Valmetin tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta - 31. joulukuuta 2016: Saadut tilaukset kasvoivat 3,1 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 196 miljoonaan euroon vuonna 2016

Valmet Oyj:n tilinpäätöstiedote 8. helmikuuta 2017 klo 12:00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ellei muuta mainita. Automaatio on yhdistetty Valmetin taloudellisiin tietoihin 1. huhtikuuta 2015 lähtien, jolloin Automaation osto saatettiin loppuun.

Loka-joulukuu 2016: Saadut tilaukset kasvoivat Paperit-, Automaatio- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla

 • Saadut tilaukset kasvoivat 857 miljoonaan euroon (793 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Paperit-, Automaatio- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja laskivat Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Aasian ja Tyynenmeren alueella, Kiinassa sekä Pohjois-Amerikassa, pysyivät edellisvuoden tasolla Etelä-Amerikassa ja laskivat EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka).
 • Liikevaihto laski 785 miljoonaan euroon (854 milj. euroa).
  • Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla ja laski Sellu ja energia- ja Paperit-liiketoimintalinjoilla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 56 miljoonaa euroa (63 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 7,2 prosenttia (7,3 %).
  • Kannattavuus heikkeni sellutehtaan uusintaprojektista aiheutuneen 17 miljoonan euron tappiosta johtuen.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,18 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -8 miljoona euroa (-10 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 88 miljoonaa euroa (64 milj. euroa).

Tammi-joulukuu 2016: Saadut tilaukset kasvoivat ja kannattavuus parani

 • Saadut tilaukset kasvoivat 3 139 miljoonaan euroon (2 878 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia-, Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla.
  • Automaatio-liiketoimintalinja tuki saatuja tilauksia 299 miljoonalla eurolla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Aasian ja Tyynenmeren alueella, Etelä-Amerikassa sekä EMEA-alueella ja laskivat Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa.
 • Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla 2 926 miljoonassa eurossa (2 928 milj. euroa).
  • Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla Palvelut- ja Paperit-liiketoimintalinjoilla ja laski Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla.
  • Automaatio-liiketoimintalinja tuki liikevaihtoa 290 miljoonalla eurolla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 196 miljoonaa euroa (182 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 6,7 prosenttia (6,2 %).
  • Kannattavuus parani parantuneesta bruttokatteesta ja Automaation ostosta johtuen ja heikkeni sellutehtaan uusintaprojektista aiheutuneen 17 miljoonan euron tappiosta johtuen. 
 • Osakekohtainen tulos oli 0,55 euroa (0,51 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -13 miljoonaa euroa (-26 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 246 miljoonaa euroa (78 milj. euroa).

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle maksettavaksi osinkoa 0,42 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko vastaa 76 prosenttia nettotuloksesta.

Tulosohjeistus vuodelle 2017

Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2017 pysyy vuoden 2016 tasolla (2 926 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2017 kasvaa verrattuna vuoteen 2016 (196 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät

Latteaksi jääneen vuoden 2016 jälkeen taloudellisen toiminnan ennustetaan vilkastuvan vuosina 2017 ja 2018, erityisesti nousevilla markkinoilla ja kehittyvissä talouksissa. Epävarmuus Yhdysvaltain tulevan hallinnon poliittista kantaa ja sen maailmanlaajuisia seuraamuksia koskien aiheuttaa kuitenkin suurta hajontaa ennusteissa. (Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, 16. tammikuuta, 2016)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä on parantunut kartonki- ja paperimarkkinoilla hyvälle tasolle (aikaisemmin tyydyttävällä tasolla).

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän pehmopaperi- ja energiamarkkinoille sekä tyydyttävän markkinanäkymän palvelu-, automaatio- ja sellumarkkinoille.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Saatujen tilausten kasvu ja korkeampi tilauskanta mahdollistavat kehityksen jatkumisen

Saadut tilaukset kasvoivat 9 prosenttia vuonna 2016 kaikkien liiketoimintalinjojen tukemana. Vakaan liiketoiminnan, eli Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjojen, osuus kaikista tilauksista oli noin 1,5 miljardia eli 47 prosenttia. Vuoden 2016 aikana pystyimme kasvattamaan saatuja tilauksia sekä vakaassa liiketoiminnassa että projektiliiketoiminnassa. Projektiliiketoiminnassa kehitys oli erityisen vahvaa energia- ja pehmopaperiliiketoiminnassa. Tilauskantamme kehittyi hyvin vuoden aikana, mikä antaa meille hyvän lähtöaseman vuoteen 2017.

