman valtuutuksen yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen.

17.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.


Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja enintään 10 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.


Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita, tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirja). Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappaleessa esitettyyn osakkeiden antamisen ja/tai luovuttamisen enimmäismäärään.


Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.


Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiölle mahdollisesti annettavien osakkeiden lukumäärä ei vähennä annettavien ja luovutettavien osakkeiden enimmäismääriä, jotka todetaan toisessa kappaleessa. 


Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.


Tämä valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2018 antaman valtuutuksen.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Metso Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/yk. Metso Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 4.4.2019. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 9.5.2019 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11.4.2019  rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 18.4.2019 klo 10 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

a) osoitteessa www.metso.com/yk;

  • ) puhelimitse numeroon 010 808 300 (arkipäivisin klo 8.00 ja 18.00 välisenä aikana);

c) faksilla numeroon 020 484 101; tai

  • ) kirjeitse osoitteeseen Metso Oyj, Yhtiökokous, PL 1220, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Metso Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.4.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 18.4.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Metso Oyj, Yhtiökokous, PL 1220, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Metso Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä 6.2.2019 yhteensä 150 348 256 osaketta ja ääntä. Tästä määrästä on 351 128 osaketta yhtiön hallussa. Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei ole äänioikeutta.

Helsinki, 6.2.2019

METSO OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasianjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3240

Metso Oyj

Eeva Sipilä
Talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 13 000 työntekijää yli 50 maassa. metso.com/fitwitter.com/metsogroup