Korjaus: Metso julkistaa Minerals-liiketoimintansa valikoituja havainnollistavia taloudellisia tietoja tammi–joulukuulta 2019 ja vertailukaudelta 2018

Metso Oyj, pörssitiedote, 10.2.2020 klo 14.15 paikallista aikaa

Metson 6.2.2020 kello 11.05 julkistamassa pörssitiedotteessa otsikolla ”Korjaus: Metso julkistaa Minerals-liiketoimintansa valikoituja havainnollistavia taloudellisia tietoja tammi-joulukuulta 2019 ja vertailukaudelta 2018” oli virhe Metso Minerals -liiketoiminnan vuoden 2019 EBITDA-luvussa. Oikea luku on 432 miljoonaa euroa eli 14,5 % liikevaihdosta. Seuraavassa myös muutamalla pienemmällä muutoksella korjattu tiedote ja sen liite kokonaisuudessaan.

Metso julkistaa Minerals-liiketoimintansa valikoituja havainnollistavia tilintarkastamattomia taloudellisia tietoja tammi–joulukuulta 2019 ja vertailuvuodelta 2018. Tämä tieto täydentää Metso Minerals -liiketoiminnan ja Outotecin yhdistymiseen liittyvässä jakautumis- ja listalleottoesitteessä 7.10.2019 julkistettuja tietoja. Näiden tilintarkastamattomien havainnollistavien taloudellisten carve-out-tietojen kokoamisen laatimisperusteet perustuvat esitteessä käytettyihin laatimisperusteisiin.

Tämän tiedotteen liitteenä ovat Metso Minerals -liiketoiminnan carve-out-periaatteilla laaditut tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma tammi–joulukuulta 2019 sekä vertailukaudelta 2018.

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 29. lokakuuta 2019 hallituksen esityksen yhdistää Metso Minerals -liiketoiminta ja Outotec uudeksi yhtiöksi nimeltään Metso Outotec. Metson Flow Control -liiketoiminta eli nykyisen listatun Metson jatkuvat toiminnot nimetään uudelleen, ja ne jatkavat Neles-nimisenä virtauksensäätölaitteita ja palveluja tarjoavana itsenäisenä pörssiyhtiönä. Järjestely toteutetaan Metson osittaisjakautumisella siten, että kaikki Metson Minerals-liiketoimintaan liittyvät varat ja vastuut siirtyvät Outotecille ilman Metson selvitysmenettelyä.

Tämän hetken arvion mukaan järjestelyn odotetaan toteutuvan 30.6.2020 edellyttäen, että kaikki lakisääteiset ja muut hyväksynnät, mukaan lukien kilpailuviranomaishyväksynnät, on saatu.

Havainnollistavia taloudellisia carve-out-tietoja Metso Minerals-liiketoiminnasta

Milj. euroa, prosenttia 1–12/2019 1–12/2018
Saadut tilaukset(1)............................................................................................................. 3 009 2 872
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset(1)......................................................................... 1 907 1 777
  osuus saaduista tilauksista, prosenttia.......................................................................... 63,4 61,9
Tilauskanta(2).................................................................................................................... 1 408 1 411
Liikevaihto........................................................................................................................ 2 976 2 581
Palveluliiketoiminnan liikevaihto..................................................................................... 1 815 1 644
  osuus liikevaihdosta, prosenttia.................................................................................... 61,0 63,4
Oikaistu EBITDA(3)............................................................................................................. 432 314
  osuus liikevaihdosta, prosenttia.................................................................................... 14,5 12,2
Oikaistu EBITA(4)............................................................................................................... 377 284
  osuus liikevaihdosta, prosenttia.................................................................................... 12,7 11,0
Liikevoitto......................................................................................................................... 325 268
  osuus liikevaihdosta, prosenttia.................................................................................... 10,9 10,4
Kauden tulos.................................................................................................................... 223 169
Liiketoiminnan nettorahavirta......................................................................................... 43 107
Nettokäyttöpääoma(5)...................................................................................................... 853 629
Nettovelka(6)..................................................................................................................... 772 239
Velkaantuneisuusaste(7), prosenttia................................................................................ 61,5 20,2
Omavaraisuusaste(6), prosenttia...................................................................................... 39,1 44,0
Varat yhteensä................................................................................................................. 3 457 2 979
Henkilöstö kauden lopussa.............................................................................................. 12 894 10 367
     
