Valmetin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014: Kannattavuus parantui edelleen ja etenee kohti tavoitetasoa

Valmet Oyj:n pörssitiedote 24.10.2014 klo 12.00

Valmet on toiminut erillisenä juridisena konsernina 31.12.2013 lähtien. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt taloudelliset tiedot perustuvat itsenäisen konsernin toteutuneisiin lukuihin jakautumisen voimaantulopäivästä lähtien sekä carve-out- taloudellisiin tietoihin jakautumisen voimaantuloa edeltävältä ajanjaksolta. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt carve-out- taloudelliset tiedot kuvaavat niiden yhtiöiden tulosta ja taloudellista asemaa, jotka aikaisemmin muodostivat Metso-konsernin Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentin. Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Heinä-syyskuu 2014: Kannattavuus parantui edelleen

 • Saadut tilaukset olivat 466 miljoonaa euroa (382 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Paperit- sekä Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla ja pysyivät kauden Q3/2013 tasolla Palvelut-liiketoimintalinjalla.
 • Liikevaihto pysyi kauden Q3/2013 tasolla ollen 590 miljoonaa euroa (601 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla ja laski Palvelut- ja Paperit-liiketoimintalinjoilla.
 • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä oli 32 miljoonaa euroa (31 milj. euroa), ja vastaava EBITA-marginaali oli 5,5 prosenttia (5,1 %).
  • Kannattavuus parantui suhteessa kausiin Q3/2013 ja Q2/2014.
  • Kannattavuuden parannusohjelma, jonka tavoitteena oli säästää 100 miljoonaa euroa vuoden 2014 loppuun mennessä, saatettiin loppuun.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (-0,10 euroa).
 • Kertaluonteiset erät olivat -1 miljoona euroa (-41 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 117 miljoonaa euroa (12 milj. euroa).

             
Tammi-syyskuu 2014: Enemmän saatuja tilauksia kuin koko vuonna 2013                     

 • Saadut tilaukset olivat 2 590 miljoonaa euroa (1 754 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia- sekä Paperit-liiketoimintalinjoilla ja säilyivät edellisen vuoden tasolla Palvelut-liiketoimintalinjalla.
 • Liikevaihto laski 13 prosenttia 1 697 miljoonaan euroon (1 946 milj. euroa).
  • Liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla ja laski Palvelut- ja Paperit-liiketoimintalinjoilla.
 • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä oli 58 miljoonaa euroa (79 milj. euroa) ja vastaava EBITA-marginaali oli 3,4 prosenttia (4,1 %).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (-0,01 euroa).
 • Kertaluonteiset erät olivat -7 miljoonaa euroa (-52 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 206 miljoonaa euroa (-5 milj. euroa).

             
Valmet toistaa tulosohjeistuksensa vuodelle 2014

Valmet toistaa 6.2.2014 annetun tulosohjeistuksensa, jonka mukaan Valmet arvioi, että vuonna 2014 liikevaihto laskee vuoden 2013 tasosta ja tulos (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) nousee verrattuna vuoteen 2013.

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät

Vastoinkäymisistä huolimatta epätasainen globaali elpyminen jatkuu. Johtuen pääasiassa odotettua heikommasta globaalista aktiviteetista vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla on maailmantalouden kasvuennustetta tälle vuodelle laskettu 3,3 prosenttiin. Globaalin kasvun ennustetta vuodelle 2015 alennettiin 3,8 prosenttiin. Riskit ennakoitua heikommasta kehityksestä ovat kasvaneet keväästä. Lyhyen aikavälin riskeihin kuuluu geopoliittisten jännitteiden kiristyminen. Keskipitkän aikavälin riskeihin kuuluvat stagnaatio ja matala kasvupotentiaali kehittyneissä talouksissa sekä kasvupotentiaalin vähentyminen kehittyvillä markkinoilla. (Kansainvälinen valuuttarahasto, IMF, 7.10.2014)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet toistaa 31.7.2014 annetun lyhyen aikavälin markkinanäkymän. Valmet arvioi kartonki ja paperi -markkinan aktiviteetin pysyvän hyvällä tasolla. Palvelut-, sellu-, energia- sekä pehmopaperimarkkinoiden aktiviteetin arvioidaan pysyvän tyydyttävänä.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Menestystä monella rintamalla, kannattavuus parantui

Valmet oli menestyksekäs monella rintamalla vuoden kolmannella neljänneksellä. Vaikka saatujen tilausten taso oli matalampi suhteessa ensimmäisen vuosipuoliskon korkeaan tasoon, olemme jo vuoden 2014 kolmen neljänneksen aikana saaneet enemmän tilauksia kuin koko vuonna 2013. Tämä on selvä osoitus siitä, miten asiakkaat näkevät Valmetin ja luottavat meihin, ja että meillä on taitoa ja teknologiaa asiakkaidemme menestyksen edistämiseksi. Tämä todistettiin jälleen kolmannella vuosineljänneksellä, kun Valmet sai ensimmäisen OptiConcept M -kartonkikonelinjan ja ensimmäisen Advantage NTT -pehmopaperilinjan tilauksen Yhdysvaltoihin. Palvelut-liiketoimintalinjan saadut tilaukset pysyivät kolmannella vuosineljänneksellä edellisen vuoden tasolla.

