Förbättrad styrning av leverantörskedjan

Vårt mål att kontinuerligt förbättra styrningen av vår leverantörskedja och transparensen i vår värdekedja. Vi vill säkerställa att vi agerar ansvarsfullt i hela vår värdekedja, och att de material och komponenter som vi upphandlar uppfyller relevanta lokala och globala förordningar och standarder.

I slutet av 2015 hade Valmet etablerat alla viktiga processer för att utvärdera och hantera hållbarheten i sina leverantörers verksamheter på ett enhetligt sätt, och nu fortsätter arbetet i linje med hållbarhetsagendan. 

Globalt leverantörsnätverk

Valmet har en omfattande leverantörskedja som omfattar 9 000 aktiva leverantörer i mer än 50 länder. Mer än hälften av våra inköp mätt i leverantörsutgifter görs emellertid i Finland och Sverige. Våra inköp består till största delen av komponenter, elektronik samt olika typer av service.

Hållbarhetskriterier för leverantörer

Valmets policy för en hållbar leverantörskedja omfattar alla våra leverantörer världen över. Policyn behandlar Valmets krav på sina leverantörer beträffande affärsetik, efterlevnad, mänskliga rättigheter och arbetstagarnas rättigheter, hälsa och säkerhet, miljöledning och hållbarhet för produkter och service. Vi förväntar oss att alla våra leverantörer följer principerna som definieras i policyn; det är utgångspunkten för alla affärsmässiga relationer med Valmet. Policyn utgör även grunden för utvärderingar av leverantörens hållbarhet, självutvärderingar och hållbarhetsrevisioner.

Hantering av risker i leverantörskedjan

I vår globala leverantörsurvalsprocess bedömer Valmet ett stort antal frågor som rör allt från förvaltningspraxis, finansiella och operativa prestanda till etiska affärsmetoder, mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, arbetshälsa och arbetarskydd, miljöledning och produktsäkerhet.

Valmets koncept för riskbedömning av leverantörernas hållbarhetsprestanda gör att vi kan utvärdera leverantörerna utifrån inköpslandet och inköpskategorin. Syftet är att bedöma potentiell indirekt negativ påverkan och risker kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, etiska affärsmetoder, miljöprestanda och hälsa och säkerhet.

Värdekedjans miljöpåverkan

Valmet arbetar för att öka transparensen och spårbarheten i hela sin värdekedja, från inköp av råvaror till återvinning av våra produkter. Enligt beräkningar står Valmets värdekedja för cirka fyra procent (4 %) av den samlade värdekedjans miljöpåverkan.