     
     

Tunnuslukujen laskentakaavat

(1) Saadut tilaukset = Saadut tilaukset raportointikaudella
       
(2) Tilauskanta = Toimittamattomat tilaukset kauden lopussa
       
(3) Oikaistu EBITDA = Oikaistu EBITA + aineellisten omaisuuserien poistot
         
(4) Oikaistu EBITA = Liiketulos (EBIT) + liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakulut + aineettomien omaisuuserien poistot
         
         
(5) Nettokäyttöpääoma = Vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + muut korottomat saamiset + asiakassopimuksiin perustuvat varat ja velat, netto - ostovelat - saadut ennakot - muut korottomat velat
       
(6) Nettovelka = Rahoitusvelat - pitkäaikaiset rahoitusvarat - laina- ja muut korolliset saamiset (pitkä- ja lyhytaikaiset) - likvidit varat
         
(7) Velkaantuneisuusaste = Nettovelka × 100
Oma pääoma yhteensä
         
(8) Omavaraisuusaste = Oma pääoma yhteensä × 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
           

Metso Minerals-liiketoiminnan valikoitujen havainnollistavien carve-out taloudellisten tietojen laatimisperusteet

7.10.2019 julkaistu esite sisältää Metso Minerals -liiketoiminnan tilintarkastetun carve-out-tilinpäätöksen 31.12.2018, 31.12.2017 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta ja tilintarkastamattomat carve-out-taloudelliset osavuositiedot 30.6.2019 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta vuoden 2018 vertailutietoineen. Tilintarkastetut  carve-out-tilinpäätökset on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ottaen huomioon liitetiedoissa kuvatut carve-out-periaatteet, joiden mukaisesti Metso Minerals -liiketoiminnalle kuuluvat varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat on määritetty.

Tämän täydennyksen sisältämät Metso Minerals -liiketoiminnan valikoidut carve-out-taloudelliset tiedot 31.12.2019 on laadittu noudattaen edellä mainittuja Metso Mineralsin carve-out-laadintaperiaatteita sekä EU:ssa hyväksyttyjä kansainvälisiä IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuten yllä on kuvattu.

Metso Minerals -liiketoiminnan tilintarkastamattomat carve-out-taloudelliset tiedot on laadittu perustuen toiminnan jatkuvuuteen ja alkuperäisiin hankintamenoihin lukuun ottamatta käypään arvoon tulosvaikutteisesti luokiteltavia rahoitusvaroja ja -velkoja. Metso Minerals -liiketoiminta on ottanut käyttöön ”IFRS 16 - Vuokrasopimukset” -standardin ja ”IFRIC 23 - Tuloverokäsittelyä koskeva epävarmuus” -tulkinnan 1.1.2019 alkaen ja siirtyi soveltamaan uutta standardia ja tulkintaohjetaa yksinkertaistettua menettelytapaa soveltaen. Vuoden 2018 carve-out-taloudelliset tiedot eivät ole vertailukelpoisia.

Metso Minerals -liiketoiminnan carve-out-taloudelliset tiedot eivät välttämättä kuvaa sitä, millaiset Metso Minerals -liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema tai rahavirrat olisivat olleet, jos Metso Minerals -liiketoiminta olisi toiminut itsenäisenä yhtiönä ja esittänyt erilliset taloudelliset tiedot esitetyillä kausilla. Metso Minerals -liiketoiminnan carve-out-taloudellisissa tiedoissa ei myöskään oteta huomioon mitään Jakautumisen yhteydessä tai muutoin tehtyjä tai tehtäviä transaktioita, jotka tullaan toteuttamaan carve-out-taloudellisten tietojen tarkastelujaksojen jälkeen ennen yhdistymistä. Lisäksi ainoastaan Metson Minerals -liiketoiminnan carve-out-taloudelliset tiedot eivät kerro yhdistetyn yhtiön tulevasta liiketoiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta tai rahavirroista.

Lisätietoja antaa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 5132

Metso Oyj

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

http://www.metso.com/fi

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,6 miljardia euroa vuonna 2019. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

metso.com/fitwitter.com/metsogroup