Hyvä tulos haastavassa markkinaympäristössä

Metso Oyj:n pörssitiedote 25.7.2013 klo 12:00 paikallista aikaa

Järjestämme tänään tammi-kesäkuun tuloksesta englanninkielisen
tiedotustilaisuuden medialle, sijoittajille ja analyytikoille klo 15:00 Metson
pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Tilaisuutta voi seurata
myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson verkkosivuilla
osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo 15:00. Kysymyksiä voi esittää
puhelinkonferenssin kautta.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson vuoden 2013 tammi-kesäkuun
osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän
pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös
verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon
edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Keskeistä vuoden 2013 toisella neljänneksellä:
 *  Saadut tilaukset lisääntyivät 9 prosentilla ja olivat 1 883 miljoonaa euroa
  (1 735 milj. e). Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset olivat
  vertailukauden tasolla kaikissa segmenteissä eli 806 miljoonaa euroa, mikä
  on 44 prosenttia kaikista tilauksista (812 milj. e ja 48 %).
 * Liikevaihto oli 1 756 miljoonaa euroa (1 897 milj. e). Palveluliiketoiminnan
  liikevaihto oli vertailukauden tasolla eli 780 miljoonaa euroa, mikä on 46
  prosenttia konsernin liikevaihdosta (795 milj. e ja 43 %).
 * EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
  poistoja) ennen kertaluonteisia eriä oli 142 miljoonaa euroa eli 8,1
  prosenttia liikevaihdosta (178 milj. e ja 9,4 %).
 * Osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (0,69 e).
 * Vapaa kassavirta oli 20 miljoonaa euroa negatiivinen (46 milj. e
  negatiivinen).
 * Yhtiön jakautuminen eteni suunnitelman mukaisesti.


Olemme päivittäneet arviomme vuoden 2013 taloudellisesta kehityksestä:

Perustuen tämän hetken taloustilanteeseen, markkinanäkymiin ja tilauskantaamme
vuodelle 2013 sekä kesäkuun lopun mukaisiin valuuttakursseihin, arvioimme, että
vuonna 2013 tuloksemme (EBITA ilman kertaluonteisia eriä) ja liikevaihtomme ovat
hieman alle vuoden 2012 tason.

Aikaisempi arvio (tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsauksesta, julkaistu
23.4.2013): Arvioimme, että vuonna 2013 tuloksemme (EBITA ilman kertaluonteisia
eriä) on suunnilleen vuoden 2012 tasolla ja että liikevaihtomme on vuoden 2012
tasolla tai hieman alle.

Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen kommentoi vuoden toista neljännestä:

Voimme olla tyytyväisiä suoritukseemme vuoden toisella neljänneksellä.
Huolimatta maailmantalouden vallitsevasta epävarmuudesta, jonka vaikutukset ovat
jatkuneet asiakasteollisuuksissamme, saimme huhti-kesäkuussa uusia tilauksia yli
1,8 miljardin euron arvosta. Oli hienoa, että Metso voitti jälleen ison
sellutehdastilauksen, kun taas kaivosteollisuuden uudet investoinnit jatkuivat
alhaisemmalla tasolla. Liikevaihtomme laski viime vuoteen verrattuna lähinnä
joidenkin laite- ja projektiliiketoimintojen hiljenemisen myötä. Positiivista
oli se, että palveluliiketoimintamme säilyi viime vuoden tasolla, ja jatkamme
kasvupyrkimyksiämme tällä alueella. Tuloksemme (EBITA ennen kertaluonteisia
eriä) oli varsin hyvä. Automaatio teki hyvän tuloksen, kun taas Kaivos ja
maarakennuksen tulosta heikensivät vähentyneet laite- ja projektitoimitukset.
Massa, paperi ja voimantuotantoon vaikuttivat samat haasteet kuin aiemmilla
neljänneksillä.

Myös jakautumisprosessimme edistyi hyvin toisella neljänneksellä. Hallitus
allekirjoitti toukokuun lopussa jakautumissuunnitelman ja ehdottaa
osakkeenomistajille jakautumisen hyväksymistä ylimääräisessä yhtiökokouksessa
lokakuun alussa. Uuden Metson ja Valmetin strategioiden ja organisaatioiden
suunnittelussa riittää töitä tuleville kuukausille. Olen edelleen vakuuttunut
siitä, että yhtiökokouksessa päätettävä jakautuminen toteutetaan
menestyksekkäästi ja on sekä Metson että sen osakkeenomistajien parhaan edun
mukaista.

Metson avainluvut
                 Q2/  Q2/ Muutos Q1-Q2/ Q1-Q2/ Muutos
 Milj. e            2013  2012    %  2013  2012    % 2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Saadut tilaukset       1 883 1 735    9 3 467 3 655   -5 6 865

 Palveluliiketoiminnan
 saadut tilaukset        806  812   -1 1 679 1 693   -1 3 264

    % saaduista tilauksista
 *                44   48        50   48       49

 Tilauskanta kauden lopussa               4 141 5 290   -22 4 515

 Liikevaihto          1 756 1 897   -7 3 346 3 652   -8 7 504

 Palveluliiketoiminnan
 liikevaihto           780  795   -2 1 507 1 516   -1 3 174

    % liikevaihdosta *      46   43        46   43       44

 Tulos ennen rahoituseriä,
 veroja ja aineettomien
 hyödykkeiden poistoja
 (EBITA) sekä
 kertaluonteisia eriä     142,2 178,2   -20 273,7 319,4   -14 687,5

    % liikevaihdosta       8,1  9,4       8,2  8,7       9,2

 Liikevoitto          97,0 164,7   -41 216,2 293,7   -26 601,7

    % liikevaihdosta       5,5  8,7       6,5  8,0       8,0

 Tulos/osake, euroa       0,34  0,69   -51  0,82  1,25   -34 2,46

 Vapaa kassavirta        -20  -46   57   54   70   -23  257

 Sitoutuneen pääoman tuotto
 (ROCE) ennen veroja,
 vuositasolla, %                      13,6  19,7      19,7

 Omavaraisuusaste kauden
 lopussa, %                        38,9  39,6      40,5

 Nettovelkaantuneisuusaste
 kauden lopussa, %                     27,4  22,6      14,2


* Ilman Valmet Automotivea.

Lähiajan näkymät

Markkinakehitys

Maailmantalouden epävarmuus jatkui ja asiakasteollisuuksiemme kysyntä heikkeni
hieman vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Yhdysvalloissa ja Kiinassa nähtiin
jotain ensimmäisiä myönteisiä merkkejä, joilla ei kuitenkaan ollut merkittävää
vaikutusta asiakasteollisuuksiimme.

Odotamme kaivoslaitteiden ja projektien kysynnän jatkuvan tyydyttävänä. Laajan
asennetun laitekantamme sekä vahvistuneen huoltoverkostomme johdosta arvioimme
kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan hyvänä.

Arvioimme maarakennuslaitteiden sekä maarakennusteollisuuden
palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme prosessiautomaatiojärjestelmien ja virtauksensäätölaitteiden ja niihin
liittyvien palvelujen kysynnän jatkuvan hyvänä.

Odotamme öljy- ja kaasuteollisuuden vahvan kysynnän tasoittavan sellu- ja
paperiteollisuuden hiljenemistä. Arvioimme sellutehdasmarkkinan ja
laiteuudistusten kysynnän pysyvän tyydyttävänä ja palveluiden kysynnän hyvänä.

Paperiteollisuuden rakenteellinen muutos jatkuu ja arvioimme paperilinjojen
kysynnän jatkuvan heikkona ja palvelujen hyvänä.

Odotamme selluteollisuuden soodakattiloiden kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.
Uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän odotamme jatkuvan
heikkona ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
www.metso.com/fi , www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Kutsu tiedotustilaisuuteen medialle, sijoittajille ja analyytikoille

Metso järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksen
julkistuspäivänä, torstaina 25.7.2013 klo 15:00 Metson pääkonttorissa,
osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-
lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo
15:00. Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta.

Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että tiedotustilaisuuteen saavuttaisiin
paikalle viimeistään 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Median edustajat ovat myös tervetulleita tilaisuuteen, lisäksi otamme vastaan
haastattelupyyntöjä.

Puhelinkonferenssi
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen
tilaisuuden alkua numeroon: 09 2313 9201, tunnuskoodi: 927 190.

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuultavissa 8.8.2013 saakka numerossa:
09 2314 4681, tunnuskoodi: 927 190.

Podcast-äänitiedosto (mp3) ja aukikirjoitettu teksti tiedotustilaisuudesta ovat
ladattavissa osoitteessa www.metso.com/IRvideot viimeistään maanantaina
29.7.2013.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen
julkistamisen jälkeen 25.7.2013 osoitteessa www.metso.com/sijoittajat noin klo
12 Suomen aikaa.

jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com