Informacje o tej witrynie

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed przejściem do tych stron internetowych.

Zawartość tych stron jest własnością firmy Valmet Corporation i/lub jej spółek zależnych (zwanych dalej Valmet). Uzyskując dostęp do stron internetowych firmy Valmet i korzystając z nich, użytkownik wyraża zgodę na poniższe warunki. Niniejsza witryna podlega ochronie praw autorskich, a wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone przez firmę Valmet. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Valmet, logotyp firmy i nazwy produktów firmy Valmet są jej znakami towarowymi.

Powielanie, przekazywanie, rozpowszechnianie lub przechowywanie tych informacji w jakiejkolwiek postaci bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Valmet jest zabronione. Firma Valmet udziela jednak zgody na przechowywanie na komputerze lub drukowanie kopii fragmentów tych stron wyłącznie do użytku osobistego. Poszczególne dokumenty w witrynie internetowej firmy Valmet mogą podlegać dodatkowym warunkom wskazanym w tych dokumentach.

Wykorzystanie komunikatów prasowych i innych dokumentów sklasyfikowanych jako ogólnodostępne jest dozwolone w komunikacji publicznej, o ile podanie zostanie źródło informacji.

Informacje zawarte w witrynie internetowej firmy Valmet są dostarczane w stanie takim, w jakim są, bez żadnych gwarancji, zarówno jednoznacznych, jak i dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw stron trzecich. W żadnym przypadku firma Valmet nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek strony za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub wtórne szkody wynikające z, spowodowane w związku z lub w wyniku korzystania z witryny internetowej firmy Valmet, w tym między innymi za utratę zysków, przerwy w działalności, utratę programów lub innych danych w systemie obsługi informacji ani w inny sposób. Ani ta witryna, ani serwer, który ją udostępnia nie gwarantują, że jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników.

Zawartość witryny internetowej firmy Valmet może zawierać niedokładne informacje lub informacje, które nie zostały zaktualizowane. Informacje mogą być zmieniane lub aktualizowane bez uprzedzenia, a firma Valmet może wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany na stronach witryny internetowej lub w dowolnym momencie cofnąć dostęp do nich. Informacje w witrynie internetowej firmy Valmet mogą zawierać odniesienia do produktów lub usług firmy Valmet, które są niedostępne w danym kraju. W celu uzyskania informacji na temat dostępności produktów firmy Valmet w danym kraju należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Valmet.

Firma Valmet nie składa żadnych oświadczeń dotyczących jakichkolwiek innych witryn internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem witryny internetowej firmy Valmet. W przypadku uzyskania dostępu do witryny internetowej nienależącej do firmy Valmet należy pamiętać, że jest ona niezależna od firmy Valmet. Firma Valmet nie ponosi odpowiedzialności za utworzone lub opublikowane przez strony trzecie materiały, do których link znajduje się w witrynie internetowej firmy Valmet.

W przypadku przesyłania komentarzy lub materiałów na dowolny z naszych serwerów, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tej witryny internetowej, użytkownik zgadza się, że takie informacje są przezeń udostępniane ze świadomością, że są one jawne i niezastrzeżone i mogą zostać opublikowane przez firmę Valmet, a użytkownik wyraża zgodę na publikację tych materiałów. Przesyłając materiały, użytkownik wyraża zgodę na opublikowanie tych informacji przez firmę Valmet i ma ona prawo do wykorzystania ich w dowolnych celach i/lub włączenia ich lub opisanych w nich koncepcji w nasze produkty bez ponoszenia odpowiedzialności.

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć firmę Valmet przed wszelkimi działaniami stron trzecich podjętymi przeciwko nam w związku z przesłanymi przez użytkownika materiałami. Użytkownik zgadza się również nie podejmować działań przeciwko nam w związku z owym materiałem.

W przypadku wykrycia przez użytkownika w witrynie internetowej firmy Valmet materiałów lub linków naruszających jakiekolwiek prawa autorskie prosimy o przesłanie nam informacji zwrotnych w celu umożliwienia nam podjęcia działań naprawczych.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Należy zauważyć, że niektóre zawarte tu stwierdzenia, które nie są faktami historycznymi, w tym, bez ograniczeń, stwierdzenia dotyczące oczekiwań dotyczących ogólnego rozwoju gospodarczego i sytuacji rynkowej, oczekiwań co do rentowności branży klientów oraz gotowości inwestycyjnej, oczekiwań co do wzrostu, rozwoju i rentowności spółki oraz realizacji korzyści synergicznych i oszczędności kosztów, a także stwierdzenia poprzedzone słowami „oczekuje”, „szacuje”, „prognozuje” lub podobnymi wyrażeniami są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Stwierdzenia te oparte są na bieżących decyzjach i planach oraz aktualnie znanych czynnikach. Wiążą się one z ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki mogą istotnie różnić się od wyników obecnie oczekiwanych przez firmę.

Czynniki te obejmują między innymi:

  1. ogólne warunki ekonomiczne, w tym wahania kursów walutowych i poziomu stóp procentowych, które wpływają na środowisko operacyjne i rentowność klientów, a tym samym na zamówienia otrzymywane przez firmę i jej marże; 
  2. sytuację konkurencyjną, w szczególności istotne rozwiązania technologiczne opracowane przez konkurentów; 
  3. własne warunki działania firmy, takie jak powodzenie produkcji, rozwój produktów i zarządzanie projektami oraz ich ciągły rozwój i doskonalenie; 
  4. powodzenie trwających i przyszłych przejęć oraz restrukturyzacji.