BioTrac - Vägen till en fossilfri framtid

2015-01-16

Många företag som använder fossila råmaterial i sin produktion ser sig idag om efter biobaserade alternativ. Målet är att bli CO2-neutrala och sänka koldioxidutsläppen globalt. Valmet har utrustningen och en lång erfarenhet av hantering av biomassor bestående av årsväxter. Med andra ord är Valmet en pålitlig partner på vägen mot målet.

20150303-BioTrac570x277.jpg

Ett flexibelt system

Valmet har installerat en ny biopilotanläggning i forsknings- och utvecklingscentret i Sundsvall, Sverige, där processoptimering och försök med råvaror baserade på biomaterial görs. Många av Valmets kunder besöker anläggningen för att testa tekniken för egna idéer och processer.

BioTrac-systemet för hydrolys av biomassor är flexibelt både vad gäller råvara och process. Det kan således lätt anpassas efter den tänkta slutprodukten. Fortsatt förädling kan till exempel handla om produktion av bioetanol, biobaserade kemikalier och biomaterial, såsom biobaserade plaster. Det kan även vara biokol för att ersätta fossilt kol som energikälla vid värme och kraftproduktion.

Någon form av hydrolys är ofta det första steget i ett bioraffinaderi och ett steg som måste passeras oberoende av vilken process man senare väljer. Systemets layout varierar med användningsområde och består vanligtvis av antingen en eller två reaktorer. Vid behov kan antalet utökas. Det kan även kompletteras med vätske-fastfasseparation där vätskan separeras från den fasta biomassan.

Hög tillgänglighet och säkerhet

BioTrac är designat för en säker drift. När man arbetar med höga temperaturer och vid högt tryck är det av yttersta vikt att minska riskerna och därmed öka säkerheten. Att kontinuerligt mata in biomassa i den trycksatta reaktorn kräver välutvecklade lösningar och är en av de styrkor systemet har. Genom förkomprimering av biomassan blir matningen till reaktorn jämn, vilket gynnar säkerheten och ger en hög tillgänglighet.

Ständig utveckling

”I BioTrac är det enkelt att hantera olika biomassor och vi har bra kontroll på vad som sker i olika processer. Pilotanläggningen ger oss möjlighet att fortsätta att utveckla vår teknik”, säger Olof Melander, chef för Valmets Fiber Technology Center i Sundsvall.

Valmet har satsat stort på utveckling av utrustning och teknik till den kraftigt expanderande marknaden för bioraffinering. Antalet patent inom området har ökat och lösningarna är många.

Flera goda exempel

Idag finns ett antal referenser och sedan det första hydrolyssystemet såldes på 90-talet har ytterligare nio system sålts varav ett av de senaste var till Bioprocess Facility i Nederländerna.

Ett annat exempel är det schweiziska specialkemikalieföretaget Clariant som den 30 juli 2012 invigde Tysklands största anläggning för andra generationens bioetanol. Den cellulosabaserade etanol som produceras av Clariant minskar CO2-utsläppen med 95% jämfört med fossila bränslen utan att konkurrera med livsmedels- och foderproduktionen. Råmaterialen de använder består av jordbruksavfall så som t.ex. spannmålshalm och majsblast.

”Vi är väldigt nöjda med prestandan på Valmets förbehandlingssystem. Integreringen med vår sunliquid®-process fungerar mycket bra och visar goda egenskaper nedströms i följande processteg,” säger Dr. Markus Rarbach, chef för Clariants Start-up Business Project Biofuels & Derivatives.

Samarbete är lösningen

Valmet säljer både pilotanläggningar och anläggningar i kommersiell skala. En del köpare kommer att använda utrustningen till att forska vidare i egen regi, andra till produktion av biobaserade bränslen eller kemikalier.

”Den teknik som Valmet marknadsför idag är baserad på teknologi som ursprungligen utvecklats för massa- och pappersindustrin, ett område vi har mycket lång erfarenhet av. Detta i kombination med ett nära samarbete med våra kunder har varit mycket värdefullt vid utvecklingen av den utrustning vi nu har”, säger Rickard Andersson, affärsenhetschef för Biotech and Environment Systems, Pulp and Energy inom Valmet.

Användningsområdena för BioTrac är många men målet är detsamma. Koldioxidutsläppen måste minskas och lönsamheten bestå. Målet kan bara nås genom samarbete. Tillsammans hittar vi den optimala vägen till en fossilfri framtid.

Om hydrolys
Hydrolys är en kemisk process som under förhöjd temperatur och tryck tillgängliggör cellulosan och hemicelullosan för att i efterföljande processer kunna spjälka dessa till olika sockerföreningar. Lignin erhålls som en fast återstod. Både sockerföreningar och lignin kan sedan vidareförädlas.

olof.melander@valmet.com
Tel. +46 70 328 7021