Vuonna 2016 edistyimme hyvin myös kannattavuuden parantamisessa: vertailukelpoinen EBITA-marginaali kasvoi 6,7 prosenttiin edellisvuoden 6,2 prosentista. Vaikka pääsimme 6-9 prosentin tavoitehaarukkaan, pyrimme parantamaan kannattavuutta edelleen. Vuodesta 2017 eteenpäin pitkän aikavälin marginaalitavoitteemme on 8-10 prosenttia, joten meillä on edelleen paljon työtä tehtävänä uuden tavoitteemme saavuttamiseksi.

Viimeisen parin vuoden aikana olemme keskittäneet paljon huomiota vakaaseen liiketoimintaamme. Vuoden 2016 aikana otimme käyttöön uuden "Valmetin tapa palvella" -konseptin, ja olemme pystyneet kasvattamaan sekä palvelu- että automaatioliiketoimintaa. Uudet taloudelliset tavoitteemme varmistavat, että vakaan liiketoiminnan kehitykseen tullaan keskittymään myös jatkossa.

Avainluvut1

Milj. euroa Q4/2016 Q4/2015 Muutos 2016 2015 Muutos
Saadut tilaukset 857 793 8 % 3 139 2 878 9 %
Tilauskanta2 2 283 2 074 10 % 2 283 2 074 10 %
Liikevaihto 785 854 -8 % 2 926 2 928 0 %
Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) 56 63 -10 % 196 182 7 %
% liikevaihdosta 7,2 % 7,3 %   6,7 % 6,2 %  
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 48 52 -8 % 183 157 17 %
% liikevaihdosta 6,1 % 6,1 %   6,2 % 5,3 %  
Liikevoitto (EBIT) 40 41 -3 % 147 120 23 %
% liikevaihdosta 5,1 % 4,9 %   5,0 % 4,1 %  
Tulos ennen veroja 38 37 3 % 136 108 26 %
Tulos 14 28 -50 % 82 78 6 %
Tulos per osake, euroa 0,10 0,18 -48 % 0,55 0,51 7 %
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,10 0,18 -48 % 0,55 0,51 7 %
Oma pääoma per osake, euroa 5,88 5,70 3 % 5,88 5,70 3 %
Liiketoiminnan rahavirta 88 64 38 % 246 78 >100 %
Rahavirta investointien jälkeen 72 51 42 % 188 -287  
Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu)       9 % 9 %  
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu)       12 % 12 %  

1 Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 39.  
2 Kauden lopussa.

Omavaraisuus- ja nettovelkaantuneisuusaste
31.12.2016

31.12.2015
    30.9.2016
Omavaraisuusaste kauden lopussa 37 % 36 %     38 %
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa 6 % 21 %     15 %

Saadut tilaukset, milj. euroa Q4/2016 Q4/2015 Muutos 2016 2015 Muutos
Palvelut 284 267 6 % 1 182 1 119 6 %
Automaatio 78 67 18 % 299 222 -
Sellu ja energia  247 261 -5 % 939 864 9 %
Paperit 246 199 24 % 718 673 7 %
Yhteensä 857 793 8 % 3 139 2 878 9 %

Tilauskanta, milj. euroa
31.12.2016
 
31.12.2015
Muutos    30.9.2016
Yhteensä 2 283 2 074 10 %   2 192

Liikevaihto, milj. euroa Q4/2016 Q4/2015 Muutos 2016 2015 Muutos
Palvelut 316 314 1 % 1 163 1 128 3 %
Automaatio 94 95 -1 % 290 229 -
Sellu ja energia 187 245 -24 % 826 913 -9 %
Paperit 188 200 -6 % 647 659 -2 %
Yhteensä 785 854 -8 % 2 926 2 928 0 %

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle keskiviikkona 8. helmikuuta 2017 klo 15.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 14.55 Suomen aikaa, numeroon 09-2319 4487. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen konferenssipuhelun ID-numero: 52842476.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.

Tilaisuutta voi myös seurata Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

Lisätietoja antaa:
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 010 672 9603

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 2,9 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir