Tietosuojaseloste koskien Valmetin sijoittajakalenterin muistutuksia

Valmet Oyj käsittelee tietoja lähettääkseen sähköpostitse automaattisia muistutuksia sijoittajakalenterin tapahtumista

Rekisteröidyn antama sähköpostiosoite tallennetaan sähköpostimuistutusten tilauksen yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on Valmetin oikeutettu etu pitää asianosaiset ajan tasalla sijoittajatapahtumista. Tietoja ei käsitellä muihin tarkoituksiin. Henkilötietoihin on pääsy Valmet Oyj:n henkilöstöllä, joka tarvitsee tietoja tehtäviensä hoitamiseen. Lisäksi pääsy henkilötietoihin on henkilötietojen käsittelijällä, jonka kanssa Valmet Oyj:llä on sopimus palvelun tarjoamisesta.

Pääsääntöisesti Valmet Oyj käsittelee tietoja EU-alueella tai alueella, jonka osalta on annettu tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös. Siirrettäessä tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle EU vakiosopimuslausekkeita käytetään riittävän tietosuojan tason varmistamiseksi. Henkilötietoja säilytetään kunnes rekisteröity lopettaa tilauksen tai pyytää tietojen poistamista. Valmet ottaa huomioon asianomaisen rekisteröidyn oikeudet.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkiötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranoamiselle (tietosuojavaltuutettu).