Kannattavuus parani hieman heikommassa markkinatilanteessa

Metso Oyj:n pörssitiedote 23.4.2013 klo 12:00 paikallista aikaa

Järjestämme tänään tammi-maaliskuun tuloksesta englanninkielisen
tiedotustilaisuuden medialle, sijoittajille ja analyytikoille klo 15:00 Metson
pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Tilaisuutta voi seurata
myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson verkkosivuilla
osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo 15:00. Kysymyksiä voi esittää
puhelinkonferenssin kautta.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson vuoden 2013 tammi-maaliskuun
osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän
pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös
verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.


Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon
edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Keskeistä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä
 * Uusia tilauksia saatiin tammi-maaliskuussa 1 584 miljoonan euron arvosta (1
  920 milj. e). Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset olivat vertailukauden
  tasolla, 873 miljoonaa euroa eli 57 prosenttia kaikista tilauksista (881
  milj. e ja 48 %).
 * Liikevaihto oli 1 590 miljoonaa euroa (1 755 milj. e). Palveluliiketoiminnan
  liikevaihto oli vertailukauden tasolla ja oli 727 miljoonaa euroa eli 47
  prosenttia konsernin liikevaihdosta (721 milj. e ja 43 %).
 * EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
  poistoja) ennen kertaluonteisia eriä oli 132 miljoonaa euroa eli 8,3
  prosenttia liikevaihdosta (141 milj. e ja 8,0 %).
 * Osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa (0,56 e).
 * Vapaa kassavirta oli 74 miljoonaa euroa (116 milj. e).
 * Hallitus päätti aloittaa srategiaselvitykseen liittyen Metson mahdolliseen
  jakautumiseen.

Arviomme vuoden 2013 taloudellisesta kehityksestä ennallaan
Perustuen tämän hetken taloustilanteeseen, markkinanäkymiin ja tilauskantaamme
vuodelle 2013 sekä maaliskuun lopun mukaisiin valuuttakursseihin, arvioimme,
että vuonna 2013 tuloksemme (EBITA ilman kertaluonteisia eriä) on suunnilleen
vuoden 2012 tasolla ja että liikevaihtomme on vuoden 2012 tasolla tai hieman
alle.

Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen kommentoi vuoden ensimmäistä neljännestä:
Ensimmäinen neljännes oli Metsolle kaksijakoinen. Ensiksikin uusien laitteiden
ja projektien kysyntä oli odotusten mukaisesti edellisen neljänneksen tasolla ja
jäi viime vuoden ensimmäistä neljännestä alhaisemmaksi. Toinen ja vielä
merkittävämpi asia oli se, että Metson joustava liiketoimintamalli ja
keskittyminen palveluliiketoimintaan tuottivat hyvän tuloksen (EBITA) ja
kannattavuutemme (EBITA-%) parani huolimatta liikevaihdon pienestä laskusta
vertailukauteen nähden. Kaivos ja maarakennus sekä Automaatio paransivat
selvästi kannattavuuttaan ja odotamme näiden segmenttien hyvän suorituksen
jatkuvan. Massa, paperi ja voimantuotannon neljännes oli odotusten mukaisesti
heikko. Segmentin haasteet ovat tiedossa ja jatkamme toimenpiteitä, joiden
avulla parannamme sen kilpailukykyä. Nämä toimenpiteet ja hieman aiempaa
optimistisempi näkemys segmentin asiakasteollisuuksien kehittymisestä antavat
meille tukea loppuvuodelle.

Maaliskuussa hallitus käynnisti strategiaselvityksen Metson mahdollisesta
jakamisesta kahdeksi pörssiyhtiöksi. Selvitys etenee hyvää tahtia suunnitellun
aikataulun mukaisesti. Olemme varmoja, että tämä hanke on eduksi asiakkaillemme,
henkilöstöllemme, osakkeenomistajillemme sekä muille sidosryhmillemme.

