Valmetin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014: Vahvaa kehitystä saaduissa tilauksissa - kannattavuuden parantaminen edelleen painopisteenä

Valmet Oyj:n pörssitiedote 25.04.2014 klo 09:00

Valmet on toiminut erillisenä juridisena konsernina 31.12.2013 lähtien. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt taloudelliset tiedot perustuvat itsenäisen konsernin toteutuneisiin lukuihin jakautumisen voimaantulopäivästä lähtien sekä carve-out taloudellisiin tietoihin jakautumisen voimaantuloa edeltävältä ajanjaksolta. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt carve-out taloudelliset tiedot kuvaavat niiden yhtiöiden tulosta ja taloudellista asemaa, jotka aikaisemmin muodostivat Metso-konsernin Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentin. Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Tammi-maaliskuu 2014: Saadut tilaukset yli kaksinkertaistuivat

 • Saadut tilaukset olivat 1 101 miljoonaa euroa (511 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia- sekä Paperit-liiketoimintalinjoilla.
 • Liikevaihto laski 18 prosenttia 519 miljoonaan euroon (631 milj. euroa).
  •  Liikevaihto laski kaikilla liiketoimintalinjoilla, erityisesti projektiliiketoiminnassa.
 • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä oli 4 miljoonaa euroa (26 milj. euroa) ja vastaava EBITA-marginaali oli 0,7 prosenttia (4,1 %).
  • Kannattavuus parantui suhteessa vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen.
  • Suureen, yksittäiseen selluprojektiin liittyvä noin 10 miljoonan euron kustannusvaraus vaikutti negatiivisesti vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tulokseen.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (0,08 euroa).
 • Kertaluonteiset erät olivat -6 miljoonaa euroa (0 milj. euroa) liittyen kustannussäästöohjelmaan.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 43 miljoonaa euroa (-5 milj. euroa).

Valmet toistaa tulosohjeistuksensa vuodelle 2014

Valmet toistaa 6.2.2014 annetun tulosohjeistuksensa, jonka mukaan Valmet arvioi, että vuonna 2014 liikevaihto laskee vuoden 2013 tasosta ja tulos (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) nousee verrattuna vuoteen 2013.

Lähiajan näkymät

Yleiset talousnäkymät

Maailmantalouden aktiviteetti on yleisesti ottaen vahvistunut, ja sen odotetaan kohentuvan edelleen vuosina 2014-15. Suurin vaikutus tähän tulee kehittyneiltä talouksilta. Globaalin kasvun odotetaan vahvistuvan 3 prosentista vuonna 2013 3,6 prosenttiin vuonna 2014 ja 3,9 prosenttiin vuonna 2015. Maailmantalouden toipuminen on edelleen heikolla pohjalla huolimatta kohentuneista näkymistä, ja merkittävät riskit - sekä vanhat että uudet - ennakoitua heikommasta kehityksestä ovat edelleen läsnä. Uusia geopoliittisia riskejä on ilmaantunut hiljattain. (Kansainvälinen valuuttarahasto, IMF, 8.4.2014)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet toistaa 6.2.2014 annetun lyhyen aikavälin markkinanäkymän. Valmet arvioi palvelut-, sellu-, energia-, kartonki ja paperi- sekä pehmopaperimarkkinoiden aktiviteetin pysyvän tyydyttävänä.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Asiakasaktiviteetti on piristynyt vuoden alun aikana

Ensimmäinen vuosineljännes itsenäisenä yhtiönä käynnistyi hyvin saatujen tilausten osalta. Asiakasaktiviteetti on piristynyt vuoden alun aikana, ja suuren sellutilauksen lisäksi saimme myös useita muita tilauksia. Ilahduttavaa on, että liiketoimintalinjamme ovat saaneet tilauksia eri asiakasteollisuuksilta ja maantieteellisiltä alueilta. Saadut tilaukset nousivat suhteessa vertailukauteen sekä Sellu ja energia- että Paperit-liiketoimintalinjoilla.

Uusista tilauksista huolimatta odotamme liikevaihdon laskevan vuonna 2014, sillä ensimmäinen neljänneksen aikana saadut tilaukset tuloutuvat vasta vuoden 2014 loppua kohti.

Kannattavuutemme parantui vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen verrattuna, mutta on silti tavoitetta matalampi. Tästä syystä painopisteemme vuonna 2014 on kannattavuuden parantaminen. Vuonna 2013 aloitettu kannattavuuden parannusohjelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Pyrimme lisäksi yhä tehostamaan prosessejamme ja saamaan lisäsäästöjä esimerkiksi hankinta- ja laatukustannuksissa.

Avainluvut*

Q1/2014 Q1/2013 Muutos 2013
Milj. euroa Carve-out Carve-out
Saadut tilaukset 1 101 511 116 % 2 182
Tilauskanta 1 972 2 138** -8 % 1 398
Liikevaihto 519 631 -18 % 2 613
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 4 26 -85 % 54
% liikevaihdosta 0,7 % 4,1 % 2,1 %
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) -2 26 -32
% liikevaihdosta -0,4 % 4,1 % -1,2 %
Liikevoitto (EBIT) -8 19 -59
% liikevaihdosta -1,5 % 3,0 % -2,2 %
Tulos ennen veroja -9 19 -64
Tulos -6 12 -62
Tulos per osake, euroa -0,04 0,08*** -0,42
Tulos per osake, laimennettu, euroa -0,04 0,08*** -
Oma pääoma per osake, euroa 5,12 5,82 5,39
Liiketoiminnan rahavirta 43 -5 -43
Rahavirta investointien jälkeen 35 -13 -97
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja -2 % 8 % -4 %

* Avainlukujen laskentakaavat on esitelty Q1/2014-osavuosikatsauksen taulukko-osassa.
**Sisältää peruutetun Fibria-tilauksen (331 milj. euroa).
***Osakekohtainen tulos vertailukaudelle on laskettu jakautumisen voimaantulon mukaista osakemäärää käyttäen.

31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013
Omavaraisuus- ja nettovelkaantuneisuusaste Carve-out Carve-out
Omavaraisuusaste kauden lopussa 40 % 40 % 41 %
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa -5 % 3 % 0 %

Q1/2014 Q1/2013 Muutos 2013
Saadut tilaukset, milj. euroa Carve-out Carve-out
Palvelut 267 282 -5 % 1 035
Sellu ja energia 622 61 923 % 680
Paperit 212 168 26 % 467
Yhteensä 1 101 511 116 % 2 182

31.3.2014 31.3.2013 Muutos 31.12.2013
Tilauskanta, milj. euroa Carve-out Carve-out
Yhteensä 1 972 2 138* -8 % 1 398

* Sisältää peruutetun Fibria-tilauksen (331 milj. euroa).

Q1/2014 Q1/2013 Muutos 2013
Liikevaihto, milj. euroa Carve-out Carve-out
Palvelut 224 243 -8 % 1 032
Sellu ja energia 181 221 -18 % 907
Paperit 114 167 -32 % 674
Yhteensä 519 631 -18 % 2 613

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivänä 25.4.2014 klo 13.00 Suomen aikaa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, Espoo. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös suorana webcast-lähetyksenä Valmetin verkkosivuilla osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 12.55 Suomen aikaa, numeroon 09-23195187. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen konferenssipuhelun ID-numero: 25116176.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Lisätietoja antaa:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet Oyj, 010 672 0007
Markku Honkasalo, talousjohtaja, Valmet Oyj, 010 672 0008

VALMET OYJ

Markku Honkasalo
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria, ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal