Valmetin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016: Hyvää kehitystä Palveluissa - uusi tapa palvella asiakkaita lanseerattu

Valmet Oyj:n pörssitiedote 28.7.2016 klo 14:00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ellei muuta mainita. Automaatio on yhdistetty Valmetin taloudellisiin tietoihin 1. huhtikuuta 2015 lähtien, jolloin Automaation osto saatettiin loppuun.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antamaan vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevaan uuteen ohjeistukseen liittyen Valmet on päättänyt korvata tunnusluvun "EBITA ennen kertaluonteisia eriä" tunnusluvulla "vertailukelpoinen EBITA". Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien eli aikaisemmin kertaluonteisiksi kutsuttujen erien sisältö pysyy samana, ja näin ollen "vertailukelpoinen EBITA" vastaa aiemmin julkaistua tunnuslukua "EBITA ennen kertaluonteisia eriä". Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuvat tuotoista ja kuluista, jotka syntyvät Valmetin kapasiteettia muuttavien toimien seurauksena tai varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomista eristä. Valmet julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen varsinaisen liiketoiminnan kehitystä ja parantaakseen raportointikausien vertailtavuutta.

Huhti-kesäkuu 2016: Kannattavuus parani

 • Saadut tilaukset laskivat 692 miljoonaan euroon (781 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla ja laskivat Sellu ja energia- ja Paperit-liiketoimintalinjoilla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Kiinassa.
 • Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla 804 miljoonassa eurossa (779 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Sellu ja energia- sekä Automaatio-liiketoimintalinjoilla, pysyi edellisvuoden tasolla Palvelut-liiketoimintalinjalla ja laski Paperit-liiketoimintalinjalla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 57 miljoonaa euroa (54 milj. euroa), ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 7,1 prosenttia (6,9 %).
  • Kannattavuus parani Sellu ja energia -liiketoimintalinjan liikevaihdon kasvusta johtuen.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,14 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1 miljoona euroa (-12 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 33 miljoonaa euroa (17 milj. euroa).

Tammi-kesäkuu 2016: Saadut tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat

 • Saadut tilaukset kasvoivat 1 495 miljoonaan euroon (1 360 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja pysyivät edellisvuoden tasolla Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla.
  • Automaatio-liiketoimintalinja tuki saatuja tilauksia 148 miljoonalla eurolla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa, Kiinassa ja EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka).
 • Liikevaihto kasvoi 1 456 miljoonaan euroon (1 340 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Paperit-liiketoimintalinjalla ja pysyi edellisvuoden tasolla Palvelut- ja Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla.
  • Automaatio-liiketoimintalinja tuki liikevaihtoa 131 miljoonalla eurolla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 88 miljoonaa euroa (73 milj. euroa), ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 6,1 prosenttia (5,5 %).
  • Kannattavuus parani Paperit-liiketoimintalinjan liikevaihdon kasvusta, parantuneesta bruttokatteesta ja Automaation ostosta johtuen.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (0,19 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -3 miljoonaa euroa (-12 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 36 miljoonaa euroa (-3 milj. euroa).

Valmet toistaa tulosohjeistuksensa vuodelle 2016

Valmet toistaa 9.2.2016 annetun tulosohjeistuksensa, jonka mukaan Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2016 pysyy vuoden 2015 tasolla (2 928 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2016 kasvaa verrattuna vuoteen 2015 (182 milj. euroa).

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antamaan uuteen ohjeistukseen liittyen Valmet on päättänyt korvata tunnusluvun "EBITA ennen kertaluonteisia eriä" tunnusluvulla "vertailukelpoinen EBITA". Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien eli aikaisemmin kertaluonteisiksi kutsuttujen erien sisältö pysyy samana, ja näin ollen "vertailukelpoinen EBITA" vastaa aiemmin julkaistua tunnuslukua "EBITA ennen kertaluonteisia eriä" (182 miljoonaa euroa vuonna 2015). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuvat tuotoista ja kuluista, jotka syntyvät Valmetin kapasiteettia muuttavien toimien seurauksena tai varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomista eristä.

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät

Globaalit rahoitusmarkkinat yllättänyt Iso-Britannian äänestystulos enteilee sitä, että riski maailmantalouden heikommasta kasvuskenaariosta tulee todellisemmaksi. Tuloksena globaali näkymä vuosille 2016-2017 on heikentynyt huolimatta odotettua paremmasta kehityksestä vuoden 2016 alussa. Tämä heikentyminen heijastaa odotettuja makroekonomisia seurauksia epävarmuuden merkittävästä kasvusta, mukaan lukien poliittisella rintamalla. Tämän epävarmuuden odotetaan vaikuttavan luottamukseen ja investointeihin myös ottaen huomioon jälkivaikutukset taloudellisiin olosuhteisiin ja markkinoiden sentimenttiin yleisemmällä tasolla.  (Kansainvälinen valuuttarahasto, IMF, 19.7.2016)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän kartongille ja paperille sekä tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palveluille, automaatiolle, sellulle, energialle ja pehmopaperille.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Vahva kehitys vakaassa liiketoiminnassa jatkui

Saadut tilaukset ovat kasvaneet 10 prosenttia vuoden ensimmäisellä puoliskolla, ja kasvua ovat tukeneet sekä vakaa liiketoiminta että projektiliiketoiminta. Erityisesti vakaan liiketoiminnan kehitys on ollut vahvaa, ja Palvelut-liiketoimintalinjan saadut tilaukset ovat olleet kaikkien aikojen korkeimmat kahdella peräkkäisellä vuosineljänneksellä.