Metson avainluvut

 Miljoonaa euroa                 Q1/2013 Q1/2012 Muutos % 2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Saadut tilaukset                 1 584  1 920   -18 6 865
-------------------------------------------------------------------------------
 Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset       873   881    -1 3 264
-------------------------------------------------------------------------------
    % saaduista tilauksista (1))           57   48       49
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilauskanta kauden lopussa            4 558  5 407   -16 4 515
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto                    1 590  1 755    -9 7 504
-------------------------------------------------------------------------------
 Palveluliiketoiminnan liikevaihto          727   721    1 3 174
-------------------------------------------------------------------------------
    % liikevaihdosta (1))               47   43       44
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja
 aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä
 kertaluonteisia eriä               131,5  141,2    -7 687,5
-------------------------------------------------------------------------------
    % liikevaihdosta                 8,3   8,0       9,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto (2))                 119,2  129,0    -8 601,7
-------------------------------------------------------------------------------
    %:a liikevaihdosta                7,5   7,4       8,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulos/osake, euroa                 0,48  0,56   -14 2,46
-------------------------------------------------------------------------------
 Vapaa kassavirta                   74   116   -36  257
-------------------------------------------------------------------------------
 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen
 veroja, %                     15,1  17,8      19,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Omavaraisuusaste kauden lopussa, %         36,9  36,3      40,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, %    13,5   7,6      14,2
-------------------------------------------------------------------------------
(1)  )Ilman Valmet Automotivea.

Lähiajan näkymät
Markkinakehitys

Maailmantalouden tila ja asiakasteollisuuksiemme kysyntä ovat pysyneet pitkälti
ennallaan alkuvuodesta. Yhdysvalloissa ja Kiinassa on nähtävissä jotain
ensimmäisiä positiivisia merkkejä, joilla saattaa olla myönteinen vaikutus
asiakasteollisuuksiemme aktiviteettiin toisella vuosipuoliskolla. Vakaat
kapasiteetin käyttöasteet ja tarve kasvattaa tuotannon tehokkuutta tukevat
palveluliiketoimintamme kysyntää.

Odotamme kaivosteollisuuden kysynnän jatkuvan alkuvuoden hyvällä tasolla.
Kaivosten oletettujen korkeiden käyttöasteiden, laajan asennetun laitekantamme
sekä vahvistuneen huoltoverkostomme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin
liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan erinomaisena.

Arvioimme maarakennuslaitteiden kysynnän hieman vahvistuvan kehittyvillä
markkinoilla, erityisesti Kiinassa. Kehittyneillä markkinoilla odotamme kysynnän
pysyvän edelleen nykyisellä melko alhaisella tasolla. Odotamme
maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme prosessiautomaatiojärjestelmien ja virtauksensäätölaitteiden ja niihin
liittyvien palvelujen kysynnän jatkuvan hyvänä. Odotamme öljy- ja
kaasuteollisuuden vahvan kysynnän tasoittavan sellu- ja paperiteollisuuden
hiljenemistä.

Arvioimme sellutehdasmarkkinan kysynnän pysyvän tyydyttävänä ja laiteuudistusten
ja palveluiden kysynnän hyvänä. Paperiteollisuuden rakenteellinen muutos jatkuu
ja arvioimme paperilinjojen kysynnän jatkuvan heikkona ja palvelujen hyvänä.
Odotamme selluteollisuuden soodakattiloiden kysynnän jatkuvan tasaisena, kun
taas liuskekaasulla arvioimme olevan heikentävä vaikutus uusiutuvien
energiaratkaisujen markkinaan. Kaiken kaikkiaan odotamme uusiutuvia
energialähteitä käyttävien voimalaitosten ja niihin liittyvien palvelujen
kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Kutsu tiedotustilaisuuksiin medialle, sijoittajille ja analyytikoille

Järjestämme englanninkielisen tiedotustilaisuuden tiistaina 23.4.2013 klo 15:00
Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-
lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo
15:00. Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta.

Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että tiedotustilaisuuteen saavuttaisiin
paikalle viimeistään 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Median edustajat ovat myös tervetulleita tilaisuuteen. Lisäksi otamme vastaan
haastattelupyyntöjä tälle päivälle. Haastattelupyynnöt: Milla Kivinen,
tiedottaja, puh. 050 317 3500.

Puhelinkonferenssi
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen
tilaisuuden alkua
numeroon: 09 2313 9201, tunnuskoodi: 927 189

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuultavissa 7.5.2013 saakka numerossa:
09 2314 4681, tunnuskoodi: 927 189

Podcast-äänitiedosto (mp3) ja aukikirjoitettu teksti tiedotustilaisuudesta ovat
ladattavissa osoitteessa www.metso.com/IRvideot viimeistään torstaina 25.4.2013.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen
julkistamisen jälkeen 23.4.2013 osoitteessa www.metso.com/sijoittajat noin klo
12 Suomen aikaa.

Tervetuloa!

jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com