Valmetin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015: Automaatiolla vahva alku osana Valmetia - kannattavuus saavutti tavoitetason kaudella Q2/2015

Valmet Oyj:n pörssitiedote 30.7.2015 klo 15.00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. Automaatio on yhdistetty Valmetin taloudellisiin tietoihin 1. huhtikuuta 2015 lähtien, jolloin Automaation osto saatettiin loppuun.

Huhti-kesäkuu 2015: Automaatiolla vahva alku - Valmetin EBITA yli kaksinkertaistui

 • Saadut tilaukset laskivat 781 miljoonaan euroon (1 023 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Palvelut-liiketoimintalinjalla ja laskivat Sellu ja energia- sekä Paperit-liiketoimintalinjoilla.
 • Liikevaihto kasvoi 779 miljoonaan euroon (588 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja säilyi edellisen vuoden tasolla Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla.
  • Automaatio tuki liikevaihtoa 68 miljoonalla eurolla.
 • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä oli 54 miljoonaa euroa (22 milj. euroa), ja vastaava EBITA-marginaali oli 6,9 prosenttia (3,7 %).
  • Kannattavuus parani korkeammasta liikevaihdosta, parantuneesta bruttokatteesta ja Automaation ostosta johtuen.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,07 euroa).
 • Kertaluonteiset erät olivat -12 miljoonaa euroa (0 milj. euroa), josta Automaation ostoon liittyvät kustannukset olivat noin 10 miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 17 miljoonaa euroa (46 milj. euroa).

Tammi-kesäkuu 2015: EBITA yli kaksinkertaistui - hyvä kehitys palveluissa jatkui

 • Saadut tilaukset laskivat 1 360 miljoonaan euroon (2 124 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Palvelut-liiketoimintalinjalla ja laskivat kauden H1/2014 korkeista tasoista Sellu ja energia- sekä Paperit-liiketoimintalinjoilla.
 • Liikevaihto kasvoi 1 340 miljoonaan euroon (1 107 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Palvelut-, Sellu ja energia- sekä Paperit-liiketoimintalinjoilla.
  • Automaatio tuki liikevaihtoa 68 miljoonalla eurolla.
 • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä oli 73 miljoonaa euroa (26 milj. euroa), ja vastaava EBITA-marginaali oli 5,5 prosenttia (2,3 %).
  • Kannattavuus parani korkeammasta liikevaihdosta, parantuneesta bruttokatteesta ja Automaation ostosta johtuen.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,03 euroa).
 • Kertaluonteiset erät olivat -12 miljoonaa euroa (-6 milj. euroa), josta Automaation ostoon liittyvät kustannukset olivat noin 10 miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -3 miljoonaa euroa (89 milj. euroa).

Valmet toistaa tulosohjeistuksensa vuodelle 2015

Valmet toistaa 6.2.2015 annetun tulosohjeistuksensa, jonka mukaan Valmet arvioi, että huomioiden Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan oston, liikevaihto vuonna 2015 kasvaa verrattuna vuoteen 2014 (2 473 milj. euroa), ja että tulos (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) vuonna 2015 kasvaa verrattuna vuoteen 2014 (106 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät

Globaalin kasvun on ennustettu olevan 3,3 prosenttia vuonna 2015, joka on marginaalisesti vähemmän kuin vuonna 2014. Kehittyneiden talouksien kasvu on asteittain noussut, ja kehittyvien markkinoiden ja talouksien kasvu on hidastunut. Vuonna 2016 kasvun odotetaan vahvistuvan 3,8 prosenttiin. Globaalin talouden aktiviteetissa on edelleen riskejä odotettua heikommasta kasvusta. Lähiajan riskejä ovat rahoitusmarkkinoiden kasvanut volatiliteetti ja voimakkaat muutokset omaisuuserien hinnoissa laskien potentiaalista tuotantoa. (Kansainvälinen valuuttarahasto, IMF, 9.7.2015)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet toistaa lyhyen aikavälin markkinanäkymän, joka on annettu 29. huhtikuuta 2015. Valmet arvioi, että sellu- ja kartonki ja paperi -markkinoiden aktiviteetti pysyy hyvällä tasolla. Palvelu-, pehmopaperi-, ja automaatiomarkkinoiden aktiviteetin arvioidaan pysyvän tyydyttävällä tasolla. Energiamarkkinan aktiviteetin odotetaan pysyvän heikolla tasolla.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Valmetista tulee vahvempi yhtiö yhdessä Automaation kanssa

Kun Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan osto saatettiin loppuun 1. huhtikuuta 2015, Valmet sai neljännen liiketoimintalinjansa, Automaation. Asiakkaamme arvostavat sitä, että olemme yhdistäneet uudelleen automaatioasiantuntemuksen ja paperi-, sellu- ja voimalaitosteknologian sekä prosessiosaamiseen yhteen yritykseen. Tämä muutos on myös antanut energiaa ja motivoinut työntekijöitämme.

Automaatiolla oli vahva alku osana Valmetia, ja uskon, että ajan kanssa voimme saavuttaa yhä suurempia etuja hyvän sisäisen yhteistyön kautta. Integroidun myyntiprosessin, yhdenmukaistetun projektitoteutuksen, laajemman tarjonnan ja parannetun tuotekehityksen kautta voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin. Kaiken kaikkiaan Valmetista tulee vahvempi yhtiö.

Valmetin kehitys vuoden 2015 toisella neljänneksellä oli vankkaa: liikevaihto kasvoi, kannattavuus parani ja EBITA-marginaali saavutti tavoitetasomme. Hyvä kehitys jatkui Palvelut-liiketoimintalinjalla. Lisäksi jatkamme keskittymistä kustannusten hallintaan ja projektien onnistuneeseen toteutukseen.

Valmetin tarjooman laajentamisen lisäksi automaatioliiketoiminta vähentää jonkin verran Valmetin liiketoimintojen syklisyyttä. Automaatioliiketoiminta on vuositasolla tyypillisesti melko tasaista, joten se lisää Valmetin liiketoiminnan vakautta ja näkyvyyttä.

Avainluvut*

Milj. euroa Q2/2015 Q2/2014 Muutos Q1-Q2/
2015
Q1-Q2/
2014
Muutos
Saadut tilaukset 781 1 023 -24 % 1 360 2 124 -36 %
Tilauskanta** 2 208 2 406 -8 % 2 208 2 406 -8 %
Liikevaihto 779 588 33 % 1 340 1 107 21 %
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 54 22 >100 % 73 26 >100 %
% liikevaihdosta 6,9 % 3,7 %   5,5 % 2,3 %  
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 42 22 91 % 61 20 >100 %
% liikevaihdosta 5,4 % 3,7 %   4,6 % 1,8 %  
Liikevoitto (EBIT) 32 16 96 % 46 9 >100 %
% liikevaihdosta 4,1 % 2,8 %   3,4 % 0,8 %  
Tulos ennen veroja 31 16 90 % 42 7 >100 %
Tulos 21 11 97 % 29 5 >100 %
Tulos per osake, euroa 0,14 0,07 97 % 0,19 0,03 >100 %
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,14 0,07 97 % 0,19 0,03 >100 %
Oma pääoma per osake, euroa 5,38 5,19 4 % 5,38 5,19 4 %
Liiketoiminnan rahavirta 17 46 -63 % -3 89  
Rahavirta investointien jälkeen -321 36   -351 71  
Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu)       7 % 1 %  
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu)       9 % 3 %  

* Avainlukujen laskentakaavat on esitelty Osavuosikatsauksen tammi-kesäkuu 2015 taulukko-osassa.
** Kauden lopussa.

Omavaraisuus- ja nettovelkaantuneisuusaste  30.6.2015 30.6.2014      31.3.2015
Omavaraisuusaste kauden lopussa 35 % 40 %     34 %
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa 29 % -7 %     -17 %

Saadut tilaukset, milj. euroa Q2/2015 Q2/2014 Muutos Q1-Q2/
2015
Q1-Q2/
2014
Muutos
Palvelut 307 273 13 % 600 540 11 %
Automaatio 85 - - 85 - -
Sellu ja energia  259 560 -54 % 397 1 182 -66 %
Paperit 129 190 -32 % 278 402 -31 %
Yhteensä 781 1 023 -24 % 1 360 2 124 -36 %

Tilauskanta, milj. euroa 30.6.2015 30.6.2014 Muutos   31.3.2015
Yhteensä 2 208 2 406 -8 %   2 064

Liikevaihto, milj. euroa Q2/2015 Q2/2014 Muutos Q1-Q2/
2015
Q1-Q2/
2014
Muutos
Palvelut 304 251 21 % 546 475 15 %
Automaatio 68 - - 68 - -
Sellu ja energia  231 229 1 % 453 410 11 %
Paperit 177 108 63 % 273 222 23 %
Yhteensä 779 588 33 % 1 340 1 107 21 %

Audiocast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen puhelinkonferenssin sekä audiocast-lähetyksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle torstaina 30. heinäkuuta 2015 klo 16.00 Suomen aikaa.

Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 15.55 Suomen aikaa, numeroon 09-2319 3041. Osallistujia pyydetään antamaan seuraava konferenssipuhelun pääsykoodi: 1719244.

Audiocast-lähetystä voi puolestaan seurata suorana osoitteessa www.valmet.com/webcastit. Suora lähetys alkaa klo 16.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa pian tilaisuuden jälkeen.

Kysymyksiä voi puhelinkonferenssissa esittää esitysten jälkeen.

Lisätietoja antaa:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0007
Markku Honkasalo, talousjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0008

VALMET OYJ

Markku Honkasalo
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistyksellisiin automaatioratkaisuihin sisältyvät niin yksittäiset mittaukset kuin koko tehtaan kattavat avaimet käteen automaatioprojektit.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmet IR:ää Twitterissä www.twitter.com/valmetir