Lisättyämme automaation ja siihen liittyvät palvelut tarjontaamme vuonna 2015, seuraava luonnollinen askel oli yhtenäistää palvelutarjontamme sekä tapamme palvella asiakkaitamme. Olemme nyt uudistaneet palvelutarjoomamme ja yhtenäistäneet tapamme palvella entistä paremman asiakaskokemuksen ja palveluliiketoiminnan kasvun saavuttamiseksi.

Valmet on nostanut taloudellisia tavoitteitaan vuodesta 2017 lähtien. Pyrimme nyt kasvamaan yli kaksi kertaa markkinoita nopeammin vakaassa liiketoiminnassa, kun taas projektiliiketoiminnan liikevaihdon kasvun tavoitteena on ylittää markkinakasvu. Tavoitetasomme vertailukelpoiselle EBITA:lle on sekä noussut että kaventunut 8-10 prosenttiin, ja vertailukelpoinen ROCE-tavoite on nyt 15-20 prosenttia. Lisäksi osingonmaksun tavoite on noussut vähintään 40 prosentista vähintään 50 prosenttiin nettotuloksesta. Taloudelliset tavoitteet ovat vaativat, mutta olemme jakautumisesta lähtien vahvistaneet tarjoomaamme ja markkina-asemaamme ja onnistuneet saavuttamaan hyviä tuloksia sisäisissä tehostamisohjelmissamme. Saavuttaaksemme uudet tavoitteet jatkamme strategiamme toteuttamista neljän painopisteemme (Must-Win) avulla, jotka ovat erinomainen asiakasosaaminen, johtajuus teknologioissa ja innovaatioissa, erinomaiset prosessit ja voittava joukkue.  

Avainluvut*

Milj. euroa Q2/2016 Q2/2015 Muutos Q1-Q2/
2016
Q1-Q2/
2015
Muutos
Saadut tilaukset 692 781 -11 % 1 495 1 360 10 %
Tilauskanta** 2 106 2 208 -5 % 2 106 2 208 -5 %
Liikevaihto 804 779 3 % 1 456 1 340 9 %
Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) 57 54 6 % 88 73 21 %
% liikevaihdosta 7,1 % 6,9 %   6,1 % 5,5 %  
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 55 42 32 % 85 61 39 %
% liikevaihdosta 6,9 % 5,4 %   5,8 % 4,6 %  
Liikevoitto (EBIT) 47 32 45 % 66 46 45 %
% liikevaihdosta 5,8 % 4,1 %   4,5 % 3,4 %  
Tulos ennen veroja 44 31 43 % 60 42 44 %
Tulos 31 21 45 % 43 29 46 %
Tulos per osake, euroa 0,21 0,14 45 % 0,28 0,19 44 %
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,21 0,14 45 % 0,28 0,19 44 %
Oma pääoma per osake, euroa 5,58 5,38 4 % 5,58 5,38 4 %
Liiketoiminnan rahavirta 33 17 92 % 36 -3  
Rahavirta investointien jälkeen 16 -321   8 -351  
Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu)       10 % 7 %  
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu)       11 % 9 %  

*Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 37.              
**Kauden lopussa.

Omavaraisuus- ja nettovelkaantuneisuusaste 30.6.2016 30.6.2015     31.3.2016
Omavaraisuusaste kauden lopussa 36 % 35 %     35 %
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa 27 % 29 %     24 %

Saadut tilaukset, milj. euroa Q2/2016 Q2/2015 Muutos Q1-Q2/
2016
Q1-Q2/
2015
Muutos
Palvelut 321 307 5 % 634 600 6 %
Automaatio 82 85 -4 % 148 85 -
Sellu ja energia  180 259 -31 % 417 397 5 %
Paperit 109 129 -15 % 295 278 6 %
Yhteensä 692 781 -11 % 1 495 1 360 10 %

Tilauskanta, milj. euroa 30.6.2016 30.6.2015 Muutos   31.3.2016
Yhteensä 2 106 2 208 -5 %   2 207

Liikevaihto, milj. euroa Q2/2016 Q2/2015 Muutos Q1-Q2/
2016
Q1-Q2/
2015
Muutos
Palvelut 304 304 0 % 561 546 3 %
Automaatio 73 68 8 % 131 68 -
Sellu ja energia  262 231 14 % 443 453 -2 %
Paperit 165 177 -7 % 321 273 18 %
Yhteensä 804 779 3 % 1 456 1 340 9 %

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle torstaina 28.7.2016 klo 16.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 15.55 Suomen aikaa, numeroon 09-2319 4487. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen konferenssipuhelun ID-numero: 30049930.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.

Tilaisuutta voi myös seurata Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

Lisätietoja antaa:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0007
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0031

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 2,9 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir