Metson varsinainen yhtiökokous 30.3.2010: Toimitusjohtaja Jorma Elorannan katsaus

Metso Oyj:n yhtiötiedote 30.3.2010 klo 15:00

Metso Oyj:n tänään kello 15.00 alkavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa
toimitusjohtaja Jorma Eloranta kertoo, että Metson toimintaympäristön kehitys
alkuvuodesta on yhtiön odotusten mukainen.

"Tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä, 8.2.2010, arvioimme
toimintaympäristömme jatkuvan alkuvuodesta vaativana mutta elpyvän asteittain.
Alkuvuoden markkinakehitys tukee tätä näkemystä; Viime vuoden viimeisellä
neljänneksellä vahvistunut kysyntäympäristö kaivosteollisuudessa ja
voimantuotannossa on kehittynyt edelleen myönteisesti. Myös öljy-, kaasu- ja
petrokemianteollisuudessa, jotka ovat automaatio-liiketoiminnallemme tärkeitä,
sekä kierrätysteollisuudessa asiakkaidemme luottamus markkinoiden kehitykseen
näyttää vahvistuneen. Asiakkaamme ovat taas käynnistämässä investointeja."

"Maarakennusteollisuuden sekä paperi- ja massateollisuuden näkymissä ei ole
tapahtunut merkittävää muutosta, joskin viime viikkojen myönteinen sellun hinnan
kehitys luo pohjaa investointien asteittaiselle käynnistymiselle myös
massateollisuudessa."

Yhteenvetona markkinoista Eloranta toteaa, että myönteinen vire markkinoilla on
alkuvuonna lisääntynyt. Hänen mukaansa alkuvuoden kehitys tukeekin
tulosjulkistuksen yhteydessä annettua arvioita koko vuoden taloudellisesta
kehityksestä. Metso arvioi tilinpäätöstiedotteessaan 8.2.2010 yhtiön
liikevaihdon olevan noin samalla 5 miljardin euron tasolla kuin vuonna 2009 ja
kannattavuuden säilyvän tyydyttävänä vuonna 2010.

"Kuten aiemmin olemme kertoneet, markkinoilla on viime kesästä alkaen ollut
hintapaineita", Eloranta sanoo. "Tämä on tavallista, kun kysyntä on normaalia
hiljaisempaa. Olemme pystyneet siirtämään osan hintapaineista omille
komponentti- ja raaka-ainetoimittajillemme, mutta emme täysmääräisesti.
Arvioimme hintapaineiden helpottuvan asteittain markkinatilanteen parantuessa.
Parannamme kannattavuuttamme myös omaa toimintaamme jatkuvasti kehittäen."

"Kuluvana vuonna uusien, kannattavien kauppojen voittaminen on tärkeintä
kaikissa liiketoiminnoissamme", Eloranta korostaa. Hänen mukaansa Metson ja sen
asiakkaiden pitkän aikavälin kannattavaa kasvua tukevat maailmanlaajuiset
megatrendit - talouden globalisoituminen, kehittyvien maiden nousu,
väestörakenteen muutokset ja kestävä kehitys: "Näiden etenemistä
maailmantalouden notkahdus ei näytä muuttaneen."

Metso näkee merkittäviä kasvumahdollisuuksia erityisesti bioenergian
tuottamiseen liittyvässä teknologiassa. "Olemme johtava bioenergiateknologian
toimittaja maailmassa, ja meillä on erittäin laajaa osaamista koko prosessissa
biopolttoaineen ja kiinteän jätteen käsittelystä kattilateknologiaan,
ympäristönsuojelulaitteisiin ja prosessiautomaatioon. Meillä on kehitteillä myös
uuden sukupolven bioenergiaratkaisuja esimerkiksi kaasutukseen, pyrolyysiin ja
biomassan lämpökäsittelyyn. Kyse on pitkän aikavälin kehityksestä, josta
arvioimme tulevan Metson kannalta merkittävää liiketoimintaa tulevina vuosina."

Kokouksen alussa Metson hallituksen puheenjohtaja Jukka Viinanen kommentoi
lyhyesti johdon seuraajakysymyksiä. "Kuten vuosikertomuksessa mainittiin, Metson
hallitus on keskustellut Metson ylimmän johdon seuraajista, saavuttaahan puolet
yhtiön johtoryhmän jäsenistä, Jorma Eloranta, Olli Vaartimo ja Bertel
Langenskiöld, vuoden sisällä johtajasopimustensa mukaisen 60 vuoden eläkeiän.
Jorma Eloranta jää eläkkeelle helmikuun 2011 lopussa, ellei toisin sovita. Olli
Vaartimon ja Bertel Langenskiöldin kanssa on sovittu, että he ovat käytettävissä
vuoden 2011 kesäkuun loppuun. Johdon uudistamisprosessi on siis hyvässä
harkinnassa, ja asian etenemisestä tiedotetaan, kun uusia päätöksiä tehdään.
Tavoitteena on taata mahdollisimman joustava vaihdos", Viinanen toteaa.


Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com <http://www.metso.com/>


Lisätietoa antaa:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3000

Lisätietoa sijoittajille antaa:
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253


Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset.
Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja
kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät
tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa
yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:

(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason
vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön
saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen

(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut

(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon,
onnistuminen ja jatkuva tehostaminen

(4) vireillä olevien ja tulevien yritysostojen ja -järjestelyjen onnistuminen.Metso OyjOlli Vaartimo
varatoimitusjohtajaKati Renvall
viestintäjohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com <http://www.metso.com>