Kannattavuutemme parantui kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Sen jälkeen, kun Valmetista tuli itsenäinen yhtiö, Valmet on kyennyt parantamaan kannattavuuttaan jokaisella vuosineljänneksellä, ja etenemme kohti tavoitetasoamme. Olemme pystyneet tasaisesti vähentämään myynnin ja hallinnon yleiskustannuksia sekä kasvattamaan bruttomarginaaliamme. Valmet keskittyy jatkossakin kannattavuuden parantamiseen. Kustannussäästöohjelman loppuunsaattamisen jälkeen meillä on edelleen potentiaalia parantaa kannattavuutta vähentämällä hankinta- ja laatukustannuksia, tekemällä toimenpiteitä, jotka tähtäävät projektien ja palvelujen katteiden parantamiseen, jatkamalla kustannuskilpailukyvyn parantamista ja parantamalla tuotteiden kustannuskilpailukykyä bruttomarginaalin kasvattamiseksi.

Valmet keskittyy paljon vastuullisuuden kehittämiseen ja työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseen. Kolmannella vuosineljänneksellä Valmet valittiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin, joka koostuu taloudellisen, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kriteereillä mitattuna maailman johtavista yrityksistä. Valmetin valinta kuvaa sitoutumistamme vastuullisuuteen sekä raportointimme läpinäkyvyyttä.

Avainluvut*

  Q3/2014 Q3/2013 Muutos Q1-Q3/
2014
Q1-Q3/
2013
Muutos
Milj. euroa   Carve-out     Carve-out  
Saadut tilaukset 466 382 22 % 2 590 1 754 48 %
Tilauskanta** 2 312 1 658 39 % 2 312 1 658 39 %
Liikevaihto 590 601 -2 % 1 697 1 946 -13 %
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 32 31 4 % 58 79 -27 %
% liikevaihdosta 5,5 % 5,1 %   3,4 % 4,1 %  
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 31 -10   51 27 87 %
% liikevaihdosta 5,3 % -1,7 %   3,0 % 1,4 %  
Liikevoitto (EBIT) 26 -17   35 7 >100 %
% liikevaihdosta 4,4 % -2,8 %   2,1 % 0,4 %  
Tulos ennen veroja 24 -23   31 -1  
Tulos 16 -15   21 -1  
Tulos per osake, euroa 0,11 -0,10***   0,14 -0,01***  
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,11 -0,10***   0,14 -0,01***  
Oma pääoma per osake, euroa 5,32 5,60*** -5 % 5,32 5,60*** -5 %
Liiketoiminnan rahavirta 117 12 >100 % 206 -5  
Rahavirta investointien jälkeen 107 -5   179 -49  
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu)       6 % 1 %  

* Avainlukujen laskentakaavat on esitelty Q1-Q3/2014-osavuosikatsauksen taulukko-osassa.
** Kauden lopussa.
*** Osakekohtainen tulos vertailukaudelle on laskettu jakautumisen voimaantulon mukaista osakemäärää käyttäen.

  30.9.2014 30.9.2013 30.6.2014
Omavaraisuus- ja nettovelkaantuneisuusaste   Carve-out  
Omavaraisuusaste kauden lopussa 41 % 39 % 40 %
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa -20 % 0 % -7 %

  Q3/2014 Q3/2013 Muutos Q1-Q3/
2014
Q1-Q3/
2013
Muutos
Saadut tilaukset, milj. euroa   Carve-out     Carve-out  
Palvelut 242 237 2 % 782 799 -2 %
Sellu ja energia 96 66 46 % 1 279 579 >100 %
Paperit 128 80 60 % 530 376 41 %
Yhteensä 466 382 22 % 2 590 1 754 48 %

  30.9.2014 30.9.2013 Muutos 30.6.2014
Tilauskanta, milj. euroa   Carve-out    
Yhteensä 2 312 1 658 39 % 2 406

  Q3/2014 Q3/2013 Muutos Q1-Q3/
2014
Q1-Q3/
2013
Muutos
Liikevaihto, milj. euroa   Carve-out     Carve-out  
Palvelut 235 256 -8 % 711 756 -6 %
Sellu ja energia 234 206 14 % 644 667 -3 %
Paperit 120 139 -14 % 342 524 -35 %
Yhteensä 590 601 -2 % 1 697 1 946 -13 %

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 24.10.2014 klo 14.00 Suomen aikaa Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, Espoo. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös suorana webcast-lähetyksenä Valmetin verkkosivuilla osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 13.55 Suomen aikaa, numeroon 09-4245 0806. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen konferenssipuhelun ID-numero: 2551611.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi.

Lisätietoja antaa:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet Oyj, 010 672 0007
Markku Honkasalo, talousjohtaja, Valmet Oyj, 010 672 0008

VALMET OYJ

Markku Honkasalo
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria, ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal